X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6692
Przesłano:

Plan zajęć kółka ekologicznego dla klasy III szkoły podstawowej

KLASY I – III
2009/2010
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W RĄBINIE

mgr Katarzyna Pedrycz

Charakterystyka

Zajęcia kółka ekologicznego dotyczą I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Proponowana tematyka stanowi uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji ekologicznej w klasach I - III.
Realizowane na zajęciach zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska: domu, szkoły, osiedla, miasta, regionu oraz stopniowo rozszerzają się na treści dotyczące kraju i świata.
Formy pracy:
1. Wycieczki tematyczne. Lekcje z zastosowaniem aktywnych metod pracy.
2. Gry i zabawy o tematyce ekologicznej.
3. Pogadanki, rozmowy.
4. Aktywny udział w konkursach związanych z ekologią.
5. Wykonywanie albumów tematycznie związanych z poszczególnymi treściami.
6. Zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości.
Metody pracy:
1. Podające: pogadanki, wyjaśnienia, film, objaśnienia, odczyt, opis.
2. Praktyczne: ćwiczenia, pokaz, obserwacja.
3. Badawcze
4. Poszukujące
5. Aktywizujące: burza mózgów.

II. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania ekologicznego

Celem głównym zajęć jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną.

Zajęcia służą nie tylko pogłębieniu i poznaniu nowej wiedzy, ale pobudzają aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy.
Zajęcia pomagają dzieciom ciekawie i pożytecznie spędzić czas wolny.
Cele szczegółowe:
• zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą
• poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska
• kształtowanie umiejętności dotyczących poznania środowiska i działania w nim
• projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń
• nauka ekologicznego życia we własnym domu
• poznanie ważniejszych motywów oraz sposobów i ochrony i kształtowania środowisk
• kształtowanie proekologicznych postaw u dzieci
• doskonalenie różnych umiejętności
• twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy
III. Treści

Treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Poszczególne tematy zajęć mogą być realizowane w ciągu jednego lub kilku spotkań, w zależności od potrzeb i uznania nauczyciela.


I. POZNAJEMY BLIŻSZE I DALSZE ŚRODOWISKO

Lp.
Tematyka zajęć
Sposoby realizacji
Osiągnięcia ucznia - uczeń potrafi:

1. Piękno przyrody najbliższej okolicy Rąbina.
1 godz. • fotografowanie
• zajęcia w plenerze, wykonanie ilustracji "Moja miejscowość" • dokonać obserwacji przyrody, wymienić jej elementy
• przedstawić swoje wrażenia w formie plastycznej
2. Ekosystemy leśne
4 godz. • wycieczka do pobliskiego lasu, rozpoznawanie drzew,
• oglądanie albumów, nazywanie zwierząt leśnych
• grzybobranie • rozpoznać róże gatunki drzew oraz mieszkańców lasu
• rozróżnić rodzaje lasów
• określić zależności pokarmowe w lesie
3. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
5 godz. • wykonanie karmników
• dokarmianie ptaków zimą
• zbieranie pożywienia dla zwierząt leśnych
• spotkanie w lesie z leśniczym • uzasadnić potrzebę pomagania zwierzętom w czasie zimy
• uczestniczyć w wykonywaniu karmników
• przekazanie pożywienia
4. Pomagamy mieszkańcom schroniska w Białogardzie.
3 godz. • zbiórka karmy i innych artykułów dla mieszkańców schroniska
• udział w konkursie ekologicznym
• wykonanie plakatów "Pomóż zwierzętom w schronisku" • uzasadnić potrzebę pomagania zwierzętom
5. Ciekawostki świata zwierząt
1 godz. • albumy ze zdjęciami zwierząt
• czasopisma i filmy przyrodnicze
• wykonanie albumu "Zwierzęta świata" • rozpoznać zwierzęta egzotyczne
• opowiedzieć o ich trybie życia
• uzasadnić potrzebę pomocy zwierzętom
6. Zbiorniki wodne
1 godz. • filmy oraz programy multimedialne
• książki, albumy, czasopisma
• opowiedzieć, jak woda krąży w przyrodzie
• wyjaśnić znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin
• wymienić rodzaje zbiorników wodnych, zwierzęta i rośliny wodne

II. ŚRODOWISKO POTRZEBUJE NAS, NAM JEST POTRZEBNE ŚRODOWISKO.

1. Ekologiczne uprawy na polu i w ogrodzie.
2 godz. • wycieczka do ekologicznego gospodarstwa
• gazetka - produkty ekologiczne
• samodzielne przygotowanie soków, surówek • określić cechy gospodarstwa ekologicznego
• wyjaśnić, dlaczego nie uprawiamy warzyw w pobliżu ulic
• wskazać naturalne sposoby pozbywania się szkodników
2. Czym jest powietrze?
1 godz. • rozmowy, książki
• wykonanie doświadczenia
• wiersz "Piotruś i powietrze" • podać skład chemiczny powietrza
• wyjaśnić wpływ czystego powietrza na zdrowie człowieka
3. Co to jest energia?
1 godz. • zapoznanie z pojęciami dotyczącymi energii • zrozumieć nowe pojęcia
• formułować pytania i wyciągać wnioski
4. Segregacja odpadów i recykling.
1 godz. • rozmowa, jak postępujemy ze śmieciami
• przykłady ponownego wykorzystania odpadów na zajęciach plastycznych i technicznych
• ustawienie w szkole pojemników na zużyte baterie
• wyjaśnić pojęcie recyklingu
• posegregować odpady według rodzajów
• zrozumieć potrzebę zbierania surowców wtórnych
• przedstawić swoje przemyślenia w formie plastycznej
5. Ekologiczne zakupy - z wizytą w sklepie.
1 godz. • wycieczka do sklepu, sporządzenie wykazu produktów ze znakiem ekologicznym
• wyszukiwanie opakowań "przyjaznych dla środowiska"
• dostrzec zależność między odżywianiem się a zdrowiem
• wybrać odpowiednie produkty
6. Chronione rośliny i zwierzęta.
3 godz. • albumy, ilustracje
• wystawa plastyczna "Zwierzęta i rośliny chronione"
• pogadanka, rozmowy
• filmy przyrodnicze
• wizyta w firmie „Mentor”- przyrodnicze ścieżki edukacyjne. • wymienić i rozróżnić kilka zwierząt i roślin chronionych
• wskazać gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie
• wyjaśnić, dlaczego musimy chronić zwierzęta i rośliny
7. Parki narodowe.
1 godz. • albumy, ilustracje
• filmy przyrodnicze
• rozmowy, dyskusje
• gazetka tematyczna • wskazać na mapie Polski położenie parków narodowych
• wyjaśnić pojęcia: park narodowy, rezerwat

III. ŚRODOWISKO W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.

1. Oceniamy stan środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.
2 godz. • wyjaśnienie pojęć: ekologia, równowaga biologiczna, ochrona środowiska metodą "kuli śniegowej"
• wycieczka po okolicy• rozmowa: co zostało zniszczone w najbliższym środowisku?, co pięknego zachowało się w naszym krajobrazie?
• fotografowanie najładniejszych miejsc znajdujących się na os. Kopernika
• wystawa zdjęć o tematyce ekologicznej • ocenić stan środowiska najbliższej okolicy
• podać przyczyny niszczenia przyrody i ich skutki
• formułować odpowiednie wnioski
2. Smog i kwaśny deszcz - co to jest?
1 godz. • książki, czasopisma , informacje z różnych źródeł
• doświadczenie • wyjaśnić pojęcia: smog, kwaśne deszcze
• zaplanować i wykonać doświadczenie
• wyciągnąć odpowiednie wnioski
3. Jak ludzie zagrażają zwierzętom i roślinom?
1 godz. • albumy, czasopisma
• dyskusja
• wykonanie plakatów "Zagrożone zwierzęta i rośliny" • wyjaśnić, jak człowiek zagraża zwierzętom i roślinom
• odczuwać współodpowiedzialność za środowisko
• przedstawić swoje przemyślenia w formie plastycznej
4. Poznajemy substancje toksyczne.
1 godz. • wykonanie ulotki o produktach niebezpiecznych
• sporządzenie listy substancji toksycznych • wymienić kilka substancji toksycznych
• współpracować w grupie

5. Hałas - jak można go ograniczyć?
1 godz. • określenie dźwięków przyjemnych i nieprzyjemnych dla ucha ( słuchanie nagrań z taśmy magnetofonowej)
• wyznaczenie w szkole punktów o największym natężeniu hałasu
• propozycje rozwiązań prowadzących do ograniczania hałasu • wyjaśnić wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka
• wskazać kilka propozycji walki z hałasem
6. Dzień ciszy - bajki relaksacyjne.
1 godz. • bajki relaksacyjne • uczestniczyć w zabawie
7. Podróż przyjazna dla naszej planety.
1 godz. • wycieczka ścieżką rowerową
• uczestniczyć we wspólnej wycieczce
• przewidzieć skutki działań człowieka
IV. Ewaluacja programu

Nauczyciel dokonuje oceny na podstawie:
• obserwacji zachowań w różnych sytuacjach
• zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych
• samodzielne pisanie ulotek - broszur
• ankieta dla dzieci i rodziców dotycząca wpływu programu na zachowanie ekologiczne dzieci w ich codziennym życiu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.