X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 757
Dział: Gimnazjum

Plan pracy szkoły - rok szkolny 2001/2002 Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Podstawy prawne:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. po zmianach z 21 stycznia i 18 lutego 2000 r.
Zarządzenie MEN z 12.11.91 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
Ramowy plan nauczania DZ.U. nr 14 oraz DZ.U. nr 41.
Wnioski z roku ubiegłego.

Główne kierunki pracy:

Oparcie procesu dydaktycznego o podstawę programową.
Monitorowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego. /WSOceniania/
Aktualizacja statutu szkoły.
Zapewnienie młodzieży warunków umożliwiających wszechstronny rozwój osobowości.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY ( tabela )

Lp.
Zadania / odpowiedzialni
Data

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002
Wypełnienie dzienników lekcyjnych - wychowawcy klas
Założenie arkuszy ocen dla klas I gimnazjum - wychowawcy klas
Wybór samorządów klasowych i "trójek klasowych" rodziców - informacja na piśmie do dyrektora szkoły
Przygotowanie rozkładów materiału z poszczególnych przedmiotów oraz planów pracy wychowawcy klasowego / kopie złożyć wicedyrektor /
Przygotowanie tematyki na lekcje wychowawcze na podstawie Programu Wychowawczego i Planu pracy dyd-wych.
Wznowienie pracy rady rodziców i rady szkoły - wybory uzupełniające do prezydium - odpowiedzialny dyrektor szkoły
Opracowanie planów pracy samorządów klasowych i planu pracy samorządu uczniowskiego - odpowiedzialni: wych. klas, opiekunowie samorządu
Kontakt łączników z biblioteką - odpowiedzialni n-el biblioteki i czytelni
Wpis do dzienników numerów programów nauczania i numerów ścieżek edukacyjnych - odpowiedzialni wszyscy nauczyciele
Spotkania zespołów samokształceniowych, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2001/2002. Opracowanie harmonogramu spotkań zespołów. Tematyka spotkań zespołów: 1) Realizacja podstawy programowej w gimnazjum 2) Ewaluacja WSO 3) Ewaluacja Programu Wychowawczego 4) Realizacja programów nauczania
Zebrania z rodzicami - uzgodnienie z nimi tematyki lekcji wychowawczych i planów pracy klasy na rok szkolny 2001/2002. Podanie rodzicom wykazu tematów pedagogizacji rodziców, tematyki zajęć: przygotowanie do życia w rodzinie - zebranie deklaracji o uczęszczaniu na lekcje religii
Zapoznanie uczniów z harmonogramem konkursów przedmiotowych, olimpiad
Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.
Podanie uczniom klas I - wykazu podręczników
Szkolny plan nauczania - programy
Harmonogram apeli szkolnych- opiekunowie grup wiekowych
Posiedzenia rad pedagogicznych:
-18 planowane...........................................................
-19 klasyfikacyjne......................................................
-20 szkoleniowe.........................................................
w miesiącach:
VIII, IX, XI, IV
I, VI
X, II, V
19.
Posiedzenia:
-Prezydium Rady Rodziców
-Rada Szkoły
co 2 msc
/wg potrzeb/
Spotkania dyrekcji i innych organów szkoły z Samorządem Uczniowskim


Rozwój dydaktyczny szkoły

Cel główny szkoły: dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.

Uczeń powinien nauczyć się uczyć. Umieć zdobywać wiadomości z różnych źródeł, korzystać z technologii informacyjnej oraz umieć współdziałać w grupie i zespole.
Nauczyciele powinni w swej pracy współdziałać z uczniami i rodzicami na rzecz zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
W bieżącym roku szkolnym należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów zdolnych, maksymalnie wykorzystywać ich wiedzę i umiejętności.
a) kontynuować , rozszerzać wartościowe doświadczenia olimpiad.
b) upowszechniać ideę szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych programów tworzenia warunków aktywności uczniów, które ujawnią ich zainteresowania i uzdolnienia.
c) tworzyć systemy promowania, nagradzania uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, diagnozowaćh) uzdolnienia, potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów.
d) szukać nowych możliwości budzenia zainteresowań i rozwijania
uczniowskich uzdolnień. /odpowiedzialni - wszyscy nauczyciele/
Wymagać według możliwości ucznia i tworzyć taką świadomość samooceny u uczniów i rodziców.
Szkoła musi kontynuować działania na rzecz walki z zagrożeniami - nikotyna, alkohol, narkotyki - dać poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, nie oddzielać nauczania i wychowania, inspirować uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju, wpajać uczniom, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym - trwającym całe życie.
Wszyscy nauczyciele powinni włączać rodziców oraz całą społeczność uczniowską do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowiska.
Nowatorstwo pedagogiczne - dążyć do wdrożenia autorskiego programu nauczania.
Wszyscy nauczyciele powinni być odpowiedzialni za podnoszenie wyników kształcenia, tworzyć przyjazną atmosferę w szkole i klasie, stawiać wysokie wymagania uczniom, współpracować ze środowiskiem lokalnym, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, angażować rodziców w życie szkoły.
Szkoła musi dbać o rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.

W ciągu całego roku szkolnego wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły dbają by:

uczniowie posługiwali się zwrotami grzecznościowymi
dbali o mienie i sprzęt szkolny
pomagali w nauce mniej zdolnym kolegom
systematycznie uczęszczali na zajęcia dydaktyczne
zgłaszali się do różnego rodzaju prac na terenie szkoły
uczniowie preferowali zdrowy styl życia
wykonywali prace społeczne na rzecz klasy, związane z utrzymaniem porządku i czystości.

/ uwzględnienie opinii i wniosków rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły - wprowadzenie poprawek do planu rozwoju dydaktycznego szkoły /.

Rada pedagogiczna - sierpień 2001.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.