X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10290
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Moniki Marii Pachołek

Nauczyciela religii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
(01. 09.2010 – 31. 05. 2013 r.)
Opiekun stażu: mgr Jolanta Turkowska


W oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż (dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 214, poz. 1580)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powinien:
§ 7.1.1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Ponadto nabywa
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz z wychowawcami klas w sprawie opinii uczniów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Kontakty z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne
- Pedagogizacja rodziców w klasie II B. Temat do uwzględnienia z nauczycielem klasy II B
- Rozpoznawanie problemów uczniów poprzez obserwację, indywidualne rozmowy, współpraca z pedagogiem, wychowawcami klas
- Realizacja zadań ujętych w programie Wychowawczym szkoły i w Programie Poprawy Efektywności Kształcenia Cały staż

Cały staż

Wrzesień 2010

Cały staż

Cały staż
Adnotacje w dzienniku zajęć dydaktycznych

Adnotacje w dzienniku zajęć dydaktycznych

Notatki własne

Wpis do dziennika zajęć dydaktycznych

Plany wynikowe

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju - Praca z uczniami zdolnymi, pomoc w przygotowywanie ich do konkursów
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania; np. burza mózgów, metaplan
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim poprzez organizację i przeprowadzenie spotkań z uczniami, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych dla młodzieży, udział w przygotowaniu akcji charytatywnych dla zwierząt ze schroniska w Koszalinie, kart bożonarodzeniowych, kart walentynkowych, poczty walentynkowej, i innych według Planu pracy Samorządu Uczniowskiego
- Organizowanie szkolnych konkursów na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną
- Współorganizowanie imprezy szkolnej „Mikołaj w szkole”, konkursu „Wiem prawie wszystko”, rocznic śmierci Jana Pawła II
- Przygotowanie przez uczniów gazetek okolicznościowych o tematyce ewangelizacyjnej Cały staż


Terminy zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego
Grudzień 2010, 2011, 2012

Marzec/kwiecień 2011, 2012, 2013

Terminy zgodnie z Planem Pracy Szkoły


Według kalendarza Świąt religijnych Dyplomy, podziękowania za udział w konkursie
Scenariusze zajęć


Wpis do kroniki Samorządu Uczniowskiego

Dyplomy, wpis do kroniki szkolnej

Wpis do kroniki szkolnej

Dokumentacja pisemna, zdjęcia
3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty - Udział uczniów w konkursach organizowanych przez MGOK w Bobolicach
- Organizowanie wycieczek szkolnych do MGOK w Bobolicach
- Współpraca z biblioteką szkolną i Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Bobolicach, korzystanie z ich księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno - wychowawczy Terminy według Planu Pracy MGOK

Według potrzeb Wpis do kroniki szkolnej, dyplomy i podziękowania

Notatki własne

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powinien:
§ 7.1.2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Ponadto nabywa
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębienie znajomości procedur awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Cały staż Teczka awansu, notatki, tekst Karty Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu - Zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy
- Obserwacja lekcji opiekuna stażu i ich omówienie
- Obserwacja zajęć dydaktycznych przez opiekuna stażu
- Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć
- Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Wrzesień 2010

Raz na dwa miesiące

Raz na dwa miesiące

Na bieżąco

Raz na semestr Kontrakt

Arkusz obserwacji

Arkusz obserwacji

Arkusz samooceny
3. Dalsze poznawanie i prowadzenie obwiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela wychowawcy własnego awansu - Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego, sprawozdań z przebiegiem stażu
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela religii

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Wrzesień 2010

Cały staż

Maj 2013 Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania, teczka awansu
Dzienniki zajęć dydaktycznych, Teczka Zespołu Przedmiotowego Religia
Sprawozdanie
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym - Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym: Rady szkoleniowe, spotkaniach dla katechetów, warsztatach przedmiotowo – metodycznych organizowanych przez CEN Zgodnie z harmonogramem

Notatki własne, zaświadczenia
5. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej - Opracowanie rocznych Planów Wynikowych z religii
- Stworzenie Planu Zespołu Przedmiotowego Religia
- Opracowanie rocznego Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego Wrzesień 2010, 2011, 2012 Plany wynikowe, Plan Zespołu, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy - Budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, tablic tematycznych, plansz, gazetek okolicznościowych
- Opracowywanie kart pracy dla uczniów, dyplomów, zaproszeń
- Ewaluacja zapisanego Przedmiotowego Systemu Oceniania korelującego z WSO
- Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego Religia Cały staż

Według potrzeb

Cały staż

Cały staż Materiały i pomoce dydaktyczne

Karty pracy, dyplomy, zaproszenia

Zmiany w Przedmiotowym Systemie oceniania


Teczka Zespołu Przedmiotowego Religia

7. Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej - Sporządzenie całorocznego sprawozdania z przebiegu pracy Samorządu Uczniowskiego i Zespołu Przedmiotowego religia Czerwiec 2011, 2012 Sprawozdania
8. Dokonywanie korekt i modyfikacji w pracy z uczniami - Wprowadzenie zmian w Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego, Planu Pracy Zespołu Przedmiotowego Cały staż Plany Pracy
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powinien:
§ 7.1.3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty (...) z uwzględnieniem specyfiki typu o rodzaju szkoły, w której odbywa staż
Ponadto nabywa
§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno-wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Rozporządzenia MEN z 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych; Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się i analiza przepisów regulujących nauczanie religii w szkole Cały staż Teczka awansu zawodowego
2. Znajomość prawa oświatowego - Znajomość przepisów i zasad BHP właściwych dla szkoły
- Pozyskiwanie środków do doposażenia klasopracowni przedmiotu religia Na bieżąco

Cały staż Notatki własne

Wnioski do sponsorów

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powinien nabyć:
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy - Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera
- Korzystanie z publikacji innych nauczycieli na stronach internetowych, portali katolickich i wykorzystywanie ich na lekcjach
- Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera w codziennej pracy Według potrzeb Pomoce dydaktyczne, plany pracy, dokumentacja z przebiegu awansu zawodowego
2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii na zajęciach - Prowadzenie katechezy w pracowni komputerowej Raz w semestrze Wpis do dziennika
3. Podnoszenie własnych umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej - Uczestnictwo w kursach informatycznych organizowanych przez CEN Według potrzeb Zaświadczenia
4. Publikacje w Internecie - Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego i Kontraktu w Internecie
- Współtworzenie i aktualizowanie z nauczycielami informatyki strony internetowej szkoły na temat działalności Samorządu Uczniowskiego
- Publikacje w prasie lokalnej „Bobolickich Wiadomościach Samorządowych”, dotyczące wydarzeń z życia szkoły
Październik 2010


Na bieżąco Strona internetowa
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powinien nabyć:
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki - Studiowanie literatury pedagogicznej i korzystanie z portali internetowych w celu poszerzenia wiedzy z wymienionych dziedzin Według potrzeb Spis literatury, strona internetowa
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy z uczniami
- Rozwiązywanie trudności wychowawczych we współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas Cały staż Opinia opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.