X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10067
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Anna Typańska – Minta, nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach

Magnuszewice; dnia 7.06.2010 r.

Sprawozdanie z przebiegu stażu o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.


nauczyciel mgr Anna Typańska - Minta
odbywający staż w Szkole Podstawowej w Magnuszewicach
termin od 1 września 2007 roku do 31 maja 2010 roku.

W Szkole Podstawowej w Magnuszewicach pracuję od 1 września 2006 roku jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, a później i plastyki. Staram się, aby wiedza zdobyta w trakcie pięcioletnich studiów na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza o kierunku „Pedagogika – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe” procentowała w mojej pracy pedagogicznej. Chcąc być na bieżąco z nowymi tendencjami nauczania dzieci i młodzieży, uczestniczę w kursach oraz szkoleniach. Szukam takiej formy doskonalenia zawodowego, jaka jest aktualnie potrzebna w mojej szkole. W swoim planie rozwoju zawodowego założyłam ustawiczne kształcenie zmierzające do rozwoju osobowego. Sądzę, że ma to odzwierciedlenie w efektach mojej pracy zawodowej.
W trakcie stażu podjęłam działania mające na celu uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej czyli doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Pierwsze z działań to poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.
Zaczynając staż, przemyślałam i ułożyłam plan rozwoju zawodowego, który realizowałam przez ten okres, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne. W związku z tym samodzielnie rozwijałam wiedzę na temat prawa oświatowego i reform oświaty. Analizowałam przepisy i akty prawne, informacje w serwisach edukacyjnych i na stronach internetowych.
Aktywnie uczestniczyłam także w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły analizując dokumenty szkolne (Plan Rozwoju Szkoły, Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania), posiadałam bieżące wiadomości
i właściwie wykorzystywałam przepisy w nich zawarte w codziennej pracy.
Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym, wykorzystując to do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
a) studia podyplomowe „Pedagogika sztuki – plastyka i wiedza o kulturze”, które ukończyłam 2.02.2008 roku. Studia były prowadzone przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno – Menedżerską „Milenium”. Podczas studiów, które obejmowały trzy semestry, uczestniczyłam w 325 godzinach zajęć,
b) studia podyplomowe „Szkolna pedagogika wychowawczo- opiekuńcza” ukończyłam 19.04.2008 roku. Studia te zostały przygotowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, obejmowały trzy semestry ( 339 godzin),
c) studia podyplomowe „Logopedia” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, obejmujących cztery semestry,
d) kurs „Gry i zabawy przeciwko agresji –warsztat psychoedukacyjny zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, który prowadziła pani Jolanta Ciżmowska ,
e) warsztaty „Realizacja treści edukacji środowiskowej w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie tematu Poznajemy las i jego mieszkańców”. Warsztaty odbyły się 26.01.2006 i były prowadzone przez p. Jarosława Maćkowiaka,
f) warsztaty „Integracja sensoryczna –holistyczny model kształcenia i wychowania” prowadzone przez panią Dorotę Dziamską dnia 6.03.2006 roku,
g) szkolenie „Zdolni czy leniwi? czyli o motywowaniu do uczenia się”. Szkolenie to zostało zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era dnia 29.03.2007 roku, prowadzone przez p. Katarzynę Skrzypczak,
h) konferencja „Zmiany w podstawie programowej dla klas I – III” zorganizowana w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie dnia 19.11.2007 roku,
i) konferencja „Jak pracować z uczniem zdolnym na plastyce?” zorganizowana przez ODN w Pleszewie dnia 27.11.2007 roku,
j) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu dnia 3.12.2007 (8 godzin dydaktycznych),
k) szkolenie „Asy z mojej klasy czyli jak pracować głosem” zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era dnia 18.11.2008 (4 godziny dydaktyczne),
l) szkolenie „Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym trudności w uczeniu się” zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era 27.02.2008 (2 godziny dydaktyczne),
ł) konferencja dla nauczycieli nauczania zintegrowanego „Sześcioletni uczeń – o dojrzałości szkolnej w sferze emocjonalnej i społecznej” dnia 20.01.2009 roku, którą prowadziła p. Beata Jachimczak ,
m) szkolenie „Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się” zorganizowane przez ODN w Kaliszu dnia 16.01.2009 ( 5 godzin), prowadzący pan Jan Bartczak,
n) szkolenie „Wiosna inspiracją do prac plastycznych” zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era 19.03.2009 roku (2 godziny),
o) szkolenie „Praca psychologiczna w sytuacji żałoby i straty”. Szkolenie zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarocinie dnia 15.05.2009 roku ( 6 godzin wykładowych),
p) szkolenie „Przemoc interpersonalna – domowa i rówieśnicza- formy pomocy, metody interwencji, zespoły interdyscyplinarne”. Szkolenie zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarocinie dnia 5.06.2009 roku (6 godzin wykładowych),
q) szkolenie „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi” dnia 4.10.2009 , prowadząca p. Kamilla Palińska,
r) warsztaty orgiami, w których uczestniczę już 5 lat, odbywają się one raz w miesiącu od września do czerwca, prowadzącymi są panie Anna Szczublewska i Dorota Wojtkowiak.
Uczestniczyłam także w szkoleniach rady pedagogicznej, poświęconych doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej:
a) „Przeciwko agresji w szkole” –dnia 7.02.2007 roku, prowadząca Małgorzata Kołodziej,
b) „Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w zakresie przedmiotu przyroda”- 28.03.2007, prowadząca Agnieszka Błaszczyk,
c) „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” dnia 8.05.2008 roku, prowadząca pani Sławomira Tobolska z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
d) „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej” dnia 6.11.2008, prowadząca p. Joanna Schwarz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
e) „Praca metodą projektu” dnia 24.03.2009 , prowadząca Monika Trzaskowska,
f) „Prawa człowieka w szkole” dnia 6.04.2009 , prowadzący p. J. Bartczak, szkolenie
to odbyło się w Szkole Podstawowej w Sławoszewie,
g) „Jak uczyć dzieci efektywnego uczenia się”, które prowadził pan Jan Bartczak, odbyło się 19.05.2010 roku,
h) „Reforma programowa kształcenie ogólnego” odbyło się 5.06.2009 roku w Szkole Podstawowej w Woli Książęcej , prowadzący p. Jan Bartczak.
Zorganizowałam także radę szkoleniową na temat „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli”.
Dzięki udziałowi w tych formach doskonalenia zawodowego potrafię rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze klasy, realizować trudne zagadnienia w atrakcyjny sposób, stosować metody aktywne na zajęciach, przeciwdziałać agresji i przemocy.
Następnym ważnym zadaniem jest wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie ich do różnych konkursów i rozwijanie zainteresowań.
Corocznie moi wychowankowie biorą udział w następujących konkursach:
a) Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”,
b) Gminny Konkurs Ortograficzny „Zabawy z ortografią”,
c) Kangurek Matematyczny,
d) Gminny Konkurs Matematyczny „Zabawy z matematyką”.
Poza tym uczniowie brali udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Coś z niczego”, Międzyszkolnym Konkursie „Kolędy skarbem polskiej kultury”, Powiatowym Konkursie Plastycznym „Akademia pana Brzechwy i Tuwima”.
Organizowałam także szkolne konkursy dla dzieci . Były to:
a) konkursy plastyczne: „Portret Mikołaja”, „Najpiękniejsze życzenia świąteczne”, „Kartka wielkanocna”, „Odżywiam się zdrowo”, „Śmiech to zdrowie”, „Jestem bezpieczny na drodze”,
b) konkursy tematyczne: „Klasowy mistrz ortografii”, „Klasowy turniej wiedzy”.
Od 2007 roku wraz z koleżanką Agnieszką Błaszczyk organizuję także Gminny Konkurs Matematyczny „Zabawy z matematyką”. Opracowałam regulamin i scenariusz konkursu.
Co roku opracowujemy też zadania, przygotowujemy poczęstunek dla uczniów i nauczycieli opiekunów oraz zakupujemy nagrody dla wszystkich dzieci.
Niestety część dzieci ma trudności w nauce , dlatego wspierałam uczniów słabych przez prowadzenie zajęć wyrównawczych. Na zajęciach z uczniami słabymi powtarzałam zdobytą wiedzę, wyjaśniałam rzeczy i zagadnienia niezrozumiałe na lekcji.
Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam z rodzicami poprzez:
- włączenie ich do organizacji i opieki podczas wycieczek klasowych,
- pomoc w organizacji imprez klasowych: Mikołajki, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet itp.,
-przygotowanie spotkań otwartych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Przeprowadziłam także zajęcia otwarte dla rodziców na temat „Zabawy z Calineczką” mające na celu przybliżenie rodzicom procesu kształcenia i wychowania. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich dzieci podczas tych zajęć – zarówno zachowania jak i aktywności na zajęciach.
Organizowałam zebrania dla rodziców oraz spotkania indywidualne. Prowadziłam systematyczne rozmowy i pogadanki z rodzicami w ramach spotkań z wychowawcą, w czasie których podejmowałam tematy ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci.
Poruszałam wtedy następujące tematy:
- „Jak pomóc dziecku z trudnościami”
-„Bezpieczne ferie”
-„Atrakcyjne metody i formy nauki w szkole i w domu”
Przez cały okres stażu doskonaliłam własny warsztat pracy, metody nauczania, pogłębiałam wiedzę i umiejętności i wykorzystywałam je w pracy dydaktycznej. W tym zadaniu pomagało mi studiowanie literatury pedagogicznej, publikacji dotyczących nauczania zintegrowanego na stronach WWW. oraz współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się
z nimi wiedzą.
Doskonaliłam także umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Korzystanie z Internetu i komputera pozwalało mi opracowywać pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany i kartkówki, a także tworzyć inne pomoce wykorzystywane w trakcie lekcji. Przy pomocy technologii komputerowej układałam plany pracy, co znacznie ułatwiało prowadzenie ich oraz poprawiało czytelność.
Znajomość komputera pozwoliła mi opracowywać, pisać sprawozdania, sprawdziany, testy, wykonywać różne dyplomy, zaproszenia, podziękowania, które były potrzebne na uroczystości szkolne oraz przepisywać dokumenty związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.
Opanowanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem pozwalało mi prowadzić zajęcia z wykorzystaniem go. Podczas lekcji wykorzystywałam najczęściej programy Microsoft Word oraz Paint. Bardzo cenne w mojej pracy okazały się także programy edukacyjne i Internet. Tak prowadzone zajęcia były znacznie ciekawsze i pozwalały w pełny sposób przedstawić omawiane zagadnienia. Zajęcia z wykorzystaniem komputera znacznie bardziej interesowały dzieci i przynosiły większe korzyści, gdyż uczeń zapamiętywał z takiej lekcji znacznie więcej. Materiały i informacje pozyskane z Internetu
wykorzystywałam podczas lekcji i zajęć dodatkowych, zarówno wyrównawczych jak i przygotowujących do różnych konkursów. Najczęściej korzystam z stron w klubie nauczyciela WSiP, WWW.eduseek.pl, WWW.profesor.pl, WWW.literka.pl.
Starając się oceniać swoją i uczniów pracę, tworzyłam narzędzia badawcze do diagnozy i pomiaru jakości nauczania. W klasach II i III przeprowadziłam test kompetencji. Celem badania, było sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz wskazanie, które umiejętności wymagają wzmożonych ćwiczeń. Na bieżąco starałam się sprawdzać postępy w nauce przez tworzenie i przeprowadzanie sprawdzianów i kartkówek.
Podczas mojej pracy zawodowej starałam się obserwować i diagnozować możliwości własnych uczniów a szczególnie sprawdzać, czy ich zainteresowanie przedmiotem i nauką rośnie, czy maleje. Aby tego dokonać starałam się analizować sprawdziany, co pozwalało mi określić jak uczeń przyswoił sobie wiedzę, czy korzystał ze zdobytej wiedzy i doświadczeń.
Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z innymi nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych, udostępnianie prac orgiami. Brałam też aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych poprzez wystąpienia, sprawozdania oraz prowadzenie rad szkoleniowych.
Podczas odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam własny program profilaktyczny „Zdrowe życie” oraz program zajęć wyrównawczych w klasach I - III. Program profilaktyczny dotyczył zasad dbania o własne zdrowie oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Program ten był skorelowany z Programem Profilaktycznym szkoły, w której uczę. Program zajęć wyrównawczych miał na celu wyrównanie braków w rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności umożliwiających dalszą naukę w szkole, a tym samym podniesienie efektów nauczania uczniów klas I-III.


Opracowałam i przeprowadziłam także projekt edukacji ekologicznej „Młody ekolog”, którego celem było kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko, rozwijanie pozytywnych zachowań wobec innych form życia, uwrażliwienie na przejawy degradacji i nieprawidłowego użytkowania zasobów przyrody przez człowieka.
Pomagałam także w opracowywaniu programów wynikających z potrzeb szkoły (Program Profilaktyczny, Pięcioletni Plan Rozwoju Szkoły).
Poszerzałam także zakres działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Organizowałam wiele uroczystości oraz wycieczek klasowych i szkolnych.
Najważniejsze z nich to: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Pasowanie na ucznia klasy I, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Wigilia klasowa, apel z okazji Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowywałam uczniów do tych uroczystości, wykonywałam dekoracje, opracowywałam scenariusze.
Bardzo chętnie organizowałam wyjazdy dla dzieci. Wycieczki pozwalały uczniom ciekawie spędzać wolny czas i rozwijać ciekawość poznawczą.
W latach 2007/2010 zorganizowałam następujące wyjazdy edukacyjne:
a) klasowe:
-wycieczka do Jarocina (zwiedzanie kolejki retro, zwiedzanie kościoła św. Marcina oraz seans filmowy „Wyspa dinozaura”);
-wycieczka rowerowa z udziałem dzieci i rodziców do Dobrzycy –zwiedzanie muzeum, odpoczynek w parku;
-wycieczka rowerowa do wigwamu w Prusach – grill i wspólne zabawy.
b) szkolne:
-wycieczka do Jarocina (zwiedzanie stacji kolejowej, ratusza -Sala Posiedzeń Rady Miasta-spotkanie ze Starostą, zwiedzanie muzeum, spotkanie z kustoszem muzeum w Skarbczyku, zwiedzanie Biblioteki Publicznej oraz budynku poczty;
-wycieczka do Wrocławia (zwiedzanie ogrodu zoologicznego, ogrodu japońskiego i rejs statkiem);
-wycieczka do kina w Jarocinie;
-wycieczka do Jarocińskiego Ośrodka Kultury na przedstawienie „Brzechwolandia”;
-wycieczka do Kościana na Wyspę Piratów;
-wycieczka do Jarocina do Biblioteki Publicznej;
-wycieczka do kina na film „Magiczne drzewo”;
-wycieczka do kina na seans „W 80 dni dookoła świata”
-wycieczka do oczyszczalni ścieków w Cielczy oraz na wysypisko śmieci w Witaszyczkach.
Zorganizowałam również zajęcia tematyczne w terenie:
- utrwalenie zasad właściwego poruszania się po drodze, naukę przechodzenia przez jezdnię,
- wycieczki do lasu,
- wycieczki po okolicy, poznawanie najbliższego środowiska,
- wyjścia na cmentarz.
Planowałam i realizowałam również różne zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych. W roku szkolnym 2007/2008 były to:
-Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – VI,
-Filmoteka dla klas 0-III, podczas której dzieci oglądnęły dwa filmy („Stefan Malutki”,
„Po rozum do mrówek”) oraz IV – VI „Noc w muzeum”,
-Wyjazd na basen z klasą III.
W roku szkolnym 2008/2009 zorganizowałam wyjazd do kina w Jarocinie na film pt.„Madagaskar 2”, a w 2009/2010 wyjazd do teatru w Kaliszu na sztukę z elementami edukacji pt. „Księżniczka Turandot”.
Starałam się także zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, w związku z tym ukończyłam następujące studia podyplomowe:
- „Pedagogika sztuki – plastyka i wiedza o kulturze”, które ukończyłam 2.02.2008 roku. Studia były prowadzone przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno – Menedżerską „Milenium” ,
- „Szkolna pedagogika wychowawczo- opiekuńcza” ukończyłam 19.04.2008 roku. Studia te zostały przygotowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- „Logopedia” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, ukończę w czerwcu 2011 roku.

Kolejnym z działań było wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami i instytucjami.
W ramach tego zadania współpracowałam z organizacjami działającymi na rzecz edukacji:
-Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne, wymianę informacji oraz stosowanie się podczas zajęć
do wskazówek specjalistów;
-Muzeum Regionalnym w Jarocinie- zwiedzanie ekspozycji i wystaw muzealnych, rozmowa
z kustoszem;
-Komendą Policji w Jarocinie –pogadanka na temat bezpieczeństwa poruszania się
po drodze, unikania kontaktów z nieznajomymi;
- Ośrodkiem Zdrowia –p. Regina Wawrzyniak pielęgniarka, którą zaprosiłam na spotkanie
z dziećmi i rodzicami;
- systematycznie współpracowałam z pielęgniarką szkolną poprzez udział dzieci w zajęciach profilaktycznych oraz systematyczne monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci;
- Jarocińskim Ośrodkiem Kultury w Jarocinie- udział w spektaklach, przedstawieniach;
- Miejską Biblioteką Publiczną – zwiedzanie biblioteki, lekcja biblioteczna;
- Strażą Pożarną- zorganizowanie spotkania ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Magnuszewicach, Wyszkach i Witaszycach, pokaz strażaków;
-kinem w Jarocinie – stały kontakt i przyjmowanie zaproszeń na seanse.

W trakcie odbywania stażu czynnie włączyłam się do akcji charytatywnych. W roku 2007 przyłączyliśmy się do akcji zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację ucznia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie – Piotra Szymczaka, który poważnie rozchorował się na białaczkę limfatyczną wysokiego ryzyka. W 2008 roku obchodząc „Dzień papieski” przystąpiliśmy do akcji prowadzonej przez Fundację Nowego Tysiąclecia, której celem jest zbiórka funduszy na stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Przyłączyliśmy się
do akcji zbierania datków, która zorganizowana została przez p. Honoratę Kurzawę, nauczycielkę Gimnazjum w Kotlinie.
Cały czas wdrażałam uczniów i ich rodziców do współpracy ze szkołą poprzez organizowanie uroczystości szkolnych i udziału w nich, systematyczne utrzymywanie kontaktu z rodzicami. Przygotowywałam wraz z rodzicami uczniów do rozmaitych akademii
oraz konkursów przedmiotowych: ortograficznego, matematycznego, muzycznego, plastycznego itp.
W pracy nauczyciela ważne jest, aby umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze.
W tym celu obserwowałam i diagnozowałam swoich wychowanków. Opracowałam opis i analizę dwóch problemów edukacyjnego i wychowawczego . Wprowadziłam propozycję rozwiązań, wdrożyłam oddziaływania i zastosowałam środki zaradcze.
Moje zamierzenia wynikające z planu rozwoju zawodowego znalazły zastosowanie w codziennej pracy. Wszystko, co zaplanowałam zostało wykonane. Cieszę się, że mogłam tego dokonać. Zawdzięczam to stworzonym warunkom.
Osiągnięcia zawodowe, których nie ujęłam w planie to:
-otrzymanie nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Wnioski, jakie nasuwają mi się do dalszej pracy są następujące:
- dalsze ustawiczne kształcenie w miarę potrzeb szkoły oraz zespołu uczniowskiego,
- dalsze wzbogacanie warsztatu pracy,
- ciągłe kontakty z fachowcami typu: psycholog, pedagog szkolny,
- całościowe spojrzenie na ucznia nie tylko na jego postępy w nauce,
- dalsza praca społeczna dla dobra społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.


Opracowała:
Anna Typańska - Minta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.