X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9257
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego katechety ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7 ust. 1 pkt 1 rozp.)

1 Podejmę współpracę z dyrekcją szkoły i wychowawcami:
-Wezmę udział w szkoleniach organizowanych przez szkołę.
-Wezmę udział we wszystkich Radach Pedagogicznych( niejednokrotnie jako protokolant)
-Poprowadzę Kronikę Szkolną
-Wezmę czynny udział jako członek komisji w corocznym konkursie dla kl. 4, 5, 6 „Najlepszy Gospodarz Szkoły”
-Podejmę współpracę z wychowawcami podczas przygotowania do prezentacji klas w tygodniowych dyżurach

2 Organizacja wakacyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołą:
-Podejmę działania mające na celu zapewnienie dzieciom ciekawych form spędzania czasu podczas wypoczynku zimowego i letniego
-Przeprowadzę wg własnego pomysłu zajęcia dla dzieci z naszej szkoły „Przygoda z historią”

3 Wspomogę uczniów w pogłębianiu tradycji narodowo-chrześcijańskich:
-Przygotuję uczniów do wystawienia przedstawienia z okazji Rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3 Maja
-Ze Szkolnym Zespołem Teatralnym „Uśmiech” przygotuje przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
-Przygotuję i wezmę udział z dziećmi w Międzyszkolnym Konkursie kolęd
-Wezmę udział z Zespołem Teatralnym Uśmiech w Międzyszkolnym Przeglądzie Jasełek
- Opracuję i przygotuję z dziećmi obsługę uroczystej Mszy św. z okazji Rocznicy Zamordowania Pocztowców Gdańskich na Zaspie
- Będę kontynuowała współpracuję z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zapoznając dzieci z tradycją, kulturą i historia naszego starodawnego miasta .

4 Wspomogę uczniów w procesie dojrzewania w wierze:
-Będę czynnie uczestniczyć w spotkaniach międzyszkolnego zespołu przedmiotowego nauczycieli religii podczas spotkań katechetycznych z uwzględnieniem problematyki wychowawczej i duchowego rozwoju uczniów
- Będę kontynuowała rozprowadzanie wśród uczniów miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i omawiała z uczniami wybrane artykuły
- Pomogę w zorganizowaniu spotkania wigilijnego
- Na bieżąco będę redagować naścienną religijną gazetkę szkolną
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych- Szkolny Zespół Teatralny „Uśmiech”
-Zorganizuje konkursy rysunkowe i literackie o tematyce religijnej
-Przygotuję oprawę liturgiczną w każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.45 w parafii św. Antoniego w Brzeźnie
-Przygotuje i przeprowadzę Drogę Krzyżową, Nabożeństwo Pokutne w czasie Rekolekcji, obsługę Mszy św. na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych,
-Przygotuje oprawę liturgiczną uroczystości z okazji 10 Rocznicy nadania imienia naszej szkole
-Przygotuję dla mieszkańców Brzeźna w kościele parafialnym pw. św. Antoniego uroczystą wieczornicę słowno-muzyczną upamiętniającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża


Pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§7 ust. 1 pkt.2 rozp. )

5 Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych: -Określę i zaplanuję drogę własnego rozwoju zawodowego
-Nawiążę współpracę z opiekunem stażu-
będę systematycznie i efektywnie współpracowała z opiekunem stażu w zakresie podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych
-Wezmę udział w lekcjach otwartych przeprowadzanych przez opiekuna stażu
-Wezmę udział w spotkaniu katechetów naszej parafii poświęconemu analizie podstawy programowej nauczania religii
-Sporządzenie rocznych rozkładów materiałów
dla klas 4, 5, 6 , oraz wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem obniżonych wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
-Będę uczestniczyła w rekolekcjach dla nauczycieli religii
-Będę uczestniczyła w konsultacjach, konferencjach metodycznych, spotkaniach, kursach oraz warsztatach organizowanych w Centrum Katechetycznym (CEN) i Ośrodku Permanentnej Edukacji Nauczycieli OPEN
-Wezmę udział w sympozjum katechetycznym

6 Dokonam pogłębionej autorefleksji nad procesem nauczania religii:
- Dokonam analizy własnych umiejętności i kompetencji
-Będę kontynuowała wymianę doświadczeń w ramach parafialnego zespołu katechetycznego w każdy 2 wtorek miesiąca, wezmę też czynny udział w Archidiecezjalnych i Dekanalnych Spotkaniach Katechetycznych


Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty
(§7 ust.1 pkt.3 rozp.)

7 Zapoznam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty:
-Zapoznam się z Kartą Nauczyciela
-Zapoznam się z rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela
- Zapoznam się z przepisami regulującymi nauczanie religii w szkole
-Poznam procedury awansu zawodowego-kurs „ Awans zawodowy nauczycieli”
- Systematyczne zapoznawanie się z dokumentami, komunikatorami i rozporządzeniami formuowanymi przez władze kościelne

8 Zapoznam się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły:
-Zapoznam się ze Statutem Szkoły
- Zapoznanie się z regulaminem Rady Pedagogicznej
- Zapoznanie się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§7 ust.2 pkt.1 rozp.)

9 Podejmowanie działań mających na celu poprawną organizację własnego warsztatu pracy:
-Udoskonalę warsztat pracy katechetycznej ( krytyczna ocena i kompetentny dobór podręczników i pomocy dydaktycznych)
-Podejmę samodzielną lekturę: miesięcznika ”Katecheta”, ”Wychowawca”, dwumiesięcznika papieskiego dzieła misyjnego dzieci „Świat misyjny”, oraz „Gdańskich Materiałów Katechetycznych”
-Będę kontynuowała samodzielną lekturę tygodnika „Gość Niedzielny” , oraz miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7 ust. 2 pkt.2 rozp. )

10 Wspomogę uczniów w rozpoznawaniu problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
-Wspólnie z uczniami podejmę próbę zapoznania się z problemami środowiska lokalnego
-Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Brzeźnie, występ słowno-kolędowy
-Odwiedziny w Domu Małego Dziecka przekazanie drobnych upominków, wspólna zabawa i piosenki
-Zorganizuję spotkanie z członkami Gdańskiej Szkoły Fechtunku Bractwa św. Jerzego – pokazy walk i żywą lekcję historii i tradycji
-Nawiążę współpracę z Osiedlowym Klubem „Sezamek”


Umiejętność wykorzystywania w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust. 2 pkt.3 rozp.)

11 Zdobędę umiejętność pracy z komputerem w przygotowywaniu pomocy katechetycznych:
- Ukończę kurs komputerowy
- Zdobędę umiejętności korzystania z Internetu w celu pogłębiania swojej wiedzy i szybszego dostępu do potrzebnych mi wiadomości
-Umiejętność posługiwania się komunikatorami GG i Tlen wykorzystam do rozmów z dziećmi, gdy będą miały problemy i pytania , wykorzystam także ten rodzaj łączności z uczniami do przekazywania im tekstów do czytań podczas przygotowywanych wspólnie obsługi liturgicznej nabożeństw i Mszy św.
- Za pomocą poczty e-mail będę utrzymywać stały kontakt z uczniami oraz absolwentami naszej szkoły, nadal służąc im radą i pomocą w razie zaistniałej potrzeby
- Założę stronę internetową, na której będę publikować najciekawsze wiersze, wypowiedzi, opowiadania i prace moich uczniów


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§7ust.2 pkt.4 rozp.)

12 Wspomogę uczniów w poznawaniu siebie i nabywaniu umiejętności akceptacji wartości chrześcijańskich w kształtowaniu osobowości:
- Zapoznam uczniów ze sposobami dokonywania wglądu w siebie w pracy nad kształtowaniem osobowości.
-Zapoznam uczniów z wzorcem osobowym patrona parafii i innymi wzorcami osobowymi (na konkretnych przykładach)


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§7ust.2 pkt.5 rozp.)

13 Zapoznam się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły:
-Uwzględnię w planach pracy dydaktyczno-wychowawczej zadania statutowe szkoły i zadania wynikające z planu rozwoju szkoły.
-Sporządzę wykaz aktualnych przepisów prawnych regulujących nauczanie religii w szkole
-Właściwie wykorzystam kompetencje członka Rady Pedagogicznej na podstawie znajomości zasad jej funkcjonowania
-Znajomość innych przepisów – umiejętne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej w szkole.

14 Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym:
-Analiza programu wychowawczego szkoły
-Analiza programów profilaktycznych realizowanych w szkole: „ Spójrz inaczej”, „W książce jak w życiu”, „Żyj sportowo i wesoło”
-Analiza programu przeciwdziałaniu agresji
-Nawiążę współpracę w zakresie rozwiązywania trudności i problemów wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.