X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7300

Plan wynikowy opracowany do Programu Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski "W drodze do Wieczernika" kl. I (AZ-11-01/1-1)

Kl. I-III


W domu i rodzinie Jezusa

Podstawowe:
Ponad podstawowe

1. Witajcie w szkole i w Domu Bożym Nasze powitania
Uczeń:
- wypowiada tekst powitania: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
- wymienia osoby, do których należy zwracać się powitaniem: „Niech będzie pochwalony...” Uczeń:
2. Znak Krzyża świętego Uczeń:
- poprawnie wykonuje Znak Krzyża św.
- podaje przykłady zachowania postawy szacunku wobec krzyża
- uzasadnia konieczność zachowania postawy szacunku wobec krzyża (jako znaku Zbawienia) Uczeń:
3. Bóg jest zawsze przy nas
Uczeń:
- wyjaśnia kim jest Bóg
- wymienia podstawowe przymioty Boga Uczeń:
- formułuje modlitwę dziękczynną, w której wyraża wdzięczność Bogu za Jego bliskość i opiekę
4. Bóg jest naszym Ojcem Uczeń:
- uzasadnia użycie w odniesieniu do Boga określenia Ojciec
- wymienia cechy Bożego ojcostwa
- w grupie wypowiada tekst modlitwy Ojcze nasz Uczeń:
- samodzielnie wypowiada modlitwy Ojcze nasz
5. Jesteśmy rodziną Jezusa
Uczeń:
- opisuje obrzęd Chrztu św.
- wyjaśnia znaczenie Chrztu w życiu człowieka Uczeń:
6. Jezus nas pozdrawia i jest z nami Uczeń:
- używa w stosunku do Jezusa określenia Syn Boży
- wymienia kościół i lekcje religii jako miejsca spotkań z Jezusem
- wymienia przykłady postawy ukazującej wiarę i więź z Jezusem Uczeń:

7. Pozdrawiamy Maryję – Matkę Jezusa Uczeń:
- używa w stosunku do Maryi określenia Matka Jezusa
- w grupie wypowiada tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo Uczeń:
- w oparciu o tekst Pisma św. opowiada scenę Zwiastowania
- samodzielnie wypowiada tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo
8. Z Maryją kochamy Jezusa
Uczeń:
- wymienia Maryję jako Matkę Jezusa i naszą
- wymienia modlitwę różańcową jako przykład modlitwy , którą wielbimy - Maryję i Jezusa
- wymienia październik jako miesiąc modlitwy różańcowej
- podaje termin nabożeństw różańcowych w swojej Parafii
- wymienia dwie główne modlitwy odmawiane na różańcu i skazuje je Uczeń:
- samodzielnie wymienia wszystkie modlitwy odmawiane na różańcu i wskazuje je
9.
10. Nasze spotkania – Z Jezusem spotykamy się w kościele – Domu Bożym
Uczeń:
- wskazuje kościół jako miejsce spotkania z Jezusem
- nazywa i wskazuje najważniejsze miejsce w kościele
- z pomocą nauczyciela nazywa i wskazuje pozostałe miejsca w kościele
- wyjaśnia znaczenie / przeznaczenie ołtarza w liturgii
- opisuje właściwe zachowanie się w kościele
- w grupie wypowiada tekst modlitwy Niechaj będzie pochwalony Uczeń:
- samodzielnie nazywa i wskazuje wszystkie miejsca w kościele
- wyjaśnia znaczenie /przeznaczenie wszystkich miejsc w kościele
- samodzielnie wypowiada tekst modlitwy Niechaj będzie pochwalony
11. Nasz ksiądz Uczeń:
- wymienia co najmniej dwa przykłady obecności Jezusa w osobie kapłana
- podaje przykłady zachowania postawy szacunku wobec osoby kapłan Uczeń:
- podaje 4-5 przykłady obecności Jezusa w osobie kapłana
- formułuje modlitwę w intencji kapłanów
- uzasadnia konieczność modlitwy w intencji kapłanów
12. Nasz Papież Uczeń:
- wyjaśnia kim jest Papież
- podaje najważniejsze informacje z życia Jana Pawła II (miejsce urodzenia, nazwisko, długość Pontyfikatu)
- podaje zakres władzy papieskiej Uczeń:
- formułuje modlitwę w intencji Papieża
- uzasadnia konieczność modlitwy w intencji Papieża
13. Rodzina Jezusa słucha słów Boga List kochającego Boga do nas
Uczeń:
- wyjaśnia czym jest Biblia
- wymienia Autora Biblii
- podaje podstawowy podział Biblii
- omawia postawę jaką należy przyjąć podczas słuchania Słowa Bożego Uczeń:
- opowiada w jaki sposób powstała Biblia
14. Czytamy list Boga Uczeń:
- wymienia miejsca, w których słuchamy Słowa Bożego
- podaje sposoby czytania Pisma św.
- omawia zasady wspólnotowego czytania Pisma św.
- z pomocą nauczyciela wypowiada dialog przed Ewangelią Uczeń:
- podaje zasady indywidualnego czytania Pisma św.
- samodzielnie wypowiada dialog przed Ewangelią
15. Bóg mówi nam wszystko przez Jezusa
Uczeń:
- wskazuje osobę Jezusa jako najpełniejszy wyraz objawienia się miłości Boga do ludzi
- wyjaśnia skąd dowiadujemy się o słowach i czynach Jezusa
- podaje przykład czynu Jezusa, w którym Bóg ukazał swoją miłość do ludzi Uczeń:
- podaje kilka przykładów słów i czynów Jezusa, w których Bóg ukazał swoją miłość do ludzi
16. Bóg mówi do nas przez świat Uczeń:
- określa Boga jako Stwórcę
wskazuje świat jako dar Boga dla człowieka
- wymienia cechy świata stworzonego przez Boga
- wymienia przykłady rzeczy widzialnych, które uczynił Bóg
- podaje przykłady troski o świat – dar Boga Uczeń:
- wyjaśnia określenie wszechmogący
- formułuje modlitwę, w której wyraża wdzięczność Bogu za świat
- uzasadnia świat stworzony przez Boga jako wyraz Jego miłości do człowieka
17. Rodzina Jezusa prosi Boga za nami Prosimy o dar świętości (1 XI)
Uczeń:
- podaje nazwę i termin Uroczystości Wszystkich Świętych
- wyjaśnia jakich ludzi określa się mianem świętych
- wymienia przykłady zachowań, które prowadzą do osiągnięcia świętości
- podaje imię swojego patrona Uczeń:
- w kilku zdaniach podaje opis życia swojego patrona (w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje)
18. Pamiętamy o zmarłych (2 XI) Uczeń:
- podaje nazwę i termin Dnia Zadusznego
- wyjaśnia czym jest czyściec
- podaje przykład pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu
- w grupie wypowiada tekst modlitwy Wieczny odpoczynek Uczeń:
- wyjaśnia określenie życie wieczne
- samodzielnie wypowiada tekst modlitwy Wieczny odpoczynek
19. W rodzinie Jezusa dziękujemy Bogu za stworzenie człowieka Uczeń:
- w oparciu o tekst Pisma św. wyjaśnia pochodzenie człowieka
- wymienia cechy podobieństwa człowieka do Stwórcy Uczeń:
- formułuje modlitwę uwielbiającą Boga- Dawcę Życia
21. W rodzinie Jezusa prosimy o chrzest
Uczeń:
- wymienia Chrzest jako Sakrament, który włącza nas do Kościoła i czyni dziećmi Bożymi
- wyjaśnia znaczenie określenia dziecko Boże
- opisuje obrzęd Chrztu św. Uczeń:
- samodzielnie wypowiada formułę Chrztu św.
22. W rodzinie Jezusa prosimy o udział w Jego Uczcie Uczeń:
- opisuje wydarzenia Ostatniej Wieczerzy
- wymienia czym Jezus karmi nas na Mszy św. Uczeń:
- uzasadnia użycie określenia Uczta w odniesieniu do Mszy św.
23. Jezus jest Królem Uczeń:
- podaje nazwę i termin Uroczystości Chrystusa Króla
- w oparciu o tekst Pisma św. wymienia warunki osiągnięcia Królestwa Bożego
Uczeń:
- charakteryzuje Królestwo Boże
24. Adwent – czekamy na Zbawiciela Uczeń:
- wyjaśnia czym jest Adwent
- podaje czas trwania i kolor Adwentu
- podaje warunki dobrego przeżycia Adwentu Uczeń:
- wyjaśnia podwójny charakter Adwentu
25. Kochamy Maryję – Matkę Zbawiciela Uczeń:
- podaje nazwę i termin Uroczystości Niepokalanego Poczęcia
- wyjaśnia określenie Niepokalanie Poczęta
- wymienia czyny, które spełniała Maryja w oczekiwaniu na przyjście Jezusa Uczeń:
- uzasadnia osobę Maryi jako bohaterki Adwentu
- wyjaśnia wzorzec Maryi w przygotowaniu na przyjście Jezusa
26. W rodzinie Jezusa prosimy o dar miłowania Uczeń:
- podaje przykłady okazywania miłości Bogu i bliźniemu
- w grupie wypowiada tekst Przykazania Miłości Uczeń:
- samodzielnie wypowiada tekst Przykazania Miłości
27. Boże Narodzenie – cieszmy się Jezusem Uczeń:
- podaje nazwę i termin Świąt Bożego Narodzenia
- podaje miejsce narodzin Jezusa
- opisuje wydarzenia towarzyszące narodzinom Jezusa Uczeń:
28. Przy wigilijnym stole
Uczeń:
- podaje nazwę i termin Wigilii Bożego Narodzenia
- wyjaśnia znaczenie nazwy Wigilia
- wymienia zwyczaje wigilijne
- w grupie śpiewa kolędy podane przez nauczyciela Uczeń:
- wymienia zwyczaje wigilijne i podaje ich religijne pochodzenie (łączy z wydarzeniami z życia Jezusa)
- samodzielnie śpiewa dowolnie wybrane kolędy
29. Podziwiamy Mędrców u Jezusa
Uczeń:
- podaje termin i nazwę Uroczystości Objawienia Pańskiego
- opisuje zwyczaje związane z Uroczystością Objawienia Pańskiego
- wyjaśnia symbolikę napisu K+M+B Uczeń:
- wyjaśnia określenie mędrcy w odniesieniu do postaci trzech Króli
- wyjaśnia nazwę Uroczystości Objawienia Pańskiego
30. Rodzina Jezusa chwali Boga Chcemy naśladować Św. Rodzinę Uczeń:
- podaje nazwę i termin Uroczystości Św. Rodziny
- wymienia osoby należące do Św. Rodziny
- charakteryzuje życie Św. Rodziny Uczeń:
- uzasadnia wzorzec Św. Rodziny dla wszystkich rodzin
31. Podziwiamy Ducha Św. Uczeń:
- podaje miejsce chrztu Jezusa
- opisuje wydarzenie chrztu Jezusa
- podaje symbol Ducha św.
- wymienia Chrzest jako Sakrament, w którym otrzymaliśmy Ducha św.
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie chrztu Jezusa w Jego życiu
32. Przyjmujemy dar miłości Trójcy św. Uczeń:
- wymienia Osoby Trójcy św.
- wyjaśnia określenie Trójca św.
- w grupie wypowiada tekst modlitwy Chwała Ojcu Uczeń:
- samodzielnie wypowiada tekst modlitwy Chwała Ojcu
- charakteryzuje poszczególne Osoby Trójcy św.
33. Dziękujemy Jezusowi za Jego znak obecności wśród nas Uczeń:
- wyjaśnia określenie znaki w odniesieniu do cudów Jezusa
- opisuje przebieg pierwszego znaku Jezusa
- podaje jakim znakiem dzisiaj Jezus objawia swoja obecność wśród ludzi Uczeń:
- wyjaśnia cel pierwszego znaku Jezusa
34. Jezus jest naszym Nauczycielem
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie określenia nauczyciel w odniesieniu do Jezusa
- wymienia miejsca nauczania Jezusa
- podaje główną treść nauczania Jezusa
- wymienia kościół jako miejsce aktualnego nauczania Jezusa Uczeń:
35.
Jezus jest Światłością świata
Uczeń:
- podaje termin i nazwę Uroczystości Ofiarowania Pańskiego
- wyjaśnia czego znakiem jest zapalona świeca
- opowiada wydarzenie ofiarowania Jezusa w świątyni
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie obrzędu ofiarowania
36. Jezus przedstawia nam swojego Ojca Jezus wzywa do czynienia dobra – Środa Popielcowa Uczeń:
- wyjaśnia czym jest Wielki Post
- podaje termin rozpoczęcia Wielkiego Postu
- opisuje obrzęd posypania głów popiołem podczas Liturgii Środy Popielcowej
- podaje warunki dobrego przeżycia Wielkiego Postu Uczeń:
- analizuje słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie”
37. Jezus uczy nas zwalczać zło Uczeń:
- uzasadnia długość trwania okresu Wielkiego Postu
- podaje przykłady walki /przezwyciężania zła w swoim życiu Uczeń:
- opowiada wydarzenia kuszenia Jezusa na pustyni
- uzasadnia konieczność naśladowania Jezusa w Jego walce ze złem
38. Przygotowanie do Rekolekcji wielkopostnych Uczeń:
- wyjaśnia czym są Rekolekcje Wielkopostne
- podaje termin rekolekcji wielkopostnych w swojej Parafii
- uzasadnia konieczność udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych Uczeń:
39. Jezus zna Ojca i rozmawia z Nim
Uczeń:
- wyjaśnia czym jest modlitwa
- wymienia rodzaje modlitwy
- ukazuje właściwą postawę na modlitwie Uczeń:
- charakteryzuje modlitwę Jezusa
- formułuje modlitwę dziękczynienia ,prośby, uwielbienia
40. Idziemy Drogą Krzyżową z P. Jezusem
Uczeń:
- podaje termin Drogi Krzyżowej w swojej Parafii
- podaje liczbę stacji Drogi Krzyżowej
- opisuje treść dowolnie wybranych stacji Drogi Krzyżowej Uczeń:
- opisuje treść wszystkich stacji Drogi Krzyżowej
- wyjaśnia na czym polega pójście za Jezusem
- wymienia konkretne sposoby pójścia za Jezusem
41. Czcimy Krzyż Jezusa Uczeń:
- podaje dzień śmierci Jezusa
- opisuje wydarzenia towarzyszące śmierci Jezusa (Droga Krzyżowa)
- uzasadnia zachowanie postawy szacunku wobec krzyża jako znaku zbawienia Uczeń:
- opisuje adorację krzyża podczas Liturgii Wigilii Paschalnej
42. Jezus jest naszym Panem i Króle – Niedziela Palmowa Uczeń:
- wyjaśnia jakie wydarzenie z życia Jezusa wspominamy w Niedzielę Palmową
- w oparciu o tekst Pisma św. opisuje uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
- opisuje liturgię Niedzieli Palmowej (poświęcenie palemek, procesja) Uczeń:
- wyjaśnia czego wyrazem jest nasz udział w procesji Niedzieli Palmowej
43. Jestem dzieckiem światłości – Wigilia Paschalna Uczeń:
- wyjaśnia określenie Wigilia Paschalna
- wyjaśnia co to jest paschał
- opisuje moment rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej Uczeń:
- wyjaśnia określenie dziecko światłości
- wyjaśnia co to znaczy być dla innych światłem w ciemności
44. Zwyczaje Świąt Wielkanocnych w mojej rodzinie
Uczeń:
- wymienia zwyczaje wielkanocne
- wyjaśnia symbolikę poszczególnych elementów koszyczka wielkanocnego Uczeń:
- wyjaśnia co to jest Triduum Paschalne
- uzasadnia użycie określenia wielki w odniesieniu do poszczególnych dni Triduum
45. Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Uczeń:
- podaje dzień zmartwychwstania Jezusa
- opowiada M 16,5-6
- wyjaśnia gdzie dziś ludzie spotykają Jezusa zmartwychwstałego Uczeń:
- wyjaśnia słowa Jezusa: Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli
46. Nasz Ojciec mieszka w niebie
Uczeń:
- wyjaśnia określenie Ojciec używane w odniesieniu do Boga
- wyjaśnia znaczenie pojęcia niebo Uczeń:
- wyjaśnia słowa Jezusa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele
47.
Imię naszego Ojca jest święte
-Uczeń:
wyjaśnia określenie święty
- wyjaśnia co należy robić, aby upodobnić się do Boga w Jego świętości
- wymienia podstawowe zasady świętowania niedzieli
Uczeń:
- uzasadnia konieczność częstej rozmowy z Ojcem
48. Przyjmujemy królestwo naszego Ojca Uczeń:
- wymienia różnice pomiędzy królestwem ziemskim a Królestwem Niebieskim
- podaje przykłady na szerzenie Królestwa Bożego na ziemi Uczeń:
- w oparciu o tekst Mt 5,10 wymienia jakich ludzi Jezus nazywa błogosławionymi
- wyjaśnia określenie ubodzy w duchu
49. Ojciec pragnie naszego szczęścia Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie szczęścia
- wskazuje wypełnianie przykazania miłości jako sposób osiągnięcia szczęścia na ziemi i w niebie
- wyjaśnia znaczenie słów: Bądź wola Twoja Uczeń:
- uzasadnia wypełnianie przykazania miłości jako sposób osiągnięcia szczęścia na ziemi i w niebie
- wyjaśnia jak Jezus w swoim życiu pełnił wolę Ojca
50. Bóg Ojciec karmi nas
Uczeń:
- wyjaśnia o co prosimy, gdy modlimy się o chleb powszedni (w Modlitwie Pańskiej)
- wyjaśnia określenie chleb życia
Uczeń:
- wyjaśnia różnice pomiędzy chlebem powszednim a chlebem życia
51. Ojciec odpuszcza nam winy i uczy przebaczenia
Uczeń:
- opowiada Mt 18,21-22
- wyjaśnia co to znaczy przebaczyć
- podaje konkretne przykłady reagowania na zło wyrządzone nam przez ludzi Uczeń:
- uzasadnia konieczność przebaczania
52. Czekamy na spotkanie z Jezusem Uroczystość MB Królowej Polski Uczeń:
- podaje termin Uroczystości MB Królowej Polski
- podaje miejsce przechowywania cudownego obrazu MB Królowej Polski
- wyjaśnia użycie określenia cudowny w odniesieniu do obrazu MB Królowej Polski
Uczeń:
- uzasadnia użycie wobec MB Częstochowskiej określenia Królowa Polski
- wymienia cele pielgrzymek na Jasną Górę
53. Czcimy NMP – nabożeństw majowe
Uczeń:
- podaje sposoby okazywania czci Maryi
- wyjaśnia określenie Litania
- wymienia kilka wezwań Litanii do NMP Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie poszczególnych wezwań Litanii do NMP (wskazanych przez nauczyciela)
- wyjaśnia cześć okazywaną Maryi
54. Jezus zmartwychwstały jest z nami – wniebowstąpienie Uczeń:
- podaje nazwę i termin Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego
- wyjaśnia cel spotkań Jezus z uczniami po Zmartwychwstaniu Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słów Jezusa: Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata
55. Jezus czeka na nas
Uczeń:
- wymienia konkretne przykłady obecności Jezusa wśród nas
(opowiada gdzie Jezus czeka na nas) Uczeń:
- uzasadnia potrzebę częstego spotkania z Jezusem
56. Jestem dzieckiem Boga
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie obrzędu namaszczenia olejem podczas Chrztu
- wyjaśnia symbolikę białej szaty podczas Chrztu
- wyjaśnia jak możemy rozwijać w sobie otrzymaną na Chrzcie godność dzieci Bożych Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie krzyżmo
- opisuje zastosowanie krzyżma w Liturgii (poza Sakramentem Chrztu)
57. Zesłanie Ducha św. Uczeń:
- podaje nazwę i termin Uroczystości Zesłania Ducha św.
- opisuje Dz 2,3-7
- wymienia Chrzest jako Sakrament w którym otrzymaliśmy Ducha św. Uczeń:
- uzasadnia potrzebę częstej modlitwy do Ducha św.
- wyjaśnia znaczenie Zesłania Ducha św. dla wspólnoty Kościoła
58. Jezus odpuszcza winy Uczeń:
- opisuje treść Mt 9, 2b.5-8a
- wyjaśnia gdzie dziś Jezus odpuszcza grzechy
- wyjaśnia czym jest spowiedź Uczeń:
- uzasadnia konieczność częstego przystępowania do spowiedzi
59. Jezus daje nam chleb Uczeń:
- opisuje wydarzenia Ostatniej Wieczerzy
- opisuje moment Przeistoczenia na Mszy św.
- wyjaśnia czym Jezus karmi nas na Mszy św. Uczeń:
- wyjaśnia różnice pomiędzy chlebem powszednim a chlebem eucharystycznym
60. Jezus jest obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie – Uroczystość Bożego Ciała
Uczeń:
- podaje termin i nazwę Uroczystości Bożego Ciała
- wyjaśnia co czcimy w Uroczystość Bożego Ciała
- wyjaśnia cel procesji w dniu Bożego Ciała
Uczeń:
- uzasadnia konieczność częstego nawiedzania Jezusa w - Najświętszym Sakramencie
- wyjaśnia zastosowanie monstrancji w Liturgii
- wyjaśnia określenie adoracja
61. Miłujmy się wzajemnie Uczeń:
- w grupie wypowiada tekst Nowego Przykazania
- podaje przykłady wypełniania Nowego Przykazania w swoim życiu Uczeń:
- opowiada J 13,14-15
- uzasadnia konieczność naśladowania Jezusa w Jego miłości względem ludzi
62. Jezus uczy nas kochać wszystkich ludzi
Uczeń:
- wyjaśnia kim jest misjonarz
- opisuje pracę misjonarza
- wyjaśnia co jest celem działalności misyjnej Kościoła Uczeń:
- formułuje modlitwę w intencji misjonarzy
- uzasadnia konieczność działalności misyjnej Kościoła
63. Czuwamy i modlimy się Uczeń:
- wymienia co najmniej trzy okresy roku liturgicznego
- opisuje kolory i symbolikę dowolnie wybranych okresów roku liturgicznego
- wymienia niedzielę jako centrum roku liturgicznego Uczeń:
- wymienia wszystkie okresy roku liturgicznego we właściwej kolejności
- opisuje kolory i symbolikę wszystkich okresów roku liturgicznego
- uzasadnia związek roku liturgicznego z życiem Jezusa
64. Z Jezusem na wakacje Uczeń:
- wymienia i omawia zasady postępowania wobec Boga i bliźnich o których powinien pamiętać chrześcijanin w czasie wakacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.