X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10069
Przesłano:

"Młody ekolog" - Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY
„MŁODY EKOLOG”

dla uczniów szkoły podstawowej

na rok szkolny 2009/2010

Opracowała: Anna Typańska-Minta

Magnuszewice 2009

SPIS TREŚCI


1.Wstęp.
2.Cele ogólne.
3.Cele szczegółowe.
4.Założenia projektu.
5.Realizacja projektu.
6.Ewaluacja.


WSTĘP

Ekologia to pojęcie znacznie szersze niż ochrona środowiska przyrodniczego. Jest to nauka badająca budowę, funkcjonowanie i zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi.
Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań.
Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze związany jest z rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych. Takie działania oraz lawinowa produkcja odpadów doprowadziły do drastycznych zmian w środowisku, które mają obecnie charakter globalny.

CELE PROJEKTU

Ogólne:

1. zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów
2. kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
3. wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska

Szczegółowe:
1. ocena stanu środowiska przyrodniczego, zrozumienie wpływu człowieka na środowisko
2. podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
3. poznanie pomników przyrody w najbliższej okolicy, uwrażliwienie na ich rolę i ochronę
4. uświadomienie sobie i innym potrzeby segregacji śmieci
5. propagowanie w szkole czynnego udziału w segregacji śmieci
6. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
7. dokonywanie wnikliwej obserwacji, wyciąganie i interpretowanie wniosków, ocenianie efektów własnej pracy
Praca metodą projektu pozwoli rozwinąć u uczniów następujące postawy i umiejętności:

- pobudzenie aktywności uczniów,
- integracja treści kształcenia z różnych bloków tematycznych,
- kulturalne słuchanie innych (nie przeszkadzamy gdy ktoś się wypowiada),
- rzeczowa dyskusja (na temat),
- umiejętność obrony swoich argumentów,
- poszerzenie wiadomości dotyczących tematu,
- umiejętność wyszukiwania informacji odpowiednich do tematu z różnych źródeł,
- współpraca w grupie,

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: rok szkolny 2009/2010

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach

UCZESTNICY PROJEKTU: uczniowie z klas II, V i VI
SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Prowadzenie zajęć na zajęciach zintegrowanych, na lekcjach plastyki, przyrody oraz zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Organizowanie: wycieczek m.in. na komunalne wysypisko śmieci, lekcji terenowych, konkursów ekologicznych, inscenizacji.
Tworzenie wystaw prac plastycznych, fotograficznych.
Udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych i zewnętrznych.
Redagowanie gazetek o tematyce ekologicznej.

FORMY DZIAŁAŃ:

- zadania indywidualne wykonywane na zajęciach lub powierzone do wykonania w domu (poszukiwanie informacji i notowanie ich w wybrany sposób, przedstawienie dzieciom w klasie)
- praca w zespołach poszukiwanie informacji z różnych źródeł , prezentowanie ich, wykonanie prac plastycznych
- aktywność zbiorowa wspólna nauka wierszy, piosenek, zabawy i zajęcia wynikające z realizacji projektu

METODY:

- metody dyskusyjne poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania problemowe, argumentowanie własnych odpowiedzi, nauka kompromisu i słuchania innych
- metody integracyjne wyrabianie poczucia przynależności do grupy z zachowaniem własnej odrębności, odprężenie, relaksacja, wytworzenie radosnego nastroju
- metody twórczego myślenia przekształcanie istniejącej rzeczywistości, rozwijanie wyobraźni i fantazji, śmiałe wyrażanie własnych poglądów poprzez różne formy ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej
- metody tradycyjne oparte na słowie, obrazie, umożliwiające i inspirujące różnorodną aktywność uczniów

PLAN REALIZACJI PROJEKTU

Faza wstępna
1.Gromadzenie potrzebnych informacji.
2.Przygotowanie opisu projektu.
3.Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji.
4.Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia.
5.Przygotowanie dokładnego planu działań.
6.Ustalenie kontraktu między uczniami i nauczycielem.
7.Wstępny przydział zadań.
8.Ustalenie terminów wykonania poszczególnych zadań oraz sposobów prezentacji.

Faza zasadnicza

Zadania główne Termin realizacji Zadania szczegółowe
Wprowadzenie uczniów do pracy metodą projektu
• Omówienie metody projektu
• Przydział tematów do realizacji
• Podział klas na grupy, wybór lidera
• Zawarcie kontraktu między uczniami w grupie
• Przydział zadań do realizacji
• Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania projektu.
Realizacja zadań w ramach projektu Uczniowie w zespołach realizują zadania:
Klasa II
- wyszukiwanie informacji o pomnikach przyrody (co to jest pomnik przyrody, przykłady pomników, gdzie są pomniki przyrody w okolicy)

- gromadzenie książek, atlasów i innych materiałów

- przedstawienie w dowolny sposób (słownie, pisemnie, plakat, rysunek itp.)zgromadzonych informacji w grupach na forum klasy,

- mój pomnik przyrody (sprawdzenie czego dzieci dowiedziały się do tej pory o pomnikach przyrody, wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na dużym formacie (np. duży głaz , drzewo )

- Szukamy pomnika przyrody- wycieczka, rysowanie w plenerze, fotografowanie

- Zorganizowanie wystawy zdobytych przez uczniów informacji oraz wykonanych prac

Klasa V

- zbieranie w grupach informacji o odpadach (co wiemy o odpadach, rodzaje odpadów, co to jest segregacja, jak segregować śmieci, przykłady segregacji)
- przedstawienie zebranych informacji w różnych formach (pisemnej, ustnej, rysunkowej) na forum klasy, wyciągnięcie wniosków

- czynny udział w segregacji śmieci
* stworzenie miejsca segregacji śmieci w szkole -
uczniowie przygotowują kartony do puszek, baterii oraz kapsli;
*rozpropagowanie zbierania puszek, kapsli i baterii w szkole poprzez umieszczanie informacji, ogłoszeń, plakatów na terenie szkoły
*raz w miesiącu kolejna grupa przygotowuje sprawozdanie z ilości zebranych materiałów

- wycieczka do Jarocina – wysypisko śmieci

- wykonanie prac z zebranych przez dzieci rozmaitych odpadów

- wystawa prac oraz zebranych przez dzieci informacji

KLASA VI

- zebranie informacji o środowisku naturalnym i sztucznym (co to jest środowisko naturalne i sztuczne, jak człowiek wpływa na środowisko)

- przedstawienie informacji zebranych przez poszczególne grupy w wybranej formie

- wypełnienie w grupach Kwestionariusza oceny środowiska

- wspólne wyciągnięcie wniosków z kwestionariusza, przedstawienie ich na forum klasy

- wykonanie pracy plastycznej w grupach „Środowisko naturalne i sztuczne”- praca na dużym formacie, wybraną techniką.

- wycieczka po okolicy- szukanie zmian w środowisku naturalnym

Podsumowanie projektu Prezentacja efektów pracy na forum szkoły
Ocena projektu, ankieta ewaluacyjna. (podobało mi się, dlaczego, chciałabym wziąć udział w tego typu działaniach)


Faza końcowa
1. Wystawa prac uczniów – prezentacja na forum szkoły.
2. Inscenizacja z okazji 22 kwietnia – Dnia Ziemi.
3. Biwak w wigwamie w Prusach
4. Sprawozdanie z realizacji projektu

KRYTERIA OCENY :
- terminowość wykonywanych zadań,
- ilość zgromadzonego materiału,
- jakość zebranych informacji (zgodność tematyczna),
- walory estetyczne prezentowanych materiałów
- umiejętność selekcjonowania materiału,
- oryginalność wykonanych prac - efektów poszczególnych zadań
- umiejętność współpracy w grupie,
- wkład pracy (ilość poświęconego czasu),
- pomysłowość i emocjonalne zaangażowanie w toku wykonywania zadań
- sposób prezentacji projektu.
EWALUACJA:

Ankieta przeprowadzona po zakończeniu projektu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.