X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9048
Dział: Gimnazjum

Konstytucja jako nadrzędny akt ustrojowy

Cele ogólne:
1. Poznawczy:
- zapoznanie uczniów z dokumentacja i charakterem Konstytucji polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji RP z 1997 roku.
2. Kształcący:
- kształtowanie umiejętności pracy z tekstem normatywnym (z Konstytucją RP),
- rozwijanie umiejętności dyskusji na w/w temat,
- doskonalenie umiejętności stosowania kluczowych pojęć: akt normatywny, preambuła, fundamentalne zasady zawarte w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
3. Wychowawcze:
- wzbudzanie szacunku do najważniejszego aktu normatywnego w kraju,
- efektywnie współdziałać w grupie.

Cele operacyjne:
I Wiadomości:
A) Zapamiętanie wiadomości:
- uczeń pamięta następujące daty: 1791, 1921, 1935, 1952, 1997 r.
- uczeń pamięta następujące pojęcia: akt normatywny, Konstytucja,
preambuła, trójpodział władzy wg Monteskiusza.
B) Zrozumienie wiadomości:
- uczeń zrozumie, jaką rolę odgrywa Konstytucja w państwie.
II Umiejętności:
C) Stosowanie w sytuacjach typowych:
- uczeń potrafi posługiwać się w/w pojęciami związanymi z tematem,
- potrafi posługiwać się tekstem Konstytucji,
- doskonali współdziałanie w grupie.
D) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- uczeń potrafi ocenić rolę Konstytucji na przestrzeni dziejów Polski,
- odnosi się z szacunkiem do dokonań polskiego narodu.

Środki dydaktyczne: podręcznik Wiedza o społeczeństwie cz.1 Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, wydawnictwo OPERON 2009, Konstytucja RP, słowniki i encyklopedia.

Metody: pogadanka, praca w grupach.


TOK LEKCJI

Ogniwa lekcji
(czas w min.) Treści merytoryczne Czynności N/U Kształtowane umiejętności uczniów
I Czynności organizacyjno – porządkowe
(3 min.) Nauczyciel wita klasę, sprawdza listę obecności, podaje cele, zapisuje temat.
II Rekapitulacja wtórna
(10 min.) Podstawowe i informacje na temat pierwszej Konstytucji na Świecie i w Europie N. – pogadanka
1) Co to jest Konstytucja?
2) Kiedy i gdzie po raz pierwszy na świecie ustanowiono Konstytucję?
3) W jakim państwie i kiedy uchwalono pierwszą Konstytucję Europejską.
4) Jakie znacie przykłady innych polskich Konstytucji?
U. – uczniowie prezentują tabelę, którą mieli przygotować
w domu. Kształtowanie umiejętności selekcji materiału.
III Ogniwo wiążące
(4 min.) Geneza współczesnej Konstytucji RP N.- informacja na temat obecnej Konstytucji RP,
U. – uważnie słucha, wykorzystuje informacje do dalszej pracy.
IV Tok lekcji właściwej
(15 min.) Zasady ustrojowe RP N. – informacja nauczyciela na temat budowy i struktury Konstytucji,
U – analizują budowę i tekst Konstytucji,
U. – chętna osoba wynajduje w słowniku pojęcie preambuły, druga osoba pojęcie referendum, kolejna wyszukuje w encyklopedii hasło Monteskiusz,
N. – dzieli klasę na 3 grupy,
U. – I grupa ma za zadanie na podstawie podręcznika scharakteryzować zasadę suwerenności narodu + omówić art. 4 Konstytucji,
II grupa korzystając z podręcznika opracowuje zasadę podziału władzy + art. 10 Konstytucji,
III grupa opracowuje z podręcznika zasadę pluralizmu politycznego + art. 11 i 12 Konstytucji. Kształtowanie pracy w grupie oraz zasad prawidłowej dyskusji.
V Rekapitulacja pierwotna
(8 min.) N. – pogadanka
U. – W jakim celu umieszcza się preambułę w Konstytucji?
U. – Na czym polega zasada suwerenności narodu?
U. – Wymień najważniejsze partie polityczne w Polsce.
VI Kontrola i ocena
(3 min.) N. – ocena słowna uczniów, komentarz i ocena za pracę w grupach.
VII Praca domowa (dla chętnych)
(2 min.) U. – Jakie kontrowersje wystąpiły wokół Konstytucji z 1997 roku,
U. – tworzą gazetkę ścienną z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Doskonalenie współdziałania w grupie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.