X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9325
Przesłano:

Plan pracy świetlicy szkolnej w roku 2009/2010

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Termin realizacji
Tematyka i cele zajęć
Formy i sposoby realizacji zajęć

wrzesień 1. Ja i moje środowisko. Samorządność w świetlicy:

• integracja zespołu świetlicowego i organizacja pracy
• poznanie praw i obowiązków ucznia świetlicy szkolnej
• zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem świetlicy
2. Pożegnanie lata. Wakacyjne wspomnienia:
• nabywanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w grupie
• pozyskiwanie umiejętności prezentacji swoich myśli w „sztuce”
• kształcenie zdolności manualnych
3. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły:
• poznanie i stosowanie zasad ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły
• nabywanie umiejętności prawidłowego poruszania się po drodze rowerem i pieszo
• uwrażliwianie uczniów na niebezpieczne miejsca dla poruszających się po jezdni
4. Sprzątanie świata:
• wyrabianie nawyków dbania o naturalne środowisko
• zbieranie i segregacja śmieci
5. Witamy jesień:
• kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
• zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi
• jesień, jako pora roku w przyrodzie, poezji, muzyce i plastyce
• swobodne wypowiedzi dzieci
• prace plastyczne
• pogadanki
• nauka poprzez zabawę
• zajęcia stałe*


październik

1. Kilka rad przeciwdziałania agresji:
• nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach „trudnych”
• poznanie sposobów przeciwdziałania agresji
2. Poznajemy różne zawody. Święto Komisji Edukacji Narodowej:
• kształcenie umiejętności składania życzeń
• rozwijanie szacunku dla osób pracujących, dla dobra dzieci
• kształtowanie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły
3. Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu:
• rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu
• ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego
• kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście)
4. Uczymy się oszczędzać. Szanujemy mienie własne i szkolne:
• kształcenie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole i w domu
• rozwijanie umiejętności dbania o ład i porządek
5. Koleżeństwo a przyjaźń:
• utrwalenie pojęć czym jest koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń
• kształcenie umiejętności pracy w grupie
• rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania wobec rówieśników

• pogadanki
• turnieje
• recytacja wierszy
• prace plastyczne
• nauka poprzez zabawę
• zajęcia stałe*

listopad 1. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli:
• budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli z naszego otoczenia
• przypomnienie właściwego zachowania się w miejscach wiecznego spoczynku
• kształcenie umiejętności swobodnej wypowiedzi
2. Czcimy święta narodowe. Narodowe Święto Niepodległości:
• poznanie i poszanowanie symboli narodowych; poznanie postaci, bohaterów, którzy walczyli o wyzwolenie naszego kraju
• kształcenia poczucia przynależności narodowej
• uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej
3.Świetlica moim drugim domem:
• kształcenie umiejętności dbania o ład i porządek, poszanowania własnych i cudzych rzeczy
• kształcenie wrażliwości na potrzeby innych
• wyrabianie umiejętności dzielenia się z innymi
4. Obrzędy polskie: Katarzynki i Andrzejki:
• poznanie zwyczajów andrzejkowych, umiejętność kultywowania tradycji
• kształcenie właściwego stosunku do wróżb
• wdrażanie do wspólnej, wesołej zabawy
5. Bon ton - o dobrym wychowaniu:
• zapoznanie z zasadami savoir- vivre
• kształcenie nawyków grzecznościowych
wyrabianie postawy szacunku wobec ludzi starszych, chorych... • spacery
• zajęcia muzyczne i plastyczne
• recytacja wierszy
• pogadanki
• zajęcia stałe*


grudzień 1. Poznanie tradycji grudniowych – Barbórka i Mikołajki:
• doskonalenie umiejętności wyszukiwanie informacji z różnych źródeł
• kultywowanie tradycji mikołajkowej
• dostrzeżenie potrzeb innych ludzi - zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku
2. Patron naszej szkoły:
• zapoznanie dzieci z postacią Józefa Ufy
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
• rozwijanie wyobraźni
3. Czar świątecznego drzewka:
• kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznej
• kształcenie nawyku dbałości o estetykę
• rozwijanie sprawności manualnej
4. Choinkowe radości:
• poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
• umacnianie więzi między dziećmi
doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń • prace plastyczne
• słuchanie kolęd
• pogadanki
• czytanie
• zajęcia stałe*


styczeń
1. Witamy Nowy Rok:
• doskonalenie umiejętności składania życzeń
• kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy
• doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia
2. Piękna nasza Polska cała:
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji
• poznanie historii Polski
• dawne i dzisiejsze stolice Polski: Gniezno, Kraków, Warszawa
3. Pamiętamy o seniorach rodu – Dzień Babci i Dziadka:
• rozwijanie szacunku dla osób starszych
• doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń
• rozwijanie zdolności plastycznych
4. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę:
• kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt
• budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy
• rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
5. Zima lubi dzieci:
• poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
• rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie
• poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego - najsłynniejsze zimowe dyscypliny sportowe

• dekorowanie świetlicy
• zajęcia plastyczne
• zajęcia stałe*


luty
1. Karnawał trwa – bawmy się wesoło:
• kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznej
• kształcenie nawyku dbałości o estetykę
• rozwijanie sprawności manualnej
2. Walentynki – Święto Zakochanych:
• doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń
• rozwijanie zdolności plastycznych
3. Gmina Gąśno – moja mała ojczyzna:
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji
• kształcenie poczucia przynależności do swojej małej ojczyzny
• poznanie zabytków i historii regionu
4. Tydzień z moim ulubieńcem:
• poznanie ulubionych maskotek dzieci
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudzą własność
• integracja grupy
5. Bezpieczna zima:
• wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia
• doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego • spacery
• pogadanki
• zajęcia plastyczne
• zajęcia stałe*


marzec 1. J. Ch. Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze bajki.
• zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza
• rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i swobodnej wypowiedzi
2. Kobietki małe i duże:
• doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń
• uświadomienie znaczenia pracy kobiet – podział obowiązków w rodzinie
• rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet
3. Radości i smutki dobrych przyjaciół:
• rozwijanie empatii
• wdrażanie do zgodnej zabawy
• integracja grupy
4. Pierwsze zwiastuny wiosny:
• rozwijanie spostrzegawczości
• rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody i uczuć estetycznych
• kształcenie dyspozycji w zakresie postawy szacunku dla rolników
5. Wielkanocne niespodzianki:
• poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy
• umacnianie więzi rodzinnych
• rozwijanie sprawności manualnych - doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń
• spacery
• pogadanki
• zajęcia plastyczne
• zajęcia stałe*


kwiecień
1. Kto o pisankach pamiętał ten miał wesołe święta
• dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świąt
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
• rozwijanie sprawności fizycznej
2. Wiosenne prace porządkowe:
• doskonalenie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
• prace porządkowe na świetlicy szkolnej
3. Żyj zdrowo:
• wdrażanie do działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego
• edukacja żywieniowa – znaczenie witamin
• rozwijanie sprawności fizycznej
4. Dbamy o nasze środowisko naturalne Światowy Dzień Ziemi:
• doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji
• wyrabianie nawyków oszczędzania „zapasów Ziemi”
5. Majowe święta:
• kształcenie poczucia przynależności narodowej
• doskonalenie umiejętności recytowania wierszy

• spacery
• pogadanki
• zajęcia plastyczne
• zajęcia stałe*


maj 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem:
• poznanie krajów UE
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji
2. Ruch i rekreacja:
• doskonalenie umiejętności zabawy i gry w zespole
• doskonalenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego
3. Książka moim przyjacielem:
• rozwijanie wyobraźni
• wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek
• poznanie pojęcia wywiad
4. Rodzina szkolna i moja własna. Dzień Matki i Ojca:
• wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny
• umiejętność redagowania i składania życzeń
• integracja grupy, rozwijanie ekspresji twórczej
5. Kolorowy świat zabawek:
• kształcenie umiejętności organizacji zabawy
• zwracanie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci
• integracja grupy • spacery
• zajęcia muzyczne i plastyczne
• recytacja wierszy
• pogadanki
• zajęcia stałe*


czerwiec 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka:
• poznanie gier i zabaw dzieci świata
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji

2. Trudna sztuka korespondencji:
• poznanie pojęć:, list, e-mail, Internet doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej
3. My i nasza szkoła:
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro
• wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły
• wyrabianie szacunku wobec pracy nauczyciela
• integracja grupy
4. Ruch to zdrowie. Wypoczywamy wesoło i bezpiecznie::
• wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia
• doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego
5. Żegnaj szkoło! Czas na wakacje!
• wyrabianie postawy koleżeńskości i wzajemnej pomocy podczas zabaw
• zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego
• wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego
• spacery
• zajęcia muzyczne i plastyczne
• recytacja wierszy
• pogadanki
• zajęcia stałe*


*zajęcia stałe –
cały rok 1. Zajęcia relaksacyjne.
3. Rebusomania – zagadki, rebusy,
krzyżówki, quizy.
5. Czytanie ze zrozumieniem.
6. Zabawy integracyjne w grupach.
6. Gry i zabawy świetlicowe.
7. Gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną, a także myślenie, pamięć i koncentrację.
8. Pomoc w nauce – odrabianie lekcji.
9. Prace porządkowe i dekoracyjne.

Opracowała: Małgorzata Rudnicka (wychowawca świetlicy szkolnej)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.