X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 85

Scenariusz katechezy: Miłosierdzie Boże wobec zdrady człowieka

Konspekt do katechezy "Zaparcie się Piotra" zamieszczonej w podręczniku ucznia do klasy IV: "Pan Jezus pośród nas" obowiązującej na terenie diecezji płockiej.


ZAKŁADANE CELE:

Cel ogólny: Uświadomienie, że każdy grzech, który jest zdradą Jezusa, może zostać unicestwiony dzięki miłosierdziu Boga i żalowi człowieka

Cele operacyjne:
Uczeń wie, że każdy grzech jest zdradą Jezusa;
rozumie, że żal za grzechy jest głównym warunkiem Bożego przebaczenia;
umieć żałować za grzechy i wracać do Jezusa.

Metody i środki dydaktyczne:
- medytacja;
- praca z tekstem biblijnym;
- scenka dramowa;
- pogadanka;
- nagranie fragmentów "Dzienniczka..";
- rachunek sumienia;
- śpiew piosenki: "Za miłości gest";
- Pismo święte;
- podręcznik ucznia;
- płyta z fragmentem muzyki symfonicznej;
- kartki z napisami zdrad;
- obraz Jezusa Miłosiernego;
- płyta z fragmentami "Dzienniczka" s. Faustyny Kowalskiej;
- obrazki z zadaniem dla ucznia.

PUNKT WYJŚCIA:

- Na tle muzyki (symfonicznej) odsłanianie kartek z napisami zdrad: Zdrada przyjaciela; Wyjawienie tajemnicy; Niedotrzymanie słowa; Fałszywe przyrze-kanie; Zdrada małżeńska; Zdrada Ojczyzny; Przejście na stronę wroga; Zdra-da drużyny (grupy); Zdrada przekonań. Wyrzeczenie się najbliższych.
- Kartka w środku z napisem MOJA ZDRADA pozostaje zakryta.
- Pytanie: Co będzie tematem naszej dzisiejszej katechezy? Zdrada.

WPROWADZENIE DO PRZEKAZU TREŚCI:

- Nawiązanie do zdrady Judasza i zapowiedzenie zdrady Piotra:
Jakie znacie zdrady, które opisane są w Piśmie Świętym? /Zdrada Judasza. Macie rację, ale nie tylko Judasz zdradził Jezusa. Uczynił to również Piotr, wybrany, umiłowany uczeń, który miał zostać w przyszłości zastępcą Jezusa na ziemi.

- Ukierunkowanie do wysłuchania fragmentów Pisma Świętego o zaparciu się Piotra przez zadanie pytań:
1. Jaką obietnicę złożył św. Piotr Panu Jezusowi?
2. Co wydarzyło się po pojmaniu Jezusa?

PRZEKAZ TREŚCI:

- CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO (uroczyste)

- ANALIZA TEKSTU (powrót do pytań)

- SCENKA DRAMOWA - Dzieci (wszystkie) wchodzą w rolę Piotra. Katecheta wciela się w role osób rozpoznających Piotra. Dzieci wychodzą z ławek i przybliżają się do przodu.

Wprowadzenie do scenki. Katecheta: Chciałabym, abyście za chwilę (wszyscy jednocze-śnie) spróbowali wejść w rolę Piotra, szczególnie w rolę Piotra, który zapiera się Jezusa. Czy wszyscy zgadzacie się na to? Za chwilę wprowadzę Was w rolę. Później ja wejdę w swoją. Będę służącą i innymi dwoma osobami rozpoznającymi. Piotra jako jednego z najbliższych uczniów Jezusa. Co Piotr odpowiadał, gdy ludzie rozpoznawali Go jako człowieka bardzo związanego z Jezusem? -/"Nie znam Go kobieto", "Człowieku, nie wiem, co mówisz"./ Wa-szym zadaniem jest właśnie zaprzeczanie, wypieranie się jakiejkolwiek znajomości z Jezu-sem tymi lub podobnymi słowami. Czy jesteście gotowi? Bardzo proszę o skupienie.

Przebieg scenki dramowej. Katecheta: Piotrze, jesteś pierwszym spośród Apostołów. Już przy pierwszym spotkaniu Jezus powiedział, że będziesz Skałą Kościoła. Byłeś rybakiem, a stałeś się rybakiem ludzi. Pamiętasz?! To Ty wyznałeś Jezusowi wiarę pod Cezareą Filipową, gdy pytał Apostołów: Za kogo Mnie uważacie. To Ty Piotrze byłeś świadkiem Przemienienia Jezusa na Górze Tabor. To Ty przyrzekłeś Jezusowi, że nigdy w Niego nie zwątpisz nawet za cenę śmierci. To Ty jeszcze przed chwilą będąc w Ogrodzie Oliwnym wyciągnąłeś miecz, aby bronić Jezusa. Teraz Jezus jest pojmany. Przyszedłeś za Nim aż do domu najwyższego ka-płana. Stoisz przy ognisku i grzejesz się. Myślisz o przeszłości, o wszystkich chwilach, które spędziłeś z Jezusem.
Teraz katecheta wchodzi kolejno w role osób rozpoznających Piotra: "I TEN BYŁ RAZEM Z NIM" (...); "I TY JESTEŚ JEDNYM Z NICH"
Zatrzymajmy na chwilę naszą scenkę i spróbujmy wejść w uczucia Piotra.
- Co mógł czuć Piotr zdradzając Jezusa? Co przeżywał? (lęk, wstyd...)
- Dlaczego Piotr zdradził Jezusa? (bał się)
Ile razy Piotr zapierał się Jezusa? (3x). Kontynuujmy więc naszą scenkę. "NA PEWNO I TEN BYŁ RAZEM Z NIM; JEST PRZECIEŻ GALILEJCZYKIEM" - (...). W trakcie zapierania się powiedzieć tekst Pisma Świętego: "I W TEJ CHWILI, GDY ON JESZCZE MÓWIŁ, KOGUT ZA-PIAŁ. A PAN OBRÓCIWSZY SIĘ SPOJRZAŁ NA PIOTRA". W tym momencie odkryć obraz Jezu-sa.
- Co w tym momencie mógł czuć Piotr, gdy Jezus na niego spojrzał? (...)
- A co mógł czuć Jezus? (...)

Podziękować dzieciom za udział; poprosić o powrót na miejsca.

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW UCZNIÓW: PIOTR, KTÓRY TAK BARDZO PRZYRZEKAŁ JE-ZUSOWI WIERNOŚĆ, ZDRADZIŁ GO ZE STRACHU PRZED EWENTUALNYM ARESZTOWANIEM I ŚMIERCIĄ. GDY JEDNAK ZOBACZYŁ JEZUSA, GDY UJRZAŁ JEGO PRZEJMUJĄCE, PEŁNE WYRZUTU SPOJRZENIE, WYSZEDŁ Z DZIEDZIŃCA I GORZKO ZAPŁAKAŁ Z ŻALU ZA POPEŁ-NIONY CZYN. JEZUS ZAŚ, CHOĆ BYŁ ZDRADZONY, GDY ZOBACZYŁ SKRUCHĘ PIOTRA I JE-GO WIELKI ŻAL, PRZEBACZYŁ MU W SWOJEJ WIELKIEJ MIŁOŚCI.


INTERIORYZACJA

- ZWYKLE UWAŻAMY ZA ZDRAJCĘ KOGOŚ KTO ... (wrócić do kartek ze zdradami). SPRÓ-BUJMY JEDNAK POMYŚLEĆ TERAZ O SOBIE. MY PRZECIEŻ TEŻ OBIECUJEMY BOGU TAK BARDZO WIELE. A TYMCZASEM? ... (Tu odkryć kartkę z napisem "MOJA ZDRADA"). TYMCZA-SEM OKAZUJE SIĘ, ŻE I MY ZDRADZAMY. ZDRADZAMY NASZYCH PRZYJACIÓŁ, GRUPĘ, DO KTÓREJ NALEŻYMY; ZDRADZAMY TEŻ JEZUSA.

- Uczniowie podają przykłady zdrad wobec Jezusa (...)
PAMIETAJMY, ŻE RÓWNIEŻ ZDRADY WOBEC BLIŹNICH SĄ JEDNOCZEŚNIE ZDRADĄ JE-ZUSA ("COKOLWIEK UCZYNILISCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH - MNIEŚCIE UCZYNILI"). MOGLIBYŚMY DŁUGO WYMIENIAĆ KATALOG NASZYCH ZDRAD, ALE W KONSEKWENCJI CHODZI O TO, BYŚMY SOBIE UŚWIADOMILI, ŻE KAŻDY NASZ GRZECH JEST ZDRADĄ JEZUSA.

- SPÓJRZCIE JESZCZE RAZ NA POSTAĆ JEZUSA OBECNEGO W TYM OBRAZIE I POSŁU-CHAJCIE SŁÓW, KTÓRE WYPOWIEDZIAŁ DO S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, A PRZEZ NIĄ DO KAZDEGO Z NAS.

FRAGMENT DZIENNICZKA: "Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaka mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swym ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi karmili serce Moje, a cieszę się z ich powro-tu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed Miłosiernym Sercem Moim, to wpad-ną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny; przemawiam przez głos Kościoła. A jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich zostawiając ich samych sobie i daje im czego pragną (...)"

- BÓG JEST MIŁOSIERNY BEZ GRANIC. NAJWIĘKSZYM GRZECHEM JUDASZA BYŁO, ŻE NIE ZAUFAŁ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU I NIE BŁAGAŁ O WYBACZENIE. PAMIETAJMY: PIOTR TEŻ ZDRADZIŁ JEZUSA A JEDNAK ZYSKAŁ PRZEBACZENIE. POSTAWA PIOTRA POWINNA BYĆ DLA NAS WZOREM, CO ZROBIĆ Z FAKTEM, ŻE JESTEŚMY WSZYSCY ZDRAJCAMI CHRY-STUSA - ŻAŁOWAĆ. BÓG NA NAS CZEKA, JAK CZEKAŁ NA JUDASZA LECZ NIE PRZYSZEDŁ; JAK CZEKAŁ NA PIOTRA, KTÓRY PRZYSZEDŁ. A MY? MY MOŻEMY JUŻ TERAZ, ŻAŁOWAĆ ZA NASZE ZDRADY WOBEC JEZUSA I BLIŹNICH I PROSIĆ GO, ABY OKAZAŁ NAM SWOJE MIŁO-SIERDZIE.

CHCIAŁABYM, ABYŚMY SPRÓBOWALI WZBUDZIĆ W SOBIE ŻAL ZA BRAK WIERNOŚCI WOBEC BOGA I BLIŹNICH ŚPIEWAJĄC PIOSENKĘ, KTÓREJ UCZYLIŚMY SIĘ NA POPRZED-NIEJ KATECHEZIE. JEST W NIEJ I JUDASZ, I PIOTR, I KAŻDY Z NAS. JEST TEŻ ŻAL ZA GRZE-CHY. A PRZEDE WSZYSTKIM JEST PRAGNIENIE OTWIERANIA SIĘ NA MIŁOŚĆ JEZUSA.

MODLITWA PIOSENKĄ: "ZA MIŁOŚCI GEST"
1.Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy ci,
On boleje tym, Jego serce drży.
Kiedy błądzisz znów, zło przygryza cię,
Jesteś gotów znów obiecywać, że...
Ref: Za miłości gest Chryste, oddam Ci całe życie.
Za ten jeden gest Jezu, pójdę dziś Twoim śladem.
2.Kur dwa razy piał, gdy zaparłeś się.
Staje serce Twe, płacz rozsadza cię.
Jesteś gotów znów zerwać z życiem złym.
pójść przeprosić Go i powiedzieć, że...PODSUMOWANIE

- Uczniowie wykonują zadanie z obrazka z hasłem "W MIŁOSIERDZIU I ŻALU TOPNIEJE WSZELKI GRZECH"

- CZEGO NAUCZYŁA WAS DZISIEJSZA KATECHEZA? MOŻE COŚ DZIĘKI NIEJ ZROZUMIELI-ŚCIE? (!)

- OCENIENIE UCZNIÓW
- ZAPIS DO ZESZYTU. Temat: "MIŁOSIERDZIE BOŻE WOBEC ZDRADY CZŁOWIEKA"

- ZADANIE PRACY DOMOWEJ:
Odpowiedz w zeszycie na pyt. 2, 3 str. 167. Dla chętnych: Ułóż zdanie, w którym znajdą się wyrazy: Grzech, Żal, Miłosierdzie.

ZAGADNIENIA KOŃCOWE:

- WIELKI POST ZBLIŻA SIĘ DO KOŃCA. ODBYLIŚMY JUŻ REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. CZY KAŻDY Z NAS BYŁ JUZ U SPOWIEDZI? JEŚLI NIE - PAMIĘTAJCIE: JEZUS CZEKA.
- Przypomnieć o ostatniej Drodze Krzyżowej.
- Przypomnieć o Niedzieli Palmowej, spotkaniu pod szkołą o 10.30.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.