X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6519

Wymagania programowe dla klasy I - w/g nowej podstawy programowej z 2009 roku

WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja polonistyczna

1.Uczeń:
- słucha wypowiedzi dorosłych
- stara się słuchać wypowiedzi dzieci
- pełnym zdaniem odpowiada na pytania innych osób
- rozmawia z nauczycielem i rówieśnikami na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym
2.Uczeń:
- odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napisy
- rozpoznaje i nazywa wszystkie litery alfabetu
- rozróżnia dwuznaki, litery ze znakami diakrytycznymi
- wyróżnia samogłoski i spółgłoski
- dzieli słowa na głoski i sylaby
- dzieli wyrazy na litery i sylaby
- wyróżnia w zdaniach wyrazy, słowa
- dokonuje syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
- czyta poprawnie krótkie, proste zdania
- przepisuje poprawnie litery i wyrazy, zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych, przestrzegając zasad kaligrafii
- pisze z pamięci proste wyrazy
- uważnie słucha utworów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby
3.Uczeń:
- uczestniczy w zabawie teatralnej
- posługuje się przygotowanym rekwizytem
- odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki


WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja muzyczna

1.Uczeń zespołowo śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
2.Uczeń odtwarza proste rytmy głosem lub na instrumentach perkusyjnych
3.Uczeń wyraża nastrój muzyki pląsając
4.Uczeń świadomie słucha muzyki
5.Uczeń kulturalnie zachowuje się na koncercie, w trakcie śpiewania hymnu narodowego i szkolnego


WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja plastyczna

1.Uczeń rozpoznaje i nazywa barwy
2.Uczeń wybraną techniką plastyczną ilustruje sceny i sytuacje inspirowane otoczeniem społecznym, przyrodniczym, literaturą
3.Uczeń wykonuje proste rekwizyty
4.Uczeń koloruje obrazki zgodnie z instrukcją
5.Uczeń tnie papier po liniach


WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja społeczna i etyka

1.Uczeń:
- potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
- zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność
- wie, że nie należy kłamać, zatajać prawdy
- wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia
2.Uczeń:
- współpracuje z innymi w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- grzecznie zwraca się do innych osób w szkole
3.Uczeń wykazuje poczucie przynależności do rodziny i zna relacje między najbliższymi.
4.Uczeń:
- zna zagrożenia ze strony innych ludzi
- wie do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc
5.Uczeń:
- właściwie reaguje na sygnały alarmowe i sytuacje niebezpieczne
- przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy
- wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można
6.Uczeń:
- zna swój adres zamieszkania, status miejscowości, nazwę województwa
- wie, że mieszka w Polsce i zna symbole narodowe
7.Uczeń nie niszczy otoczenia


WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja przyrodnicza

1.Uczeń:
- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, sadzie i ogrodzie
- zna sposoby dostosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku
- wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym
- chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i lesie
- wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zwierząt i roślin
- wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt
- rozumie potrzebę oszczędzania wody
- wie, że należy segregować śmieci
2.Uczeń:
- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody
- wie, jak zachować się w sytuacjach wywołanych groźnymi zjawiskami pogodowymi


WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja matematyczna

1.Uczeń:
- tworzy zbiory, kolekcje
- ustala równoliczność zbiorów, mimo obserwowanych zmian w układzie, wielkości elementów
- określa położenie obiektów względem siebie
- wyprowadza kierunki od siebie
- orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje
- kontynuuje regularny wzór
2.Uczeń:
- przelicza obiekty kolejno i wstecz w zakresie 10
- dolicza i odlicza w zakresie 10
- zapisuje liczby cyframi w zakresie 10
- poprawnie wymawia liczebniki
- wyznacza sumy i różnice, manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych
- dodaje i odejmuje w zakresie 10
- porównuje liczby w zakresie 10
3.Uczeń:
- mierzy długość linijką
- waży przedmioty
- odmierza płyny
- nazywa dni tygodnia
- zna nazwy miesięcy w roku
- orientuje się do czego służy kalendarz
- rozpoznaje pełne godziny na zegarze
4.Uczeń zna będące w obiegu monety


WYMAGANIA KONIECZNE

Zajęcia techniczne

1.Uczeń wykonuje proste zabawki z gotowych elementów
2.Uczeń:
- utrzymuje porządek wokół siebie, podczas pracy i zabawy
- bezpiecznie korzysta z narzędzi technicznych
- wie, jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji
- zna zasady obowiązujące pieszych poruszających się po drogach


WYMAGANIA KONIECZNE

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

1.Uczeń uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, przestrzegając reguł
2.Uczeń pokonuje naturalne i sztuczne tory przeszkód
3.Uczeń dba o to, by prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole
4.Uczeń przestrzega zasad higieny
5.Uczeń wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
6.Uczeń pomaga niepełnosprawnym dzieciom
7.Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja polonistyczna

1.Uczeń:
- słucha wypowiedzi dzieci
- stara się zrozumieć wypowiedzi innych
- wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, czytanych i słuchanych tekstów
- uczestniczy w rozmowach na tematy dotyczące zainteresowań, doświadczeń i przeżyć oraz literatury
- rozmawia w kulturalny sposób i stosuje zwroty grzecznościowe
2.Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem symbole, piktogramy, znaki informacyjne, tabelki, schematyczne rysunki, wykresy wynikające z realizowanych treści
- słucha w skupieniu czytanych tekstów literackich
- czyta i rozumie proste, krótkie teksty
- w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela
- pisze poprawnie zdania, uwzględniając równomierne położenie i jednolite pochylenie wyrazów
- przepisuje zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych
- pisze z pamięci krótkie zdania
- korzysta z podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów pod kierunkiem nauczyciela
3.Uczeń przygotowuje proste rekwizyty do zabaw teatralnych.


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja muzyczna

1.Uczeń śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie
2.Uczeń rozpoznaje niektóre ze słuchanych utworów muzycznych; wyraża swe doznania różnymi sposobami
3.Uczeń wie, że muzykę zapisuje się za pomocą znaków notacji muzycznej
4.Uczeń gra na dostępnych mu instrumentach perkusyjnych i przedmiotach akustycznych
5.Uczeń akompaniuje do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych z wykorzystaniem różnych przedmiotów, instrumentów perkusyjnych i niemelodycznych
6.Uczen reaguje na zmiany tempa, dynamikę i wysokość dźwięków


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja plastyczna

1.Uczeń wykorzystuje narzędzia multimedialne
2.Uczeń chętnie podejmuje różnorodne działania, związane z edukacją plastyczno – techniczną
3.Uczeń posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura
4.Uczeń ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią i muzyką
5.Uczeń wykonuje proste projekty plastyczne w zespole
6.Uczeń tworzy przedmioty charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka
7.Uczeń projektuje i wykonuje różnorodne formy użytkowe


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja społeczna i etyka

1.Uczeń:
- dba o dobro własne i innych
- buduje pozytywny obraz samego siebie
- przeżywa satysfakcję z własnego działania i osiąganych wyników
- podejmuje próby samooceny
2.Uczeń wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych
3.Uczeń pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich
4.Uczeń wykazuje poczucie przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej
5.Uczeń wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób
6.Uczeń:
- szanuje pracę własną i innych, wie że pieniądze otrzymuje się za pracę
- rozumie, że należy dostosowywać swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny
7.Uczeń:
- podejmuje zadania wymagające troskliwości i opiekuńczości
- akceptuje różnice miedzy ludźmi, uczy się zachowań tolerancyjnych i szacunku dla odmienności
8.Uczeń zna zawody osób, które mogą pomóc w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach
9.Uczeń:
- wie, że Polska znajduje się w Europie i w należy do Unii Europejskiej
- rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja przyrodnicza

1.Uczeń:
- rozpoznaje powszechnie znane rośliny i zwierzęta w różnych środowiskach przyrodniczych
- potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia zwierzętom i roślinom
- zna zasady prowadzenia prostych hodowli i upraw
- wie, jaką rolę odgrywają w środowisku rośliny i zwierzęta
- potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka i dla człowieka ze strony środowiska przyrodniczego
- wie jak postępować ze zwierzętami domowymi i dzikimi i jak im pomagać w różnych porach roku
- zna zasady segregowania śmieci
- wie dlaczego należy korzystać z opakowań ekologicznych
2.Uczeń:
- rozumie komunikaty meteorologiczne podawane w radio i w telewizji
- ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych
- nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla różnych pór roku


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja matematyczna

1.Uczeń:
- dąży do wykonania rozpoczętego zadania
- rozumie i określa kierunki w przestrzeni
- wyprowadza kierunki od innych osób
- dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę danej figury lub przedmiotu
- rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią i stosuje zapis cyfrowy oraz znaki działań
2.Uczeń:
- przelicza zbiory w zakresie 20, korzystając z konkretów lub rysunków
- porównuje liczby w zakresie 20
- liczy kolejno i wstecz w zakresie 20
- wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 20
- wykorzystuje dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych
3.Uczeń:
- mierzy długości różnymi miarkami
- odmierza ilości płynów różnymi miarkami
- zna pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina
- posługuje się kalendarzem
- rozpoznaje godziny na zegarze
- porównuje wyniki pomiarów
4.Uczeń:
- zna banknoty będące obecnie w obiegu
- posługuje się pieniędzmi do 10 zł
- zna pojęcie długu i wie, że trzeba go spłacić


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zajęcia techniczne

1.Uczeń:
- wie jak ludzie dawniej wykorzystywali siły natury
- ma elementarną wiedzę z zakresu techniki niezbędnej w jego życiu
- zna ogólne zasady działania niektórych urządzeń domowych
- projektuje i wykonuje różnorodne płaskie i przestrzenne formy użytkowe, korzysta z różnorodnych przedmiotów i materiałów dostępnych w otoczeniu
- w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu
2.Uczeń:
- organizuje swoje miejsce pracy
- bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych
- wie jak bezpiecznie korzystać z roweru
- wie jak należy się zachować w sytuacji wypadku


WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

1.Uczeń poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne
2.Uczeń:
- reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe
- wykonuje ćwiczenia równoważne
3.Uczeń:
- rzuca i chwyta, kozłuje i toczy piłkę
- rzuca do celu
- bierze udział w grach i zabawach zespołowych
- uczestniczy w wycieczkach
4.Uczeń:
- wie jak zapobiegać chorobom
- rozumie, że należy właściwie się odżywiać
5.Uczeń akceptuje różnice między ludźmi, przejawia szacunek dla ich
odmienności


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja polonistyczna

1.Uczeń:
- uważnie słucha dzieci i dorosłych
- rozumie wypowiedzi innych
- wypowiada się poprawnie gramatycznie
- stosuje w mowie elementy techniki języka mówionego
2.Uczeń:
- słucha w skupieniu i ze zrozumieniem czytanych tekstów literackich
- biegle czyta ze zrozumieniem symbole, tabelki, schematyczne rysunki, wykresy wynikające z realizowanych treści
- czyta płynnie krótkie teksty
- czyta lektury wskazane przez nauczyciela
- pisze kształtnie i starannie litery, wyrazy, zdania, uwzględniając kształt właściwy liter, poprawne ich łączenie oraz równomierne położenie i jednolite pochylenie
- bezbłędnie i starannie przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych
- pisze z pamięci wyrazy i krótkie zdania zgodnie z wymową
- potrafi samodzielnie korzystać z podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów
3.Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych
- samodzielnie przygotowuje proste rekwizyty i się nimi posługuje


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja muzyczna

1.Uczeń z uwagą i zaangażowaniem słucha utworów muzycznych i je rozpoznaje
2.Uczeń wykonuje staranne ilustracje do wysłuchanej muzyki
3.Uczeń bezbłędnie odtwarza melodie poznanych piosenek
4.Uczeń chętnie akompaniuje do piosenek na różnych instrumentach perkusyjnych


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja plastyczna

1.Uczeń potrafi wypowiedzieć się na temat wykonanej przez siebie pracy
2.Uczeń sprawnie posługuje się różnymi środkami i technikami plastycznymi
3.Uczeń sprawnie tnie papier po liniach
4.Uczeń swobodnie wypowiada się na temat wybranych dziedzin sztuki
5.Uczeń właściwie organizuje swoje stanowisko pracy


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja społeczna i etyka

1.Uczeń trafnie ocenia postępowanie swoje i innych
2.Uczeń dokonuje samooceny
3.Uczeń wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony innych ludzi
4.Uczeń chętnie i zgodnie współpracuje z rówieśnikami i z dorosłymi
5.Uczeń przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych
6.Uczeń stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie
7.Uczeń niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych
8.Uczeń wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem, ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja przyrodnicza

1.Uczeń:
- samodzielnie prowadzi proste hodowle
- segreguje śmieci
- uzasadnia potrzebę oszczędzania wody
- wie, że należy szanować przyrodę ożywioną i nieożywioną
- zna nazwy niektórych roślin i zwierząt chronionych


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja matematyczna

1.Uczeń:
- wykonuje i kończy rozpoczęte zadanie
- sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określanie kierunków, stosunków przestrzennych, wskazanie cech wielkościowych
- rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe
2.Uczeń:
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, także w pamięci
- posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 20
3.Uczeń:
- rozumie i stosuje w praktyce pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina
- oblicza upływ czasu na zegarze – pełne godziny
4.Uczeń:
- sprawnie posługuje się pieniędzmi – do 10 zł
- potrafi zaplanować zakupy


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Zajęcia techniczne

1.Uczeń:
- sprawnie konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu
- potrafi powiedzieć jak działa wybrane urządzenie domowe
2.Uczeń:
- ma świadomość konieczności właściwej organizacji pracy
- rozumie, że jako uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

1.Uczeń rozumie konieczność rozwijania sprawności fizycznej
2.Uczeń sprawnie pokonuje tor przeszkód
3.Uczeń:
- uprawia wybraną dyscyplinę sportową
- zna zalety aktywnego wypoczynku
4.Uczeń:
- dba o prawidłową postawę ciała w każdej sytuacji
- chętnie uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie chorobom i promowanie zdrowego stylu życia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.