X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8414
Dział: Przedszkole

"Marzanna" i "Gaiczek zielony" - symbole związane z powitaniem wiosny - zastosowanie zasady pracy w oparciu o rodziny origami oraz zasady jednego i wielu zagięć

SCENARIUSZ
ZAJECIA Z RODZICAMI DZIECI
Z KOŁA ORIGAMI „W ŚWIECIE KÓŁEK I KWADRATÓW”
17.03.2010r.
Przeprowadziła: Julianna Kowalska

Temat: „Marzanna” i „Gaiczek zielony”- symbole związane z powitaniem wiosny
- zastosowanie zasady pracy w oparciu o rodziny origami oraz zasady jednego i wielu zagięć.

Podstawa programowa
Celem wychowania przedszkolnego jest:
p.1
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
p.5
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
p.7
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
p.8
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

Obszary:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie
w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwracają się do innych w domu, przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach
i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące,
w lesie, w wodzie;
2) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki
sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej
osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko
w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania
i nauki pisania;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

Cele zajęcia:
1. Utrwalenie wiadomości na temat tradycji i obrzędów związanych z powitaniem wiosny.
2. Odkrywanie wielkiej radości w tworzeniu prac wspólnie z rodzicami.
3. Integracja wszystkich doświadczeń zmysłowych dziecka poprzez jego zaangażowanie intelektualne, emocjonalne i ruchowe.
4. Motywowanie dzieci do poszukiwań i tworzenia nowych rozwiązań.
5. Wzrost poczucia wartości i sukcesu dziecka.

Metody , formy pracy:
• słowna,
• oglądowa,
• indywidualna praca twórcza.

Pomoce i materiały:
• Ilustracje przedstawiające symbole związane z tradycjami i obrzędami związanymi z powitaniem wiosny: „Marzanna”, „Gaiczek zielony”,
• przykładowa praca do realizowanego tematu,
• papierowe kółka i kwadraty różnej wielkości, kartony, klej, kartki z nazwiskami dzieci.

Przebieg zajęcia

1. Wprowadzenie do tematu zajęcia
• Bardzo krótka rozmowa na temat tradycji i obrzędów związanych z powitaniem wiosny (w formie przypomnienia). Wykorzystanie wierszy: „Marzanna” i „Gaiczek zielony”.

„Marzanna”
Idziemy przez wioskę wesołym pochodem.
Niesiemy Marzannę nad szumiącą wodę.
Radują się drzewa, weselą się domy.
Topimy Marzannę, chochoła ze słomy.

Spalimy Marzannę szkaradną,
Niech z nią troski zimowe przepadną.
Już zrobione wiosenne porządki,
Sprzątnęliśmy wszystkie kątki.

Jeszcze chłodno, jeszcze błoto na razie,
Lecz na wierzbie widziałam dziś bazie.
A wczoraj widziałam przebiśnieg,
wkrótce pierwsze rozwiną się liście.

Chodźmy, chodźmy Marzannę wyrzucić!
Niech śnieg z mrozem już nie wróci.
Pójdziemy ze śpiewem radosnym,
Bo dziś musimy poszukać wiosny.
Weźmy się za ręce, gdy wiosnę spotkamy.
Niech widzi jak ładnie dla niej śpiewamy.

„Gaiczek zielony”
Gaiczek zielony z wiosną dziś rozkwita,
- A wyjrzyjcie z chaty pięknie go powitać,
A wyjrzyjcie z chaty i starzy i młodzi,
Kiedy wam do wioski wiosenkę przywodzi.
- Gaiku, gaiku, wiosny przewodniku, a skądże to idziesz?
– Z doliny słowików.
- A co nam przyniesiesz?
– Wesołą piosenkę wierzbinowe kotki, wiosenną sukienkę.
A wtedy go proszę:
- Przewodniku wiosny, a niechże nam w polu zboża pięknie rosną!
Gaiku, gaiku – gałązko zielona,
Niechże pięknie wzejdą kwiatowe nasiona!
Idzie gaik drogą – fruwają wstążeczki.
Nie ominie progu żadnej sąsiadeczki.
Lecą za gaikiem ptaszki śpiewające
I wszystkie motyle i słońce i słońce.

• Zaprezentowanie obrazków przedstawiających te tradycje i obrzędy.
• Krótkie omówienie wyglądu „Marzanny” i „Gaiczka zielonego”

2. Zabawa ruchowa ze śpiewem piosenki „Czym powitać cię wiosenko” z wykorzystaniem nagrania płytowego CD.

3. Część właściwa
• Przedstawienie wzorcowych prac wykonania „Marzanny” i „Gaiczka zielonego” za pomocą techniki origami.
• Ponieważ wy potraficie już bardzo dobrze tworzyć własne pomysły na wykonanie różnych prac wiec teraz zastanówcie się chwilę i uzgodnijcie wspólnie z rodzicami jak przedstawicie temat za pomocą pracy.
• Przypomnimy szybko jeszcze nasze podstawowe zasady pracy:
- kółka składamy na stole, a nie w powietrzu;
- najpierw układamy całą kompozycję na kartce, a następnie przyklejamy, smarujemy
tylko środek kółka lub kwadratu;
- praca nie może wystawać poza kartkę.
3. Zapraszam wiec do wspólnej zabawy.
• Dzieci wraz z rodzicami wykonują pracę na podany temat, przestrzegając przypomniane zasady.

4. Zakończenie zajęcia
• Wypowiedzi dzieci na temat własnych prac.
• Podziękowanie rodzicom za udział w zajęciu.
• Umieszczenie prac na wystawie w „Kąciku dla rodziców”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.