X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9811

"Europejskie igrzyska dla maluchów". Program prozdrowotny dla klas 0-III z przykładowymi scenariuszami zabaw

PROGRAM PROZDROWOTNY
„EUROPEJSKIE IGRZYSKA MALUCHÓW”
DLA UCZNIÓW KLAS 0 – III

OPRACOWAŁA: Małgorzata Urbańska

WSTĘP:

Ideą programu jest promocja aktywności ruchowej jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia, zarówno w sferze fizycznej, emocjonalno - artystycznej jak i umysłowej. Stworzenie „zdrowej alternatywy” spędzania wolnego czasu z dala od:
- naładowanych przemocą i agresją programów telewizyjnych i gier komputerowych ,
- środowiska często zniewolonego nałogami, pogrążonego w atmosferze życia bez nadziei na lepsze jutro.
Program skierowany jest do każdego ucznia klas młodszych naszej szkoły bez względu na poziom sprawności ruchowej. Do wzięcia udziału w aktywnym spędzaniu czasu pod hasłem: „EUROPEJSKIE IGRZYSLA MALUCHÓW” zachęcani będą również uczniowie nie posiadający dobrych wzorców w rodzinie, pochodzący z rodzin o niskich dochodach, często patologicznych.

ZADANIA SZKOŁY:

- Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną;
- Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka; troska o zapewnienie równych szans;
- Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
- Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych ludzi;
- Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
- Inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
- Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

CELE OGÓLNE:

- zorganizowanie dzieciom zajęć sportowych z okazji Dnia Dziecka i zapewnienie dobrej zabawy oraz zagwarantowanie niezapomnianych przeżyć;
- propagowanie różnych form rekreacji, dostępnych bez większych nakładów finansowych;
- zwiększanie aktywności ruchowej jako stymulatora prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka;
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje czyny;
- stworzenie sytuacji dla rozładowania negatywnych emocji, np. złość, agresja, przez aktywność ruchową;
- integracja środowiska uczniowskiego;
- kształtowanie postawy współpracy, wzajemnego wspierania się w grupie;
- ugruntowanie nawyku powszechnego przestrzegania norm moralnych, tworzenie klimatu dezaprobaty dla wszelkich przejawów przemocy, agresji.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
- rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku;
- rozróżnia i nazywa formy aktywności ruchowej, wykorzystuje je w planowaniu wolnego czasu;
- ocenia własne możliwości, dba o bezpieczeństwo w czasie zabaw i gier;
- umie rywalizować, stosuje zasady „fair play”;
- kontroluje swoje uczucia np. złość, gniew;
- dostrzega pozytywne cechy swego zachowania;
- koryguje negatywne, a potrafi śmiać się, a nie wyśmiewać innych;
- zna i szanuje środowisko naturalne;
- wyraża emocje, uczucia za pomocą właściwego dopingu.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Przyjęte w programie założenia, cele, wdrażanie w życie umożliwiają dzieciom aktywny, zdrowy sposób spędzania wolnego czasu. Uwzględniać będą ich potrzeby intelektualne, emocjonalne, estetyczne, a przede wszystkim ruchowe. Zajęcia zorganizowane będą na świeżym powietrzu w formie zajęć rekreacyjno-sportowym.

FORMY I METODY PRACY:

Podczas realizacji programu przewidziane są atrakcyjne zajęcia ruchowe i rekreacyjne.
Wiodącą metodą będzie metoda zadaniowa i zabawowa, a dla uatrakcyjnienia wykorzystane będą rozmaite przybory i przyrządy rekreacyjne.
Dominować będzie zarówno praca indywidualna uczestnika, która punktowana będzie na konto zespołu klasowego. Uczeń będzie miał świadomość potrzeby własnego zaangażowania, współpracy z innymi i zdrowej rywalizacji.

TEMATYKA:

Tematyka zajęć obejmuje zabawy z wykorzystaniem elementów LA i innych dyscyplin sportowych, które są szczegółowo opisane w scenariuszu przebiegu „EUROPJSKICH IGRZYSK MALUCHÓW”.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Efektem realizacji programu powinno być:
- umiejętność pozytywnego odreagowania złych emocji;
- większa świadomość dzieci dotycząca potrzeby aktywnego wypoczynku;
- samodzielne organizowanie zabaw dla swoich rówieśników np. na podwórku;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i chęci podwyższenia swojej sprawności ruchowej przez dzieci przeciętne i mało sprawne;
- dbałość o przestrzeganie zasad współpracy w zespole i rywalizacji „fair play”.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

- uczniowie biorą aktywny udział w szkolnych imprezach sportowych;
- poznają zasady współzawodnictwa w zawodach sportowych;
- uczestniczą razem z wychowawcami i rówieśnikami z innych klas w spartakiadzie szkolnej.

EWALUACJA:

Ewaluacja podlegać będzie:
- aktywności zajęć dla uczniów;
- praktyczność i użyteczność programu – czy wyposaża uczniów w wiadomości i umiejętności, które może stosować w życiu, czy podnoszą ich sprawność fizyczną, ruchową.
Narzędziami do zbierania informacji będą:
- anonimowane ankiety (na zakończenie wdrażania programu);
- arkusze ewaluacji zajęć sportowo – rekreacyjnych;
- wywiady z uczestnikami;
- obserwacje aktywności uczniów podczas igrzysk oraz ich frekwencja;
- sprawozdanie z realizacji programu.
Ewaluacja pozwoli mi, autorce programu, zorientować się, czy pracuję zgodnie z założonymi celami. Umożliwi ocenę doboru metod i form pracy z dziećmi.
Na zakończenie działania będą zachęcać uczniów do werbalizacji swoich odczuć, ocen, przeżyć.
Wyniki ewaluacji pozwolą zmodyfikować program i podniosą jego efektywność w kolejnej jego edycji.

LITERATURA:

1. Maria i Jerzy Kołodziejowie „Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym”, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1996r.;
2. Marian Bondarowicz „Zabawy i gry ruchowe”, Wydawnictwo AWF warszawa 1986r.;
3. Zbigniew Cendrowski „Wakacje na sportowo”, Wydawca: Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, Warszawa 1998r.;
4. Seweryn Sulisz „Lekkoatletyka dla najmłodszych”, Wydawca: Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, Warszawa 1998r.;
5. Janusz Bielski „Wychowanie fizyczne w klasach I-III”, Wydawca: Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, Warszawa 1998r.


PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE

SCENARIUSZ ZABAW TURNIEJOWYCH

1) Podział uczestników na trzy kilkuosobowe drużyny mieszane pod względem płci i wieku.
2) Wybór Jury (jurorami mogą być wychowawcy i nie biorący udziału w zabawie wychowankowie, łącznie 3 - 4 osoby).
3) Wybór nazwy, okrzyku i koloru przez każdą drużynę, naklejenie kółek w odpowiednim kolorze na pudełkach drużyn. Po każdym zadaniu zwycięska drużyna podkreśla okrzykiem swoje zwycięstwo.
4) Po każdym zadaniu przedstawiciel jury, wrzuca do pudełka odpowiedniej drużyny, ilość cukierków równą ilości zdobytych punktów.
5) Przebieg zabawy:
a. Robienie kółek z papieru gazetowego na czas. Wygra ta drużyna, która w ciągu 1 minuty zrobi więcej papierowych kul. (1 miejsce – 3 pkt,2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt),
b. Rzuty piłeczkami do celu. Każdy uczestnik zabawy otrzymuje 2 piłeczki (można wykorzystać papierowe kule lub klocki) i rzuca z odległości 3m. do kosza lub pudełka. (1 trafienie – 1 pkt),
c. Znajomi koledzy. Zadanie polega na zapisaniu imienia i nazwiska jak największej ilości koleżanek i kolegów z placówki. (punktowane są tylko prawidłowo napisane, 1miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt),
d. Układanie na czas obrazka z 12-elementowych puzzli. Zadanie dla najmłodszych. Rywalizacja między 3 osobami, po jednym przedstawicielu z każdej drużyny. (1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt),
e. Kalambury. Zadaniem drużyny jest w ciągu 1 minuty odgadnięcie hasła (przysłowia, tytuł bajki, filmu), które za pomocą rysunku ilustruje jej przedstawiciel. (za odgadnięcie hasła 3 pkt),
f. Znajomi wychowawcy. Zadanie podobne do zadania c. należy wymienić z imienia i nazwiska jak najwięcej wychowawców. Wygra grupa, która zna najwięcej osób. (po 1 pkt za prawidłowo napisane każde imię lub nazwisko),
g. Należy wymienić składniki potrzebne do ugotowania zupy ogórkowej. Drużyny zapisują składniki na kartce. Wygrywa ta, która wymieni największą ilość potrzebnych składników. (1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt),
h. Rysunek w ciemno. Przedstawiciel grupy, z zawiązanymi oczami rysuje na kartonie słonia. Grupa podpowiada potrzebne elementy i kieruje używają określeń: w prawo, w lewo, wyżej, niżej. (jury ocenia podobieństwo rysunku do prawdziwego słonia i przyznaje punkty od 1 do 3),
i. Wyścigi z jajem. Wyścigi w trzech rzędach, kto szybciej. Zadanie sprawnościowe polegające na przeniesieniu jajka tam i z powrotem na łyżce trzymanej w ustach lub w ręce, jeżeli uczestnikami turnieju są małe dzieci. Czynność wykonuje każdy uczestnik drużyny. ( 1 miejsce – 3pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt).
Zakończenie :
- podliczenie punktów przez jury,
- wręczenie nagrody głównej dla zwycięzców (Dyplom zwycięzcy turnieju, maskotki i słodycze dla każdego z drużyny),
- rozdanie nagród pocieszenia dla drużyn pozostałych (Dyplom za udział w turnieju i słodycze).
SCENARIUSZ ZABAW INTEGRACYJNYCH


TEMAT: „Nasze zabawy ze śpiewem i muzyką”.

CELE OGÓLNE:

> Integracja dzieci i nauczycielek obydwu placówek, tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa,
> Nauka nawiązania kontaktu z duga osobą, grupą,
> Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych,
> Stwarzanie dzieciom sytuacji ułatwiających bliższemu poznaniu się,
> Aktywizowanie dzieci podczas zabaw,
> Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania wobec gości,
> Przeżywanie radości i zadowolenia podczas zabaw w grupie,
> Doskonalenie koncentracji i uwagi, rozwijanie świadomości własnego ciała.

CELE OPERACYJNE:

> Bierze aktywny udział w zabawach rytmicznych,
> Potrafi zgodnie się bawić, czekając na swoja kolej,
> Chętnie włącza się do wspólnej zabawy,
> Potrafi wskazywać i nazywać poszczególne części ciała,
> Potrafi śpiewać piosenki dostosowane do jego głosowych możliwości,
> Ilustruje ruchem treść piosenki, tańczy,
> Stosuje niewerbalne środki wyrazu np.: mimikę, uśmiech, spojrzenie, w wyrażaniu swoich potrzeb,
> Pełni rolę gospodarza,
> Naśladuje nauczycielkę podczas wykonywania przez nią elementów ruchu do melodii.

METODY: słowa, zabawowo-naśladowcza, pedagogika zabawy, KLANZA, zabawa w kole, ze śpiewem, przy muzyce.

FORMA: z całą grupą.

CZAS: ok. 60min.

POMOCE: identyfikatory dla wszystkich uczestników, emblematy owoców dla wszystkich uczestników, chusta animacyjna, nagrania CD, odtwarzacz, chusteczki, maski karnawałowe.

LITERATURA: „Zabawy z chustą” pod red. Anny Wasiak, KLANZA 2002., „Zabawy babci, mamy i moje” Teresa Fiatowska Wydawnictwo DIDASKO Warszawa 1997r., „Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” R. Doman Wydawnictwo Przedszkolak, Lublin 2003r.


PRZEBIEG:

I. WSTĘP:

1.Przyjazd dzieci wraz z wychowawcami.

2.Powitanie gości w kole piosenką pt. „ Witam was...”
Witam was /2x
tu w kole /2x
wszyscy się witamy /2x
wesoło, wesoło.”

(prowadząca nauczycielka wyznacza, która część ciała wita się np. witają się noski, kolana, brzuszki, itd. Za każdym razem śpiewamy piosenkę).

3. Powitanie wszystkich uczestników zabawy przez Panią dyrektor, złożenie życzeń noworocznych, rozdanie słodyczy.


II. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

4. „Dobry humor” – stojąc w kole pozdrawiamy sąsiada z prawej i lewej strony w dowolny sposób: ukłonem, gestem, słowem, miną.

5. Zabawa „ Znajdź swoją parę”.
(prowadzące nauczycielki rozdają identyfikatory – przedstawiające zwierzęta, owoce,
warzywa, przedmioty, itp. Zadaniem uczestników jest odszukanie swojej pary).

6. Inscenizowanie piosenki pt. „Misie dwa”.
„Misie dwa, misie dwa, misie dwa,
misie szare, misie bure obydwa,
i kochają się te misie
przytulając sobie pysie,
misie szare, misie bure obydwa”.

7. Zabawa z piosenką pt. „Chusteczka”.
„Mam chusteczkę haftowana, co ma cztery rogi,
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
Tego kocham, tego lubię, tego pocałuję,
A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję”.

Dziecko z chusteczka chodzi w przeciwna stronę niż dzieci w kole, w rytm melodii piosenki (która śpiewają). Zmiana dziecka następuje po podarowaniu haftowanej chusteczki.

8. Zabawa z chusta animacyjną „Meksykańska fala” – KLANZA.

Uczestnicy trzymają chustę. Zadaniem grupy jest uzyskanie efektu meksykańskiej fali (stojący po kolei przysiadają i wstają).

9. Zabawa ze śpiewem w kole pt. „Stary niedźwiedź.

Uczestnicy chodząc w kole śpiewają piosenkę „ Stary niedźwiedź”. Przy słowach „...jak się zbudzi to nas złapie” wszyscy kucają, a niedźwiedź łapie tego kto nie zdążył kucnąć. Następuje zamiana ról.

10. Zabawa naśladowcza przy muzyce „Kaczuszki”.

Uczestnicy stoją w kole gestykulując i klaszcząc część zwrotki, w czasie refrenu podskakują w jednym kierunku. Podczas kolejnego refrenu następuje zmiana kierunku.

11. zabawa z chusta animacyjną „Bilard” – KLANZA.

Uczestnicy wachlują chustą, na której jest pluszowa piłka. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się na środku chusty.

12.Zabawa z chusta animacyjną „Sałatka owocowa” – KLANZA.

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Podzieleni są na 5 rodzajów owoców (gruszki, jabłka, śliwki, truskawki, wiśnie – nauczyciel przykleja wszystkim emblematy owoców). Prowadzący stoi z boku, grupa w rytm piosenki „Ta Dorotka” wachluje chustą. Gdy jest ona wysoko, owoców, a osoby należące do tych rodzajów, przebiegają pod chustą zamieniając się miejscami (łapią inne uchwyty). Zabawa powtarzana jest kilkakrotnie.

13. Zabawa taneczna „Podaj rękę partnerowi,
Potem podaj drugą.
Zrób obrocie dookoła,
Gdy muzyka gra.
Stań na baczność,
Tupnij nogą,
Wkoło pokręć głową,
Klaśnij w dłonie
I w kolana
Niech zabawa trwa, pa pa!

Uczestnicy stoją w kole zewnętrznym i wewnętrznym odwróceni do siebie przodem i zgodnie ze słowami piosenki tańczą.

14. „Specknerin” – zabawa taneczna przy muzyce.

Uczestnicy stoją w kole zewnętrznym i wewnętrznym odwróceni do siebie przodem powtarzają ruchy: klaśnięcie w swoje dłonie, dłonie partnera, kolana, haczyki, tańczą, przejście do drugiej osoby.

15. „Taniec z balonikiem” – zabawa taneczna przy muzyce w parach wg identyfikatorów.

Prowadzące nauczycielki rozdają nadmuchane balony, które w tańcu nie mogą upaść na podłogę. Zwycięskie pary nagradzane są brawami.

16. „Pociąg” – zabawa ze śpiewem.

Uczestnicy ustawiają się w dwa pociągi (chłopców i dziewczynek). Prowadzący włącza muzykę, wszyscy śpiewają ruszając z miejsca tak, by pociągi nie zderzyły się.


III ZAKOŃCZENIE:

17. Podarowanie zaproszonym gościom upominków – masek karnawałowych.

18. Zrobienie wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

19. pożegnanie piosenką pt. „Miło nam”.
„Miło nam / 2x
gościć was / 2x
wkrótce się spotkamy / 2x
żegnam was /2x

Do widzenia...Dzień Dziecka świętem sportu szkolnego pod hasłem:
„Europejskie Igrzyska Maluchów”

1. Miejsce: boisko szkolne
2. Ubiór: strój swobodny (sportowy).
3. Cele:
> Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
> Poznanie różnych form spędzania wolnego czasu,
> Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości i poszanowania godności innych,
> Kształtowanie zdolności organizacyjnych,
> Rozwijanie sprawności fizycznej,
> Promowanie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
> Przestrzeganie zasad fair play.

4. Wymagania konieczne do przeprowadzania imprezy:
> Boisko utwardzone i skwerki trawiaste do rozgrywania konkurencji,
> Nagłośnienie (właściwa oprawa muzyczna, która będzie tłem całej imprezy), osoba zapowiadająca,
> Wyznaczenie sędziego głównego i sędziów do poszczególnych konkurencji,
> Przygotowanie stanowisk do rozegrania konkurencji oraz przyrządów i przyborów do przeprowadzenia spartakiady,
> Pozyskanie środków finansowych.

5. Przebieg:

W imprezie biorą udział uczniowie z klas 0 – 3. uczniowie klas VI-tych nie biorą udziału w konkurencjach sportowych, lecz aktywnie pomagają w organizacji igrzysk.
Każdy wychowawca klas 0 – 3 otrzyma kartę startową, na której zobowiązany jest wpisać nazwiska dzieci biorących udział w spartakiadzie oraz bieżącego jej uzupełniania w poszczególnych rubrykach (przy każdej konkurencji) zgodnie z decyzją poszczególnych sędziów. Punkty na każdym stanowisku przyznaje się od 1 do 3. Na koniec imprezy ostaną ogłoszeni zwycięzcy indywidualni (1 dz. i 1 chł. w odniesieniu do każdej kategorii wiekowej) jak i najlepsze klasy. O wyniku klasy decyduje suma zdobytych punktów wszystkich dzieci startujących w igrzyskach.
Każda klasa zajmuje jedno stanowisko, a następnie porusza się zgodnie z numeracją wokół sześciu wyznaczonych stanowisk. Wyniki podliczane będą zaraz po zakończeniu wszystkich konkurencji danej grupy.

Wszystkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie.


PROGRAM „Europejskich Igrzysk Maluchów”

08.30 – 08.40 – Zbiórka klas 0 – 3 na boisku szkolnym przy stojaku z nazwą wylosowanego państwa.
08.40 – 08.50 – Przemarsz i zaprezentowanie się poszczególnych klas.
08.50 – 09.00 – Rozgrzewka zbiorowa.
09.00 – 09.15 – Otwarcie dla klas 0 – 3 (powitanie, przecięcie wstęgi, zapalenie olimpijskiego znicza, występ cheerleaders.
09.15 – 11.45 – Spartakiada sportowo – rekreacyjna dla klas 0 – 3.
Ok. godz. 12.00 – Po odliczeniu punktów i występie cheerleaders zakończenie dla klas 0 -3 oraz wręczenie dyplomów dla najlepszych uczniów i klas.

KONKURENCJE:

1. Zbijanie kręgli.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linią rzutów i miejscem na poszczególne kręgle, komplet kręgli z piłeczką.
Przebieg: W odległości 4m. od linii rzutów ustawione są kręgle w trójkącie w wyznaczonych punktach. Każde dziecko ma 1 rzut i ma za zadanie przewrócić jak największą liczbę kręgli.
Punktacja: 0–3 celny rzut –1 pkt; 4-7 celne rzuty–2 pkt; 8 -10 celne rzuty–3 pkt.
2. Strzał do bramki unihokej.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linią strzału, bramka, kij, 2 piłeczki.
Przebieg: Każdy uczestnik wykonuje po 2 strzały i stara się trafić w bramkę 2 razy.
Punktacja: 0 celnych 1 pkt; 1 celny 2 pkt; 2 celne 3 pkt.
3. Rzut do niskiego kosza.
Wymagania: Niski kosz, boisko z zaznaczona linią rzutów, piłka do mini-koszykówki.
Przebieg: Każdy zawodnik wykonuje po 2 rzuty do kosza.
Punktacja: 0 celnych – 1 pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
4. Skok w dal z miejsca.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linią skoku, miara.
Przebieg: Każdy uczeń wykonuje 1 skok w dal z miejsca.
Punktacja: 0 – 1m – 1 pkt; 1,1m – 1,5m – 2 pkt; 1,6m i więcej – 3 pkt.
5. Strzał do bramki piłka nożna.
Wymagania: Boisko z wyznaczonym miejscem strzału, mała bramka piłka nożna.
Przebieg: Każdy zawodnik wykonuje po 2 strzały do bramki z odległości 4 metrów.
Punktacja: 0 celnych – 1pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
6. Bieg z pałeczka sztafetową.
Wymagania: Boisko z wyznaczoną linią startu, 2 chorągiewki, pałeczka sztafetowa.
Przebieg: Każde dziecko wykonuje bieg z pałeczką sztafetową, obiega chorągiewkę i przekazuje ją następnemu zawodnikowi. Czas mierzony indywidualnie po każdym biegu.
Punktacja: powyżej 10 sekund–1 pkt; 9–6 sekund–2 pkt; poniżej 5 sekund–3 pkt.
7. Rzut woreczkami do ruchomego kosza.
Wymagania: Kosz, 10 woreczków.
Przebieg: Każdy uczestnik wykonuje dwa rzuty dowolną ręką do ruchomego kosza trzymanego przez wychowawcę lub rodzica danej klasy.
Punktacja: 0 celnych – 1 pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
8. Piłeczką do celu.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linią rzutów, karton, 2 piłeczki tenisowe.
Przebieg: Z odległości 3 metrów każdy uczeń wykonuje po dwa rzuty piłeczką i stara się trafić do kartonu.
Punktacja: 0 celnych – 1 pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
9.9a Skakanka.
Wymagania: Boisko, skakanka.
Przebieg: Każdy zawodnik wykonuje skok dowolnym sposobem do momentu „skuszenia”.
Punktacja: 0 – 3 skoków – 1 pkt; 4 – 10 skoków – 2 pkt; 10 i więcej – 3 pkt.
10.10a Rzut woreczkami do jednej części skrzyni ustawionej pionowo.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linia rzutów, 2 woreczki, jedna część skrzyni.
Przebieg: Każde dziecko rzuca raz lewą, raz prawą ręką w prześwit skrzyni ustawionej pionowo starając się nie przekraczać linii rzutów. Woreczek nie może dotknąć skrzyni.
Punktacja: 0 celnych – 1 pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
11. Slalom z piłką nożną.
Wymagania: Boisko z wyznaczoną linią startu, 3 pachołki, piłka nożna.
Przebieg: Każdy uczestnik kolejno biegnie slalomem pomiędzy pachołkami prowadząc piłkę przy nodze tam i z powrotem na czas. Każdy uczestnik ma indywidualnie mierzony czas.
Punktacja: powyżej 60 sekund – 1 pkt; 59 – 30 sekund – 2 pkt; poniżej 30 sekund – 3 pkt.
13. Rzut kółkami do stojaka.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linia rzutu, stojak, 8 kółek.
Przebieg: Każdy uczeń wykonuje po 2 rzuty na przemian, raz lewą, raz prawą ręką.
Punktacja: 0 celnych – 1 pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
14. Odbijanie piłeczki rakietką od tenisa stołowego.
Wymagania: rakietka i piłeczka od tenisa stołowego.
Przebieg: Każdy zawodnik wykonuje odbicia piłeczką dowolną ręką starając się, aby jak najdłużej utrzymywała się w powietrzu.
Punktacja: 0 – 5 odbić – 1 pkt; 6 – 10 odbić – 2 pkt; powyżej 10 odbić – 3 pkt.
15. Skoki na jednej dowolnej nodze przez skakankę.
Wymagania: Skakanka, boisko.
Przebieg: Każdy uczestnik wykonuje jak najdłużej jednonóż skoki przez skakankę do momentu „ skuszenia”.
Punktacja: 0–3 skoków –1 pkt; 4 – 8 skoków – 2 pkt; powyżej 8 skoków – 3 pkt.
16. Skok w dal z rozbiegu.
Wymagania: Skocznia w dal, miara, grabie.
Przebieg: Każdy uczeń wykonuje jeden skok w dal.
Punktacja: 0 – 1m – 1pkt; 1,1m – 2m – 2 pkt; 2m i więcej – 3 pkt.
17. Hula – hop.
Wymagania: Boisko, hula – hop, stoper.
Przebieg: Każde dziecko kręci kółkiem w okolicach tułowia jak najdłużej. Po 1 minucie kończy.
Punktacja: 0 – 15 sekund–1 pkt; 16–30 sekund–2 pkt; powyżej 30 sekund–3 pkt.
18. Rzut do tarczy.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linią rzutów, tarcza, 2 rzutki.
Przebieg: Każdy zawodnik wykonuje po dwa rzuty do tarczy dwoma lotkami z odległości 3 terów.
Punktacja: 0 celnych – 1 pkt; 1 celny – 2 pkt; 2 celne – 3 pkt.
19. Rzut piłką lekarską.
Wymagania: Boisko z zaznaczoną linią rzutu, miara, piłka lekarska 1 kg.
Przebieg: Każdy uczestnik rzuca piłkę w tył znad głowy jak najdalej. Wykonują po jednej próbie.
Punktacja: 0 -2m – 1 pkt; 2,1m – 3m – 2 pkt; powyżej 3m – 3 pkt.
20. Rzut piłeczką palantową.
Wymagania: Bieżnia z zaznaczoną linią rzutu, piłeczka palantowa, miara.
Przebieg: Każdy uczeń rzuca piłeczką palantową starając się nie przekroczyć linii. Odległość mierzona indywidualnie dla każdego zawodnika.
Punktacja: 0 – 3m – 1 pkt; 4 – 7m – 2 pkt; powyżej 8m – 3 pkt.
21. Kozłowanie piłki do kosza w miejscu.
Wymagania: Piłka koszykowa, boiska utwardzone.
Przebieg: Każdy uczestnik wykonuje jak najdłużej kozłowanie piłki w miejscu.
Punktacja: 0 – 5 odbić – 1 pkt; 6 – 10 odbić – 2 pkt; powyżej 10 odbić – 3 pkt.

Podczas igrzysk kilku przebranych (np. za postacie z bajek) uczniów z klas VI będzie przechodziło wśród stanowisk i wprowadzało maluchów w dobry nastrój i wspaniałą zabawę.

Za przygotowanie poszczególnych stacji odpowiadają uczniowie klas VI wraz z wychowawcami, a także pomagają w sędziowaniu poszczególnych konkurencji.

VI a – konkurencje 1,2,3 – przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.
VI b – konkurencje 4,5,6 – przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.
VI c – konkurencje 7,8,9 - przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.
VI d – konkurencje 9a,9,10,10a,21 – przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.
VI e – konkurencje 11,13,14 - przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.
VI f – konkurencje 15,16,17 - przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.
VI g – konkurencje 18,19,20 - przygotowuje stanowiska i jest odpowiedzialna za sędziowanie przy nich.

Igrzyska rozpoczynają się od stanowisk:

Kl. „0” I – stanowisko nr 1
Kl. „0” II – stanowisko nr 2
Kl. „0” III – stanowisko nr 3
Kl. „0” IV – stanowisko nr 4
Kl. I a – stanowisko nr 5
Kl. I b – stanowisko nr 6
Kl. I c – stanowisko nr 7
Kl. I d – stanowisko nr 8
Kl. I e – stanowisko nr 9
Kl. I f – stanowisko nr 10
Kl. II a – stanowisko nr 9a
Kl. II b – stanowisko nr 11
Kl. II c – stanowisko nr 10a
Kl. II d – stanowisko nr 13
Kl. II e – stanowisko nr 14
Kl. II f – stanowisko nr 15
Kl. III a – stanowisko nr 16
Kl. III b – stanowisko nr 17
Kl. III c – stanowisko nr 18
Kl. III d – stanowisko nr 19
Kl. III e – stanowisko nr 20
Kl. III f – stanowisko nr 21

Następnie kolejno zgodnie ze wzrastającą numeracją przechodzą do kolejnych stanowisk.

ZAMAWIAMY ŁADNĄ POGODĘ I ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ ZABAWY!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.