X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 997
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I gimnazjum

I. CELE OGÓLNE
1. Przełamanie strachu przed matematyką.
2. Ukazanie ciekawych stron przedmiotu.
3. Uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych.
4. Uzupełnienie zaległości i braków.
5. Przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.
6. Zmotywowanie do samodzielnej pracy.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wykrywanie przyczyn niepowodzeń poszczególnych uczniów, wskazanie mocnych i słabych stron ucznia.
2. Uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych.
3. Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.
4. Wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem.
5. Wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania.
6. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
7. Rozwijanie sprawności rachunkowej.
8. Wskazanie źródeł pomocy przy nauce matematyki.
9. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.
10. Wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
11. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
12. Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów.
13. Wdrażanie do samokształcenia i samokontroli.
14. Wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.


III. TREŚCI NAUCZANIA

Liczby i działania:
• liczby wymierne;
• działania na liczbach wymiernych;
• rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych;
• wyrażenia arytmetyczne.
Procenty:
• obliczanie procentu danej liczby;
• obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent;
• diagramy procentowe;
• obliczenia procentowe.
Figury geometryczne:
• własności trójkątów i czworokątów;
• pola trójkątów i czworokątów;
• podstawowe konstrukcje geometryczne.
Kąty w kole:
• kąt środkowy;
• kąt wpisany;
• twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych.
Wyrażenia algebraiczne:
• zapisywanie wyrażeń algebraicznych;
• wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;
• jednomiany;
• sumy algebraiczne.
Równania i nierówności:
• równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
• przekształcanie wzorów;
• nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Symetrie:
• symetria względem prostej;
• symetria względem punktu.
Proporcjonalność:
• proporcje;
• rozwiązywanie zadań dotyczących wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych.


IV. METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI CELÓW

Zajęcia realizowane będą na zajęciach dodatkowych - 1 godzina w tygodniu.
Ze względu na fakt, iż są to zajęcia dla uczniów z dodatkowymi potrzebami należy przy realizacji programu zwrócić szczególną uwagę na :
• odejście od metod słownych na rzecz maksymalnego upoglądowienia,
• położenie nacisku na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki,
• zachęcanie do nauki przez stosowanie ciekawych metod i form pracy np. zabawy i gry edukacyjne, w miarę możliwości wykorzystywanie programów komputerowych i Internetu,
• stworzenie wszystkim dzieciom równych szans przez indywidualizację tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań,
• używanie prawidłowej terminologii, ale w sposób zrozumiały dla uczniów.

Wśród metod, które z pewnością pozwolą osiągnąć jak największy sukces są:
1. Wykład.
2. Pokaz.
3. Praca z podręcznikiem.
4. Dywanik pomysłów.
5. Gry dydaktyczne.

V. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

1. Wyrównanie braków z lat poprzednich
2. Przyswojenie bieżącego materiału.
3. Większa aktywność na lekcjach matematyki.
4. Podwyższenie ocen ze sprawdzianów.
5. Przełamanie barier psychologicznych.
6. Wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy.
7. Lepsze wyniki na zajęciach matematyki.


VI. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu zespołu wychowawczego powinna być przeprowadzona fragmentarycznie niemal po każdych zajęciach. Formę ewaluacji może być wykonanie samodzielnie prostego zadania o treści omawianej podczas zajęć, po określonej partii materiału jako kartkówka lub praca klasowa.
Program spełnia swoją rolę, jeśli uczniowie widzą efektywność swojej pracy, potrafią stosować zdobyte umiejętności do rozwiązywania prostych zadań z różnych dziedzin życia codziennego, otrzymują pozytywne oceny z ww. form sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Starają się sami wykonywać powierzone zadania matematyczne i wykazują większą aktywność na lekcjach.


VII. OCENA

Ocenianie występuje wyłącznie w formie słownej. Wykazuje mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.