X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8908
Dział: Gimnazjum

Historia Polski i świata w I połowie XIX wieku - test

1. Decyzją kongresu wiedeńskiego ziemie Księstwa Warszawskiego podzielono na:
A. Królestwo Polskie i Kraj Warty zależny od Prus
B. Królestwo Polskie – Wielkie Księstwo Poznańskie – Rzeczpospolitą Krakowską
C. między Rosję i Austrię
D. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.

2. 26 września 1815 roku na wniosek cara Aleksandra I , poparty przez Austrię i Prusy , zawarto na kongresie wiedeńskim układ nazwany :
A. Układem Wiedeńskim
B. Trójprzymierzem
C. Świętym Przymierzem
D. Trójporozumieniem.

3. Car powołał na Naczelnego Wodza Armii Królestwa Polskiego :
A. gen. J. Zajączka
B. Wielkiego Księcia Konstantego
C. gen. K. Kniaziewicza
D. J. Chłopickiego.

4. Wskaż szereg ułożony poprawnie pod względem chronologicznym:
A. wybuch powstania listopadowego – powstanie opozycji legalnej w Królestwie – nadanie Królestwu konstytucji – śmierć cara Aleksandra I
B. nadanie Królestwu konstytucji – powstanie opozycji legalnej w Królestwie – śmierć cara Aleksandra I – wybuch powstania listopadowego
C. nadanie Królestwu konstytucji – powstanie opozycji legalnej w Królestwie – wybuch powstania listopadowego – śmierć cara Aleksandra I
D.nadanie Królestwu konstytucji – śmierć cara Aleksandra I – \ powstanie opozycji legalnej w Królestwie – wybuch powstania listopadowego.

5. Sygnałem rozpoczęcia powstania listopadowego miało być :
A. zdobycie Arsenału
B. atak na koszary wojsk rosyjskich
C. podpalenie browaru na Solcu
D. opanowanie Sejmu.

6. Jednym z najzdolniejszych dowódców, wybitnym strategiem wojskowym, twórcą ofensywy działań wojennych wojennych wojnie z Rosją w 1831 r. był :
A. gen. H. Dembiński
B. gen. A. Giełgud
C. gen. I. Prądzyński
D. gen. J. Dwernicki.

7. Odwrót wojsk polskich, zniechęcenie i niewiara w dowódców zaczęły się po klęsce wojsk Królestwa w bitwie stoczonej 26 maja 1831 r. pod :
A. Łomżą
B. Ostrołęką
C. Dębe Wielkie
D. Wawrem.

8. Generał, który otrzymał przydomek „kunktatora”, uchylał się od energicznego prowadzenia walk to :
A. D. Chłapowski
B. J. Skrzyneczki
C. J. Dwernicki
D. I. Prądzyński.

9. W walkach w obronie Warszawy zginął na szańcach Woli bohaterską śmiercią , generał – inwalida :
A. J. Chłopicki
B. J. Sowiński
C. M. Rybiński
D. J. Skrzynecki.

10. Zaznacz literą „a” program Hotelu Lambert, literą „b” Towarzystwa Demokratycznego Polskiego a literą „c” Gromady Ludu Polskiego :
- przyszła Polska monarchią konstytucyjną granicach sprzed 1772 r., przy pomocy Francji i Anglii
- odzyskanie niepodległości własnymi siłami w oparciu o lud i przy pomocy rewolucjonistów
- bezpłatne uwłaszczenie chłopów
- odzyskanie niepodległości drogą rewolucji, Polska republiką demokratyczną
- równouprawnienie szlachty i bogatego mieszczaństwa, zniesienie pańszczyzny
- zniesienie własności prywatnej.

11. Najbardziej radykalna organizacja na emigracji po powstaniu listopadowym to :
A. Obóz Hotelu Lambert
B. Gromady Ludu Polskiego
C. Towarzystwo Demokratyczne Polskie
D. Komitet Narodowy Polski.

12. Wiosna Ludów rozpoczęła się w roku :
A. 1815
B. 1830
C. 1831
D. 1848.

13. Najważniejszymi skutkami powstania poznańskiego poznańskiego 1848 r. było :
A. zlikwidowanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego
B. praca organiczna, opozycja legalna oraz solidaryzm narodowy wśród
Polaków mieszkających w Wielkim Księstwie Poznańskim
C. zwiększenie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego
D. utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

14. Polakiem, który wsławił się walkami w obronie Węgier w czasie Wiosny Ludów był :
A. L. Mierosławski
B. J. Chłopicki
C. J. Bem
D. H. Dembiński.

15. Walki o niepodległość powstaniu krakowskim w 1846 r. trwały :
A.3 miesiące
B. 3 tygodnie
C. 9 dni
D. 3 dni.

16. Wymienione postacie połącz z organizacjami, w których działali :
A. A. Mickiewicz 1.Towarzystwo Patriotyczne
B. W. Łukasiński 2.Sprzysiężenie Podchorążych
C. W. Niemojowski 3.Kaliszanie
D. P. Wysocki 4.Towarzystwo Filomatów.

17. Zrzeczenie się panującego władzy i przysługujących mu z tego tytułu praw to :
A. detronizacja
B. abdykacja
C. regencja
D. restauracja.

18. Rabacja to :
A. zniżka podatkowa dla chłopów biorących udział w powstaniu
B. wystąpienie uzbrojonych band chłopów galicyjskich
C. parcelacja dóbr narodowych rozdział między chłopów
D. tajna, zorganizowana działalność.

19. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na pytania :
Wieczorem przybył do Krakowa z Wieliczki, od razu czynnie angażując się w sprawy powstania. Aby nie dopuścić do współdziałania chłopów z wojskami wroga przeciw powstaniu, wyruszył z miasta na czele procesji, bez broni na spotkanie z oddziałem chłopskim. Procesji zastąpiła drogę piechota wroga, która otworzyła ogień. Przywódca padł. Jego śmierć położyła kres powstaniu .

1. O jakim powstaniu jest mowa w tym tekście ?
2. Gdzie ono wybuchło ?
3. Z kim walczyli powstańcy ?
4. Jakie były następstwa upadku tego powstania ?
5. Jak nazywał się przywódca , o którym mowa w tekście ?

20. Które z powstań na ziemiach polskich w XIX w. było największym zrywem narodowym Polaków w walce o niepodległość :
A. powstanie krakowskie
B. powstanie listopadowe
C. Wiosna Ludów
D. powstanie styczniowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.