X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6470

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań matematycznych w zakresie 100. Konspekt zajęć z edukacji matematycznej w klasie II - hospitacja diagnozująca

PROBLEMATYKA HOSPITACYJNA: Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie rozumowania i zastosowania wiedzy w praktyce.

Cele:
• Utrwalenie i sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych w zakresie 100
• Sprawdzenie poziomu umiejętności rozumowania w zakresie znajomości pojęć matematycznych: suma, różnica, iloczyn, iloraz.
• Sprawdzenie poziomu umiejętności rozumowania poprzez dokonywanie prawidłowej analizy treści podczas rozwiązywania zadań tekstowych.
• Sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce poprzez liczenie pieniędzy na podstawie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe
• Sprawdzenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem i poprawnego wykonywania poleceń
• Utrwalenie sprawnego zapisywania przez uczniów rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą formuły matematycznej.
• Wykazanie stopnia umiejętności logicznego myślenia
• Wdrażanie do samooceny
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i przestrzegania norm współpracy

Metody:
METODY AKTYWIZUJĄCE: praca w grupach, gry dydaktyczne

METODY PROGRAMOWE: praca z tekstem, quiz, syntetyczna ( zadania ma porównywanie różnicowe), problemowo-analityczna (zadania nietypowe), praca z materiałem ikonograficznym (napisy, tabelki funkcyjne, drzewa), problemowo-ćwiczeniowa (karty pracy).

METODY PODAJĄCE: krótka rozmowa pouczająca

METODY PRAKTYCZNE: projekt.

Formy pracy:
- Indywidualna
- Zbiorowa jednolita i zróżnicowana
Środki dydaktyczne
Karty pracy, quiz, karty samooceny, kartoniki z liczbami, odznaki „Jestem Mistrzem Matematyki”, postać Smerfa-Marzyciela, oś liczbowa, napis – hasło do tematu zajęć, odznaki dla grup, kartki z napisami „TAK” i „NIE”.

W czasie trwania zajęć dzieci są podzielone na cztery zespoły. Zadania wykonują wspólnie lub samodzielnie.
Po wykonaniu każdego zadania następuje jego sprawdzenie przez odczytanie przez wybranego ucznia prawidłowej odpowiedzi. Następnie wstają lub podnoszą rękę Ci uczniowie, którzy wykonali ćwiczenie poprawnie. Niektóre odpowiedzi będą udzielane poprzez zapisanie ich na kartce lub podniesienie do góry numeru właściwej odpowiedzi. Za każde prawidłowo wykonane polecenie uczniowie otrzymują określoną liczbę punktów.
Pod koniec zajęć każdy uczeń oblicza ilość zdobytych punktów /indywidualna karta oceny/, następuje ogólna ocena oraz przyznanie medalu
„ JESTEM MISTRZEM MATEMATYKI”.

Punktacja:
ZADANIE 1 /GRUPOWE/ - 1 PUNKT
ZADANIE 2 /INDYWIDUALNE/ - MAKSYMALNIE 4 PUNKTY (po 1 pkt za każdy przykład)
ZADANIE 3 /INDYWIDULANE/ - 1 PUNKT
ZADANIE 4 /INDYWIDUALNE/ - MAKSYMALNIE 4 PUNKTY (po 1 pkt za każdy przykład)
ZADANIE 5 /GRUPOWE/ - 1 PUNKT
ZADANIE 6 /INDYWIDUALNE/ - MAKSYMALNIE 5 PKT ( po 1 pkt za każdy przykład)

PUNKTACJA OGÓLNA:

16 pkt
WSPANIALE –OTRZYMUJESZ 6 PUNKTÓW.
15 pkt
BARDZO DOBRZE- OTRZYMUJESZ 5 PUNKTÓW
14-12 pkt
DOBRZE - OTRZYMUJESZ 4 PUNKTY
11-8 pkt
PRAWIE DOBRZE – OTRZYMUJESZ 3 PUNKTY
7-0 pkt
MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ!!!
ALE UŚMIECHNIJ SIĘ- JUTRO NA PEWNO BĘDZIE LEPIEJ!!!

Przebieg zajęć:
1.Powitanie.
2.Wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel pokazuje uczniom postać Smerfa i mówi:

Hej dzieci! Jestem Smerfem Marzycielem. Marzę, aby zostać Mistrzem Matematyki. Jeżeli chcecie mi pomóc to musicie rozwiązywać ze mną zadania, które przygotował dla nas Papa Smerf. Zaczynamy?
3.Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie zastosowania wiedzy w praktyce poprzez dokonywanie podstawowych obliczeń matematycznych w zakresie 100.

Zadanie 1 dla zespołu I

/ZAŁĄCZNIK NR 1/
Uczniowie otrzymują jedną kartę pracy dla wszystkich. Wspólnie uzupełniają wyniki i wpisują hasło.

Oblicz i wpisz wyniki.

19+1=....... c
5x5= ....... y
10:2= ....... a
76-4= ....... y
24+3= ....... m
3x8= ....... z
12:2= ....... l
0x100=......... w

Wpisz do tabelki liczby od najmniejszej do największej. Każdej liczbie jest przyporządkowana jedna litera. Wpisz ją pod liczbą w odpowiedniej kolumnie tabelki.
Odczytaj.
Liczba O 5 6 20 24 25 27 72

Litera W a l c z y m y

Zadanie 1 dla zespołu II

Uczniowie otrzymują jedną kartę pracy dla wszystkich. Wspólnie uzupełniają wyniki i wpisują hasło.

Oblicz i wpisz wyniki.
18+2=...... z
2x5=...... o
84+4=...... k
42-2=...... n
63+4=...... a
30:5 =...... o
2x7=...... d
100:1=....... ę
Wpisz do tabelki liczby od najmniejszej do największej. Każdej liczbie jest przyporządkowana jedna litera. Wpisz ją pod liczbą w odpowiedniej kolumnie tabelki.
Odczytaj.
Liczba 6 10 14 20 40 67 88 100
Litera o o d z n a k ę

Zadanie 1 dla zespołu III

Uczniowie otrzymują jedną kartę pracy dla wszystkich. Wspólnie uzupełniają wyniki i wpisują hasło.

Oblicz i wpisz wyniki.

21+4=....... r
33-3 =....... z
6x2=....... i
16:4=.... m
16+4=....... s
95-5=....... a
8x3=....... t
Wpisz do tabelki liczby od najmniejszej do największej. Każdej liczbie jest przyporządkowana jedna litera. Wpisz ją pod liczbą w odpowiedniej kolumnie tabelki.
Odczytaj.

Liczba 4 12 20 24 25 30 90
Litera m i s t r z a

Zadanie 1 dla zespołu IV

Uczniowie otrzymują jedną kartę pracy dla wszystkich. Wspólnie uzupełniają wyniki i
wpisują hasło. Oblicz i wpisz wyniki.

41+3=...... t
6x3=...... t
15:3 =...... a
52+6=...... y
74-3 =...... k
27+2=...... m
80+4=...... i
44-4=...... a
3x7=...... e
20:5=.... m

Wpisz do tabelki liczby od najmniejszej do największej. Każdej liczbie jest przyporządkowana jedna litera. Wpisz ją pod liczbą w odpowiedniej kolumnie tabelki.
Odczytaj.

Liczba 4 5 18 21 29 40 44 58 71 84
Litera m a t e m a t y k i

SPRAWDZENIE: liderzy zespołu odczytują prawidłowo wyrazy, które tworzą temat zajęć:
WALCZYMY O ODZNAKĘ MISTRZA MATEMATYKI.

Za każde prawidłowe rozwiązanie zespół otrzymuje jeden punkt. Liderzy przypinają wyrazy do tablicy i odczytują temat.

4.Rozwiązywanie zagadek w formie quizu-wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Nauczyciel pokazując sylwetkę Smerfa mówi:
Jedno zadanie już za nami. Teraz drugie zaczynamy . Pamiętajcie pomyłek Papa Smerf nie uznaje więc czytajcie bardzo uważnie polecenia. Życzę wszystkim powodzenia !

Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy /załącznik nr 2 /. Jego zadaniem jest podkreślenie właściwej odpowiedzi.

Zadanie nr 2.
Podkreśl właściwą odpowiedź:

1. Wynikiem dodawania jest:
a) Sumka
b) Sum
c) Suma

2. Wynik odejmowania to:
a) Różniczka
b) Różnica
c) Wyróżnienie

3. Wynik mnożenia to:
a) Iloczyn
b) Iloczynem
c) Iloczynnik


4. Wynik dzielenia to:
a) Ilorazem
b) Ilorodzynek
c) Iloraz

SPRAWDZENIE:
Za poprawne rozwiązanie zadania każdy uczeń i otrzymuje jeden punkt (maksymalna ilość punktów-4).
Sprawdzenie za pomocą podnoszenia w górę kartoników z odpowiednią literą.

5. Sprawdzenie poziomu umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie zadań na mnożenie i dzielenie.

Nauczyciel pokazując sylwetkę Smerfa mówi:
Uff...Drugie zadanie też za nami. Teraz do następnego się zabieramy. Co też przygotował nasz mądry tata? Zaraz dowiemy się.... Papa Smerf chce się przekonać czy umiemy zastosować wiedzę, która posiadamy w praktyce. Przeczytajcie uważnie zadanie i rozwiążcie je


/karta pracy nr 3 - załącznik nr 3/

Zadanie nr 3 /a/
Przeczytaj i rozwiąż zadanie.

Pracuś za 7 krzaków smerfojagód zapłacił 14 zł.
Ile kosztował jeden krzak?
Obliczenie:........................................
Odpowiedź........................................

Zadanie nr 3 /b/
Przeczytaj i rozwiąż zadanie.

Malarz namalował 25 obrazów. Ustawił je w 5 rzędach.
Ile obrazów jest w jednym rzędzie?
Obliczenie:........................................
Odpowiedź:........................................

Zadanie nr 3 /c/
Przeczytaj i rozwiąż zadanie.

Smerfetka posadziła 3 tulipany w 4 rzędach.
Ile tulipanów posadziła Smerfetka?
Obliczenie: ........................................
Odpowiedź: ........................................

Zadanie nr 3 /d/
Przeczytaj i rozwiąż zadanie.

Łasuch sprzedał 4 ciastka po 4 zł.
Ile otrzymał pieniędzy?
Obliczenie:........................................
Odpowiedź:........................................

SPRAWDZENIE:
W każdej grupie uczeń ma inne zadanie /jedno z powyższych/
Uczniowie czytają swoje zadanie. Nauczyciel pokazuje cztery kartoniki z liczbami:16,12,5,2 /załącznik nr 7/. Uczniowie podnoszą do góry rękę przy prawidłowym rozwiązaniu.
Za prawidłowe rozwiązanie uczeń otrzymuje 1punkt.

6. Sprawdzenie poziomu umiejętności w zakresie zastosowania wiedzy w praktyce, poprzez dokonywanie obliczeń na porównywanie różnicowe.

Nauczyciel pokazuje sylwetkę Marzyciela i mówi:

Trzecie zadanie już za nami, przed nami czwarte.
Proszę się skupić zaczynamy:

Zapraszam wszystkich na targ, na którym dokonują zakupów wszystkie Smerfy w wiosce. Dzisiaj macie wyjątkowe szczęście bo trafiliście na promocję i wszystkie towary są tańsze.

Zadanie 4./załącznik nr 4/
Odczytajcie ceny towarów, które kupują Smerfy. Po promocji są o 4 zł tańsze. Wpisz w wolne miejsca ceny po obniżce.

ilustracje przedstawiające owoce

26 zł 55zł 46zł 69 zł

SPRAWDZENIE:
Nauczyciel czyta ceny promocyjne owoców: błędne i prawidłowe. Uczniowie podnoszą do góry karteczki z napisami „TAK” lub „NIE”. Za podanie prawdziwej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje po 1 pkt - łącznie 4 pkt.

7.Sprawdzenie poziomu umiejętności w zakresie rozumowania poprzez rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Nauczyciel pokazując sylwetkę Marzyciela mówi:

Czwarte zadanie za już odrobione, piąte się zbliża, więc uważajcie i szybko do pracy się zabierajcie.

Zadaniem uczniów jest odczytać zadanie, dokonać analizy i podać rozwiązanie. /załącznik nr 5/

Zadanie 5 /dla zespołu 1/
Polecenie:
Przeczytaj uważnie zadanie i wykryj błąd. Uzasadnij swoją wypowiedź. Co zmieniłbyś w zadaniu?

Łasuch upiekł 26 małych ciasteczek i 14 dużych. Ile kilogramów ważyły ciasteczka?

Zadanie 5 /dla zespołu 2/

Polecenie:
Przeczytaj uważnie zadanie i wykryj błąd. Uzasadnij swoją wypowiedź. Co zmieniłbyś w zadaniu?

Smerfetka w swojej szafie miała 15 białych sukienek i 18 różowych. Ile niebieskich sukienek miała Smerfetka?

Zadanie 5 /dla zespołu 3/
Polecenie:
Przeczytaj uważnie zadanie i wykryj błąd. Uzasadnij swoją wypowiedź. Co zmieniłbyś w zadaniu?

Farmer posadził 32 krzaki porzeczek i 19 krzaków smerfojagód.
Ile razem krzaków pomidorów posadził Farmer?

Zadanie 5 /dla zespołu 4/
Polecenie:
Przeczytaj uważnie zadanie i wykryj błąd. Uzasadnij swoją wypowiedź. Co zmieniłbyś w zadaniu?

Laluś kupił 42 lusterka i 15 grzebieni. Ile szczoteczek do zębów kupił Laluś?

SPRAWDZENIE: Liderzy zespołów odczytują zadanie, poprawiają ustnie błąd i mówią co zmienili w zadaniu. Za prawidłową odpowiedź każdy zespół o trzymuje 1 pkt.

8. Sprawdzenie poziomu umiejętności w zakresie rozumowania poprzez dokonywanie działań arytmetycznych w zakresie 100.

Nauczyciel demonstruje sylwetkę Marzyciela i mówi:

Już zbliżamy się do końca. Ostatnie zadanie przed nami i wkrótce będziemy mistrzami!!!

Zadanie 6 /dla zespołu 1/
Oblicz i wpisz wyniki działań:
25+42=_____
84-13= _____
6x4= _____
12:3= _____
30+53=_____

Zadanie 6
/dla zespołu 2/
Skreśl błędne obliczenia. Obok napisz prawidłowe wyniki.

65+34=99
5x4=25
96-33=66
48-18=34
30:5=6

Zadanie 6
/dla zespołu 3/
Uzupełnij tabelkę.

24 49 55
+20
84 30
Zadanie 6
/dla zespołu 4/
Oblicz. Wyniki wpisz w drzewka.

38 20 6 3 78 15

+ x -
...... ...... ......

16 4 22 18

: +
...... .....

SPRAWDZENIE: Liderzy zespołów odczytują przykłady. Za każde prawidłowe obliczenie zespół otrzymuje 1pkt-łącznie 5pkt.

9. Zakończenie zajęć.
Podliczenie punktów i ocena pracy uczniów. Przyznanie medalu „JESTEM MISTRZEM MATEMATYKI”

Nauczyciel pokazując sylwetkę Marzyciela mówi:

To już koniec. Rozwiązaliśmy wszystkie zadania przygotowane dla nas przez Papę Smerfa. Podliczyć punkty czas i po medale biegiem marsz...

10. Ocena zajęć przez uczniów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Każdy uczeń na osi liczbowej zaznacza ilość punktów, którą przyznałby za przeprowadzone zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.