X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8221
Przesłano:

Poznajemy polski taniec narodowy - Polonez

Wprowadzenie:

Temat lekcji realizowany jest w klasie do której uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Celem lekcji jest poznanie wartości polskiej kultury narodowej, rozwijanie postawy patriotycznej, a także poprzez zabawy muzyczne związane z tematem lekcji aktywizowanie wrażliwości i wyobraźni uczniów. Zajęcia mają również integrować grupę klasową.

Cel główny:
- poznanie poloneza jako polskiego tańca narodowego oraz przypomnienie innych tańców poznanych na poprzednich lekcjach;
- nauka piosenki " Taki taniec" ( piosenka utrzymana w charakterze poloneza)
- rozpoznawanie rytmu charakterystycznego dla Poloneza.

cel kształcący

uczniowie pełnosprawni
- uczeń rozpoznaje rytm poloneza z pośród innych tańców
- potrafi samodzielnie wyklaskać rytm poznanego tańca
- potrafi zaśpiewać piosenkę " Taki taniec"
- potrafi powtórzyć rytm poloneza

uczniowie niepełnosprawni umysłowo w stopniu lekkim
- samodzielnie śpiewa piosenkę " Taki taniec"

cel poznawczy
- uczeń wymienia polskie tańce narodowe
- rozbudzanie zainteresowań polską kulturą muzyczną oraz literaturą muzyczną
- uczeń wymienia najbardziej znane tańce ludowe
cel wychowawczy
- umiejętność współpracy w grupie
- kształcenie postawy patriotycznej
- umiejętność współpracy w grupie
- kształcenie postawy patriotycznej
cel terapeutyczny

- ćwiczenie koncentracji uwagi, usprawnianie pamięci
- doskonalenie percepcji słuchowej
- pobudzanie do doświadczania i przeżywania

Cele operacyjne:
wynikające ze standardów wymagań
uczniowie pełnosprawni
uczniowie niepełnosprawni umysłowo w stopniu lekkim

Uczeń dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje - dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki.

-Uczeń czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego - na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym.

Uczeń dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje - dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki.

wynikające z podstawy programowej
- pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów
-stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
-Uczeń tworzy wypowiedzi - wykonuje utwory muzyczne i tańce, improwizuje i komponuje proste struktury dźwiękowe i układy taneczno-ruchowe, przedstawia cechy i charakter słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji.
-śpiewa, dbając o higienę głosu
- świadomie odbiera muzykę - słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (w całości lub fragmentów) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej;
- pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów
-stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
-Uczeń tworzy wypowiedzi - wykonuje utwory muzyczne i tańce, improwizuje i komponuje proste struktury dźwiękowe i układy taneczno-ruchowe, przedstawia cechy i charakter słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji.
-śpiewa, dbając o higienę głosu
- świadomie odbiera muzykę - słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (w całości lub fragmentów) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej;
wynikające z dostosowania programu nauczania
- przygotowywanie uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze;
-wyposażenie dziecka w niezbędne umiejętności muzyczne, a także w wiedzę z tego zakresu
przygotowywanie uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze;
-wyposażenie dziecka w niezbędne umiejętności muzyczne, a także w wiedzę z tego zakresu

czas lekcji: 45 min

Metody: percepcja muzyki
aktywizująca

Formy pracy: zbiorowa
indywidualna

środki dydaktyczne : -podręcznik do muzyki "Malowane muzyką "-klasa 4
- płyta CD z nagraniem 1.Poloneza " Pożegnanie z ojczyzną K. Ogińskiego
2. Polonez z filmu " Pan Tadeusz"- kompozytor W. Kilar,

- bębenek, pianino
- film z nagraniem tańca

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna:

przywitanie
sprawy organizacyjne

2. Część właściwa

przypomnienie tańców polskich poznanych na poprzednich lekcjach
nauczyciel podaje temat lekcji
prezentacja filmu z tańcem - polonez
nauczyciel zadaje pytanie uczniom o sposobie tańczenia poloneza
uczniowie starają się opisać ten taniec ( charakter, nastrój, tempo )
praca z podręcznikiem uczniowie wynajdują informacje o poznanym tańcu
nauka piosenki "Taki taniec" metodą przy pomocy nut
rytmizacja piosenki
uczniowie w zeszytach zapisują charakterystyczny rytm dla poloneza

3. Zakończenie

nauczyciel prezentuje nagrania najsłynniejszych polonezó
powtórzenie wiadomości z lekcji

Ewaluacja :

Założone cele zostały zrealizowane.
Uczniowie potrafią wymienić polskie tańce narodowego ( uczeń z niepełnosprawnością intelektualną potrafi wymienić 2 tańce polskie)
Wspólnie potrafią zaśpiewać przy akompaniamencie pianina piosenkę "Taki taniec"
Za zadanie domowe mają nauczyć się tekstu piosenki na pamięć ( uczeń z niepełnospr. int. w st. lekkim 1 zwrotkę)

Komentarz

Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, w szczególności podobało im się kiedy musieli samodzielnie wystukiwać rytm poloneza oraz nauka piosenki.Uczniowie samodzielnie wymyślili konkurs na najlepiej zaśpiewaną piosenkę (dziewczyny kontra chłopcy )uczeń z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczył w zajęciach, lecz nie podejmował próby samodzielnej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.