X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10135
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

w Przedszkolu Nr 43 w Lublinie przy ul. Skautów 11A
realizowany w okresie od 1 września 2010r. do 31 maja 2013r.


mgr Katarzyna Małek


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dn. 16 listopada 2007 r. nr 214, poz. 1580) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO – NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Podnoszenie jakości pracy Przedszkola i wychowania przedszkolnego.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.).

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


I. §7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ
1.

Poznawanie procedury awansu zawodowego
- założenie teczki „Awans zawodowy”
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego -IX-X 2010
-IX/X 2010

-na bieżąco
- teczka „ Awans zawodowy”
- zaświadczenia o udziale w szkoleniach
- kserokopie aktów prawnych

2.
3.
Współpraca z opiekunem stażu oraz metodykiem

- zawarcie kontraktu
-IX 2010 - kontrakt
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-IX 2010 - plan rozwoju zawodowego
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli -cały okres stażu (raz na 2 miesiące)
- konspekty, notatki
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, dokonanie analizy przebiegu zajęć
-2 razy w ciągu półrocza
- konspekty zajęć, notatki
- konsultacje z metodykiem wychowania przedszkolnego -w miarę potrzeb
-potwierdzenie konsultacji

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie na bieżąco dokumentów, scenariuszy, referatów, notatek, zdjęć, wytworów dzieci,
- cały okres stażu
-segregator z dokumentami

4.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy;
- w czasie trwania stażu
- segregator zawierający potwierdzone przez Dyrektora dokumenty
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu;
- dokonanie samooceny pracy za okres stażu
- V 2013r. - pisemne sprawozdanie
-prezentacja multimedialna

-przygotowywanie sprawozdań półrocznych z przebiegu stażu -2 razy w ciągu roku
-sprawozdania
5.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- uczestniczenie w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb własnych i placówki - cały okres stażu

-zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń
-podjęcie studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe
-w czasie stażu

-potwierdzenie rozpoczęcia/ukończenia studiów
6.
Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza -określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. -2 razy w ciągu roku

-arkusze hospitacji
- prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
-2 razy w ciągu roku
-arkusze hospitacji
-tworzenie kwestionariuszy do badania opinii rodziców nt. przebiegu zajęć otwartych i pracy dydaktyczno-wychowawczej
-raz w roku -wypełnione kwestionariusze

II. §7 ust.2 pkt.2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA FORMY REALIZACJI
ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ

1.
1. Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych dzieci

-prowadzenie obserwacji dzieci w oparciu o Arkusze monitoringu do badania rozwoju dziecka; arkusz diagnostyczny do badania środowiska dziecka;
-cały okres stażu -wypełnione arkusze ankiet
-arkusze ewaluacji rozwoju dziecka
-sprawozdania
- profilaktyka dysleksji- niwelowanie ryzyka trudności w nauce poprzez wykorzystywanie odpowiednich metod - 2011/2012
- scenariusze zajęć, prace dzieci

-badanie dzieci 6- letnich z wykorzystaniem Skali Ryzyka Dysleksji prof. M. Bogdanowicz -kwiecień 2013
-arkusze SRD

- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań -cały okres stażu

-przykładowe scenariusze zajęć

-przygotowywanie indywidualnych planów dla dzieci uzdolnionych i wymagających wsparcia (prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) -cały okres stażu


-plany indywidualne

2.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
-profilaktyka trudności w nauce
-rozwiązywanie zaistniałych problemów psychologiczno-pedagogicznych, wychowawczych
-diagnoza gotowości szkolnej
-cały okres stażu (w miarę potrzeb) -karty obserwacji dziecka
-notatki z konsultacji

3.

3. Współpraca z rodzicami i rodziną dzieci

- organizowanie uroczystości przedszkolnych t.j.: Dnia Babci i Dziadka, Jasełek, Dnia Matki, Ojca, Zakończenia roku - cały okres stażu
- według harmonogramu planu rocznego - plany uroczystości, scenariusze
-zdjęcia
-zapraszanie rodziców i dziadków do wspólnego czytania dzieciom w przedszkolu -raz w miesiącu
- zdjęcia, notatki

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy
- 2 razy w ciągu roku
-scenariusze spotkań
-zdjęcia
- angażowanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach otwartych, w życiu grupy i przedszkola; aranżacji i wyposażenia kącików zainteresowań
- cały okres stażu - zdjęcia, notatki, scenariusze

- prowadzenie segregatora dla rodziców z informacjami dotyczącymi działań dydaktyczno-wychowawczych i innych, tematyką miesiąca -cały okres stażu -segregator
-prowadzenie BLOGa grupy oraz galerii internetowej
-cały okres stażu -adresy internetowe, przykładowe scany stron
- przygotowanie wystaw prac dla rodziców, kiermaszów - okres stażu
- prace dzieci scenariusze
- kserokopie

-angażowanie rodziców do brania udziału w akcjach charytatywnych, np. „Książka dla szpitala”; „Góra Grosza”; „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”; „WOŚP”
- cały okres stażu -zdjęcia, podziękowania

-coroczne organizowanie „Tygodnia Książki”- kiermasz -raz w roku (maj) -zdjęcia, sprawozdanie
4.

4. Aktywna realizacja zadań zgodnie z aktualną tematyką Rocznego Planu Pracy
- (2010r/2011r) wprowadzenie w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, ekologią; zagospodarowanie kącików tematycznych
- cały okres stażu

-sprawozdanie z realizacji planu rocznego; prezentacja PowerPoint
-przygotowanie programu artystycznego i przedstawienie go gościom ze Żłobka nr 4 i Przedszkola nr 10
- raz w roku

-scenariusz spotkania, zdjęcia

- przygotowywanie wystaw prac plastycznych, związanych z tematyką roczną w Bibliotece Publicznej
-raz w roku

-zdjęcia, prace dzieci

-współorganizowanie Międzyprzedszkolnego przeglądu recytatorskiego pt. „Zimowe uroki”
-styczeń 2011 -regulamin, sprawozdanie, zdjęcia
5.

5. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
-praca w komisji statutowej

-cały okres stażu

- zaktualizowany statut

6.

6. Promowanie placówki poprzez udział w konkursach i przeglądach (plastyczne, ekologiczne, recytatorskie, muzyczne)
- udział w różnych konkursach i przeglądach organizowanych np. przez czasopisma, inne przedszkola, instytucje -cały okres stażu

-zdjęcia; potwierdzenia, dyplomy

- organizowanie i współorganizowanie konkursów międzyprzedszkolnych związanych z aktualną tematyką planu rocznego - raz w roku -regulaminy, sprawozdania, zdjęcia
-udział w festiwalu "Rytm i melodia" -maj/ czerwiec 2013 -zdjęcia, potwierdzenie udziału
- udział w Festiwalu Bożego Narodzenia (występy w szopce na Starym Mieście) -styczeń 2013 -zdjęcia
-udział w Przeglądzie Poezji Dziecięcej -raz w roku -zdjęcia, podziękowania
7.

7. Inicjatywy związane ze środowiskiem lokalnym oraz dotyczące współczesnych problemów społecznych

• udział w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”- „Czytające przedszkola”
-współpraca z p. Alicją Barton- organizowanie cyklicznych spotkań z poetką
-zaproszenie p. Moniki Drozd i dzieci niewidomych z SOSW Lublinie, które będą czytać przedszkolakom-spotkania integracyjne w ramach akcji „Czytanie zbliża”
-pozyskiwanie i organizowanie wolontariuszy do czytania dzieciom
-organizowanie zbiórki książek dla konkretnych odbiorców – np. dla szpitala, domu dziecka
-wprowadzenie codziennego głośnego czytania dzieciom w przedszkolu, inspirowanie do czytania pobliskie placówki
- zorganizowanie takich akcji jak: Urodziny Książkowego Misia; Mikołajki z Mikołajkiem
-zorganizowanie akcji „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”
-przygotowanie wystawy fotograficznej przedstawiającej działania podjęte w ramach kampanii CPCD oraz kroniki
-cały okres stażu

-2 razy w roku


-X-XI 2010

- na bieżąco

- raz w roku

-raz w roku

-czerwiec- raz w roku

-czerwiec – raz w roku
-potwierdzenia, sprawozdania, zdjęcia

-kronika
-odwiedziny chorych i starszych osób w pobliskim Domu Opieki- występy artystyczne (Jasełka) - styczeń 2013 -zdjęcia, podziękowania
-wizyty w Żłobku nr 5 i Przedszkolu nr 10 z programem artystycznym -raz w roku -zdjęcia, sprawozdania
-współorganizowanie akcji Szpital Pluszowego Misia- EMSA
-przygotowanie wystawy fotograficznej EMSA -raz w roku -sprawozdania

-zdjęcia

III. §7 ust.2 pkt.3 rozporządzenia – umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA FORMY REALIZACJI
ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ
1.

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej

- korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych, leksykonów do przygotowania zajęć
- cały okres stażu

- adresy stron
- wydruki, ilustracje

- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć - cały okres stażu

- publikacje
-dokumentacja

- prowadzenie internetowej poczty -cały okres stażu
- adres poczty, wydruki, zdjęcia
-prowadzenie bloga grupy i administrowanie internetową galerią zdjęć we współpracy z rodzicami -cały okres stażu -scan przykładowych stron; adresy stron/linków
-przygotowanie prezentacji PowerPoint dokumentującej przebieg pracy
-maj 2013r.
-prezentacja multimedialna
2.

Wykorzystanie programów wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną
- gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci w wieku przedszkolnym
- cały okres stażu
- wydruki, opisy, notatki, recenzje programów, zdjęcia

3.
Publikacje
- publikacje scenariuszy w Internecie, artykułów w gazetce „Skaucik”, periodykach t.j. „Wychowanie w Przedszkolu”; „Bliżej Przedszkola” -cały okres stażu - kserokopie
-potwierdzenia
-kserokopie
4.
Zajęcia komputerowe z dziećmi
-zorganizowanie kącika komputerowego; organizowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej- prezentacje multimedialne, komputerowe programy dydaktyczne

-2011-2013 -zdjęcia, sprawozdanie
IV §7 ust.2 pkt.4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ
1.

Studiowanie aktualnej literatury- poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych, wychowawczych - korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism

-cały okres stażu
- notatki, kserokopie artykułów, bibliografia
2.

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej metod aktywnych - na bieżąco
wg potrzeb

- wpisy w zeszycie kontaktów z rodzicami, scenariusze

3.

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku - studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, adaptacji dzieci do przedszkola
- okres stażu - notatki z przeczytanych lektur, bibliografia
4.
Organizowanie spotkań z ekspertami -spotkania z pracownikami policji, straży pożarnej; rozmowy z pielęgniarką, lekarzem- w zależności od potrzeb -2012-2013 -zdjęcia
-sprawozdania
5.
Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej - przygotowywanie referatów na rady szkoleniowe - zorganizowanie w formie odczytu opracowanego i przygotowanego przez siebie tematu nt. „Ważność głośnego czytania dzieciom- w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom”;
-„Ryzyko dysleksji”
-zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej (raz w roku)
- kserokopie notatek dla koleżanek
- referaty na rady

6. Opracowywanie materiałów do księgi WDN
-przygotowywanie i przekazywanie notatek, materiałów z odbytych kursów i szkoleń oraz własnych scenariuszy zajęć, referatów, innych propozycji

-cały okres stażu

-potwierdzenie Dyrektora

V §7 ust.2 pkt.5 rozporządzenia – umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ
1.

Poznawanie procedury awansu zawodowego

- analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty - cały okres trwania stażu

- akty prawne

2.

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały CODN, Internet www.men.waw.pl)

- cały okres trwania stażu

- notatki, kserokopie, wydruki

3.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji
przedszkola
- analiza dokumentacji statutu przedszkola,
- zapoznanie się z programami autorskimi funkcjonującymi w przedszkolu, projektami - cały okres trwania stażu - kserokopie, wydruki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.