X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10086
Przesłano:

Sprawozdanie z rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Nauczyciela kształcenia zintegrowanego Anny Wójcik
Za okres stażu: 01 września 2007 – 31 maja 2010


& 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

• Poznanie procedury awansu zawodowego
- zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego
- złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu
- opracowałam plan rozwoju zawodowego się z przepisami prawa oświatowego

EFEKTY:
- poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego
- poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego

• Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli i wykorzystywałam zdobytą wiedzę w podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły.

Ukończyłam np. kursy

- „Inteligencje wielorakie w cyklu „ Odkrywam siebie . Ja i moja szkoła.” – 27 02 2009
- „ Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/ 2011” – 02 03 2010
- „Gra w kolory, a nowa podstawa programowa.”

EFEKTY:
- posiadanie bieżących wiadomości dotyczących zmian w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
-orientacja w zmianach dotyczących nowej podstawy programowej
- poszerzenie własnej wiedzy
- zapoznanie z ofertą edukacyjną różnych wydawnictw

- „ Przygotowanie do przeprowadzenia praktycznych zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą”—04 12 2009r
- „Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy” – 2009 r.
- „ Zapraszamy do naszej klasy” - 2008 r.
EFEKTY:
- zdobycie nowych wiadomości i umiejętności pedagogicznych
- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów

- „ Jak pracować z podręcznikiem „Ja i Moja Szkoła” , by w pełni wykorzystać go do rozwoju osobistego i społecznego uczniów”- 2007 r.
- „ Gry i zabawy przeciwko agresji”- 2007 r.
EFEKTY:
-doskonalenie umiejętności pedagogicznych i wychowawczych
- poszerzenie własnej wiedzy

Brałam udział w Radach Pedagogicznych i w doskonaleniu wewnątrzszkolnym o np. tematyce
- Praca z uczniem zdolnym.
- Tworzenie Programu wychowawczego szkoły.
- Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia zgodnie z nowa podstawą programową.
- Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły.
EFEKTY
- poszerzanie własnej wiedzy
- zdobycie nowych umiejętności


• Realizowałam zadania wychowawczo – opiekuńcze ; wycieczki, akcje, konkursy, uroczystości i imprezy szkolne oraz klasowe

• Organizowałam konkursy szkolne i w ramach koła przyrodniczego

- ze znajomości przepisów ruchu drogowego „Zagraj w zielone”
- z wiedzy przyrodniczej w ramach prowadzonego koła przyrodniczego(Praktyczni Teoretycy)
EFEKTY:
- integracja z uczniami poza zajęciami szkolnymi
- wzbogacenie oferty edukacyjnej
- doskonalenie umiejętności organizatorskich
- nawiązanie współpracy z rodzicami

• Przygotowałam uczniów do różnych konkursów

Szkolnych:
- Konkursu Recytatorskiego -„ Mały Konkurs Recytatorskim”, gdzie w roku 2008 została wyróżniona moja uczennica Paulina Ufnal, a w roku 2009 mój uczeń .....
- Konkursu Ortograficznego
Międzyszkolnych :
- literackim „Z wizytą na Zielonym Wzgórzu”- konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Mariance , gdzie przygotowani pod moim kierunkiem uczniowie zajęli II miejsce
- czytelniczym „ Moi przyjaciele z Bullerbyn” - konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Krężnicy Jarej.
Gminnych:
- Konkurs Ortograficzny – „Ortografia na wesoło”, gdzie zarówno w konkursie szkolnym jak i gminnym w roku 2008 mój uczeń ..... zajął I miejsce, a w roku 2010 moja uczennica ..... w szkolnym konkursie ortograficznym zajęła III miejsce natomiast w tymże konkursie gminnym II miejsce.
EFEKTY:
- twórcza praca dzieci
- rozbudzanie umiejętności poznawczych uczniów
- uczenie samodzielności podejmowania i rozwiązywania problemów
- zdobycie nowych doświadczeń
- uwrażliwianie na piękno poezji i literatury
- aktywizacja uczniów

• Uczestniczyłam w pracach Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu klas VI
Efekty
- zdobycie nowych doświadczeń
- uczenie samodzielności podejmowania i rozwiązywania problemów
- podnoszenie jakości pracy szkoły

• Dbałam o wystrój i estetyki pracowni nad którą sprawowałam opiekę
- redagowałam gazetki na tablicach tematycznych
- zadbałam o ukwiecenie klasopracowni.
EFEKTY:
- nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami
- rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiedzy
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

• Uczestniczyłam w akcjach organizowanych w naszej szkole
- Zimowiskach szkolnych
- festynach sportowych organizowanych przez Szkołę Podstawową i Parafialny Klub Sportowy CRUX
- „ Góra złota”
- „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
- „Pomoc powodzianom”
EFEKTY:
- umiejętność współdziałania z innymi
- satysfakcja niesienia pomocy innym
- możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych i opiekuńczo – wychowawczych
-wartościowy sposób na spędzanie czasu wolnego
• Promowałam szkołę w środowisku:
- wspólnie z klasą przygotowywałam prace plastyczno – techniczne na kiermasze organizowane przez GOSiR w Niedrzwicy Dużej
- z klasą II „a” w roku 2007 i z klasą II „b” w 2010 roku przygotowałam rozważania do Drogi Krzyżowej odprawianej w naszym kościele parafialnym.
-służyłam pomocą w czasie występów zespołu Festy działającego przy naszej szkole
- byłam wielokrotnie opiekunem w czasie wypoczynku letniego organizowanego zarówno przez CRUX jak i przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
EFEKTY:
- kształtowanie właściwej postawy
-doskonalenie umiejętności organizatorskich
-Wzmocnienie swojej pozycji


& 8 ust. 2 pkt. 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej
- przy opracowaniu dokumentacji do awansu zawodowego
- przygotowaniu pomocy dydaktycznych
- opracowywaniu testów, dyplomów i scenariuszy gazetek.
• wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej
- przy opracowaniu dokumentacji do awansu zawodowego
- przy przygotowaniu pomocy dydaktycznych
- opracowywaniu testów
- dyplomów
- scenariuszy gazetek
• Opublikowałam na stronie portalu edukacyjnego
- referat pt. „Jak wspierać i motywować dziecko w czasie pierwszego etapu nauki”
- program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klasy I kształcenia zintegrowanego
EFEKTY:
-rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
- poprawienie sprawności komunikowania się i dostępu do Internetu

& 8 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

• aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego
• prowadziłam zajęcia dla nauczyciela stażysty i praktyki dla studenta
• opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom karty pracy, testy i scenariusze uroczystości szkolnych
EFEKTY:
- umiejętność współpracy z praktykantem i nauczycielem stażystą
- poszerzenie własnej wiedzy
- kształtowanie zdolności do współpracy i relacji międzyludzkich
- efektywniejsza praca wychowawczo - opiekuńcza


& 8 ust.2 pkt. 4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą.

• opracowałam i wdrożyłam program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klasy I kształcenia zintegrowanego. Ewaluacją którego było;
*ewaluacja obecności uczniów
*zaangażowanie i chęć uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych
*śledzenie wyników osiąganych na sprawdzianach
*rozmowach z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia wyrównawcze
• wspólnie z panią ..... opracowałyśmy i wdrożyłyśmy program zajęć dla koła przyrodniczego Praktyczni – Teoretycy. Ewaluacją którego było;
*kontrolowanie na bieżąco stopnia realizacji zaplanowanych zajęć
*obserwacja poziomu zaangażowania uczniów podczas zajęć
*analiza wykonywanych przez uczniów zadań
*analiza anonimowej ankiety uczestników zespołu dotyczącej ich oceny
EFEKTY:
- praca według tych programów dostarczyła wiele nowych treści wprowadzonych za pomocą metod aktywizujących
- dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych według programu
- w znacznym stopniu przyczyniły się one do wzrostu wiedzy polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej uczestników tych zajęć
- rozwijanie zainteresowań dzieci

& 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• w czasie awansu współpracowałam z różnymi instytucjami np.:

*policją
*biblioteką
*GOKSiR
*strażą pożarną
*parafią

• organizowałam wyjazdy dzieci na basen gdzie odbywały się lekcje nauki pływania prowadzone przez instruktor- organizowałam wyjazdy dzieci na basen gdzie odbywały się lekcje nauki pływania prowadzone przez instruktora

• zorganizowałam wiele wycieczek szkolnych

EFEKTY:
-promowanie szkoły w środowisku
-bardzo dobra współpraca z rodzicami
- kształtowanie właściwych postaw
-doskonalenie umiejętności organizatorskich
- krzewienie wartości moralnych


& 8 ust. 2 pkt. 4 c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

• Współpraca z posterunkiem policji
- zapraszałam funkcjonariusza policji – naszego pana dzielnicowego pana ..... na spotkania z uczniami naszej szkoły. Odbywały się one raz do roku przy okazji apeli o tematyce związanych z przepisami kodeksu drogowego, a miały na celu uwrażliwić dzieci na niebezpieczeństwa wynikające z bycia uczestnikiem ruchu drogowego.
• Pozyskiwałam sponsorów na rzecz uczniów naszej szkoły
- w związku przygotowaniem prze ze mnie apeli, konkursów i spotkań na temat bezpieczeństwa dzieci na drogach pozyskałam sponsora, który ufundował znaczki odblaskowe dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2009/ 2010.zostały one uroczyście wręczone jesienią 2009 roku.
- oraz sponsorów, którzy ufundowali drobne upominki dla uczestników konkursów „ Zagraj w zielone”
• Uczestniczyłam w organizowaniu imprez szkolnych
- organizowałam spotkania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
- Dzień Rodziny na zakończenie klas III
• Współpracowałam z wydawnictwami
- uczestniczyłam u spotkaniach z przedstawicielami różnych wydawnictw np. w celu zapoznania się z ofertą wydawniczą
- brałam udział w szkoleniach organizowanych przez różne wydawnictwa
EFEKTY:
- poszerzenie działań edukacyjnych szkoły
- doskonalenie własnych umiejętności
- doskonalenie umiejętności współpracy z różnymi instytucjami
- współodpowiedzialność rodziców za efekty kształcenia i wychowania
- zacieśnianie więzi rodzinnych


& ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

• - opisałam i dokonałam analizy dwóch przypadków
- wychowawczego – .....
-edukacyjnego - .....
EFEKTY:
-doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- uczenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów
-większa integracja klasowa

PODSUMOWANIE
Zadania, które uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego tylko część działań podejmowanych w codziennej pracy zawodowej. Zawsze bowiem głównym celem moich poczynań było dobro ucznia, troska o jego wszechstronny rozwój oraz aby w środowisku szkolnym czuł się bezpiecznie.
Realizacja planu rozwoju zawodowego skłoniła mnie do wnikliwej analizy, a także dostarczyła dużo satysfakcji i wielu cennych doświadczeń. Nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielic się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.