X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6775
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program rozwijający zainteresowania uczniów handlem i działalnością usługową, oparty na pracy sklepiku szkolnego

Program rozwijający zainteresowania uczniów handlem i działalnością usługową, oparty na pracy sklepiku szkolnego.

WSTĘP - CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program ten został opracowany przez nauczyciela - opiekuna sklepiku uczniowskiego działającego przy Zespole Szkół nr 5 w Rzeszowie. Program uwzględnia własne doświadczenia i przemyślenia, wykorzystuje to, co w dorobku i tradycji pracy z dziećmi i młodzieżą jest dobre i sprawdzone. Działalność sklepiku szkolnego może odgrywać znaczącą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Przez uczestnictwo w pracy sklepiku szkolnego młody człowiek może uczyć się odpowiedzialności, dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy, a nade wszystko pracy zespołowej i zbiorowej zaradności.
CELE GŁÓWNE
- rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
- kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,

CELE SZCZEGÓŁOWE

- kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w procesie wychowania,
- rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego i planowego gospodarowania funduszami, - uczciwości w rozliczeniach finansowych,
- kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących,
- współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
- finansowanie niektórych przedsięwzięć na terenie szkoły.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W realizacji założonych celów ważną rolę odgrywać będzie współpraca opiekuna sklepiku szkolnego z uczniami odpowiedzialnymi za jego działalność. Powinna polegać ona na:

- opracowaniu regulaminu pracy sklepiku
- cotygodniowym podliczaniu utargu
- planowaniu zamówień
- półrocznych inwentaryzacjach
- prowadzeniu dokumentacji (zeszyt wpływów, wydatków i przyjęć towaru)

METODY I FORMY PRACY

- działania indywidualne
- działania zespołowe

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

- znajomość reguł i mechanizmów funkcjonujących w handlu;
- swobodne operowanie podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z ekonomią i handlem;
- bezinteresowne działanie na rzecz innych;
- umiejętność prowadzenia działalności handlowej;
- samodzielność w myśleniu, działaniu, ocenie;
- odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość
- gotowość do współpracy i współdziałania;
- poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego;

PROCEDURA EWALUACJI

Pod koniec każdego semestru dokonywana jest inwentaryzacja, która ma na celu sprawdzenie efektywności pracy uczniów, ich rzetelności i uczciwości.

PLAN PRACY SKLEPIKU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

1. Przygotowanie do prowadzenia działalności w nowym roku szkolnym:

· prace organizacyjno – porządkowe,
· wybór uczniów do prowadzenia sprzedaży w sklepiku,
· opracowanie regulaminu pracy w sklepiku szkolnym,
· zapoznanie uczniów z zakresem pracy w sklepiku i regulaminem, przeprowadzenie szkolenia,

2. Udział sklepiku w życiu szkoły, współpraca z wychowawcami i organizacjami szkolnymi:
· współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu imprez na terenie szkoły: Dzień Nauczyciela, Mikołajki, powitanie wiosny,
· ofiarowanie słodyczy do paczek świątecznych przygotowanych przez TPD dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
· udział w Dniach Ziemi, „Sprzątaniu Świata”, akcjach profilaktyki i promowania zdrowego trybu życia,
· dofinansowanie i organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych dla uczniów np.: Wieczór Kolęd, bal karnawałowy, Walentynki, Dzień Kobiet, Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego, konkurs czytelniczy organizowany przez bibliotekę szkolną, wycieczki, dyskoteki, Dzień Dziecka i Sportu.
· dofinansowanie akcji charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza.

3. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych i świetlicy szkolnej.

4. Przekazywanie informacji o pracy Sklepiku Szkolnego, opracowanie sprawozdań.


Regulamin działalności Sklepiku Szkolnego

1. Opiekę nad całokształtem działalności sklepiku sprawuje nauczyciel (opiekun) powołany spośród członków Rady Pedagogicznej. Dwa razy w roku opiekun składa sprawozdanie z działalności Sklepiku Szkolnego. Rok gospodarczy i okres sprawozdawczy trwa od września do czerwca.
2. Sklepik Szkolny otwarty jest na przerwach w godzinach 9.00 – 14.00.
3. Dyżury w sklepiku pełnią uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
4. Warunkiem pracy w sklepiku jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na pracę w sklepiku oraz pozytywna opinia wychowawcy klasy.
5. Jeden z uczniów wyznaczony przez opiekunów sklepiku jest kierownikiem zespołu i odpowiada za stronę organizacyjno - gospodarczą.
6. Uczniowie pracujący w sklepiku ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzony im majątek.
7. Uczniowie sprzedający pomagają opiekunowi przy odbiorze towarów i ustalaniu cen.
8. Uczniowie dbają o kontrolę terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.
9. Uczniowie odpowiadają za stan higieniczno - sanitarny pomieszczenia, dbają o porządek i czystość, estetyczną ekspozycję towarów oraz aktualizację ich cen.
10. Opiekun wraz z kierownikiem sklepiku raz w tygodniu przeliczają stan gotówki w kasie i zapisują w Księdze Sklepowej.
11. Pod koniec każdego semestru opiekun razem z uczniami sprzedającymi w sklepiku dokonują kontrolnego spisu towarów.

Opracowała: mgr Beata Wałach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.