X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9525

Pomagamy krasnoludkowi Hałabale zdobyć tytuł i odznakę "Mistrza Pisania". Konspekt zajęć z edukacji polonistycznej w klasie III - hospitacja diagnozujaca

PROBLEMATYKA HOSPITACYJNA:
Diagnoza poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie pisania.

Cele:
- utrwalenie zasad poznanych zasad pisowni
- kształcenie umiejętności układania zdań z rozsypanki wyrazowej
- doskonalenie techniki uzupełniania kartki pocztowej i pisaniaadresu
- kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ze świadomością celu
- kształcenie umiejętności pisemnego odpowiadania na pytania i układania pytań do podanych odpowiedzi
- doskonalenie umiejętności przenoszenia danych na oś liczbową
- przestrzeganie norm ortograficznych i gramatycznych
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania norm współpracy, prezentowania swojej pracy i pracy zespołu
- wdrażanie do samooceny i określenia stopnia własnych umiejętności

Metody :
Aktywizujące – praca w grupach, gry dydaktyczne
Programowe – praca z tekstem, materiałem ikonograficznym
Podające - krótka rozmowa pouczająca, miniopowiadanie
Praktyczna – projekt

Formy pracy:
praca jednolita indywidualna i grupowa
praca zróżnicowana indywidualna

Środki dydaktyczne:
Karty pracy, oś liczbowa, karty samooceny, postać krasnoludka, medale „MISTRZ PISANIA”

W trakcie zajęć dzieci są podzielone na cztery zespoły. Zadania wykonują wspólnie lub indywidualnie. Po wykonaniu każdego polecenia następuje jego sprawdzenie przez odczytanie przez wybranego ucznia prawidłowej odpowiedzi. Następnie uczniowie, którzy wykonali ćwiczenie prawidłowo wstają lub podnoszą do góry rękę. Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymują określoną ilość punktów. Pod koniec zajęć każdy uczeń podlicza określoną ilość punktów i następuje ogólne ocena oraz przyznanie nagród.
PUNKTACJA:
Punktacja:
ZADANIE 1 / INDYWIDUALNE/ - 2 PUNKTY
ZADANIE 2 / INDYWIDUALNE / - 1 PUNKT
ZADANIE 3 /INDYWIDULANE/ - 3 PUNKTY
ZADANIE 4 / GRUPOWE// - MAKSYMALNIE 6 PUNKTÓW (po 1 pkt za każdy wyraz)
ZADANIE 5 / INDYWIDUALNE - 2 PUNKTY
ZADANIE 6 /GRUPOWE/ - MAKSYMALNIE 2 PKT ( po 1 pkt za każde pytanie)

PUNKTACJA OGÓLNA:

16 pkt
WSPANIALE –OTRZYMUJESZ 6 PUNKTÓW.
15 pkt
BARDZO DOBRZE- OTRZYMUJESZ 5 PUNKTÓW
14-12 pkt
DOBRZE - OTRZYMUJESZ 4 PUNKTY
11-8 pkt
PRAWIE DOBRZE – OTRZYMUJESZ 3 PUNKTY
7-0 pkt
MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ!!!
ALE UŚMIECHNIJ SIĘ- JUTRO NA PEWNO BĘDZIE LEPIEJ!!!


PRZEBIEG ZAJĘĆ.
1.Powitanie, czynności organizacyjne
- omówienie pracy w grupach, przydział zajęć poszczególnym członkom zespołu
-przypomnienie zasad pracy w grupach:
Uważnie słuchamy co mówi nauczyciel i inne osoby
Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie
* Pracujemy w ciszy i skupieniu,
* Przestrzegamy zasad kulturalnej rozmowy
Aktywnie uczestniczymy w pracy własnego zespołu
2.Podanie celów lekcji:
- zaprezentowanie umiejętności pisania
- efektywne współdziałanie w grupie
- prezentowanie pracy własnej i zespołu
3.Wprowadzenie do tematu zajęć.
Pewien Krasnoludek Hałabała bardzo chciał zostać „Mistrzem Pisania”.
Musiał jednak wykonać kilka zadań aby przekonać się czy jest godny takiego tytułu. Czy chcecie wiedzieć jakie to zadania?
Posłuchajcie:
4.Sprawdzenie stopnia umiejętności pisania na temat i zgodnie z celem, posługując się różnymi formami wypowiedzi- kartka pocztowa.
Zadanie nr 1 /dla zespołu I – praca indywidualna/
Jesteś na wycieczce w Krakowie. Z rozsypanki zdaniowej i wyrazowej wybierz i ułóż pozdrowienia dla rodziców. Następnie przepisz je w odpowiednim miejscu na kartce pocztowej. Na samym końcu zaadresuj ją poprawnie /imię i nazwisko rodzica oraz adres/.

Pozdrowienia Kochani Rodzice! przepięknego
przesyła Droga Alu! Kochana Babciu i Kochany Dziadku! Krakowa Kuba Szanowna
Pani Dyrektor! z

Zadanie nr 1 /dla zespołu II –praca indywidualna/
Jesteś na wycieczce w Krakowie. Z rozsypanki zdaniowej i wyrazowej wybierz i ułóż pozdrowienia dla koleżanki Ali. Następnie przepisz je w odpowiednim miejscu na kartce pocztowej. Na samym końcu zaadresuj ją poprawnie /imię i nazwisko Ali oraz adres – mogą być zmyślone/.

Pozdrowienia Kochani Rodzice! przepięknego
przesyła Droga Alu! Kochana Babciu i Kochany Dziadku! Krakowa Kuba Szanowna
Pani Dyrektor! z

Zadanie nr 1 /dla zespołu III –praca indywidualna/
Jesteś na wycieczce w Krakowie. Z rozsypanki zdaniowej i wyrazowej wybierz i ułóż pozdrowienia dla babci i dziadka . Następnie przepisz je w odpowiednim miejscu na kartce pocztowej. Na samym końcu zaadresuj ją poprawnie /imię i nazwisko babci i dziadziusia oraz adres – mogą być zmyślone/.

Pozdrowienia Kochani Rodzice! przepięknego
przesyła Droga Alu! Kochana Babciu i Kochany Dziadku! Krakowa Kuba Szanowna
Pani Dyrektor! z

Zadanie nr 1 /dla zespołu IV –praca indywidualna/
Jesteś na wycieczce w Krakowie. Z rozsypanki zdaniowej i wyrazowej wybierz i ułóż pozdrowienia Pani Dyrektor Twojej Szkoły. Następnie przepisz je w odpowiednim miejscu na kartce pocztowej. Na samym końcu zaadresuj ją poprawnie /imię i nazwisko Pani Dyrektor oraz adres szkoły/.

Pozdrowienia Kochani Rodzice! przepięknego
przesyła Droga Alu! Kochana Babciu i Kochany Dziadku! Krakowa Kuba Szanowna
Pani Dyrektor! z

SPRAWDZENIE: Liderzy zespołów odczytują prawidłowo wypełnione kartki pocztowe. Potem nauczyciel odsłania na tablicy poprawny zapis. Uczniowie sprawdzają jego poprawność.Jeżeli całe zadanie wykonane jest poprawnie wpisują sobie 2 punkty. Jeżeli uczeń poprawnie ułożył treść pozdrowień, a źle zaadresował / lub na odwrót/ otrzymuje 1 punkt. Jeżeli uczeń całe ćwiczenie wykonał niepoprawnie nie otrzymuje punktów.

5.Sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi ze świadomością celu. / pyta i odpowiada/

ZADANIE NR 2 / praca indywidualna zróżnicowana/
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.

A. Było słoneczne, majowe popołudnie. Lenka i Kuba wracali z wycieczki do domu. Kiedy przechodzili przez skwerek, spotkali panią Franciszkę, sąsiadkę z bloku, w którym mieszkają.
•Co Lena i Kuba powinni powiedzieć , kiedy zobaczyli sąsiadkę?
___________________________________________________________________

B. Dzieci doszły do przystanku autobusowego i zajęły na ławeczce dwa ostatnie wolne miejsca. Rozmawiały ze sobą o wycieczce do Krakowa. Obok przystanął starszy pan z laską.
• Jak powinny zachować się dzieci?
__________________________________________________________________
C. Czekając na autobus, Kuba i Lenka oglądali wystawę czasopism w książce. Nagle podszedł do nich kolega Kuby – Tomek i zawołał:- Cześć, Kuba!Lenka z zaciekawieniem przyglądała się koledze Kuby. Nie znała go.
•Jak powinien zachować się Kuba?
__________________________________________________________________
D. Kiedy dzieci weszły do klatki schodowej bloku, w którym mieszkają, na windę czekali sąsiedzi: pani Rozalia, pan Witek i pani Róża. Kuba i Lenka szybko podbiegli do windy.
•Jak powinny zachować się dzieci, kiedy wchodzą do windy, w której są inne osoby?
__________________________________________________________________
SPRAWDZENIE: Jeden reprezentant danej grupy odczytuje zapisane przez członków grupy pytanie . Jeżeli jest ono sformułowane poprawnie uczeń otrzymuje 1 punkt.

6.Sprawdzenie stopnia umiejętności poprawnej budowy tekstu z celowym zastosowaniem środków językowych, przestrzeganiem norm gramatycznych.

ZADANIE 3 / praca indywidualna/

Wybierz i napisz prawidłową formę wyrazu.

Za oknem hula ..................... (wiatr/wiater)
Ten ..................... (swetr/sweter) jest za duży na Ciebie.
Tomek urodził się w .................... (Będzinie/Będziniu)


SPRAWDZENIE: Jeden z uczniów czyta zapisane zdania. Za każdy prawidłowo zapisany wyraz otrzymuje 1 punkt / łącznie 3 punkty/.

7. Sprawdzenie stopnia umiejętności poprawnej budowy tekstu z celowym zastosowaniem środków językowych, przestrzeganiem norm ortograficznych.

ZADANIE 4 / praca grupowa/
Uzupełnij tekst brakującymi literami.

W pobli__u /rz, ż/ domu Kuby znajduje się du__a /ż, rz/ łąka.
Kwitnie na niej wiele kwiat__w / ó, u/, nad którymi latają p__czółki i motyle.
W trawie mieszka wiele zwie__ąt /ż, rz/.
P__yjemnie /rz,ż/ jest leżeć na łące.

SPRAWDZENIE: Jeden z uczniów czyta zapisane zdania. Za każdy prawidłowo wypełniony wyraz otrzymuje 1 punkt / łącznie 6 punktów/.
8.Sprawdzenie umiejętności przedstawia danych w postaci graficznej.

ZADANIE 5 /praca indywidualna/

Korzystając z tabelki zaznacz na osi liczbowej czerwonym kolorem najniższą , a zielonym kolorem najwyższą temperaturę w dniu 5 maja 2010 roku .

5 MAJA 2010 ROKU
GODZINA 7.00 12.00 15.00 17.00 20.00
TEMPETARUTA 7 C 18 C 20 C 19 C 10 C


SPRAWDZENIE: Wybrany uczeń zaznacza na narysowanej na tablicy osi liczbowej dane wartości. Za prawidłowo wykonane polecenie uczeń otrzymuje 2 punkty.

9. Uczeń dba o układ graficzny , czytelność i estetykę pisma.

ZADANIE NR 6 / praca grupowa/

Lenka rozmawia z Kubą o wycieczce. Dopisz brakujące pytania.

Kuba: ....................................
Lenka: Rano byłam na Starym Mieście.
Kuba: ...................................
Lenka:Na Starym Rynku zwiedziłam Kościół
SPRAWDZENIE: Jeden z uczniów czyta zapisane pytania . Za każde prawidłowo zapisane pytanie uczeń otrzymuje 1 punkt / łącznie 2 punkty/.

10.Podsumowanie zajęć i samoocena.
- Podsumowanie wyników w oparciu o kartę samokontroli i dokończenie opowiadania o Krasnalu
Nasz znajomy Krasnoludek wykonał wszystkie zadania prawidłowo i zdobył tytuł i odznakę „Mistrza Pisania”. A czy Wam udało się ją zdobyć?
- indywidualne podsumowanie punktów i określenie poziomu własnych umiejętności.
- rysowanie „miny” określającej własne samopoczucie po skończonych zajęciach
- przyznanie medali „MISTRZ PISANIA”
- ocena pracy zespołu.
11.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.