X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9410
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

&6 ust.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadanie do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Wypracowane dokumenty i uzyskane efekty

1
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodu nauczyciela
wrzesień
2009rok
Napisanie planu rozwoju zawodowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu

2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu i ustalenie zasad współpracy
wrzesień
2009rok
Zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć

Notatki własne

3
Poznanie organizacji i zadań przedszkola
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prace przedszkola:
- Ramowy Statut Przedszkola
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008roku)
- Ustawa o Systemie Oświaty

Uaktualnianie wiedzy z zakresu obowiązków nauczyciela:
- Karta Nauczyciela

- Przydział obowiązków nauczyciela przedszkola i wychowawcy grupy
- Obowiązki nauczyciela członka Rady Pedagogicznej

Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym

wrzesień 2009rok -październik 2009rok
Notatki własne

Nabycie umiejętności korzystania ze stron internetowych MEN

4
Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę przedszkola:
- Plan pracy przedszkola
- Regulamin przedszkola
- Plan pracy Rady Rodziców
- Konwencja Praw Dziecka

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:
- dziennik zajęć z grupą
- dziennik zajęć koła
- dokumentowanie współpracy z rodzicami
- opracowywanie planów wynikowych
- opracowywanie planów kierunkowych

wrzesień 2009rok -październik 2009rok
Notatki własne

Dziennik zajęć koła

Zeszyt kontaktów z rodzicami

Plany wynikowe

Plany kierunkowe

5
Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela
Samodzielne opracowywanie planów wynikowych

Poprawne wpisy do dziennika zajęć

Opracowywanie scenariuszy zajęć

Projektowanie planów wynikowych

wrzesień 2009rok –
maj 2010rok
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu wychowania i nauczania

6
Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz przepisami przeciw pożarowych

Udział w szkoleniu BHP i analiza regulaminu BHP i PPOŻ

Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela

Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennych realizacji zajęć praktycznych

wrzesień 2009rok

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia


&6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

1
Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
Analiza podstawy programowej pod kątem pracy z dziećmi 3 – letnimi

Dobór odpowiednich metod i form pracy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka z grupy 3 – latków

wrzesień 2009rok
Notatki własne

2
Uczestniczenie w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN

Poznanie form i metod pracy zespołu samokształceniowego

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Przedszkola

Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami

wrzesień 2009rok – maj 2010rok

3
Doskonalenie warsztatu pracy

Zadbanie o estetyczny oraz ciekawy wystrój sali grupowej, sali gimnastycznej i sali plastycznej uwzględniając przy tym porę roku bądź uroczystość

Samodzielne wykonywanie elementów dekoracyjnych oraz zakup materiałów i przyborów

wrzesień 2009rok – maj 2010rok

4
Doskonalenie metod i form pracy
Poszukiwanie najskuteczniejszych metod i form pracy z dziećmi

Analiza zasobów własnych

Konsultacja z opiekunem stażu

Korzystanie z przewodników metodycznych

Uczestniczenie w formach doskonalenia z zakresu metodyki pracy

wrzesień 2009rok – maj 2010rok
Notatki własne

5
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Przygotowywanie dzieci do konkursów i występów – uczenie wierszy i piosenek (Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień Dziadka itd.)

Udział wychowanków w konkursach plastycznych i muzycznych

wrzesień 2009rok – maj 2010rok
Scenariusze imprez

Zdobyte dyplomy

6
Studiowanie na bieżąco literatury pedagogicznej

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych

Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach
(np. w internecie)
wrzesień 2009rok – maj 2010rok

wrzesień 2009rok – maj 2010rok
Notatki własne

Rejestr przyswojonych pozycji

Gromadzenie ciekawych artykułów

7
Aktywne uczestniczenie w życiu placówki poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny
Prowadzenie w placówce kółka wokalno - tanecznego

Realizacja zadań wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu

Zadbanie o estetyczny oraz ciekawy wystrój sali grupowej, sali gimnastycznej i sali plastycznej uwzględniając przy tym porę roku bądź uroczystość

Samodzielne wykonywanie elementów dekoracyjnych oraz zakup materiałów i przyborów

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
(np. policjant lub strażak)

wrzesień 2009rok – maj 2010rok

Dziennik pracy kółka

Gotowe dekoracje


&6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci

1
Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci
Analiza Kart przyjęć dziecka do przedszkola

Rozmowy z rodzicami

Poznanie środowiska lokalnego – dzielnicy

wrzesień 2009rok
Zapis w dzienniku zajęć

2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci
Stała obserwacja dzieci i prowadzenie notatek o postępach dzieci

Poznawanie potrzeb dziecka

Współpraca z rodziną – spotkania ogólne i grupowe

Indywidualne rozmowy z rodzicami – informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka

Próby diagnozowania dziecka

wrzesień 2009rok – maj 2010rok
Zeszyt kontaktów z rodzicami

Obserwacja i analiza prac

Plany wynikowe

3
Współorganizacja oraz udział w uroczystościach i imprezach

Włączenie się do organizacji imprez przedszkolnych: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy itp.

wrzesień 2009rok – maj 2010rok

Harmonogram imprez

Zdjęcia

Scenariusze imprez

4
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy

Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy

Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci
wrzesień 2009rok – maj 2010rok
Scenariusze zajęć


&6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz innego nauczyciela
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi

Omawianie zajęć z opiekunem stażu

Omawianie zajęć z opiekunem stażu i nauczycielem prowadzącym zajęcia

Rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu (notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków)

Cały okres stażu (1 raz w miesiącu)
Scenariusze zajęć

Wnioski z obserwacji

2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Opracowanie scenariuszy zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz w obecności dyrektora przedszkola

Omawianie zajęć z opiekunem stażu oraz w obecności dyrektora przedszkola

Konsultacje z opiekunem stażu – dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć

Cały okres stażu (1 raz w miesiącu)
Scenariusze zajęć

Wnioski i uwagi do realizacji

3
Ocena własnych umiejętności oraz analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi

Bieżąca współpraca z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

4
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

Wnioski do dalszej pracy zawodowej w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu
maj 2010rok
Sprawozdanie z odbytego stażu


Jaworzno, dn. ................................. Podpis nauczyciela

.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.