X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9044

Konspekt katechezy o Kościele

KONSPEKT KATECHEZY
Kl. III C – Gim.

TEMAT: KOŚCIÓŁ JAKO WSPÓLNOTA W ZAMYŚLE BOŻYM

Cel dydaktyczny: Pogłębienie znajomości prawdy o Kościele jako wspólnoty wierzących.
Cel wychowawczy: Bardziej świadome przeżywanie swojej obecności w Kościele i odpowiedzialności za niego
Pomoce: Pismo św., Katechizm Kościoła Kanonicznego, Kodeks prawa Kanonicznego
Metody: praca w grupach, praca z tekstem, dyskusja, wykład

1. Modlitwa
2. Sprawdzenie obecności
3. Powtórzenie wiadomości
4. Etymologia słowa Kościół

K posługuje się następującą treścią

Słowo "Kościół" (ekklesia, z greckiego ek-kalein – "wołać poza") oznacza "zwołanie". Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie w języku greckim w odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem, przede wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał Prawo i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem. Pierwsza wspólnota tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako "Kościół", uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia.

W języku chrześcijańskim pojęcie "Kościół" oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są zresztą nierozłączne. "Kościół" jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim eucharystyczne. Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego Ciałem.

5. Definicja Kościoła
K przy czy Kodeksu Prawa Kanonicznego( Kan. 205), uczniowie po wysłuchaniu tekstu starają się wyodrębnić elementy określające, kto należy do Kościoła:

Według KPK 205: W pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego.
Elementy:
Wiara
Sakramenty
Zwierzchnictwo Biskupa Rzymu

6. Kościół w zamyśle Bożym

K przeprowadza dyskusje mającą na celu wyjaśnienia na czym polegało przygotowanie Kościoła w dziele zbawienia, posługuje się poniższym tekstem:

Przygotowanie pośrednie do zgromadzenia Ludu Bożego zapoczątkowuje, powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego narodu.
Przygotowanie bezpośrednie następuje wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego. przez wybranie Izrael ma być znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. (Jednak już prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze i że zachował się jak nierządnica. Zapowiadają oni nowe i wieczne Przymierze. "Chrystus ustanowił to Nowe Przymierze").

Zalążkiem i początkiem Koscioła jest "mała trzódka" (Łk 12, 32) tych, których Jezus przyszedł zwołać wokół siebie i których On sam jest pasterzem. Stanowią oni prawdziwą rodzinę Jezusa. Tych, których zgromadził wokół siebie, nauczył nowego sposobu postępowania, a także swojej modlitwy.

"Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca". Wtedy "Kościół publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii..." z Kościół, będąc "zwołaniem" wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami.

Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty "uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje..." "Kościół więc, wyposażony w dary swego Założyciela i wiernie zachowujący Jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich narodów oraz stanowi zalążek i początek tego Królestwa na ziemi".

7. Kościół jako wspólnota

K uświadamia, że Kościół jest wspólnotą posługując się Katechizmem Kościoła Katolickiego 75. Mozna to przedstawić za pomocą trzech okregów zawierających sie w sobie od najmniejszego do najwiekszego.

8. Symbole kościoła:
K dla zobrazowania czym jest Kościół jako wspólnota posługuje się obrazami z Pisma św. K dzieli klasę na cztery grupy, każda z nich otrzymuje pismo św. i wyznaczony fragment Ewangelii. Na podstawie tekstu uczniowie mają przedstawić obraz kościoła i wskazać kim w tym kościele jest Chrystus, a kim wierni. Efektem pracy ma być schemat.

GRUPA I
1 P 2,4-5a
11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13 <najemnik ucieka> dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

GRUPA II
J 15,1-6
1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić

GRUPA III
J 10,11-16
4 Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia,
GRUPA IV
1 Kor 12,12-13
12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

KOŚCIÓŁ -WSPÓLNOTA

CIAŁO CHRYSTUSA
Chrystus - głowa
JA -jeden z członków

OWCZARNIA
Chrystus - Pasterz
JA -owca

WINNICA
Chrystus – krzew winny
JA -latorośl

BOŻA BUDOWLA
Chrystus - fundament
JA -żywy kamień

8. Cechy Kościoła pierwotnego

K prosi przeczytania fragmentu Pisma św. z dziejów Apostolski, na podstawie tekstu uczniowie wymieniają cechy Kościoła pierwotnego

-Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach
-czynili wiele znaków i cudów
-przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
-Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby
-Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.
-Wielbili Boga

Jeżeli wystarczy czasu Katecheta może jeszcze na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego omówić znamiona Kościoła

Znamiona Kościoła

Kościół jest "jeden": ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały.

Kościół jest "święty": jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus, Jego Oblubieniec, wydał się na ofiarę, aby go uświęcić; ożywia go Duch świętości. Chociaż obejmuje grzeszników, jest "nieskalany, choć złożony z grzeszników". Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty.

Kościół jest "powszechny": głosi całość wiary; nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do wszystkich ludzi; obejmuje wszystkie czasy. "Kościół ze swej natury jest misyjny".

Kościół jest "apostolski": jest zbudowany na trwałych fundamentach "dwunastu Apostołów Baranka" (Ap 21, 14); jest niezniszczalny; jest nieomylnie zachowywany w prawdzie. Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych Apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium Biskupów.

9. Podsumowanie, wprowadzenie do następnych katechez i zakończenie modlitwą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.