X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9248
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko – Agnieszka Pilśniak
Nazwa placówki – Publiczne Gimnazjum w Radłowie
Stanowisko – nauczyciel języka polskiego
Posiadanie wykształcenie – wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Termin rozpoczęcia stażu – 01.09.2009 r.
Termin zakończenia stażu – 31.05.2010 r.
Opiekun stażu – mgr Jolanta Krzemińska

Cel podstawowy – uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych prze opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich.
6. Udział w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ,
na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. )

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI TERMIN

1 2 3 4 5

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie informacji poświęconych oświacie.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

IX
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć obserwowanych
i prowadzonych na okres stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Opiekun stażu Opracowanie zasad współpracy, rozmowy, hospitacje, scenariusze zajęć. IX
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Opiekun stażu Wspomniane dokumenty Na bieżąco

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji stażu
Opis realizacji niniejszego planu Opiekun stażu Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego V

Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły

Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyki).

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach międzyprzedmiotowych.

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Lista obecności na Radach Pedagogicznych

IX/X
Na bieżąco

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji

Współpraca z rodzicami uczniów, współpraca z Samorządem Szkolnym, praca w komisji przedmiotowej ( zespół humanistyczny)
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Udział w spotkaniach komisji przedmiotowej, spotkania z rodzicami, uczestnictwo w przedsięwzięciach Samorządu Szkolnego

Na bieżąco
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy
w szkole
Udział w szkoleniu wewnętrznym BHP
oraz literatura obowiązujących aktów prawnych Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu BHP IX

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Opracowanie planu działań dydaktycznych na cały rok
Tworzenie rozkładów materiału do lekcji, konspektów zajęć.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.

Dyrektor
Opiekun stażu Zatwierdzenie planu pracy. Na bieżąco

IX

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
lub innego nauczyciela.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
Raz w miesiącu


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

Opiekun stażu
Dyrektor
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Raz w miesiącu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy.
Opiekun stażu Autorefleksja, autoanaliza
Na bieżąco

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym

Udział w kursach i szkoleniach (WDN) zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach
Na bieżąco

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
Prowadzenie zajęć wyrównawczych Opiekun stażu Wpisy w dzienniku zajęć wyrównawczych W trakcie roku szkolnego

Pomoc w przygotowaniu i realizacji wewnątrzszkolnych konkursów języka polskiego
Pomoc w opracowaniu pytań konkursowych oraz podczas sprawdzania prac, dbanie o prawidłowy przebieg konkursów. Opiekun stażu
Organizatorzy konkursów Konkursy polonistyczne W trakcie stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przeprowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki Konspekt z lekcji języka polskiego przeprowadzonej w pracowni informatycznej.

Płyta z zapisem elektronicznym. W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem

Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.

Rozmowy z wychowawcami, rodzicami, ankiety. Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele Formularze ankiet
Wnioski z przeprowadzonych rozmów.

W trakcie stażu

Współpraca z rodzicami uczniów

Spotkania z rodzicami podczas konsultacji, współpraca z rodzicami podczas organizowania imprez klasowych, szkolnych ( np. wyjazdów do teatru, kina, wycieczki ).
Rodzice Notatki z przeprowadzonych rozmów Cały rok szkolny

Współpraca z instytucjami mającymi pomóc w sprawach wychowawczych Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią pedagogiczno-psychologiczną.
Opiekun stażu
Dyrektor
Pracownicy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy Na bieżąco

Współpraca z Szkolnym Samorządem Uczniowskim

Zaangażowanie w akcje organizowane przez Samorząd Szkolny. Opiekun stażu Udział w działaniach podejmowanych prze Samorząd Uczniowski.
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć, formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
Rozmowa z opiekunem stażu, rozmowa pohospitacyjna z dyrektorem szkoły
Dyrektor
Opiekun stażu Notatki własne, zapis w dzienniku hospitacji, konspekty, samoocena, Według harmonogramu spotkań i hospitacji

Miejscowość, data
Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.