X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10286
Przesłano:

Autorskie kryteria oceniania z wychowania fizycznego chłopców i dziewcząt

Autorskie kryteria oceniania dziewcząt i chłopców z Wychowania Fizycznego

Na ocenę z wychowania fizycznego składa się
(średnia ważona 50% + 50% : 2 = ocena końcowa)
-50%-ocena zadań programowych poszczególnych lekcji (aktywność, uczestnictwo, zainteresowanie zagadnieniami lekcji).
-50%- ocena z zadań kontrolno - oceniających (sprawdziany, testy sprawności).

AD.1 – Ocenę zadań programowych poszczególnych lekcji otrzymuję uczeń w skali 1-6 (niedostateczny – celujący)
- uczeń taką ocenę otrzymuje, jeśli posiada odpowiednią liczbę punktów, które na koniec miesiąca przeliczane są na ocenę cząstkową z aktywności.
- uczeń na każdej lekcji może otrzymać 1 punkty, 2 punkty lub 0 punktów.

*uczeń otrzymuje 2 pkt., jeżeli aktywnie uczestniczy w zajęciach programowych z lekcji wf.

*uczeń otrzymuje 0 pkt., jeżeli uczeń nie uczestniczy w lekcji wychowania fizycznego z powodu:
- nie ma stroju
- nie wykazuje zainteresowania zagadnieniami lekcji
- jest niezdyscyplinowany

*uczeń otrzymuje 1pkt.(50% punktów z lekcji), Kiedy zgłasza niedysponowanie ( ma to na piśmie od rodziców, wychowawcy klasy, Dyrekcji szkoły lub pielęgniarki) pod warunkiem, że jest przygotowany na zajęcia (strój i obuwie na zmianę)

*uczeń w ciągu miesiąca może zebrać maksymalnie 24 pkt.(6 pkt. W jednym tygodniu nauki)

od 28 pkt. Celujący 125%
24-22 pkt. Bardzo dobry 90%-100%
20-16 pkt. Dobry 70%-85%
14-12 pkt. Dostateczny 50%-65%
10-8 pkt. Dopuszczający 30%-45%
6-0 pkt. Niedostateczny 0%-30%

*jeżeli uczeń otrzymał dodatkowo w ciągu miesiąca 4 pkt. Nadprogramowe, otrzymuję w danym miesiącu ocenę celującą.

*Punkty nadprogramowe mogą przechodzić na kolejny miesiąc(mogą podlegać kasacji )

*jeżeli uczeń w trakcie miesiąca chorował (zwolnienie lekarskie), to pod uwagę przy stawianiu oceny z aktywności jest brany czas oraz punkty, które uczeń zdołał(mógł) zebrać np. czas 2 tygodnie uczęszczał do szkoły max. Ilość punktów 12, jeżeli uczeń uzyskał 10 pkt. i zaliczył teorie to otrzymuje ocenę dobrą.

*jeżeli chorował cały miesiąc- nie otrzymuje oceny z aktywności.

*uczeń może dostać punkty za reprezentowanie szkoły na zawodach jednorazowo od 2pkt. do 6pkt.
2-za sam udział
4-za remis lub walkę godną reprezentację szkoły
6-za zwycięstwo

*uczeń może dostać punkty za udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych organizowanych w szkole jednorazowo od 1pkt. do 2pkt.

*uczeń może dostać punkty za aktywne uczestnictwo w organizowaniu zajęć lekcyjnych jednorazowo po uzbieraniu 3 plusów = 1pkt. (maksymalnie 3 plusy na jednych zajęciach = 1pkt.)

*uczeń może stracić punkty za szczególnie niewłaściwe zachowanie podczas zajęć lekcyjnych jednorazowo po uzbieraniu 3 minusów = -1pkt. ( 1 minus upomnienie, 2 ostrzeżenie, 3 minus za szczególne złe zachowanie bez ostrzeżenia = -1pkt.)

AD.2- Ocena z zadań kontrolno – oceniających.
*uczeń otrzymuje ocenę z zadań kontrolno – oceniających w skali 1-6 (niedostateczny – celujący)
*uczeń otrzymuje ocenę według kryteriów (wymagań) jakie określają tabele dla poszczególnych testów, sprawdzianów.

Uczniowie ze zwolnieniami lekarskimi zobowiązani są do zaliczenia teorii zadanej przez nauczyciela, każdo razowo pod koniec miesiąca


Opracował mgr Tomasz Kuncik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.