X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 789
Przesłano:

Wisła – królowa polskich rzek.Scenariusz zajęć w klasie III

TEMAT OŚRODKA: Poznaję swoją ojczyznę.
TEMAT DNIA: Wisła – królowa polskich rzek.
PROWADZĄCY: Wioletta Głowacka
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
KLASA: III A
CZAS TRWANIA: 8/00-11/35

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
CELE OGÓLNE (HASŁA PROGRAMOWE):
przyroda w otoczeniu dziecka,
ojczyzna, baśnie i legendy narodowe,
rozmowy,
swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów,
opowiadanie i opisywanie,
odbiór programów radiowych,
słuchanie legend, jako inspiracji do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć,
czytanie głośne zdań i tekstów,
czytanie ciche ze zrozumieniem,
pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni,
działania arytmetyczne,
kolejność wykonywania działań
rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałowych i łatwych zadań złożonych,
obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych
dostępnych doświadczeniu dziecka i mówienie o nich,
organizacja pracy,
śpiew,
zabawy ruchowe,
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
wskaże na mapie bieg Wisły, główne miasta, przez
które przepływa,
pozna kolejność wykonywania działań,
wysłucha z kasety audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie” i rozpozna odgłosy kojarzące się z regionami Polski i miastami, przez które przepływa Wisła,
poznanie przyczyn przyboru wód w rzekach oraz jego skutków.
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
nazwie i pokaże na mapie elementy rzeki: źródło, ujście, brzegi, dopływy,
uzupełni konturową mapkę nazwami: źródło, lewy, prawy brzeg, ujście, lewe dopływy : Pilica, Bzura, prawe dopływy: San, Dunajec, Narew, miasta: Kraków , Warszawa, Gdańsk,
zaznaczy Wisłę na mapie konturowej,
opisze bieg Wisły,
umiejętnie poprowadzi obserwację i wyciągnie wnioski,
opowie legendę,
wskaże w legendzie wątki realistyczne oraz nieprawdopodobne,
przypomni pojęcie „legenda”,
samodzielnie uzupełni zdania
zastosuje w praktyce kolejność wykonywania działań,
zaśpiewa piosenkę o Wiśle
zilustruje plastycznie audycję dźwiękową „Płynie Wisła, płynie”,
przypnie we właściwym miejscu schematu Wisły wykonany obrazek.
SFERA WYCHOWAWCZA:
zachowa porządek w miejscu pracy,
współpracuje w grupie i w parze,
uważnie słucha wypowiedzi innych,
METODY:
słowna- rozmowa,
działań praktycznych,
doświadczalna,
oglądowa,
FORMY PRACY:
zbiorowa,
indywidualna,
grupowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
zagadka, ścienna mapa Polski, atlasy z mapami Polski, konturowe mapki dla każdego ucznia, duża mapa konturowa, napisy z nazwami elementów rzeki, tekst legendy: „Legenda o Wiśle”, kaseta z audycją dźwiękową „Płynie Wisła, płynie”, schemat Wisły na szarym papierze, dyplomy dla aktywnych dzieci,
pojemniki szklane kostki lodu, zdjęcia, ilustracje miejsc przez które przepływa Wisła: Beskid Śląski, Kraków, Kazimierz nad Wisła, Warszawa, Toruń, Gdańsk, nad Bałtykiem,

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Opowiadanie „Legendy o Wiśle”. Elementy realistyczne i nieprawdopodobne w legendzie. Ustne opisywanie biegu Wiły z użyciem słownictwa: źródło, dopływy, brzeg prawy, lewy, ujście. Wskazywanie na mapie Wisły jej dopływów i miast, przez które przepływa. Śpiewanie piosenki „Nasza Wisła”. Słuchanie audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie”. Plastyczne ilustrowanie audycji. Kolejność wykonywania działań.

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ:

1.Czynności organizacyjno – porządkowe: przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania.
2.W prowadzenie do tematu zajęć:
odczytanie przez nauczyciela zagadki o Wiśle:
Spod góry Baraniej wytrysła, płynie przez Kraków, to .........
rozszyfrowanie tematu dnia:
Obliczenie działań na mnożenie i dzielenie, uporządkowanie wyników rosnąco. Odwrócenie działań. Odczytanie tematu dnia.
3 X 4 6 X 3 3 X 8 4 X 7 5 X 7 7 X 7 9 X 6 8 X 8
WI SŁA KRÓ LO WA POL SKICH RZEK

3.Wspólne zaśpiewanie piosenki „Nasza Wisła”. Podanie na podstawie piosenki skąd wypływa Wisła, przez jakie największe miasta przepływa i gdzie uchodzi.
4.Wskazywanie na mapie Wisły oraz miast, przez które przepływa:
Dlaczego Wisła nazywa się królową polskich rzek?
Skąd wypływa Wisła? (Barania Góra)
Jak nazywają się góry, z których wypływa Wisła? (Beskid Śląski)
Przez jakie największe miasta przepływa Wisła?(Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk)
Jakie rzeki uchodzą do Wisły?( Pilica, Bzura, San, Dunajec, Narew)
Uczniowie pracują w parach z mapą Polski z atlasu, wybrane dzieci wskazują poszczególne elementy na ściennej mapie fizycznej.
5.Indywidualne uzupełnianie konturowej mapki nazwami: źródło, lewy, prawy brzeg, ujście, lewe dopływy : Pilica, Bzura, prawe dopływy: San, Dunajec, Narew, miasta: Kraków , Warszawa, Gdańsk.
Poszczególni uczniowie przyczepiają kartki z nazwami na mapie konturowej w celu sprawdzenia.
6.Omówienie problemu przyboru wód w rzekach podczas topnienia lodów.
Doświadczenie:
Dzieci pracują w grupach 4- 5 osobowych. Każda z grup otrzymuje szklane naczynia z wodą. Uczniowie zaznaczają kolorowym pisakiem dokąd sięga woda. Do każdego z naczyń wrzucają duży kawałek lodu i pozostawiają naczynie przez pewien czas na stolikach. Po rozpuszczeniu się lodu następuje kolejny pomiar wody w naczyniach.
Szklane naczynie jest rzeką , lód to kra na rzece. Doświadczenie to ma ukazać dzieciom co dzieje się na rzekach podczas topnienia lodu.
Rozwiązanie problemu: Topniejące bryły lodu na rzekach, powodują przybór wód. Powodzie następują wtedy, gdy przybór wody jest zbyt duży, rzeka wylewa się z brzegów i zalewa łąki, pola uprawne, wsie i miasta.
7.Wyjaśnienie i przypomnienie pojęcia „legenda”.
8.Czytanie przez najlepiej czytających uczniów „Legendy o Wiśle”. Dzieci śledzą tekst, podkreślają imiona występujących postaci (król Beskid, królowa Borana, syn Lan, córki: Białka i Czarnocha, rycerz: Czantor).
9.Ustalenie elementów prawdopodobnych i nieprawdopodobnych. Wykonanie ćw. 5, str.46.
10.Opowiadanie, jak legenda wyjaśnia pochodzenie nazwy Wisła. Odczytywanie wybranych fragmentów.
11.Przypomnienie znanych zasad kolejności wykonywania działań:
najpierw wykonujemy działania w nawiasie:
15+(30-4)=15 +26= 41
gdy mamy dodawanie i odejmowanie działania wykonujemy w kolejności, w jakiej zostały zapisane:
15 – 12 + 6=3 +6= 9
12.Ukazanie dzieciom zasady, że gdy jest mnożenie i dodawanie lub odejmowanie to najpierw wykonujemy mnożenie. 14+ 6 5=14+30=44
13.Rozwiązywanie zadań z podręcznika dotyczących kolejności wykonywania działań: str. 25, 26.
Nauczyciel ilustruje zadania z treścią na tablicy.
Uczniowie podają rozwiązania, zapisują odpowiedzi.
14.Z biegiem Wisły – słuchanie z kasety audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie”. Rozpoznawanie odgłosów kojarzących się z rejonami Polskimi miastami, przez które przepływa Wisła.
15.Plastyczne przedstawienie wysłuchanej audycji. Praca najpierw w parach. Dzieci malują na kartkach ilustracje związane z ilustracją oraz ze zdjęciami przedstawiającymi tereny, przez które przepływa Wisła:
- krajobraz gór,
- widoki z Krakowa,
- tereny pagórkowate,
- ilustracje Warszawy,
- zdjęcia Torunia,
- obrazy, które kojarzą się z morzem,
- widoki z Gdańska,
Nauczyciel na dużym arkuszu pakowego papieru rysuje Wisłę od źródła do ujścia. Dzieci we właściwych miejscach przypinają swoje obrazy.
16.Zabawa ruchowa utrwalająca wprowadzone pojęcia elementów rzeki:
Dzieci tworzą rzekę. Jedno wchodzi na krzesło- to źródło. Następnie dzieci stoją „gęsiego”, rzeka rozszerza się, dzieci stoją po dwoje, troje. Kolejne dzieci tworzą dopływ prawy i lewy. Rzeka główna rozszerza się i wpada do morza –dzieci tworzą ujście. Wszyscy stoją tyłem do źródła, twarzą do ujścia. Wskazują prawy i lewy brzeg. Nauczyciel w zabawie utrwala wprowadzone pojęcia: pozdrawiam źródło- dziecko tworzące źródło macha ręką, pozdrawiam prawy dopływ, lewy dopływ, ujście, prawy brzeg, lewy brzeg.
17.Ocena aktywności uczniów. Uczniowie obliczają ilość punktów.
18.Podsumowanie zajęć. Uczniowie na kolorowych kółeczkach zaznaczają buźki: bardzo uśmiechnięte, średnio uśmiechnięte, smutne. Dzieci poprzez te buźki określają swój stosunek do zajęć.

19.Praca domowa: malowanka matematyczna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.