X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8074
Przesłano:
Dział: Internat

Funkcjonowanie bursy przyszkolnej

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej

Bursa

Bursa szkolna jest placówką oświatową działającą zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem MEN z dnia 21 lutego 1994 roku w sprawie rodzajów i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ramowych statutów tych placówek.
Bursa jest placówką przeznaczoną dla młodzieży szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się poza miejscem swojego stałego zamieszkania. Zadaniem jej jest zapewnienie opieki uczniom w czasie kształcenia poza miejscem zamieszkania. Jako placówka szkolna wspomaga ona i uzupełnia działania dydaktyczne i wychowawcze szkól do których uczęszczają jej wychowankowie. Na okres pobytu w placówce przejmuje również od rodzin uczniów funkcje wychowawcze i opiekuńcze. Może być ona placówka męską, żeńska lub koedukacyjną. Praca wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest w grupach, które liczą sobie maksimum 35 osób, mogą powstawać także grupy integracyjne i wówczas ich liczebność ogranicza się do 20 osób. Bursa jest placówka całodobową, czynną w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich i zimowych, zapewniająca swoim wychowankom całodzienne wyżywienie, właściwe warunki sanitarno – higieniczne i odpowiednie możliwości nauki. Oprócz tego stwarza wychowankom możliwość rozwoju zainteresowań, uczestniczenia w kulturze oraz w zajęciach sportowych. Ponieważ jest to placówka całodobowa, gdzie uczniowie przebywają głównie po zakończonych zajęciach dydaktycznych w szkole, wychowawcy pracują w godzinach popołudniowych do 22.00 oraz na dyżurach nocnych od 22.00 do 6.00 rano.
Podstawową metoda wychowania w bursie jest aktywizowanie wychowanków do działania na rzecz bursy, wychowawców i samych wychowanków, organizacja pracy wymaga ciągłych modyfikacji tak, by uczniowie dobrze się tam czuli i identyfikowali ze swoim miejscem przebywania po zajęciach szkolnych. Dlatego też skierniewicka bursa organizuje wspólne uroczystości aby zintegrować wychowanków i uczynić ich współodpowiedzialnymi za wspólne dobro placówki. Do takich uroczystości należą na przykład wspólna Wigilia, Otrzęsiny, Pożegnanie Maturzystów i tym podobne imprezy.
W bursie mieszkają wychowankowie techników, liceów oraz uczniowie szkół zawodowych, odbywający miesięczne ciągłe praktyki. W związku z tak dużą rozbieżnością uczniów – uczniowie słabi i zdolni – praca jest trudna i odpowiedzialna. Pracownicy muszą uważać na to by wzorce negatywne nie rozprzestrzeniały się na uczniów zdolnych, a wręcz przeciwnie, aby to ci zdolni byli przykładem dla słabszych.
W placówce panuje klimat życzliwości i przychylności dla wychowanków, kadra pedagogiczna stara się wychwytywać istniejące problemy i pomagać w ich rozwiązywaniu. Pokoje uczniów są kilkuosobowe o zróżnicowanej powierzchni metrażowej, ale urządzone tak, aby wychowankowie mogli wygospodarować w nich swój kącik do nauki, jest też osobne pomieszczenia, specjalnie przeznaczone do tego celu. Istnieje sieć komputerowa i możliwość korzystania z internetu.
Bursa jest placówka samodzielną, posiadająca własny statut, księgowość i podlegającą kuratorium. Organami bursy są dyrektor, rada pedagogiczna oraz samorząd. W przypadku bursy skierniewickiej, jest ona jednostką samorządowa a organem dla niej prowadzącym jest Urząd Miasta. Organy placówki to dyrektor, rada pedagogiczna oraz samorząd uczniowski. Każdy wychowanek bursy ponosi koszty związane z wyżywieniem w 100% oraz 50% kosztów utrzymania ucznia tzw. stawkę mieszkaniową. Zgodę na zwolnienie z opłat wyraża organ prowadzący, po wcześniejszym wystąpieniu o takie zwolnienie przez wychowanka jego rodziców lub opiekunów i kierownictwo placówki oraz po zapoznaniu się z sytuacją materialną określonego wychowanka. Bursa ma możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu zapewnienia niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania placówki. To znaczy, że w miarę swoich możliwości może prowadzić działalność hotelową.
Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, którą jest dziennik opieki wychowawczej, dziennik nocny, plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i program profilaktyki.
Do głównych zadań opiekuńczo – wychowawczych należą:
1. Rozwój społeczny - kształtowanie umiejętności prawidłowego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania swojego punktu widzenia i respektowania poglądów innych ludzi, tworzenia więzi w grupie wychowawczej, podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych, negocjowanie.
2. Rozwój intelektualny - kształtowanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego zachowania, przyjmowania odpowiedzialności za wyniki w nauce i za swoje czyny, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się techniką informatyczną, przenoszenia zdobytej wiedzy do praktyki, wzbogacanie doświadczeń, rozwijania sprawności umysłowej i indywidualnych zainteresowań.
3.Rozwój moralny, czyli wspomaganie wychowanków w dążeniu do samodzielności osądów i społecznie akceptowanego zachowania, budzenie wrażliwości moralnej, tolerancji wobec innych, godzenie dążeń dla dobra własnego z dobrem innych oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
Rodzice współpracują z wychowawcami i dyrektorem w sprawach wychowania młodzieży i opieki nad nimi. W każdej chwili mogą zgłosić się do wychowawcy, aby otrzymać informacje na temat zachowania dziecka, mogą otrzymywać porady lub być kierowani do instytucji kompetentnych, mogących pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu z dzieckiem. bursa, aby właściwie realizować swoje zadania i wypełniać funkcje opiekuńczo - wychowawcze zobowiązana jest do współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego, są wśród nich oczywiście szkoły, do których uczęszczają wychowankowie, ale także: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, instytucje kulturalne, instytucje wspomagające pracę pedagogiczną takie jak Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, która służy pomocą w sytuacjach problemowych z wychowankiem, kuratorium oświaty i tym podobne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.