X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10158
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne:
1. Imię i nazwisko -
2. Miejsce zatrudnienia –
3. Stanowisko – nauczyciel j. angielskiego
4. Stopień zawodowy – nauczyciel kontraktowy
5. Data rozpoczęcia stażu – 1 września 2010 r.
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2013 r.
7. Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego – ......................
8. Opiekun stażu – mgr

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593
(ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniającymi rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania do wykonania i formy realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. z późn. zmianami)
-korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku
- napisanie planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu
Termin : IX 2010r.
Sposób dokumentowania : - przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- opracowanie harmonogramu spotkań
Termin : IX 2010r.
Sposób dokumentowania : - kontrakt i zasady współpracy - harmonogram spotkań
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć
Termin : według potrzeb
Sposób dokumentowania : - harmonogram obserwacji, karty obserwacji zajęć
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły.
- przeprowadzenie i omówienie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora (konsultacje, analiza i ewaluacja)
Termin : według harmonogramu hospitacji
Sposób dokumentowania: - harmonogram hospitacji, scenariusze zajęć - wnioski z przeprowadzonych zajęć
5. Udział w pracach organów szkoły.
- pełnienie funkcji protokolanta na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- udział w pracach zespołu wychowawczego
- praca w różnych komisjach powoływanych w szkole
- udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych (np.Program Wychowawczy, Program Działań Wychowawczych)
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu wychowawczego - protokoły z pracy różnych komisji
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
- udział w zewnętrznych formach szkoleniowych, warsztatach oraz konferencjach metodycznych
- kontakt z przedmiotowym doradcą metodycznym
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
7. Organizacja i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
- organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach
- organizacja Dnia Języków Obcych oraz konkursów wewnątrzszkolnych
Termin: -cały okres stażu
- wg harmonogramu
Sposób dokumentowania: - notatki, zdjęcia
8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne wartości
- opracowanie rozkładów materiału
- opracowanie przedmiotowego sytemu oceniania z języka angielskiego i kryteriów oceniania
- stosowanie aktywnych metod nauczania i ich ewaluacja
- przeprowadzanie diagnoz wstępnych i końcowych i ich analiza- tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, diagnoz, ćwiczeń
- opieka nad pracownią języka angielskiego, opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – plakaty, gazetki
- założenie własnej biblioteki przedmiotowej
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - notatka - rozkłady materiału - PSO i kryteria oceniania - notatka, ankieta wśród uczniów i jej analiza - testy, diagnozy, ćwiczenia - zdjęcia, notatki
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
- treść sprawozdania
- wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
10. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- prowadzenie dzienników lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych, dzienników godzin kartowych, teczki wychowawcy
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - zapisy w dokumentacji szkolnej; karta hospitacji dokumentacji
11. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
- pedagogizacja rodziców podczas zebrań z rodzicami
- publikowanie własnych prac – publikacja planu awansu zawodowego na stronach www, publikacja zdjęć z konkursów z j.ang na stronie internetowej szkoły
- przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat „Praca z uczniem zdolnym”
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - spis tematów pedagogizacji - strony www - materiały szkoleniowe

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
- obserwacja i analiza możliwości uczniów
- konsultacje z pedagogiem szkolnym
- rozmowy i współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas w kwestiach wychowawczych
- analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - bieżąca dokumentacja, notatki, potwierdzenia od pedagoga
2. Aktywne pełnienie funkcji wychowawczych.
- opracowanie Programu Działań Wychowawczych dla klasy i tematyki godzin wychowawczych
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
- współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym
- analiza efektów pracy wychowawczej ,ustalenie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i określenie metod ich wyeliminowania
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: -Program Działań Wychowawczych, tematyka godzin wychowawczych - potwierdzenia pedagoga- karty miesięcznej analizy sytuacji wychowawczej, wnioski do dalszej pracy
3. Współpraca z rodzicami.
- spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami (poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków)
- pedagogizacja rodziców
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - tematyka spotkań z rodzicami, protokoły zebrań
4. Modyfikowanie warsztatu pracy i metod nauczania w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb uczniów.
- diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni)
- opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym
- opracowanie zasad pracy z uczniem słabym
- prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych i słabych w ramach zajęć kartowych
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - notatki - opracowane zasady - wpisy w dziennikach, plany pracy
5. Realizowanie zagadnień z zakresu współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych : bezrobocia, bezdomności, palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.
-opracowanie i realizowanie na lekcjach języka angielskiego i lekcjach wychowawczych tematów z tego zakresu
- przygotowanie gazetek ściennych
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - konspekty lekcji - notatki, zdjęcia
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
- integracja dzieci z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym poprzez imprezy klasowe i szkolne, imprezy okolicznościowe
- organizacja konkursów szkolnych z języka angielskiego
- angażowanie uczniów w tworzenie gazetek klasowych
Termin: cały okres stażu wg harmonogramu imprez, konkursów
Sposób dokumentowania: - notatki, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
- opracowanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów oraz dokumentacji szkolnej i dyplomów przy użyciu technik komputerowych
- przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
- wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki języka angielskiego dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
- przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem komputera i internetu
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - przykłady testów i dokumentów - konspekt lekcji
2. Publikacje w Internecie.
- publikacja planu awansu zawodowego na stronach www
Termin: IX/X 2010
Sposób dokumentowania: - strona www (wydruk)
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i komunikacyjnej w praktyce.
- wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z awansem zawodowym - przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
- wykorzystywanie Internetu do samodoskonalenia i zdobywania informacji
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - spis stron www, wydruki
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - zaświadczenia
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej i studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - bibliografia, notatki z przeczytanych pozycji

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
- analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego
- gromadzenie w podręcznej bibliotece aktów prawnych obowiązujących w szkole
- analiza dokumentacji szkolnej (statut, WSO, program wychowawczy, program profilaktyczny)
Termin: systematycznie
Sposób dokumentowania: notatki, kserokopie


Podpis nauczyciela Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.