X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9745
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Anny Obszańskiej
nauczycielki Przedszkola Nr 56
„Wesołe Kubusie” w Warszawie
ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( § 8 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
EFEKTY
TERMIN

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia). Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego. VIII - IX 2007r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego dokumentowanie w czasie jego realizacji. Zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego. IX 2007r. – V 2010r.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Hospitacje zajęć przez dyrektora. Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciagnięcie wniosków do dalszej pracy. zgodnie z harmonogramem,
zgodnie z potrzebami.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).

Wybór głównie szkoleń związanych z ekologią. Podwyższenie jakości pracy.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska zarówno w domu jak i przedszkolu (m.in. segregowanie odpadów, wykorzystanie tzw. „śmieci” do prac plastycznych, zbieranie makulatury, propagowanie zdrowego odżywiania się, zorganizowanie kącika ekologicznego, wykonanie wspólnie z dziećmi Albumu Ekologicznego Przedszkola Nr 56). na bieżąco
5. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki. Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej (czasopisma, poradniki i inne ciekawe pozycje pojawiające się na rynku). Wyższy poziom przygotowania merytorycznego do pracy. na bieżąco
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Udział w warsztatach (zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja).
Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów. Efektywne rozwiązywanie problemów.
Podwyższanie jakości pracy przedszkola. na bieżąco
(zgodnie z potrzebami)
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Udział w różnych formach doskonalenia, adekwatnych do potrzeb przedszkola i własnych.
Przygotowanie dzieci i ich udział w różnych konkursach plastycznych.
Wzbogacanie warsztatu pracy.
Poznanie i stosowanie nowych technik i metod pracy z dziećmi.
Urozmaicanie i uatrakcyjnianie zajęć o nowe, samodzielnie opracowane zestawy zabaw. na bieżąco
8. Zorganizowanie konkursów plastycznych dla dzieci z warszawskich przedszkoli na temat:
1. ”Wiem, co jem”.
2. „Park – domem zwierząt i ptaków” Wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie droga elektroniczna Zainteresowanie tematyka.
Zgromadzenie prac nadesłanych do naszego przedszkola.
Zorganizowanie wystawy. Wysłanie podziękowań za udział w konkursie i dyplomów. Umieszczenie najciekawszych prac na stronie internetowej przedszkola. IV-V 2008r.
IV-V 2009r.
9. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. okres stażu
10.Organizowanie zajęć otwartych, imprez okolicznościowych oraz uroczystości. Zaangażowanie dzieci we wspólną prace nad przygotowaniem zajęć
(wybór scenariuszy, podział ról, przygotowanie dekoracji). Sprawna organizacja imprez i uroczystości. według kalendarza imprez


II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( § 8 ust. 2 pkt 2)

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Poszukiwanie i korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Zapisy planów, sprawozdań itp. w formie elektronicznej . Wykorzystanie komputera w codziennej pracy (pisanie ogłoszeń, zaproszeń, wykonywanie pomocy, dyplomów itp.). Wykorzystanie komputera w czasie zajęć z dziećmi. Podnoszenie umiejętności i wiedzy a przez to podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Promocja przedszkola.
Zapoznanie dzieci z obsługą komputera
Prace dzieci wykonane w programie Paint.
Wystawa prac. na bieżąco
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Upowszechnianie swojego planu rozwoju zawodowego. X 2007r.


III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8 ust.2 pkt 3)

1. Współpraca ze wszystkimi nauczycielami przedszkola. Spotkania zespołu Rady Pedagogicznej.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów). Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń. Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. na bieżąco (według potrzeb)
2. Zorganizowanie rady szkoleniowej na temat: „Czy nasz dom jest ekologiczny?” – Przygotowanie referatu, zaprezentowanie na radzie, rozdanie materiałów. Zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli. według potrzeb
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców i studentów. Zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców z wykorzystaniem różnych metod pracy z dziećmi. Zajęcia pokazowe dla studentów. Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi. okres stażu
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Sprawowanie opieki nad n-lem; udzielenie wskazówek. Ustalenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązków. Pomoc i właściwa opieka nad nauczycielem stażysta lub kontraktowym w zdobyciu stopnia awansu zawodowego. od momentu pełnienia funkcji opiekuna stażu


IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( § 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i realizacja własnego programu edukacji ekologicznej: „Dzieci w wieku przedszkolnym”. Wdrożenie programu okres stażu


V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
( § 8 ust. 2 pkt 4c)

1. Organizowanie wystaw prac dziecięcych związanych z różnorodnymi tematami. Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami. Wystawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu. okres stażu
2. Zorganizowanie kącików regionalnych w salach. Pomoc rodziców w zorganizowaniu kącika regionalnego (zachęcanie dzieci do przynoszenia pamiątek ze zwiedzanych miejsc). Zapoznanie dzieci z regionami Polski. na bieżąco

3. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola. Wycieczki piesze (np. do parku w Wilanowie, sklepu ze zdrową żywnością) i autokarowe (np. do gospodarstwa agro turystycznego). Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi. Nauka - zabawa poprzez doświadczenie, większe obcowanie z przyrodą.
Radość dzieci i miłe wspomnienia. okres stażu
4. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola . Pozyskiwanie funduszy. Pomoc rodziców w drobnych naprawach. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola. Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Odciążenie budżetu przedszkola. na bieżąco ( w miarę możliwości)
5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym. na bieżąco
6. Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych, np. festyn przedszkolny, spotkania integracyjne z rodzicami (np. święto pieczonego ziemniaka, dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych). Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy,
Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wspólna zabawa, wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
Zapoznanie 3latków z przedszkolem. okres stażu


VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
( § 8 ust. 2 pkt 4e )

1. Nawiązanie współpracy z Komendą Policji w Warszawie. Wizyta na komisariacie. Zapoznanie dzieci z pracą policji.
Zaproszenie policjanta do przedszkola. Tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo dzieci. Polepszanie znajomości przepisów ruchu drogowego. Podniesienie stopnia atrakcyjności zajęć. Pogadanka z p. policjantem, wycieczka na skrzyżowanie ulic, obserwacja ruchu drogowego. zgodnie z potrzebami
3. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną. Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z miejscowymi ośrodkami użyteczności publicznej. Zainteresowanie zawodem strażaka. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. Bezpieczny pobyt dzieci w przedszkolu. zgodnie z potrzebami
4.Współpraca ze szkołą podstawową. Zwiedzanie szkoły podstawowej znajdujących się obok przedszkola.
Udział w zajęciach odbywających się na terenie szkoły.
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji. zgodnie z potrzebami
5. Współpraca ze służbą zdrowia Wizyta dzieci w przychodni przy ul. Wiertniczej. Spotkanie z p. pielęgniarką.
Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się. według potrzeb
6.Współpraca z biblioteką. Wyjście do biblioteki, rozmowa z p. bibliotekarka
Zainteresowanie dzieci książkami. zgodnie z potrzebami


VII. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
( § 8 ust. 2 pkt 4f)

1. Udział w akcjach charytatywnych Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka. okres stażu
2. Zorganizowanie kiermaszu świątecznego. Kiermasz prac dziecięcych (stroiki, pocztówki itp.). Zebranie pieniędzy dla dzieci z Domu Małego Dziecka XII. 2007/08/09


VIII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 8 ust. 2 pkt 5)

1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci. Zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi
(karty obserwacji).
Opracowanie zestawów ćwiczeń dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Indywidualna praca z dzieckiem potrzebującym pomocy w różnych sferach rozwoju, przy współpracy ze specjalistami (psycholog, logopeda). Właściwa diagnoza rozwoju dzieci.
Właściwe dobranie form i metod pracy odpowiednio do możliwości indywidualnych.
Praca indywidualna z dziećmi, wspieranie ich rozwoju i przeciwdziałanie trudnościom. na bieżąco


Anna Obszańska

.....................................


Zatwierdzenie planu do realizacji

........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.