X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7633

Jestem uczestnikiem teleturnieju - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia diagnozującego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej. Temat tygodniowy – Scena. Temat dnia - Jestem uczestnikiem teleturnieju.

Temat tygodniowy – Scena

Temat dnia - Jestem uczestnikiem teleturnieju

Cel główny – utrwalenie poznanych wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- czyta zdania ze zrozumieniem,
- zna kolejność liter w alfabecie,
- rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
- wyróżnia zdanie oznajmujące, rozkazujące, wykrzyknikowe,
- ustala kolejność zdarzeń,
- zna tabliczkę mnożenia,
- umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 100,
- umie rozwiązać zadanie tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
- stosuje w obliczeniach umowy dotyczące kolejności wykonywania działań,
- wie, kim jest ornitolog; zna zwyczaje niektórych ptaków,
- potrafi określić stopień pokrewieństwa w rodzinie, zna symbole narodowe,
określa zawody związane z teatrem,
- zna zasady pisowni ,,rz’’ po spółgłoskach, wyrazów z ,,h” i ,,ch”, ,,ó”,
- słucha wypowiedzi innych osób,
- umie współpracować w grupie,
- stara się obiektywnie ocenić siebie.

Metody pracy: rozmowa kierowana, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: karty pracy z zadaniami, karteczki z napisami, liczmany.


Tok zajęć:

I Czynności wstępne:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązanie zagadki (teleturniej). Zapoznanie uczniów
z tematem lekcji.
2. Podział uczniów na zespoły, ustalenie zasad gry.

II Czynności podstawowe:
1. Rozgrzewka matematyczna – wybrane dziecko z grupy losuje kartonik z działaniem. Za poprawny wynik otrzymuje 1 pkt.
2. Alfabet – uczniowie w zespole przepisują podane wyrazy w porządku alfabetycznym. Za poprawne rozwiązanie 2 pkt.
3. Losy – jedno dziecko z drużyny losuje karteczkę z pytaniem z zakresu edukacji środowiskowej. Za poprawną odpowiedź 1 pkt.
4. Rodzaje zdań – praca w zespole. Za poprawnie wykonane zadanie 2 pkt.
5. Rozgrzewka matematyczna – kolejne dziecko z zespołu losuje karteczkę z działaniem. 1 punkt za dobrą odpowiedź.
6. Praca w zespole – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Za poprawną odpowiedź 2 pkt.
7. Zabawy dramowe - uczniowie odgrywają mimiką i gestem scenki, które wcześniej przygotowali w domu. Występy nagradzane brawami.
8. Rozgrzewka ortograficzna – wybrane dziecko z grupy zapisuje podany wyraz na tablicy. Za poprawną odpowiedź -1 pkt.
9. Układanie zdań – praca w zespole – dzieci układają zdania w trzech różnych czasach. Za poprawną odpowiedź -2 pkt.
10. Losy – dzieci odpowiadają na pytania z zakresu edukacji środowiskowej. Za poprawną odpowiedź otrzymują 1 pkt.
11. Kolejność wykonywania działań – dane dziecko z grupy rozwiązuje przy tablicy wybrany przykład. Za poprawną odpowiedź- 2 pkt.
12. Dopisywanie przymiotników – praca w zespole. 2 pkt za dobrze wykonane ćwiczenie.
13. Zabawa ruchowa - ,,Ludzie do ludzi” / ręka do ręki, kolanko do kolanka, czoło do czoła /.
14. Jaka to część mowy – losowanie kartek z wyrazami. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt.

III Czynności końcowe:
1. Podsumowanie – podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę, podliczenie zdobytych
punktów.
2. Samoocena – jak dziś pracowałem? – ocenienie własnych umiejętności.

Opracowanie:
Beata Kryś


Załącznik

- Odpowiedz na pytania:

Kto podpowiada aktorom w trakcie przedstawienia?
Kto odpowiada za muzykę i inne dźwięki w czasie przedstawienia?
Jaki ptak podrzuca jajka do innego gniazda?
Jaki ptak przynosi samiczce kwiaty do gniazda?
Czym zajmuje się ornitolog?
Flaga Polski ma barwy...
Największą rzeką Polski jest...
Człowiek, który wspina się po górach to ...
Jaja złożone przez rybę to ...
Stolicą Polski jest...
Kim jest tata Twojej mamy...
Ile żyje pszczółka?

Która z pszczół nie ma żądła?


- Postaw na końcu tych zdań odpowiednie znaki.

Kupiłem bilety do kina __________
Kto kupił dla mnie kwiaty________
Nie niszcz kwiatów_____________
Proszę, kup mi tę książkę_________
Co dostanę na urodziny__________
Uważaj w górach na lawiny_______


- Ułóż z wyrazów napisanych na płatkach kwiatów trzy zdania i zapisz je w kolejności wydarzeń.
Dziewczynki

dla bukiety
swoich
mam. spacer
zrobiły
na poszły

Dziewczynki
na łąkę.

Rosły
polne tam
piękne kwiaty.

- Dopisz rzeczowniki do podanych przymiotników.

Czerwona____________ Gruby___________
Smutna ____________ Zepsuty___________
Miłe _______________ Piękne___________

- Napisz trzy zdania: jedno - dotyczące przyszłości, drugie – dotyczące teraźniejszości, trzecie – dotyczące przeszłości.

- Podane wyrazy przepisz w kolejności alfabetycznej:
hasło, książę, hulajnoga, hipopotam, krzesło, żaba

- Rozwiąż zadanie.


Chłopcy zbierali widokówki. Janek zebrał 15 widokówek. Olek zebrał o 9 widokówek więcej od Janka. Ile im brakowało do 50?

- Ponumeruj zdania według kolejności zdarzeń

_________ Wkrótce miał wielu przyjaciół.
_________ Powitaliśmy go bardzo serdecznie
_________ Arek zaproponował miejsce koło siebie.
_________ Do klasy przyszedł nowy kolega.
_________ Najpierw nam pani go przedstawiła.

- Kartki do losowania -ortografia

BRZEG CHOINKA BANDAŻ REŻYSER RZEKA
RÓŻOWY HERBATA ŻABA UCHO KRÓL
ŻYCZENIE ODWAŻNY JASKÓŁKA CÓRKI
SPEKTAKLACH MIÓD WĘDRÓWKA ORZEŁ
DUŻO WARZYWA KOLEŻANKA GRZEBIEŃ
KRZYŚ ZWIERZĘTA KRZESŁO OŁÓWEK

- Kartki do losowania - matematyka

23 + 9 = 15 + 6= 21+ 19= 54 + 8= 36 + 7=

53 - 9= 34 - 8= 32 – 6= 23-7= 56 – 9=

7 ∙ 8= 6 ∙ 4= 6 ∙ 8= 3 ∙ 0= 9 ∙ 6=

4 ∙ 9= 5 ∙ 9= 8 ∙ 4= 8 ∙ 9= 5 ∙ 8=

2 ∙ 7 + 5 ∙ 5= 30 : 5 + 12= 32 – 28 : 4=

41-16+ 5= 37 + 4 ∙ 5= 15 : 5 + 21: 3=

- Kartki do losowania-części mowy

MIAŁ PRZYJACIÓŁ ZAPROPONOWAŁ NOWY
PANI PRZEDSTAWIŁA PRZYSZEDŁ MŁODYMI
GRABIMY KOLEGA CIEPŁA SŁONECZNA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.