X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10030
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego w okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Tomasz Sobczak Szkoła Podstawowa nr 158
Nauczyciel mianowany Warszawa, ul. Ciasna 13

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2007 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.


1. Czynności organizacyjne

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- IX 2007
Notatki
- wniosek o rozpoczęcie stażu
IX 2007
Kopia wniosku

- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
IX 2007
Plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Maj 2010 Sprawozdanie
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne 2010 Poprawnie sformułowany wniosek


2. „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”
§ 8 ust.2 pkt 1

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych - tworzenie planu pracy zespołu nauczycieli anglistów, planu współpracy z harcerzami
W trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora.

Organizacja konkursów języka angielskiego
Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników konkursów anglistycznych z elementami wiedzy o Unii Europejskiej oraz ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o krajach anglojęzycznych
W trakcie stażu
Sprawozdania z konkursów.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach metodycznych
W trakcie stażu Zaświadczenia.

Samokształcenie poprzez lekturę - samodzielne studiowanie literatury fachowej (czasopism, poradników metodycznych z dziedziny języków obcych, psychologii i pedagogiki)
W trakcie stażu Wykaz literatury.

Pedagogizacja rodziców
- przeprowadzenie prezentacji dla rodziców nt. pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem trudnym oraz nawiązywania kontaktu z własnym dzieckiem W trakcie stażu Ankiety ewaluacyjne.
Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych
- przygotowanie formalne i odbycie wycieczek, zwłaszcza do miejsc pamięci narodowej, zabytków i pomników przyrody W trakcie stażu Sprawozdania z wycieczek, potwierdzenie Dyrektora.


3. „Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”
§ 8 ust. 2 pkt 2

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Integracja języka angielskiego z informatyką – lekcje w sali informatycznej - opracowanie scenariuszy zajęć i przeprowadzenie ich w pracowni komputerowej (wykorzystanie programów komputerowych, sieci Internet) W trakcie stażu Scenariusze lekcji
Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy nauczyciela - przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (sprawdziany, ćwiczenia) W trakcie stażu Kopie materiałów
Wdrażanie do pracy metodą projektową - tworzenie prezentacji w programie Power Point o miastach i zwyczajach krajów anglojęzycznych (integracja kilku przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem informatyki)
W trakcie stażu Prezentacje komputerowe
Wykorzystanie sieci Internet jako narzędzia edukacyjnego dla nauczyciela - lektura publikacji internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych stron poświęconych oświacie; śledzenie zmian w przepisach prawnych W trakcie stażu Lista stron internetowych
Upowszechnianie drogą elektroniczną informacji dotyczących wydarzeń z dziedziny języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 158 - wprowadzanie informacji na szkolną stronę www dotyczących terminów i wyników konkursów anglistycznych, oraz (opcjonalnie) najładniejszych prac i prezentacji uczniów w programie Power Point W trakcie stażu Uaktualniana strona internetowa szkoły



4. „Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”
§ 8 ust.2 pkt 3

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Cały okres stażu
Scenariusze, konspekty z zajęć.

Praca w zespole nauczycieli języka angielskiego - przewodniczenie szkolnemu
zespołowi anglistycznemu
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły
W trakcie stażu Plany pracy zespołu i sprawozdania z ich realizacji
Kierowanie i opieka dydaktyczna nad nauczycielami młodszymi stażem - opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji, testów, materiałów dydaktycznych, przepisów prawnych
W trakcie stażu Udostępnione scenariusze i inne materiały
Otoczenie szczególną opieką osób stawiających pierwsze kroki w systemie oświaty - opieka nad studentami – praktykantami z CNKJO i Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego – obserwowanie prowadzonych przez nich lekcji, wspólne ich omawianie W trakcie stażu Zaświadczenia o odbytych praktykach


5. „Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a)

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Przygotowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych - praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia - opracowanie programu zajęć nauczania indywidualnego W trakcie stażu
Program, opis
Rozwijanie praktycznych umiejętności językowych uczniów - założenie Klubu Korespondencyjnego (Pen Pal Club) mającego na celu nawiązanie kontaktu i korespondowanie uczniów mojej szkoły z uczniami z całego świata W trakcie stażu
Opis działań.
Praca z uczniem zdolnym - prowadzenie koła języka angielskiego Rok szk. 2008/2009 i 2009/2010 Opis działań.
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach języka angielskiego W trakcie stażu

Opracowanie planu długofalowego oddziaływania edukacyjnego - opracowanie programów wychowawczych mojej klasy z uwzględnieniem priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty i MEN IX 2007, IX 2008, IX 2009



6. „Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. c)

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Podejmowanie zadań dodatkowych - prowadzenie językowej gazetki szkolnej
- organizacja wycieczek tematycznych

- przygotowanie i prowadzenie kroniki klasowej Cały okres stażu - fotografie gazetki

- plany i sprawozdanie z wycieczek

- kronika klasowa


7. „Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e)

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Współpraca z inną instytucją zajmującą się wychowaniem i edukacją - współpraca z Dyrekcją i wychowawcami ze Szkolnego Ośrodka Socjoterapii mająca na celu rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej wychowanków, organizowanie dla nich pomocy oraz stawienie czoła problemom wychowawczym Cały okres stażu
Opis działań, potwierdzenia
Współpraca z Policją lub Strażą Miejską - skontaktowanie się z przedstawicielami odnośnych służb celem ustalenia tematów prelekcji wygłaszanych w klasie, zaproszenie Policji lub Straży Miejskiej do szkoły i organizacja spotkań z uczniami W ramach potrzeb Opis działań


8. „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły.”
§ 8 ust. 2 pkt 5

Zadanie do realizacji Metoda/ forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Właściwe rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- ocena skuteczności podjętych działań
Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami. Opis przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.