X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8139
Przesłano:

Awans zawodowy - dokumentacja

PODSTAWA PRAWNA
· USTAWA Z DNIA 26.01.1982 KN WRAZ ZE ZMIANAMI Z DNIA 15 LIPCA 2004 R. O ZMIANIE USTAWY – KN ORAZ PO ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U NR 179, POZ.1845)
· Rozporządzenie MENiS z 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 260 z dnia 08.XII.2004 r. poz. 2593)

GŁÓWNE WYTYCZNE, KTÓRYMI POWINNIŚMY SIĘ KIEROWAĆ PRZY PISANIU SPRAWOZDANIA DO KOMISJI:
1. Czego nowego spróbowaliśmy w naszej pracy ?
2. Czego nowego się nauczyliśmy ?
3. Na jakie własne ograniczenia natrafiliśmy ?
4. Czy je przezwyciężyliśmy?
5. Jeśli tak to dzięki czemu?
6. Jeśli nie to dlaczego i co gotowi jesteśmy z tym zrobić?

PRZY PISANIU SPRAWOZDANIA WAŻNE JEST ABY WYKAZAĆ W NIM:
1. ROZWÓJ > Plan rozwoju > Sprawozdanie
2. JAKOŚĆ > W jaki sposób nasz rozwój zawodowy podnosi pracę szkoły, w czym szkoła jest lepsza, dzięki temu, że my się rozwijamy?
3. EFEKTY > Jakie są pozytywne efekty naszej pracy z uczniem?

II ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO”
1. Etap wewnętrzny szkolny.
2. Etap zewnętrzny

TERMINY ZAKAŃCZANIA STAŻU:
1. Staż kończymy 31 maja – sprawozdanie składamy od 01 czerwca do 30 czerwca (dyrektor w terminie do 21 dni od daty otrzymania naszego sprawozdania ustala ocenę, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, bądź też bez niej , negatywną bądź pozytywną wraz z uzasadnieniem.) Na ocenie otrzymanej od dyrektora piszemy adnotację : Otrzymałam dnia ....i podpis. Od tej daty mamy 3 lata na złożenie egzaminu na nauczyciela dyplomowanego.
Jeżeli do 30 czerwca złożymy dokumenty do Kuratorium Oświaty, to egzamin zostanie nam wyznaczony do dnia 31 sierpnia, wyższe uposażenie otrzymamy z dniem 01 września tegoż roku.
2. Staż kończymy 31 października, egzamin zostaje nam wyznaczony przez Kuratorium Oświaty do 31 grudnia, a wyższe uposażenie otrzymujemy od 01 stycznia roku następnego.

SCHEMAT SPRAWOZDANIA DLA DYREKTORA:
1. Przypomnienie celu jaki sobie założyliśmy.
2. Krótkie uzasadnienie.
3. Część zasadnicza – co zrobiliśmy i z jakim skutkiem, ewentualnie podanie przyczyn niewykonania części zadań.
4. Co dla naszego rozwoju oznacza zrealizowanie planu rozwoju czyli wskazanie, w jakim obszarze nastąpił nasz rozwój i jak przeniósł się on na uczniów – jak stosujemy nabyte lub udoskonalone umiejętności.
5. Ewentualne wnioski do dalszej pracy.
(Do dyrektora piszemy o realizacji punktów z tabeli naszego planu rozwoju, opisujemy je krótko co, gdzie, kiedy, a na koniec sprawozdania zamieszczamy 3-4 kartki opisu i analizy.)

CECHY DOBREGO SPRAWOZDANIA DO KOMISJI:
1. Układ treści.
2. Poprawność języka.
3. Wiarygodność.
4. Przejrzystość.
5. Zwięzłość.
(Dokumentację oddajemy taką, jaką sami, jako komisja chcielibyśmy dostać)

ETAP ZEWNĘTRZNY
1. Komisja wnioskuje do Kuratora o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego lub o nie nadanie.
2. Przy błędach lub brakach formalnych możemy odwołać się do Kuratorium Oświaty.

I TECZKA
1. Dokument o posiadaniu przez nas kwalifikacji nauczycielskich, jeżeli nie jest to wyraźnie określone na dokumencie należy dołączyć inne stosowne, dające nam uprawnienia nauczycielskie np. kurs pedagogiczny.
2. Jeżeli dokumenty są na inne np. panieńskie nazwisko należy dołączyć odpis aktu małżeństwa.
3. Wymiar zatrudnienia na stanowisku w okresie trwania stażu i w czasie wydania zaświadczenia.
4. Podstawą jest ½ etatu (minimum – może być składanka).
5. Zatwierdzony plan rozwoju.
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
7. Ocena dorobku zawodowego (jeżeli w czasie trwania stażu nauczyciel zmienił placówkę, musi posiadać częściową ocenę dorobku z poprzedniego miejsca pracy).

II TECZKA
Pierwsze trzy punkty rozporządzenia są obligatoryjne, przedstawiamy je w formie opisu i analizy.
Punkt 1 z § 8 Rozporządzenia MENiS z 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 260 z dnia 08.XII.2004 r. poz. 2593
W tym punkcie przedstawiamy swoje działania, dokumentujemy ich efekty przyniesione dla nas, ucznia, szkoły.
Przykładowymi działaniami w tym punkcie mogą być:
> Koła zainteresowań,
> Pozyskiwanie surowców wtórnych,
> Podtrzymywanie tradycji świątecznych – wigilie klasowe, śniadania wielkanocne,
> Akcje charytatywne, ekologiczne, zewnętrzne,
> Współpraca z rodzicami,,
> Konferencje,
> Prowadzenie bądź uczestnictwo w wielorakich zespołach nauczycielskich istniejących w szkole,
> Konferencje,
> Konkursy,
> Zawody,
> Realizacja programów, rejonowych, regionalnych, zewnętrznych, unijnych,
> Praktykant,
> Udział w zespołach, przy maturach, w komisjach egzaminacyjnych,
> Poszerzenie bazy dydaktycznej pracowni.
> Wycieczki, kolonie, obozy,
> Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, ds. uzależnień, poradnią, sądem,
> Współpraca z policja, strażą pożarną,
> Wyjazdy na przedstawienia teatralne,
> Zajęcia fakultatywne,
> Apele
> Wybory do S.U.,
> Programy własne,
> Dni otwarte,
> Kronika.


Punkt 2 z § 8 Rozporządzenia MENiS z 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 260 z dnia 08.XII.2004 r. poz. 2593

Przykładowymi działaniami w tym punkcie mogą być:
> Praktykant,
> Lekcje w pracowni komputerowej,
> Przygotowanie materiałów do zajęć,
> Korzystanie z księgarni internetowej
> Karty pracy dla uczniów,
> Wykorzystanie sprzętu audiowizualnego do komunikacji,
> Dokumentacja własna i szkolna,
> Kafejki internetowe
> Strony internetowe szkół i nauczycieli,
> Prelekcje dla rodziców n/t bezpiecznego korzystania przez dzieci z komputera i Internetu,
> Profilaktyka uzależnień komputerowych,
> Elektroniczne komunikowanie się z rodzicami,
> Wymiana doświadczeń na forum
> Przygotowywanie imprez z wykorzystaniem materiałów zawartych w publikacjach internetowych,
> Bieżący przegląd zmian w prawie oświatowym,


Punkt 3 z § 8 Rozporządzenia MENiS z 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 260 z dnia 08.XII.2004 r. poz. 2593

Przykładowymi działaniami w tym punkcie mogą być:
> Zajęcia otwarte,
> Lekcje otwarte, koleżeńskie,
> Działania opiekuna stażu,
> Zespół samokształceniowy,
> Publikacje internetowe,
> materiały (w bibliotece szkolnej),
> Rady Szkoleniowe,
> Prowadzenie części rady,
> Referaty, publikacje,
> Imprezy szkolne i środowiskowe,
> Prelekcje dla nauczycieli.

· PROMUJEMY OSIĄGNIĘCIA JAKIE PRZYNIOSŁY TE DZIALANIA : DLA UCZNIA>DLA SZKOLY>DLA NAS

III TECZKA
Punkt 4 z § 8 Rozporządzenia MENiS z 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 260 z dnia 08.XII.2004 r. poz. 2593)
Należy wybrać, zanalizować i opisać 3 dowolne podpunkty,
A. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postepowaniem w sprawach nieletnich,
> Opisać, pokazać ewaluację, efekty jeżeli ich nie ma, nie pokazywać tego,
B. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, ... .
C. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dot. zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
> musi zaistnieć coś nowego dla środowiska, coś czego jeszcze nie było ,
D. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, ....
E. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
> Moje osiągnięcia a więc wszystko to, co jest na moje nazwisko – podziękowania, nagrody, dyplomy, listy laureatów,
F. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,


Punkt 5 z § 8 Rozporządzenia MEN i S z 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 260 z dnia 08.XII.2004 r. poz. 2593)
Opis i analiza dwóch przypadków – mogą być dwa przypadki (takie same lub różne, mogą dotyczyć jednej osoby, grupy, klasy):
> Wychowawcze,
> Edukacyjne,
> Programowe,
> Organizacyjne (np. pomalowanie sali, wyremontowanie sali, zorganizowanie pracowni komputerowej, zrobienie biblioteki)
Na opis i analizę dwóch przypadków składa się:
1. Identyfikacja problemu.
2. Geneza i dynamika zjawiska.
3. Określenie znaczenia problemu (dowozy, agresja, wulgaryzmy)
4. Propozycja rozwiązania zaistniałego problemu.
5. Wdrażanie naszych oddziaływań.
6. Przedstawienie efektów prowadzonych oddziaływań.
W opisie i analizie dwóch przypadków nie używamy danych osobowych, przypadki mogą być z poza stażu, ale z niezbyt odległego okresu. Prezentujemy te przypadki, które zakończyły się sukcesem.
Informacje dodatkowe:

1. Brak dokumentów, w dokumentacji, z chwilą złożenia, nie przekreśla powodzenia sprawy, Komisja skieruje się do nas z prośbą o dosłanie brakujących dokumentów.
2. Sprawozdania z realizacji planu rozwoju powinniśmy pisać co roku, teczkę powinniśmy uzupełniać na bieżąco, wpisując do tabeli planu rozwoju treści, które już zrealizowaliśmy – podając kiedy i z kim, pod jakim tytułem i dlaczego je realizowaliśmy.
3. W sprawozdaniu do komisji musimy opisać dlaczego daną sferę aktywności – konkretne działanie umieściliśmy w takim, a nie innym punkcie rozporządzenia.
Działanie przez nas podjęte, które opisujemy, możemy umieścić tylko raz, w jednym konkretnym punkcie, ale możemy się na nie powołać w punkcie kolejnym. (mówimy o sprawozdaniu pisanym do komisji) .
4. Wyznacznikiem prawidłowości dokumentacji dla Komisji jest prawo oświatowe, przed Komisją bowiem rozliczamy się z wymagań postawionych przez rozporządzenie.
5. Celem zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego jest Nabycie umiejętności kierowania własnym rozwojem.
6. Plan rozwoju zawodowego bazuje na naszych wcześniejszych doświadczeniach, nie jesteśmy bowiem nauczycielami pierwszego roku pracy, napisaliśmy plan rozwoju wykorzystując przy tym doświadczenie zawodowe. W czasie rozmowy z Komisją będziemy mówić o tym, co robiliśmy wcześniej, czym zajmujemy się aktualnie oraz co planujemy w przyszłości.
7. Przy pisaniu sprawozdania do Komisji należy zachować jeden klucz pisania – początek, rozwinięcie i zakończenie, i trzymać się tego przez cały czas. Podczas pisania musimy pokazać efekty jakie nasze działanie przyniosło uczniowi, kolegom i koleżankom oraz szkole. Takie efekty należy wykazać po każdym opisie i analizie działania – zyskujemy na wizerunku, poprzez jakość naszych teczek, a jeżeli komisja nie musi wyszukiwać wszystkiego, tylko ma to uwidocznione to jest to na plus dla nas!
8. Przy pisaniu sprawozdania dla dyrektora i do komisji nie dokumentujemy tego, co zawarte jest w planie rozwoju, dokumentujemy tylko to, czego dokonaliśmy wcześniej lub zamierzamy wykonać po.

> Wszystkie załączniki jakie dołączamy, dodajemy na końcu.
> W sprawozdaniu do komisji piszemy, o jakim § piszemy.
> Wszystkie dokumenty podpisujemy własnoręcznie.
> Na sprawozdaniu do dyrektora ma być: data wpływu, podpis dyrektora i nasz.
> Numer kontaktowy w sprawach konsultacji dot. naszych dokumentacji – 074/8424250 lub 074/8423732

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.