X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7253
Przesłano:

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum dla studenta fizyki

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum
Dla studenta ...................

Cele praktyki pedagogicznej:
Celem praktyki pedagogicznej jest poznanie działalności wychowawczej i dydaktycznej szkoły, prowadzonej w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych działalności w środowisku szkolnym. Koniecznym jest umożliwienie studentowi weryfikacji posiadanej wiedzy oraz kształcenie umiejętności jej stosowania w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu fizyka i astronomia.
Cele szczegółowe praktyki:
• Poznanie psychiki i zachowań uczniów, ich postaw moralnych w zespole klasowym i wychowawczym.
• Pogłębienie znajomości celów, zadań, treści ,zasad, metod i form organizacji procesu kształcenia fizyki i sposobów planowania pracy nauczyciela.
• Zapoznanie się z funkcjonowaniem pracowni fizycznej, opanowanie doboru i stosowania środków dydaktycznych, technologii informacyjnej, przygotowania i wykorzystania w toku lekcji pokazów i eksperymentu fizycznego.
• Kształcenie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki , fizyki przy projektowaniu i realizacji zajęć.
• Kształcenie umiejętności prowadzenia zajęć z klasą, kierowania ich zachowaniem, oraz umiejętności wywierania wpływu wychowawczego na klasę i ucznia jako jednostki.
• Podejmowanie własnych inicjatyw w działaniach dydaktycznych i wychowawczych w połączeniu z analizą osiąganych wyników i oceną skuteczności swoich poczynań pedagogicznych.

Treści praktyki i zadania szczegółowe dla studenta.

Wymienione wyżej cele student realizuje podczas wykonywania zadań w poszczególnych zakresach:
1. Praca dydaktyczna i wychowawcza w formie lekcji.
W ramach tego zadania student powinien poznać od strony praktycznej pracę nauczyciela poprzez hospitacje i szczegółową analizę lekcji prowadzonych przez nauczyciela oraz przygotowanie i prowadzenie lekcji przez studenta. Powinien opanować umiejętność stosowania różnorodnych metod, środków i form nauczania. Zalecane jest stosowanie nauczania problemowego, stosowanie korelacji między -przedmiotowej, stosowanie pracy indywidualnej z uczniem. Wskazane jest by prowadzone lekcje były różnorodne (wprowadzające nowy materiał, ćwiczeniowe, utrwalające, powtórzeniowe).
Szczególną uwagę przy prowadzeniu zajęć należy zwracać na:
• Stosowanie metod problemowych i aktywizujących
• Umiejętne wykorzystanie środków dydaktycznych
• Stosowanie eksperymentu fizycznego-pokazowego
• Wiązanie teorii z praktyką-praktyczne zastosowanie fizyki
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Działalność w zakresie kształtowania i umacniania systemu wychowawczego ,organizacji czasu wolnego, rozwijania indywidualnych
uzdolnień.
W tym zakresie student winien zapoznać się z systemem wychowawczym szkoły ,z pracą w ramach zajęć pozalekcyjnych z uczniami o specjalnych
zainteresowaniach i uzdolnieniach. Zapoznać się z pracą wychowawcy analizując jego obowiązki , plan pracy.
Student hospituje lekcję wychowawczą po czym prowadzi ją również samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela.
3.Organizacja pracy zespołu nauczycieli.
W tym zakresie student zapoznaje się z organizacją procesu nauczania oraz z organizacją systemu wychowawczego. Zaznajamia się z regulaminem , dokumentacją klasyfikowania uczniów (dziennik, arkusze ocen, świadectwa).
Poznaje zasady pracy zespołowej nauczycieli poprzez:
Udział w realizacji planów pracy
• Poznanie pracy rady pedagogicznej
• Zapoznanie z formami dokształcania i doskonalenia nauczycieli
• Bieżące uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów szkoły.
Metody i formy pracy studenta , dokumentacja i warunki zaliczenia praktyki
Zadania określone wyżej w programie mają charakter ćwiczeń. Z wykonywanych ćwiczeń należy sporządzać notatki i sprawozdania w dzienniku praktyki. Dziennik praktyki ( segregator z wpiętymi kartkami) przeznaczony jest do udokumentowania wykonania zadań zawartych w programie. Należy w nim zawrzeć sprawozdanie analityczne z wszystkich hospitowanych zajęć oraz każdy konspekt zajęć przygotowanych i prowadzonych przez studenta. Wpłynie to na przejrzystość zapisu lekcji i ułatwi dokonanie poprawnej analizy pedago-gicznej i przeprowadzenie rzeczowej dyskusji nad lekcją.
Zajęcia hospitowane winny umożliwić zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy teoretycznej w praktyce. Przygotowanie studenta do hospitacji powinno obejmować:
• Zapoznanie z tematem zajęcia przewidzianego do hospitacji,
• Skonkretyzowanie zagadnień na które należy zwrócić uwagę w czasie hospitacji,
• Przypomnienie przez studenta odpowiednich wiadomości rzeczowych i metodycznych koniecznych do zrozumienia zjawisk występujących w trakcie hospitowanych zajęć,
• Zapoznanie z planem hospitowanego zajęcia.
Zajęcia hospitowane będą przeanalizowane ze studentem, w ramach dyskusji nauczyciel oceni stwierdzenia , uwagi i wnioski studenta .
Prowadzenie zajęć przez studenta jest kolejną istotną formą wdrażania do pracy w zawodzie nauczyciela. Tematy lekcji do przeprowadzenia student otrzymuje na początku praktyki . Nie pózniej niż w przeddzień zajęcia przedstawia koncepcję lekcji aby nauczyciel miał czas sprawdzić a student nanieść poprawki .Po zaakceptowaniu wersji konspektu może przeprowadzić zajęcia.
Zakres udzielonej pomocy studentowi ma za zadanie nie dopuścić do błędów rzeczowych czy metodycznych .Praktykant może stopniowo rozwijać samodzielność i inwencję twórczą.
Student przygotowując się do zajęć winien:
• Zapoznać się z wymogami programu nauczania dotyczącymi realizacji zagadnienia objętego tematem lekcji,
• Zaznajomić się z odpowiednimi treściami w podręczniku uczniowskim,
• Przestudiować literaturę pomocniczą dotyczącą rzeczowej i metodycznej strony tematu,
• Przygotować konspekt i potrzebne pomoce dydaktyczne .
Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykonanie wspomnianych wyżej zadań, poprawne opracowanie ich w dzienniku praktyk .

Wymiar godzin ćwiczeń przewidzianych do realizacji przez studenta w czasie trwania praktyki.
Student na pracę w szkole przeznacza 4 do 5 godzin lekcyjnych dziennie :
1.Praca dydaktyczno- wychowawcza.
-lekcje z przedmiotu fizyka i astronomia – 10 hospitacji, 25 zajęć prowadzonych ,
-lekcje z przedmiotów pokrewnych – 5 hospitacji ,
- zapoznanie z pracownią fizyczną (przygotowanie zestawów doświadczalnych) – 6 godzin zajęć praktycznych,
- samoocena pracy z przeprowadzonych lekcji – 4 godziny zajęć praktycznych,
2.Działalność wychowawcza , organizacja czasu wolnego.
- lekcje wychowawcze – 2 hospitacje , 1 przeprowadzona,
- samorząd szkolny – 1 hospitacja,
- zebranie z rodzicami – 1 hospitacja,
- koło zainteresowań – 2 hospitacje
3.Organizacja i kierowanie szkołą.
- zapoznanie z dokumentacją pracy szkoły - 2 godziny
- zapoznanie z działalnością biblioteki szkolnej – 1 godzina
- udział w posiedzeniu rady pedagogicznej , zespołów samokształceniowych -
- 2 godziny.
Razem liczba godzin wynosi 62 obowiązkowej praktyki studenckiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.