X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9560
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


I. INFORMACJE OGÓLNE

Stażysta: Agnieszka Pasternak
Opiekun stażu: mgr Maria Jasińska, spec. psycholog wychowawczy
Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
Data rozpoczęcia stażu: 1. września 2009
Data zakończenia stażu: 31. maja 2010
Posiadane wykształcenie: studia magisterskie – kierunek: psychologia; Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne – UMCS Lublin

II. CELE GŁÓWNE
- Rozwijanie kompetencji zawodowych, zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
- Zdobycie stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z ZAKŁADANYM TERMINEM REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1) Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Poradni. 15. września 2009
2) Poznanie organizacji pracy, zasad funkcjonowania i zadań wynikających
z arkusza organizacji pracy Poradni. wrzesień – październik 2009
3) Poznanie dokumentacji Poradni i sposobów jej prowadzenia. wrzesień 2009
4) Poznanie przepisów dotyczących funkcjonowania Poradni (Statut Poradni, Rozporządzenia MEN, MPiPS i inne). wrzesień – październik 2009
5) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia pracownikom i podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć– przepisy BHP. październik 2009
6) Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce. wrzesień 2009
7) Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych specjalistów Poradni oraz omawianie tych zajęć z prowadzącymi. w ciągu całego okresu trwania stażu
8) Prowadzenie zajęć (diagnoza i pomoc psychologiczna) w obecności opiekuna i omawianie ich. w ciągu całego okresu trwania stażu
9) Realizowanie zadań wynikających z podziału czynności w Poradni. w ciągu całego okresu trwania stażu
10) Podejmowanie współpracy z placówkami Oświatowymi. w ciągu całego okresu trwania stażu
11) Uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie (kursy, szkolenia, lektura literatury specjalistycznej). w ciągu całego okresu trwania stażu
12) Wzbogacanie warsztatu i metod pracy. w ciągu całego okresu trwania stażu
13) Pogłębianie kompetencji z zakresu korzystania z technologii komputerowej
i informacyjnej. w ciągu całego okresu trwania stażu
14) Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego oraz samoocena. maj - czerwiec 2010
15) Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu. czerwiec 2010
16) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną dokumentacją. 2. połowa czerwca 2010


VI. ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA ICH REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI.

SFERA ORGANIZACYJNA

ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli: analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 . Karta Nauczyciela). wrzesień 2009 niniejszy PRZ , dokumentowanie przebiegu stażu na bieżąco
Nawiązanie współpracy z Opiekunem stażu: omówienie i ustalenie przebiegu stażu; omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego; konsultacje dotyczące przebiegu stażu; zawarcie kontraktu z Opiekunem stażu. 4. września 2009 adnotacja w Dzienniczku
Założenie Dzienniczka Stażu oraz Teczki Stażysty wrzesień 2009 dzienniczek stażu, teczka stażysty
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Poradni – analiza dokumentacji: Statut Poradni, Księga Posiedzeń Z.O., Księga Protokołów Rad Pedagogicznych oraz Zeszyt Wniosków wrzesień – październik
2009 notatki własne
Nawiązanie współpracy z Pracownikami administracyjnymi i poznanie zasad funkcjonowania Sekretariatu. wrzesień 2009 aktywna współpraca z Sekretariatem
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawienie do zatwierdzenia Dyrekcji Poradni wrzesień 2009 PRZ
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia pracownikom i podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć– przepisy BHP. październik 2009 notatki własne
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w Poradni: Dziennik pedagoga szkolnego (psychologa), Karty indywidualne pacjentów, Terminarz, Zeszyt Rejestracji na dany rok szkolny, Indeks nazwisk pacjentów. wrzesień 2009 prowadzenie dziennika oraz kart indywidualnych, wpisy do terminarza i zeszytów rejestracyjnych
Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu: opisanie przebiegu oraz stopnia realizacji założonych zadań z uwzględnieniem zmian i modyfikacji w planie rozwoju zawodowego. czerwiec 2010 sprawozdanie
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną dokumentacją. 2. połowa
czerwca
2010 przygotowanie wniosku

SFERA DYDAKTYCZNA

ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela (psychologa). wrzesień 2009 prowadzona dokumentacja
Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu (psychologa) oraz innych specjalistów zatrudnionych w Poradni: pedagoga, logopedy, neuroterapeuty, fizjoterapeuty. w trakcie trwania stażu arkusze obserwacyjne
Prowadzenie zajęć (diagnoza i pomoc psychologiczna) w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. w trakcie trwania stażu arkusze obserwacyjne
Realizowanie zadań wynikających z przydziału czynności w Poradni: diagnoza psychologiczna, udzielanie porad i wsparcia psychologicznego pacjentom Poradni oraz ich rodzicom, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, realizowanie zajęć rozwojowych dla dzieci; redagowanie opinii psychologicznych oraz zaświadczeń itp.; udział w posiedzeniach Z.O. oraz współredagowanie orzeczeń. w trakcie trwania stażu dokumentacja prowadzona zgodnie z zasadami pracy Poradni
Podejmowanie współpracy z placówkami oświatowymi: opieka psychologiczna nad Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie oraz Gimnazjum nr 2 w Skawinie: konsultacje z rodzicami i uczniami; współpraca z Pedagogami i Dyrekcją oraz Kadrą nauczycielską, spotkania tematyczne z Pedagogami szkolnymi. w trakcie trwania stażu dziennik pedagoga szkolnego,
scenariusze spotkań tematycznych z pedagogami,
notatki z konsultacji
Udział w Radach Pedagogicznych i podejmowanie podczas nich zadań z przydziału Dyrekcji (protokołowanie; zgłaszanie wniosków). w trakcie trwania stażu podpis w księdze zarządzeń Dyrekcji, protokoły, notatki własne
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Poradni w aspekcie poszerzania oferty szkoleniowo-wychowawczej, a także promowania i reprezentowania placówki w środowisku lokalnym. w trakcie trwania stażu współredagowana oferta

SFERA ROZWOJU OSOBISTEGO

ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Uczestnictwo w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: Szkoleniowe Rady Pedagogiczne, udział w Konferencjach współorganizowanych przez Poradnię.
Wzbogacanie warsztatu i metod pracy: zapoznawanie się z narzędziami diagnostycznymi, przygotowywanie i opracowywanie własnych materiałów, redagowanie scenariuszy zajęć.
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia).
Lektura czasopism specjalistycznych, podręczników i literatury.
Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej: wykorzystywanie komputera do redagowania dokumentów, kontakt e-mailowy ze współpracownikami i placówkami oświatowymi, obsługiwanie komputerowej bazy danych w Poradni.
Konsultowanie przypadków pacjentów z pracownikami Poradni – wymiana doświadczeń i obserwacji.
Realizowanie projektów unijnych.
Dokonanie samooceny : ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii Opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.