X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10113
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agnieszka Cioch

Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne „Misiolandia” w Bydgoszczy

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kwalifikacje:
- ukończone studia magisterskie na kierunku: edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010

Termin zakończenia stażu: 31.05.2011

Opiekun stażu: Danuta Gęsicka


1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

2. Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
- poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
 poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz omawianie ich z prowadzącym
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
- podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
- wspieranie twórczej aktywności dzieci
- współpraca z rodzicami


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
(§6 ust.2 pkt. 1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli wrzesień 2010 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu o wzajemnej współpracy wrzesień 2010 Kontrakt o wzajemnej współpracy
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola Analiza dokumentacji przedszkola:
- statut przedszkola,
- regulamin pracy wrzesień 2010 Notatki własne
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Zapoznanie się z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w placówce wrzesień 2009 Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w przedszkolu Analiza dokumentacji przedszkola:
-roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola
- miesięczne plany pracy
- arkusz obserwacji dziecka
- protokoły ze spotkań Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami Okres stażu Prawidłowe sporządzanie i prowadzenie
dokumentacji
przedszkolnej : planów miesięcznych, arkuszy obserwacji
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego Okres stażu Zaświadczenia, sprawozdania, konspekty, scenariusze, notatki, zdjęcia, szablony itp.
Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy na terenie przedszkola Analiza regulaminu BHP
i przepisów przeciwpożarowych Wrzesień 2010 Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwojowego Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu opisującego stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Maj 2010 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego u dyrektora przedszkola Sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Maj 2010 Wniosek


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
(§6 ust.2 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie zasad wyboru programu nauczania i konstruowania planów pracy Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści zawartych w wybranym programie nauczania i w planie rocznym Okres stażu Plan pracy zatwierdzony do realizacji
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz wyszukiwanie czasopism, książek, artykułów i stron internetowych o tematyce pedagogicznej Okres stażu Zaświadczenia
Rejestr pozycji bibliograficznych i stron internetowych
Doskonalenie multimedialnych technik pracy Opracowywanie dokumentacji związanych ze stażem pracy
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, zaproszeń itp.
Korzystanie z różnych programów komputerowych przydatnych w pracy nauczyciela Okres stażu Konspekty zajęć
Pomoce dydaktyczne
Zapis na CD
Przygotowywanie dzieci do konkursów i występów podczas uroczystości przedszkolnych Udział w imprezach przedszkola w/g harmonogramu planu rocznego Okres stażu Potwierdzenie przez opiekuna stażu
Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu Dekorowanie i wykonywanie gazetek tematycznych w sali
Galeria fotografii
Realizacja zadań wynikająca z rocznego planu pracy przedszkola
Pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych Okres stażu Potwierdzenie przez opiekuna stażu


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci
(§6 ust.2 pkt. 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Rozmowy z rodzicami
Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
Spotkania z rodzicami w formie zebrań, zajęć otwartych
Spotkania okolicznościowe Cały okres stażu Notatki własne
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci Stała obserwacja dziecka
Rozmowy indywidualne z dzieckiem
Współpraca z rodzicami
Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka Cały okres stażu Notatki własne
Arkusze obserwacji
Zaświadczenia
Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych

Własne poszukiwania
Zaciąganie informacji u innych nauczycieli
Cały okres stażu Spis danych kontaktowych instytucji wspomagających proces wychowawczy


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt. 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora


Opracowywanie scenariuszy zajęć
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć Cały okres stażu (raz w miesiącu) Scenariusze zajęć
Notatki własne
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli Obserwacja zajęcia
Omówienie zajęcia Cały okres stażu (raz w miesiącu) Notatki własne
Scenariusze zajęć
Wnioski z obserwacji

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.