X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7892
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ostatnie spotkanie z Biblią w kl. II - lekcja powtórzeniowa. Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum z elementami oceniania kształtującego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KL.II
Z ELEMENTAMI OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Temat: Ostatnie spotkanie z Biblią w kl. II – lekcja powtórzeniowa

Cele ogólne:

- powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Biblii,
- doskonalenie pisania krótkich form wypowiedzi: zaproszenia, ogłoszenia, zawiadomienia, karty pocztowej,
- wzbogacanie czynnego słownika ucznia.

Cele w języku ucznia:

- potrafię wyjaśnić znaczenie poznanych zwrotów i frazeologizmów biblijnych,
- potrafię wykorzystać poznane dzieła sztuki i słownictwo biblijne w redagowanej krótkiej formie wypowiedzi.

Nacobezu:

- w krótkich formach wypowiedzi wykorzystam poznane dzieła sztuki inspirowane Biblią i słownictwo biblijne oraz elementy perswazyjne,
- pamiętam, aby w redagowanych pracach pisemnych umieścić adresata, nadawcę, czas, miejsce i cel.

Metody i techniki pracy: praca indywidualna, praca w parach, sygnalizacja świetlna, samoocena, ocena koleżeńska, informacja zwrotna.

Materiały i pomoce dydaktyczne: karteczki z zapisanymi celami dla ucznia, z „nacobezu” i schematami oceniania krótkich form wypowiedzi, ilustracje z dziełami sztuki inspirowanymi Biblią, tabelka z poznanymi frazeologizmami i zwrotami pochodzącymi z Biblii do przyporządkowania im właściwych znaczeń, karteczki z poleceniem zadania domowego, karteczki dotyczące techniki samooceny oceniania trudności.

PRZEBIEG LEKCJI

I Podanie tematu i rozdanie uczniom karteczek z celami lekcji.

Wskazany przez nauczyciela uczeń odczytuje cele lekcji.

II Rozdanie uczniom karteczek z „nacobezu” i schematami oceniania krótkich form wypowiedzi, według których uczniowie dokonają oceny koleżeńskiej.

Wskazani przez nauczyciela uczniowie odczytują „nacobezu” i schematy oceniania krótkich form wypowiedzi.

III Realizacja tematu i celów lekcji - sprawdzenie wiadomości o Biblii.

1. Uczniowie uzupełniają przygotowaną kartkówkę. 5 min.(Załącznik 1)

2. Wspólne ustalenie prawidłowych odpowiedzi i samoocena wykonanej pracy poprzez podniesienie odpowiedniego koloru kartonika. (Uczniowie poprawiają kartkówki w domu.)

Kolor zielony – wszystko wiedziałem/am
Kolor żółty – poradziłem/am sobie częściowo
Kolor czerwony – poradziłem/am sobie w niewielkim stopniu

3. Nauczyciel pyta niektórych uczniów, jakich wiadomości im brakowało, co muszą utrwalić.

IV Rozpoznawanie obrazów poświęconych tematyce biblijnej. 5 min.

W zależności od czasu nauczyciel może wykorzystać wszystkie lub tylko niektóre obrazy spośród proponowanych.

1. Michał Anioł, „Kuszenie i wygnanie z Raju”, 1509
2. Michel Coxcie, Arras „Szczęśliwość Rajska”, ok.1550
3. Hugo van der Goes „Grzech pierworodny”
4. Lucas Cranach (Starszy), „Adam i Ewa”, 1526
5. Michał Anioł, „Mojżesz”, 1513-1516
6. „Krzak gorejący”
7. „Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone”
8. Hieronim Bosch, „Syn Marnotrawny”
9. Murillo, „Syn Marnotrawny karmiący świnie”, ok. 1660
10. Murillo, „Syn Marnotrawny”

V Przyporządkowanie znaczeń odpowiednim frazeologizmom i zwrotom pochodzącym
z opracowanych na lekcjach tekstów biblijnych . 7min. (Załącznik 2)

Numery frazeologizmów i zwrotów uczniowie wpisują przy wybranym przez siebie znaczeniu.

VI Wykorzystując poznane frazeologizmy i wyrażenia, uczniowie opracowują w parach krótkie formy wypowiedzi, które będą podlegały ocenie koleżeńskiej według ustalonego schematu oceniania. 10 min.

Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z krótkimi formami wypowiedzi. (Załącznik 3)

Nauczyciel sam może przydzielić parom krótką formę wypowiedzi lub w drodze losowania.

VI Ocena koleżeńska prac według ustalonych schematów oceniania. 5min. (Załącznik 4)

VII Odczytanie ocen koleżeńskich przez wskazanych uczniów.

Poprawę prac uczniowie wykonają w domu. Na następnej lekcji nauczyciel zbierze prace i zapisze każdemu uczniowi informację zwrotną, odwołując się do oceny koleżeńskiej.

VIII Rozdanie kartek z zadaniem domowym:

1. Napisz poprawę krótkiej formy wypowiedzi. Weź pod uwagę ocenę koleżeńską.
2. Jeśli miałeś trudności z udzieleniem odpowiedzi na kartkówce, powtórz wiadomości dotyczące Biblii.

Zadanie domowe można zapisać do zeszytu lub poinformować o nim ustnie.

IX Przypomnienie celów lekcji i metodą świateł uczniowie sygnalizują stopień ich realizacji.

Kolor zielony – potrafię
Kolor żółty - potrafię częściowo
Kolor czerwony – mam jeszcze spore braki

X Na zakończenie lekcji uczniowie odpowiadają pisemnie na przygotowanych karteczkach na pytania (samoocena – technika oceniania trudności). Załącznik 5


Załącznik 1

Biblia jest to ........................................, która składa się z ......... ksiąg Starego Testamentu i z .........ksiąg Nowego Testamentu. Stary Testament powstawał od .............do .........., a Nowy Testament w ................
Księgi ST dotyczą ........................................ i są to m.in.: ........................................
Księgi NT dotyczą ........................................i są to:
........................................

Dla nauczyciela

Biblia jest to święta księga żydów i chrześcijan, która składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i z 27 ksiąg Nowego Testamentu. Stary Testament powstawał od XIII . p. n. e. do I w. p. n. e., a Nowy Testament w I w. n. e. Księgi ST dotyczą losu narodu izraelskiego i są to m.in.: Pięcioksiąg (Tora), Księga Rodzaju, Księga Koheleta, Księga Hioba, Księga Psalmów.
Księgi NT dotyczą dziejów i nauki Chrystusa i są to: 4 Ewangelie – św. Mateusza,
św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Apokalipsa, zwana też Objawieniem św. Jana.

Załącznik 2

1. manna z nieba dotkliwe, przykre, nieznośne wydarzenia, nieszczęście
2.krzak gorejący
miejsce urodzajne, żyzne, dostatnie
3.plagi egipskie nieoczekiwany dar, zysk
4.kraina mlekiem i miodem płynąca wielka, nieprzenikniona ciemność
5.zakazany owoc cud, znak boskiej obecności
6.syn marnotrawny znak Boskiej mocy i potęgi
7.egipskie ciemności miejsce wytęsknione, wymarzone, kraj szczęśliwości
8.Ziemia Obiecana grzech pierwszych ludzi
9.raj utracony rzecz kusząca, ale niedozwolona
10.listek figowy odróżnianie dobra od zła
11.drzewo życia ktoś kto zgrzeszył, zbłądził, ale się nawrócił, opamiętał
12.drzewo poznania dobra i zła nieśmiertelność, życie wieczne
13.grzech pierworodny utracone miejsce szczęścia, radości, bogactwa, harmonii; to, co było bardzo piękne, dobre, a czego już nie ma
14.przejście przez Morze Czerwone symbol wstydliwości

Dla nauczyciela

manna z nieba – nieoczekiwany dar, zysk
krzak gorejący – cud, znak boskiej obecności
plagi egipskie – dotkliwe, przykre, nieznośne wydarzenia, nieszczęście
kraina mlekiem i miodem płynąca – miejsce urodzajne, żyzne, dostatnie
zakazany owoc – rzecz kusząca, ale niedozwolona
syn marnotrawny – ktoś kto zgrzeszył, zbłądził, ale się nawrócił, opamiętał
egipskie ciemności – wielka, nieprzenikniona ciemność
Ziemia Obiecana – miejsce wytęsknione, wymarzone, kraj szczęśliwości
raj utracony – utracone miejsce szczęścia, radości, bogactwa, harmonii; to, co było bardzo piękne, dobre, a czego już nie ma
listek figowy – symbol wstydliwości
drzewo życia – nieśmiertelność, życie wieczne
drzewo poznania dobra i zła – odróżnianie dobra od zła
grzech pierworodny – grzech pierwszych ludzi
przejście przez Morze Czerwone - znak Boskiej mocy i potęgi

Załącznik 3

1.Napiszcie zaproszenie na ucztę z okazji powrotu do domu syna marnotrawnego.
Uwzględnijcie znaczenie zastosowanego związku frazeologicznego.

2.Napiszcie zawiadomienie o wypędzeniu z Raju pierwszych ludzi.
Wykorzystajcie poznane wyrażenia i związki frazeologiczne.

3.Napiszcie ogłoszenie o poszukiwaniu syna marnotrawnego.
Zastosujcie poznane słownictwo biblijne.

4.Napiszcie kartę pocztową do wybranej osoby z podróży do Ziemi Obiecanej.
Wykorzystajcie poznane wyrażenia i związki frazeologiczne.

5.Napiszcie zaproszenie na wystawę obrazów o tematyce biblijnej.
Wymień jeden obraz, którym zachęcisz do przyjścia na wystawę.

Załącznik 4

Schemat oceniania zaproszenia:

- Czy zastosowano formę grzecznościową?
- Czy znajdują się informacje dotyczące celu, adresata, czasu, miejsca i nadawcy?
- Czy zostało wykorzystane poznane słownictwo biblijne i perswazyjne?

Schemat oceniania zawiadomienia:

- Czy znajdują się informacje dotyczące celu, adresata, czasu, miejsca i nadawcy?
- Czy zostało wykorzystane poznane słownictwo biblijne i perswazyjne?

Schemat oceniania ogłoszenia:

- Czy znajdują się informacje dotyczące adresata i nadawcy (ewentualnie kontaktu), miejsca, czasu i celu?
- Czy zostało wykorzystane poznane słownictwo biblijne i perswazyjne?

Schemat oceniania karty pocztowej:

- Czy zastosowano formę grzecznościową?
- Czy znajdują się informacje dotyczące adresata, nadawcy, czasu i miejsca pobytu?
- Czy zostało wykorzystane poznane słownictwo biblijne?

Załącznik 5

Odpowiedz na pytania:

1. Czego się dziś nauczyłem/am?
........................................
2. Co było dla mnie łatwe?
........................................
3. Co było dla mnie trudne?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.