X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8679
Przesłano:

Ewaluacja z języka polskiego w klasie VI

EWALUACJA
JĘZYK POLSKI KL. VI

Założone cele realizować będę poprzez:

a. Ocenianie bieżące:

pomaganie uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkowywanie go do dalszej pracy,
przekazywanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia,
szukanie właściwych informacji o efektywności mojego nauczania, właściwego doboru materiałów, metod i sposobów nauczania.

b. Ocenianie okresowe:

wystawianie oceny semestralnej z przedmiotu,
dostarczenie informacji rodzicom oraz wpis do dzienniczka ucznia.

c. Przedmiotem oceniania będą:

Wiadomości,
Umiejętności,
Postawa ucznia i jego aktywność.

d. Kontrola osiągnięć uczniów.

1. Pisemne:
odpowiedzi na pytania,
rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,
testy,
redagowanie tekstu użytkowego,
redagowanie formy literackiej.

2. Ustne:
kilkuzdaniowa wypowiedź,
opowiadania,
czytanie tekstów,
prezentacja,
recytowanie,

3. Praktyczne:
pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownika.

e. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału,
krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu,
kartkówki,
odpowiedzi ustne,
recytacje,
prace domowe,
zadania z kart pracy,
ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
zeszyt przedmiotowy,
postawa wobec przedmiotu (aktywność na lekcji),
udział w konkursach i olimpiadach.

f. Przy ocenianiu poprawności ortograficznej dyktanda stosować będę następujące zasady:

bezbłędnie - celujący
1 błąd - bardzo dobry
2 błędy - dobry
3 błędy - dostateczny
4 błędy - dopuszczający
5 i więcej błędów - niedostateczny

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest niepoprawna pisownia wyrazów ze znanymi dla ucznia zasadami.
Pomyłka to na przykład przestawianie lub gubienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych.
3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny, ale tylko wtedy, jeżeli przed dyktandem powtarzano również interpunkcję.
Błędy podstawowe (zasadnicze) dotyczą zasad pisowni wyrazów z:

• u – ó ,
• ż – rz ,
• h – ch ,
• nie z poznanymi częściami mowy,
• wielkich liter ,

Błędy drugiego rzędu dotyczą pozostałych zasad.

• 2 błędy II stopnia = 1 błąd I stopnia

g. Na ocenę z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia:

oceny z prac klasowych stylistycznych,
oceny ze sprawdzianów gramatycznych,
oceny z prac domowych
oceny z dyktand.
oceny z odpowiedzi ustnych (udział w lekcji)

h. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, lecz zobowiązany zostanie do przygotowania zaległego zadania domowego lub ćwiczeń w ustalonym terminie.Dodatkowe terminy poprawkowe dla dyktand i prac z gramatyki ustalone będą z nauczycielem.
Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje brak zeszytu, ćwiczeń i podręcznika, brak zadania domowego oraz nieopanowanie materiału z 3 ostatnich lekcji
Nieprzygotowanie zwalnia z obowiązku odpowiedzi ustnej lub pisania niezapowiedzianej kartkówki, natomiast nie zwalnia z pisania sprawdzianu lub kartkówki zapowiedzianej.
Nieprzygotowanie do lekcji powinno zostać zgłoszone przez ucznia na początku danej lekcji.
Brak zadania domowego uczeń zobowiązany jest zgłosić na początku lekcji.

i. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę od bardzo dobrej do niedostatecznej.
Za aktywność na lekcji stawiane będą również „plusy” (pięć „+” = ocena bardzo dobra).
Jeżeli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie robi ćwiczeń, błędnie odpowiada na pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji , stawiany będzie znak „minus” (pięć „ – ” = ocena niedostateczna).

j. Poprawa prac pisemnych.
Uczeń może poprawiać sprawdziany/testy napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianu.
W dzienniku odnotowywana jest zarówno ocena testu/klasówki, jak i poprawy.
Poprawie podlegają tylko oceny ze sprawdzianów pisemnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.