X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU

- Imię i nazwisko: mgr Inga Dąbrowska
- Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa
- Nauczany przedmiot: język polski, historia
- Posiadane kwalifikacje:
* studia magisterskie na kierunku: filologia polska
- Imię i nazwisko opiekuna stażu:
- Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
- Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2012.


CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
SFERA ORGANIZACYJNA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp.
Zadanie/działanie
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Planowany termin realizacji

1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela

- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, publikacje w prasie, oficjalna strona: www.men.waw.pl)
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

IX 2009 r.

IX/ X 2009r. oraz cały okres stażu

2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, doradcą metodycznym

-zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

-kontrakt z opiekunem stażu

IX 2009
3.

4. Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy w zakresie dokumentów organizujących funkcjonowanie szkoły

Organizacja własnego warsztatu pracy
- analiza dokumentacji szkolnej: statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły, planu rozwoju szkoły, regulaminów
- praca nad nowelizacją statutu
- analiza funkcjonowania biblioteki szkolnej
Tworzenie i redagowanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, opracowywanie scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, materiałów pomocniczych. Opracowywanie pomocy dydaktycznych, narzędzi ewaluacji. Systematyczne zapoznawanie się z ofertami wydawniczymi, organizowanie uroczystości szkolnych, gromadzenie materiałów z wykorzystaniem technologii komputerowej w pracy nauczyciela polonisty.
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
- notatki

- znowelizowany statut

- protokoły, scenariusze, pomoce dydaktyczne itp.
IX 2009r.

okres stażu

5.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły - współpraca z dyrektorem
- współpraca z Radą Pedagogiczną
- konsultacje z uczniami
-współpraca z rodzicami
- wdrażanie WSO

- potwierdzenia ze spotkań

- w miarę potrzeb przez cały okres stażu

6.
Wstępna ocena własnych umiejętności
Przegląd zgromadzonych dokumentów, autorefleksja


IX 2009

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - podsumowanie własnej pracy
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, dyplomów - dokumenty poświadczające
okres stażu

8. Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji planu, autoanaliza, autorefleksja - sprawozdanie z realizacji planu zawodowego koniec stażu


SFERA OSOBISTA

1.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: rady szkoleniowe,
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne - potwierdzenie w protokołach
- notatki z udziału w szkoleniach
- zaświadczenia


okres stażu

2. Obserwacja, analiza możliwości ucznia i jego funkcjonowania w szkole
- stosowanie metod aktywizujących ucznia

- przeprowadzone lekcje metodami aktywizującymi
- potwierdzenie w dzienniku lekcyjnym okres stażu

3. Samokształcenie i aktualizacja wiedzy

- samodzielne studiowanie literatury fachowej
- zdobywanie nowych informacji za pomocą sieci Internet
- wzbogacenie własnej biblioteki
- kursy kwalifikacyjne
- przykładowe materiały do wykorzystania na lekcjach języka polskiego, historii i godziny wychowawczej

-zaświadczenia
okres stażu

4. Udział w różnych formach kultury. Indywidualne, klasowe, zbiorowe wyjazdy na imprezy kulturalne Rejestr wyjazdów w czasie trwania stażu

5. Publikowanie własnych prac
- publikacja scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych

- potwierdzenia okres stażu

6. Samodzielne studiowanie literatury pięknej i pedagogiczno – psychologicznej. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Indywidualne zakupy książek, korzystanie z zasobów bibliotek. Udział w dyskusjach metodycznych.


Prowadzenie rejestru okres stażu
7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie zadań dodatkowych. Pełnienie funkcji bibliotekarza szkolnego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, protokolanta, opiekuna koła teatralnego.

Plan pracy biblioteki szkolnej, dziennik biblioteki szkolnej, sprawozdania, plan pracy Samorządu Uczniowskiego, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. okres stażu

SFERA DYDAKTYCZNA

1.

Analiza i samodzielny wybór programu nauczania dla klas IV-VI z języka polskiego i historii - zapoznanie się z dopuszczonymi do realizacji przez MEN programami nauczania języka polskiego i historii
- plany wynikowe dla klas IV - VI
IX 2009r.


2. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego i historii - wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania
- kryteria oceniania
-przedmiotowy system oceniania
IX -X 2009r.
3.

Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych (w bibliotece, w klasie na szkolnym korytarzu)
- wystrój biblioteki i sali lekcyjnej, szkolnego korytarza

- zdjęcia, gazetki

okres stażu


4. Przygotowanie uroczystości szkolnych (min. rocznica odzyskania niepodległości, Konstytucja 3 Maja, szkolna jasełka itd. )
- przygotowanie uczniów do publicznego występu

- publiczny występ uczniów
- zdjęcia
-scenariusze uroczystości
okres stażu
5. Organizowanie wycieczek
- zaplanowanie i zoorganizowanie wycieczki - wyjazd uczniów
- karta wycieczki, sprawozdanie z wycieczki, zdjęcia, program wycieczki
okres stażu
6. Przygotowanie uczniów klasy szóstej do sprawdzianu szóstoklasistów - analiza dostępnych testów i sprawdzianów sprawdzających umiejętności szóstoklasisty - próbne testy i sprawdziany okres stażu
7. Opracowanie planu wychowawczego na rok szkolny - napisanie i zapoznanie uczniów z planem wychowawczym na dany rok szkolny - plan wychowawczy IX 2009-2010-IX 2010-2011
IX 2011-2012

8. Doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania technik komputerowych

- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej -scenariusze, sprawdziany, testy, sprawozdania Okres stażu
9. Udział w konkursach polonistycznych Przygotowywanie i prowadzenie uczniów, którzy będą brali czynny udział w konkursach polonistycznych : recytatorskich, olimpiadach polonistycznych, ortograficznych, historycznych itp. Dyplomy uczniów, protokoły z posiedzeń komisji konkursowych okres stażu
10 Prowadzenie działań stosownie do powierzonych zadań i funkcji bibliotekarza Prowadzenie działalności biblioteki szkolnej, gromadzenie, udostępnianie, opracowywanie, konserwacja, ewidencja, katalogowanie, obsługa czytelnika. Semestralne i roczne sprawozdania z działalności biblioteki szkolnej. Okres stażu.


SFERA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA

1.
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy - analiza dokumentu - notatki
IX każdego roku szkolnego

2. Diagnozowanie i integracja środowiska uczniów - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, ich zainteresowań, uzdolnień podczas pogadanek na lekcjach wychowawczych oraz indywidualnych rozmów

- organizowanie imprez klasowych

- wywiady środowiskowe okres stażu
3. Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami - przeprowadzenie spotkań z rodzicami
- potwierdzenia w dzienniku lekcyjnym według harmonogramu spotkań
4. Opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny - napisanie i zapoznanie uczniów z planem wychowawczym na dany rok szkolny

- plan wychowawczy IX 2009-2010-IX 2010-2011
IX 2011-2012
5. Monitorowanie postępów w nauce wychowanków - analizowanie uzyskiwanych ocen
- konsultacje z nauczycielami uczącymi w celu określenia indywidualnych braków oraz ustalenia metod ich uzupełniania
- informowanie rodziców o istniejących problemach uczniów
- ocena pracy wychowawczej okres stażu

6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych uczniów - analiza publikacji wychowawczych
- okres stażu

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
– nauczyciela minowanego

Data zatwierdzenia planu:
........................................
.................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.