X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 865
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji powtórzeniowej "Przeobrażenia cywilizacyjne w latach 1918-1939 - Polska i świat"

Historia, klasa III
Czas – 1 godzina lekcyjna

Treści programowe:

- światowy kryzys gospodarczy na świecie i jego przezwyciężenie,
- słabości i sukcesy polskiej gospodarki w latach międzywojennych,
- osiągnięcia naukowo-techniczne okresu międzywojennego,
- przeobrażenia cywilizacyjno-kulturalne na świecie,
- oświata, nauka i kultura odrodzonej Polski.

Metody:
Gra turniej (jeden z dziesięciu), praca w grupach, praca z podręcznikiem, analiza mapki tematycznej(gospodarczej), praca ze źródłami ikonograficznymi, prezentacje uczniów

Środki dydaktyczne:
podręcznik, skoroszyt gimnazjalisty, karty z pytaniami i hasłami, arkusze papieru

Cel główny:
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących II Rzeczpospolitej oraz najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- zna ramy czasowe omawianego okresu;
- zna osiągnięcia naukowo- techniczne w dwudziestoleciu międzywojennym;
- zna nazwiska: Delano Roosevelten, Wł. Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski, Enrico Fermi, Aleksander Fleming. Pablo Picasso, Salwodor Dali, Tomasz Mann, Ernest Hemingway, Szymon Askenazy , Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura,Władysław Reymont. Stefan Żeromski, Leopold Staff, Julian Tuwim, Stanisław Witkiewicz, Halina Konopacka, Janusz Kusociński, Jan Brzechwa

Uczeń rozumie:
- rozumie ich wpływ na życie codzienne
- rozumie pojęcia: krach giełdowy, inflacja, hiperinflacja, protekcjonizm, interwencjonizm, kubizm, ekspresjonizm, surrealizm, pacyfista, polonizacja,
- rozumie zmiany zachodzące w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Uczeń potrafi:
- wymienić najważniejsze osiągnięcia i odkrycia w dziedzinie nauki, techniki i życia społecznego,
- wymienić wybitnych naukowców okresu dwudziestolecia międzywojennego,
- potrafi ocenić rolę Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego
w rozwój II Rzeczpospolitej,
- wymienić wybitnych Polaków tworzących w okresie międzywojennym,
- ocenić wkład polskich przedstawicieli nauki, techniki, oświaty, sportu, literatury, teatru, muzyki,
- korzystać z różnych źródeł informacji,

Kształcenie umiejętności:
- rozwijanie sprawności umysłowych,
- przygotować się do wystąpień publicznych,
- efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie,
- budowanie więzi międzyludzkich.


Przebieg lekcji:

- Przedstawienie celu lekcji,
- Podział na grupy i przydział zadań oraz wyjaśnienie na czym polega gra – turniej jeden z dziesięciu.
- Praca w grupach. 10-15 min.
- Prezentacja wykonanych zadań.
Podsumowanie:
- Jak Wam się pracowało w grupie,
- Czego się nauczyliście, co powinniście utrwalić, co Was sprawiło radość, a co zakłopotanie?
- Wspólne uzupełnianie skoroszytu gimnazjalisty Ćw. 1 s.67


Ocena uczniów za wykonane zadania.


Zadanie dla grup:
I. Koperta zawiera 10 pytań lub haseł i 10 odpowiedzi , Waszym zadaniem jest wyszukanie i dopasowanie prawidłowych odpowiedzi i haseł oraz umieszczenie ich
na arkuszu.

Zagadnienie:
Kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych (podręcznik s. 82-85.)

II. Koperta zawiera 10 pytań lub haseł i 10 odpowiedzi , Waszym zadaniem jest wyszukanie i dopasowanie prawidłowych odpowiedzi i haseł oraz umieszczenie ich na arkuszu .

Zagadnienie:
Reformy gospodarcze II Rzeczpospolitej (podręcznik s. 86-90.)

III. Koperta zawiera 10 pytań lub haseł i 10 odpowiedzi , Waszym zadaniem jest wyszukanie i dopasowanie prawidłowych odpowiedzi i haseł oraz umieszczenie ich na arkuszu .

Zagadnienie:
Osiągnięcia naukowo-teczniczne dwudziestolecia międzywojennego (podręcznik s. 92-95.)


IV. Koperta zawiera 10 pytań lub haseł i 10 odpowiedzi , Waszym zadaniem jest wyszukanie i dopasowanie prawidłowych odpowiedzi i haseł oraz umieszczenie ich na arkuszu .

Zagadnienie:
Kierunki rozwoju kultury światowej (podręcznik s. 97-100.)


V. Koperta zawiera 10 pytań lub haseł i 10 odpowiedzi , Waszym zadaniem jest wyszukanie i dopasowanie prawidłowych odpowiedzi i haseł oraz umieszczenie ich na arkuszu .

Zagadnienie:
Kultura w odrodzonej Polsce (podręcznik s. 104- 107 .)


Gr I
Skąd gospodarka europejska otrzymała wsparcie aby wyjść z powojennego kryzysu ? Ze Stanów Zjednoczonych ( W 1924 r. wszedł w życie plan Dawesa).
W którym roku rozpoczął się kryzys gospodarczy i jakim wydarzeniem został zapoczątkowany? Czwartek 24.X 1929 . Krach na giełdzie(tzw. Czarny czwartek)
Krach giełdowy to ... Gwałtowny spadek cen akcji
Hiperinflacja Spadek wartości pieniądza.
Jak nazywał się prezydent Stanów Zjednoczonych, który wystąpił z programem walki z kryzysem gospodarczym? Franklin Delano Roosevelt
Jak nazywał się program wprowadzony w USA do walki z kryzysem gospodarczym? Nowy Ład (ang. New Deal)
Jaką metodę wprowadzały rządy aby wyjść z wielkiego kryzysu gospodarczego? protekcjonizm
Protekcjonizm to ... polityka mająca na celu ochronę rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez ograniczenie importu oraz pobudzanie i ułatwianie eksportu.
Dzieła tego kierunku miały służyć umacnianiu ideologii gloryfikacji władzy dyktatorskiej , którego symbolem jest np. pomnik Wiery Muchiny „Robotnik i kołchoźnica”, to …. Realizm socjalistyczny (socrealizm)
Na czym polegał interwencjonizm? Na aktywnym oddziaływaniu państwa na przebieg procesów gospodarczych.
W którym roku Stany Zjednoczone zaczęły wychodzić z wielkiego kryzysu gospodarczego? 1933 roku.Gr.II
Z jakimi problemami borykała się odradzająca Polska ? Z zastojem gospodarczym, inflacją i zróżnicowaniem społecznym,
Jaki został wprowadzony podział w Polsce ze względu na zróżnicowanie społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne? Podział na POLSKĘ – A i POLSKĘ - B
Inflacja to … Spadek wartości pieniądza
Kto był twórcą przeprowadzenia reform w Polsce? Władysław Grabski
Jaka waluta obowiązywała w Polsce po reformie Władysława Grabskiego w 1924 r. Złoty polski
Gdzie w latach międzywojennych wybudowano nowoczesny port i kto był jego inicjatorem? W Gdyni, 29 kwietnia 1923 r.Inicjatorem był Eugeniusz Kwiatkowski.
Jak nazywało się zjawisko polegające na obniżeniu cen towarów ? Nożyce cen
Jakie zadanie miał Fundusz Pracy? Gromadził środki na zasiłki dla bezrobotnych i finansowanie robót publicznych.
Wyjaśnij skrót COP,gdzie powstał i kto był jego inicjatorem? Centralny Okręg Przemysłowy. W widłach Wisły i Sanu. Eugeniusz Kwiatkowski
Który rok przyjmuje się za rok wyjścia z kryzysu gospodarczego II RP. 1935 r.

Gr. III
Jakie urządzenia elektromechaniczne pojawiły się w okresie międzywojennym po upowszechnieniu elektryczności? Radio, odkurzacz, lodówka, pralka, mikser
Jakie upowszechniły się środki komunikacji? Samochody, sterowce, samoloty.
Kto wprowadził taśmowy sposób produkcji? Henry Ford
Kto wynalazł penicylinę? Aleksander Fleming
Kto i w którym roku odkrył neutron? James Chadwick 1932 r.
Kto i kiedy otrzymał Nagrodę Nobla za prace nad sztuczną promieniotwórczością i był twórcą pierwszego reaktora jądrowego? Enrico Fermi 1938 r.
Jakie pierwsze państwo i w którym roku uruchomiło reaktor jądrowy? USA w 1942 roku
Kiedy i gdzie uruchomiono pierwszą komercyjną radiostacje ? W USA 1920 rok
W którym roku uruchomiono pierwsza stała emisję programu telewizyjnego? 1936 roku.
W którym roku i gdzie wzniesiony został najwyższy wieżowiec-Empire State Building W 1931 r. na Manhattanie w Nowym JorkuGr. IV
Picasso był przedstawicielem kierunku w malarstwie o nazwie... kubizm
Pacyfizm to program popierający pokój czy występujący przeciwko niemu? Popierający pokój
Salwador Dali był przedstawicielem ... surrealizmu
Czym charakteryzował się ekspresjonizm? Deformacją zewnętrznego obrazu świata poprzez kontrasty, karykaturę i groteskę.
Dzieła tego kierunku nie przedstawiały niczego konkretnego. Abstrakcjonizm
Jaką postawę wyrażali w swoich utworach Ernest Hemingway i Tomasz Mann? Postawę pacyfistyczną
Stolica światowego kina. Los Angeles, Hollywood
Jaką muzykę reprezentował Luiz Amstrong? Muzykę jazzową
Komu i w jakich krajach przyznano prawa polityczne? Kobietom m.in. w Wielkiej Brytanii(1918), Austrii, Kanadzie, HolandiiGr.V
Jak nazywał się proces przywracania j. polskiego w szkołach w odrodzonej RP? Polonizacja
W którym roku w RP wprowadzono obowiązek szkolny? 1919 r.
Co było sukcesem w dziedzinie oświaty w Polsce? Reaktywowanie i powstanie nowych wyższych uczelni, zakładanie bibliotek
Jacy polscy matematycy rozszyfrowali działanie niemieckiej maszyny szufrującej Enigma ? Wacław Sierpiński, Stefan Banach, Maroian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki.
Kto był zwycięzcą międzynarodowych zawodów lotniczych w 1932 r.? Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura
Która powieść przyniosła Reymontowi Literacka Nagrodę Nobla ? „Chłopi”
Autorzy literatury dla najmłodszych . Julian TuwimJan Brzechwa
Kto był prekursorem teatru absurdu i jednocześnie malarzem? Stanisław Ignacy Witkiewicz
Zdobywcy złotych medali w sporcie. Halina Konopacka, Stanisława Walasiewiczówna,Janusz Kusociński
Narciarz i trener. Mistrz Polski w skokach. W 1938r. został wicemistrzem świata. Stanisław Marusarz
Wielcy muzycy i kompozytorzy Polscy ... Karol Szymanowski, Ignacy Paderewski, Artur Rubinstein.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.