X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 z późniejszymi zmianami/

Imię i nazwisko: Małgorzata Kowalczyk
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą września 1939r. w Rzechcie
Opiekun stażu: mgr Aleksandra Rubajczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

I Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)


Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia
07 września 1991r.
- Znowelizowana Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 3a dot. awansu zawodowego nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego prze nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580).

IX 2010

Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Określenie formy współpracy, terminów obserwacji zajęć.

IX 2010

Kontrakt.

3.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Określenie zadań do realizacji w ramach planu rozwoju zawodowego, omówienie ich z opiekunem stażu.

IX 2010

Plan rozwoju zawodowego.

4.
Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania szkoły.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły:
- Statutu szkoły,
- Zarządzeń wewnętrznych.

IX / X 2010

Notatki własne oraz kserokopie dokumentów.

5.
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola i szkoły.
Udział w szkoleniu BHP i analiza regulaminu BHP i ppoż.

IX 2010 – V 2011 zależny od harmonogramu szkoleń BHP

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

6.
Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Zapoznanie się z programami realizowanymi w przedszkolu.

IX 2010

Notatki własne.

7.
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Poprawne wpisy do dziennika,
Opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cały okres stażu

Dziennik zajęć, roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8.
Czynne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych
Wypełnianie zadań i poleceń wynikających
z planów rozwoju placówki.

Cały okres stażu

Lista obecności z Rad Pedagogicznych, notatki własne.

9.
Przygotowanie projektu sprawozdania przebiegu stażu
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

IV 2010

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


II Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust. 2 pkt 2).

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie zasad prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.
Przygotowanie i analiza z opiekunem stażu scenariuszy prowadzonych zajęć.

Raz w miesiącu

Scenariusze zajęć.

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora szkoły.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza przeprowadzonych zajęć.

Raz w miesiącu

Scenariusze zajęć.
Dokumenty pohospitacyjne.
Notatki i wnioski z rozmów.
Autorefleksja.

3.
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Obserwacja zajęć, omówienie i zapisywanie jej wyników.

Raz w miesiącu

Umiejętne wysuwanie wniosków; doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi; notatki i arkusze obserwacji zajęć.

4.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

Cały okres stażu

Teczka stażysty,płyta z elektronicznym zapisem dokumentacji.

5.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Udział w szkoleniach w ramach WDN.
Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez WODN lub doradców metodycznych.

Cały okres stażu

Zaświadczenia lub potwierdzenia udziału, materiały ze szkoleń i warsztatów.

6.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci.Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury
i czasopism psychologiczno– pedagogicznych.

Cały okres stażu

Streszczenia literatury psychologicznej
i pedagogicznej.

7.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Przygotowywanie dzieci do konkursów i występów – nauczanie wierszy i piosenek (Dzień Babci
i Dziadka, Święto Rodziny itd.)
Udział wychowanków w konkursach
i imprezach okolicznościowych.

Cały okres stażu

Dokumentacja fotograficzna, scenariusze imprez, dyplomy lub zaświadczenia o udziale w konkursach.


III Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
Prowadzenie kart obserwacji.
Zaplanowanie pracy korekcyjnej z wybranymi dziećmi.

Cały okres stażu

Karty obserwacji dziecka, plan i konspekty zajęć z dziećmi.

2.
Poznanie środowiska wychowawczego wychowanków.
Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych.
Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat rozwoju i funkcjonowaniu dziecka.
Analiza Karty Zgłoszeniowej dziecka oraz opinii psychologicznych i innych.

Cały okres stażu

Karta Zgłoszeniowa dziecka,
Karty obserwacji dziecka,arkusz wywiadu z rodzicami.
Notatki własne.

3.
Współpraca z rodzicami.
Indywidualne rozmowy na spotkaniach
z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.

Cały okres stażu

Grafik zebrań i listy obecności. Sprawozdania i notatki z zebrań.

4.
Poznanie instytucji, które wspomagają szkołę w pracy edukacyjno-terapeutycznej.
Spis instytucji z adresami i numerami telefonu.

X 2010

Udostępnienie listy placówek rodzicom na zebraniu i wywieszenie jej na tablicy.IV Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt 4)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Ocena własnych umiejętności oraz analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi
Bieżąca współpraca z innymi nauczycielami

Cały okres stażu

Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

2.
Analiza prowadzonych
i obserwowanych zajęć.
Konsultacje, analiza przeprowadzonych zajęć. Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.

Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Dokumenty pohospitacyjne.
Notatki i wnioski z rozmów.
Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.