X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8695
Przesłano:

Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego

Szkoła ponadgimnazjalna

W ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowaliśmy pogarszający się poziom sprawności fizycznej uczniów. Sytuacja ta w dużej mierze wynika z faktu, że uczniowie nagminnie korzystają ze zwolnień z wychowania fizycznego. Liczba osób, które unikają uczestnictwa w lekcjach jest coraz wyższa. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić taki system oceniania, który zachęcałby uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzenie nawet najlepszego systemu oceniania nie rozwiąże problemu, jeśli lekcje wychowania fizycznego będą nudne i nieciekawe. Jednocześnie staramy się uatrakcyjniać zajęcia wprowadzając różne nowe formy aktywności: nordic walking, biegi na orientację, step aerobik, zajęcia taneczne itp.
Wdrożenie punktowego systemu oceniania doprowadziło do zwiększenia frekwencji na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, większego zaangażowania w życie szkoły, akcje promujące zdrowie oraz zdrowy styl życia. Dotyczy to przede wszystkim osób o niższej sprawności fizycznej, które poprzez zdobywanie dodatkowych punktów zyskały możliwość otrzymania dobrych i bardzo dobrych ocen
w klasyfikacji końcowej.

Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego

Składowe oceny:

1. Obecność na zajęciach wychowania fizycznego 0-2 punkty.
> 2 punkty - uczeń posiada strój sportowy i aktywnie uczestniczy w lekcji wychowania fizycznego, wykonuje polecenia nauczyciela, przestrzega zasad bezpieczeństwa, odnosi się z szacunkiem do innych uczniów i nauczyciela, przestrzega regulaminy obiektów sportowych.
> 1 punkt
a) uczeń posiada strój sportowy, ale nie ćwiczy aktywnie i nie wykonuje poleceń nauczyciela,
b) uczeń nie ma stroju sportowego, ale pomaga nauczycielowi wychowania fizycznego (sędziowanie, porządkowanie sprzętu lub inne działania wskazane przez nauczyciela itp.),
> 0 punktów - uczeń nie interesuje się tym, co dzieje się na lekcji wychowania fizycznego, przeszkadza nauczycielowi i współćwiczącym.

Uczeń jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, jeżeli uzyska 50%-ową frekwencję z przedmiotu.

2. Uczestnictwo w sprawdzianach umiejętności ruchowych, sprawności fizycznej i wiedzy teoretycznej.
Sprawdziany (4 w semestrze) ocenia się w skali od 0 do 6 punktów. Maksymalnie za sprawdziany można otrzymać 24 punkty. Uczeń ma możliwość zaliczenia lub poprawy sprawdzianu w okresie do 3 tygodni.

3. Punkty dodatkowe do dyspozycji nauczyciela (jednorazowo).
> pomoc w organizowaniu zawodów sportowych (szkolnych i międzyszkolnych) 1-2 pkt.
> samodzielne przygotowanie i poprowadzenie fragmentu lekcji - 1 pkt.
> wykonanie gazetki, kroniki sportowej, plakatu, tablic dydaktycznych itp. 1-2 pkt.
> systematyczny trening sportowy (dokument potwierdzający z klubu, informowanie nauczyciela na bieżąco o sukcesach, postępach) 1-8 pkt.
> ćwiczenie na lekcjach (100% w semestrze) - 2 pkt.
Maksymalnie można otrzymać 8 punktów.

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych - SKS.
Maksymalnie za udział w zajęciach SKS można otrzymać 8 punktów w semestrze:
> powyżej 3/4 obecności na SKS - 8 pkt.
> powyżej 1/2 obecności na SKS - 4 pkt.
Uczeń zwolniony czasowo z ćwiczenia podczas lekcji wychowania fizycznego może odrobić zajęcia na zajęciach SKS. Uczeń odrabiający lekcję wychowania fizycznego za 2x45 minut zajęć pozalekcyjnych otrzymuje 2 punkty (nie uzyskuje wtedy dodatkowo punktów za udział w zajęciach SKS).

5. Udział w zawodach sportowych.
Uczeń godnie reprezentujący szkołę na zawodach międzyszkolnych otrzymuje na koniec roku szkolnego ocenę o jeden stopień wyższą od uzyskanej na podstawie zebranych punktów.

6. W przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów lub korzystaniu z innych używek na terenie szkoły zostaje on ukarany każdorazowo czterema punktami ujemnymi (-4 pkt.).

Dziewczęta w przypadku niedyspozycji powinny przynosić strój sportowy i wykonywać ćwiczenia pozbawione przyśpieszeń, skoków oraz obciążeń mięśni brzucha. Mogą również pomagać nauczycielowi w czynnościach organizacyjno-porządkowych podczas trwania zajęć, sędziować lub wykonywać prace zastępcze (np. porządkowanie sprzętu sportowego).


SKŁADOWE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
frekwencja, sprawdziany, dodatkowe punkty nauczyciela, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych.

Skala ocen z wychowania fizycznego i progi punktowe:

Celujący - min. 95% punktów możliwych
do uzyskania
Bardzo dobry - min. 80% punktów możliwych
do uzyskania
Dobry - min. 70% punktów możliwych do uzyskania
Dostateczny - min. 55% punktów możliwych
do uzyskania
Dopuszczający - min. 40% punktów możliwych
do uzyskania

Opracowanie systemu: Zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego
Ewaluacja systemu: Waldemar Maślanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.