X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9274
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Kamila Sosnowska
(nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Pomorsku)


NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.
/termin stażu 01.09.2009-31.05.2010/

Podstawa prawna:
§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

CEL GŁÓWNY:

1. Rozwój kompetencji nauczyciela
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji i sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich z osobą hospitującą.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
7. Wspieranie aktywności twórczej uczniów.
8. Zdobycie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 6 ust.1 pkt.1
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:
a – sposób prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji
b – przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie wrzesień 2009 napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowy, hospitacje wrzesień 2009 oraz
na bieżąco Współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-statutem szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania wrzesień 2009 oraz
na bieżąco Zapisy w dziennikach, konspekty
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych Na bieżąco Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności Na bieżąco Wspomniane dokumenty
Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji niniejszego planu rozwoju Maj 2010 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


§ 6 ust. 2 pkt.2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

2) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której odbywa się staż

Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczenia, testy diagnostyczne Analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie rozkładów materiału Wrzesień 2009 Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zestawy testów dostosowane do odpowiednich klas, a z nich konkretne ćwiczenia;
Rozkłady materiałów do wybranych podręczników
Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce Opracowanie wspólnie z nauczycielami i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników Wrzesień 2009 Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka polskiego z historią, edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską,itp. Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć języka polskiego, wystrój gabinetu. Współpraca z dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami j.polskiego. Na bieżąco Wystrój gabinetu, stopniowo organizowana biblioteczka
Poznawanie metod aktywizujących nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach -Studiowanie literatury metodycznej
-hospitacje Na bieżąco konspekty
Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu przystosowania sali do nauki, stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy uczniów i późniejszego z nich korzystania Metoda projektowa Na bieżąco Wyeksponowane prace uczniów zdobiące gabinet i służące jako pomoce naukowe
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji
Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie Na bieżąco
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania
Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy,
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

§ 6 ust.1 pkt.4
4) Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż

Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
Na bieżąco Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom
Na bieżąco
portale internetowe,
niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
Analiza i samoocena swoich zachowań
Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Na bieżąco
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej
Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym,
przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami
Na bieżąco
Scenariusze lekcji,


§ 6 ust.2 pkt.3

3) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły
Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego październik 2009
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem polskim
Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów,
Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka polskiego Na bieżąco
Konspekty
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
Na bieżąco

Wyniki we współpracy z uczniem
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych
Na bieżąco
Konspekty ,świadomość
kulturowa uczniów
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających
Na bieżąco
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.