X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9615
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Sylwia Kulik – Dzik
Imię i nazwisko opiekuna stażu: .................
Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2009r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2010r.
Nazwa szkoły: ........................................
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenia:
• Jednolite Studia Magisterskie, kierunek: pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej,
• Kwalifikacyjne czterosemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii,
• Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)

Napisanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2009 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Wrzesień 2009 harmonogram hospitacji i zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu,
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno - wychowawczej

„Prawa dziecka”

Regulaminy Wrzesień 2009 – Maj 2010 zapis w dokumentacji przebiegu stażu
4. Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozporządzenia w sprawie nowej podstawy programowej Zapoznanie się z programem:
Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci,
Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, wyd. MAC Edukacja Wrzesień 2009 zapis w dokumentacji przebiegu stażu

5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy z dzieckiem na terenie przedszkola. Udział w szkoleniu BHP i analiza regulaminu BHP i ppoż.

Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku. Wrzesień – Październik 2009 Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Notatki
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - opracowywanie planów dwutygodniowych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań
z rodzicami Wrzesień 2009 – maj 2010 prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu wychowania i nauczania, scenariusze,
plany dwutygodniowe, protokoły

7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć okres stażu Teczka stażysty

8. Przygotowanie projektu sprawozdania. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju Kwiecień 2010 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

9. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od opiekuna stażu. dwa tygodnie przed zakończeniem stażu sprawozdanie opiekuna


§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

10. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Raz w miesiącu zeszyt hospitacji,
wnioski z obserwacji i hospitacji

11. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych

Konsultacje z opiekunem stażu

Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć raz w miesiącu
Wrzesień 2009 – Maj 2010 Scenariusze zajęć edukacyjnych

Notatki i wnioski z rozmów

Zalecenia pohospitacyjne
12. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola Wrzesień 2009 – maj 2010 Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów

13. Wymiana doświadczeń Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami w ciągu stażu Notatki

Zajęcia otwarte dla rodziców


§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

14. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza Prowadzenie kart obserwacji cały okres stażu Karty obserwacji dziecka
15. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych Rozmowy w zespole wychowawczym

Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) w ciągu stażu Karta Informacyjna Dziecka

Notatki własne
16. Współpraca z rodzicami Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie

Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki okres stażu Sprawozdanie

Dokumentacja fotograficzna


§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

17. Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego Ukończenie Podyplomowych Studiów Zintegrowanej Wczesnej Edukacji Luty 2010 Świadectwo Ukończenia studiów
18. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Rozmowa z opiekunem stażu

Notowanie spostrzeżeń

Wyciąganie wniosków okres stażu Notatki, spostrzeżenia
19. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem okres stażu Teczka stażysty


ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

20. Zadania związane z planem rocznym przedszkola Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, Pasowanie na Przedszkolaka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny
Dekoracja przedszkola

Redagowanie tablic informacyjnych okres stażu Notatki, scenariusze, zdjęcia
21. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu. okres stażu.
Pomoce wykorzystywane w zajęciach.

Dokumentacja fotograficzna.
22. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury okres stażu Zaświadczenia, spis literatury
23. Zorganizowanie badań logopedycznych dzieci w Przedszkolu Nr 40, ustalenie diagnozy wad wymowy, opracowanie wyników badań, udzielenie wskazówek rodzicom dzieci z wadami wymowy (spotkanie informacyjne).
Zaplanowanie pracy korekcyjnej z wybranymi dziećmi. okres stażu dziennik diagnozy, opracowane konspekty zajęć z dziećmi, plan zajęć z rodzicami

........................................ ......................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA
PRZEDSZKOLA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.