X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8386
Przesłano:

Planr rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego powstał w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. „ Karta Nauczyciela” i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan podzieliłam na zadania wynikające z § 6 ust. 2 powyższego rozporządzenia opisującego wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego

Poznanie podstaw prawnych i procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Karty Nauczyciela
- termin realizacji- wrzesień
Potwierdzenie realizacji- wniosek o rozpoczęcie stażu stażu, plan rozwoju zawodowego.
Znajomość organizacji, zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu współpraca z opiekunem

Poznanie i analiza przepisów wewnątrz szkolnych
(statut, wewnątrzszkolny system oceniania, plan pracy ) potwierdzenie opiekuna

Aktywny udział w szkoleniu BHP (przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy) wrzesień, październik zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji i jej praktycznie zastosowanie (dziennik lekcyjny, księga zarządzeń, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej) sukcesywnie w miarę potrzeb prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania

Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły, w której odbywa się staż
Opracowanie we współpracy z opiekunem stażu planu działań dydaktycznych na dany rok szkolny wrzesień

opracowane rozkłady materiału
Przygotowanie wspólnie z opiekunem stażu scenariuszy ramowych prowadzonych zajęć w ciągu całego roku zgromadzone scenariusze

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu raz w miesiącu scenariusze wraz z adnotacjami po przeprowadzonych zajęciach

Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły raz w miesiącu scenariusze zajęć

Hospitacje przeprowadzone przez dyrektora szkoły raz w miesiącu arkusze obserwacji lekcji, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej

Posiadanie wiedzy o trudnościach uczniów w zdobywaniu wiedzy

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce systematycznie wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

Dokonywanie analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć, formułowanie wniosków do dalszej pracy systematycznie wnioski formułowane ustnie, adnotacje na scenariuszach zajęć

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

Uczestniczenie w szkoleniowych rady pedagogicznych
potwierdzenie realizacji - wpis w księdze protokołów
termin- systematycznie

Ukończenie szkolenia BHP zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Uczestnictwo w pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczych
termin realizacji- cały okres stażu

Uczestniczenie w kursach
Uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach metodycznych oraz prezentacjach metodycznych. wrzesień 2009- maj 2010 zaświadczenia o ukończeniu kursów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.