X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9807
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Realizowany od dnia 01.09.2009r. do 31.05.2012r.
mgr Maria Oborska
nauczyciel matematyki
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim

(Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi)

AKTY PRAWNE:

• Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Awans zawodowy nauczycieli- rozdział 3a, art.9g, ust.8,pkt.2)
• Ustawa z dnia 1 grudnia 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie innych ustaw – Dziennik Ustaw Nr. 179, poz.1845
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007r. pozycja nr 1580

Część organizacyjna

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
• analiza przepisów prawa oświatowego
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
VIII 2009r.
VIII 2009r.
Wniosek złożony u dyrekcji szkoły
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• plan rozwoju zawodowego
IX 2009r.
PRZ
3.Dokumentowanie realizacji PRZ
• zbieranie dokumentacji oraz materiałów
Cały staż
Potwierdzenia, zaświadczenia, scenariusze
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji PRZ
• przygotowanie sprawozdania z realizacji PRZ
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego
V 2012r.
Sprawozdanie
Ocena

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2. pkt.1)

1. Zdobywanie umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
• udział w RP i szkoleniach na terenie szkoły
• udział w zespole ds. analizy raportu sprawdzianu klas szóstych oraz zewnętrznego egz. Gimnazjalnego i tworzenia szkolnego planu podnoszenia efektywności kształcenia
• zachęcanie uczniów do brania udziału w kołach przedmiotowych oraz w konkursach z matematyki szkolnych i innych
Cały okres staż
Potwierdzenie dyrekcji
Protokoły konkursów, dzienniki kół przedmiotowych

2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
• opracowanie PSO
• ewaluacja PSO
• analiza wyników gimnazjalnych wraz z zespołem do tego powołanym
• kontrakty z uczniami
Na bieżąco
PSO
kontrakty

3. Doskonalenie kompetencji zawodowych
• udział w różnych formach szkolenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb nauczyciela oraz szkoły
Wg potrzeb
zaświadczenia

4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące
• systematyczne używanie metod aktywizujących podczas zajęć
Cały staż
konspekty lekcji

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
• studiowanie literatury
• korzystanie z zasobów internetowych dotyczących szkolnictwa w Polsce
• systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym
Na bieżąco


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.2 pkt.2)

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (sprawdziany, karty pracy, testy, pomoce wizualne)
• prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej(korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych)
• korzystanie ze stron edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń na polu nauczania matematyki
Cały staż
Konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne

2. Wykorzystanie internetu
• korzystanie ze stron MEN
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia nauczycieli matematyki
Cały staż
Wydruki stron


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust.2 pkt.3)

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
• prowadzenie zajęć w obecności praktykantki
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców
• opracowanie materiałów na użytek innych nauczycieli do dyspozycji w bibliotece szkolnej
• udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego
• pedagogizacja rodziców
Wg potrzeb
Zgodnie z terminem
Cały okres stażu
Scenariusze zajęc
Materiały w bibliotece, potwierdzenie nauczyciela biblioteki

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
• opracowanie materiałów i artykułów pomocnych innym nauczycielom zarówno w pracy dydaktycznej jak i wychowawczej
• publikacja na portalu internetowym , planu rozwoju zawodowego
Cały staż
Potwierdzenie nauczycieli koła samokształceniowego
zaświadczenie
3. Współpraca z nauczycielami matematyki i przyrody
• realizacja zamierzonych zadań
wg potrzeb szkoły
• opracowywanie i wdrażanie szkolnego planu podnoszenia efektywności kształcenia
• opracowanie PSO
Na bieżąco
IX 2009/2010/2011
notatki

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
(§8 ust.2 pkt.4b)

1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE
• odbycie kursu na egzaminatora OKE
• udział w pracach komisji egzaminacyjnej
Wg terminarza
Zależnie od powołania do prac komisji
zaświadczenie ukończenia


Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust.2 pkt.4c)

1. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
• prowadzenie (społecznie) dodatkowych zajęć dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu klas szóstych oraz egzaminu gimnazjalnego z matematyki
Na bieżąco
(cały okres stażu)
Wg ustalonych terminów
Listy obecności, potwierdzenia

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
• Organizacja szkolnych konkursów matematycznych
• Zapoznanie uczniów z ofertą konkursów dla każdej grupy wiekowej
Cały staż
Sprawozdania , protokoły

3. Troska o środowisko przyrodnicze
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
• Udział w konkursach ekologicznych
IX w każdym roku szkolnym
Notatki ,zapis w dzienniku

4. Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych
• Wycieczki jedno - i kilkudniowe
• Wycieczki rowerowe
• Ogniska
• Imprezy klasowe
-Andrzejki
-Wigilia
-Dzień Dziecka i inne
Cały okres stażu
Karty wycieczki
Zapisy w dzienniku


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( §8 ust.2e)

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia, pielęgnowania i promowania tradycji.
• współorganizownie uroczystości szkolnych
• zapoznanie uczniów z tradycjami i historią szkoły
• zorganizowanie klasowego turnieju wiedzy o patronie szkoły
-Wg kalendarza i przydziału zadań
-I półrocze roku szkolnego 2010/2011
Notatki , zapis w dzienniku

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji w domu i stosunków tam panujących.
• diagnoza sytuacji materialnej i domowej ucznia przy współpracy z pedagogiem szkolnym
• pedagogizacja i współpraca z rodzicami
• integracja zespołu klasowego: pomoc koleżeńska, wspólne wycieczki, imprezy
• indywidualne spotkania z uczniami szczególnej troski
Cały okres staż
notatki, zapisy w dzienniku

3. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną
• spotkania z przedstawicielami Policji i Straży
• wycieczki edukacyjne
II semestr roku szkolnego 2009/2010 oraz 2010/2011
Zapisy w dzienniku

4. Współpraca z pielęgniarką szkolną
• przestrzeganie higieny pracy i wypoczynku(pogadanka)
• warsztaty na temat: alkoholizmu wśród nieletnich, szkodliwości palenia papierosów oraz narkotyków
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym
• systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
• rozwiązywanie problemów interpersonalnych
• prowadzenie zajęc w ramach programu „Spójrz inaczej
Na bieżąco
Zapis w dzienniku, potwierdzenie pedagoga

6. Współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury
• pomoc w organizowaniu imprez(akademie, koncert melomana, festiwal twórczości, wyjście do kina)
Wg harmonogramu potwierdzenie dyrektora

7. Praca w komisji
• analiza raportu zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu klas szóstych i tworzenia planu podnoszenia efektywności kształcenia
• plan zajęc i przydział dyżurów nauczycielom
Po egzaminie
Wnioski
Potwierdzenie dyrekcji

8. Współpraca z wydawnictwami WSiP i OPERON
• pozyskiwanie dodatkowych materiałów pomocniczych, gratisów dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
Na bieżąco
Dodatkowe materiały

9. Troska o estetykę
• opieka nad gabinetem matematycznym
• aktualizacja gazetki
• wykonywanie i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( §8 ust. 2 pkt.5)

1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
okres stażu
Opis przypadku


Opracowała: MARIA OBORSKA

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................

(data i podpis nauczyciela) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.