X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6276
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym nr 10
z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie

mgr Bożena Kulczyk

Status zawodowy nauczyciela - nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012r.
Opiekun stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Zadania do realizacji I,II...
Formy realizacji 1,2...
Termin realizacji, osoby wspierające
Dowody realizacji

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
§7 ust.1 pkt 1

1.Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej w okresie stażu
Potwierdzenie obecności

2.Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych: a)Mikołajki; b)Jasełka; c)Dzień Babci i Dziadka;
e)balkarnawałowy d)DzieńRodzinki; f)Dzień Dziecka; g)zakończenie roku przedszkolnego
h)inne
W okresie stażu
Kalendarz imprez, potwierdzenie dyrektora,
dokumentacja, scenariusze imprez

3.Współpraca podczas organizacji Pikniku Rodzinnego – prowadzenie konkursów i zabaw
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusz zabaw

4.Organizacja wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego, ekologicznego, fotograficznego itp.
W okresie stażu
Regulamin konkursu, potwierdzenie dyrektora,
wystawa prac

5.Współpraca z rodzicami
W okresie stażu
Plan współpracy z rodzicami, zeszyt współpracy z rodzicami

6. Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - praca indywidualna z dzieckiem i rodzicem
W okresie stażu
Dokumentacja, potwierdzenie dyrektora

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
§7 ust.1 pkt 2

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu:
a)udział w pracach zespołu d/s integracji;
b)uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych;
c)poprowadzenie rady WDN na podany temat;
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja,
indywidualne programy pracy,potwierdzenie lidera WDN, wypracowane materiały

2.Udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach i konferencjach
W okresie stażu
Zaświadczenia o ukończeniu

3.Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.
W okresie stażu
Dokumentacja

4.Powiększanie przedszkolnej biblioteki metodyczno-przedmiotowej – scenariusze zajęć, referaty, inne
W okresie stażu
Potwierdzenie nauczyciela sprawującego nadzór nad biblioteką

III.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
§7 ust.1 pkt 3

1.Analiza dokumentacji:
a)Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
b)Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
b)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela;
c)Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty;
d)Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
e)inne akta prawne dotyczące pracy nauczyciela;
W okresie stażu
Dokumentacja

2.Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
Wrzesień 2009
Dokumentacja

3.Udział w konferencjach o systemie oświaty
W okresie stażu
Zaświadczenie o uczestnictwie

4.Udział w radach pedagogicznych podejmujących w/w temat
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora

5.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
http://www.men.gov.pl/,
http:/www.kuratorium.krakow.pl/
W okresie stażu
Dokumentacja

IV.Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu
§7 ust.2 pkt 1

1.Współpraca z opiekunem stażu:
a)złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
b)zawarcie kontraktu;
c)opracowanie planu rozwoju zawodowego;
d)ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
e)hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
f)prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
g)przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
Wrzesień 2009, w okresie stażu, maj 2012
Wniosek, kontrakt, plan rozwoju, grafik spotkań,
karty hospitacji, scenariusz zajęć, inna
dokumentacja

2.Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności;
W okresie stażu
Notatki

3.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacje i analiza działań;
W okresie stażu
Scenariusze zajęć

4.Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
W okresie stażu
Dokumentacja

5.Uczestniczenie w kursach i szkoleniach z zakresu ciekawych metod pracy z dzieckiem
W okresie stażu
Zaświadczenia o ukończeniu

6.Zajęcia otwarte dla rodziców – przygotowanie pomocy dydaktycznych;
W okresie stażu
Scenariusze zajęć

7.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki zajęć, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i inne;
W okresie stażu
Dokumentacja

V.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7 ust.2 pkt 2

1.Wpółorganizacja wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy; wyjścia do parku, do kina, do Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum itp.
W okresie stażu
Karty wycieczek, regulaminy, potwierdzenie

2.Współorganizacja uroczystości i występów okolicznościowych związanych ze środowiskiem lokalnym:
a)Parafiada;
b)spotkanie integracyjne „Bliżej Siebie”;
c)Festiwal Kultury Dziecięcej;
d)Dzień Matki w MOKSiR;
e)Dni Chrzanowa;
f)Dzień Powiatu;
g)inne
W okresie stażu
Kalendarz imprez,podziękowania, dyplomy, potwierdzenie dyrektora

3.Prowadzenie kółka sportowego dla starszaków – opracowanie planu pracy i grafiku spotkań
W okresie stażu
Plan pracy kółka

4.Współpraca z psychologiem, logopedą i rehabilitantem ruchowym – konsultacje
W okresie stażu
Potwierdzenia od specjalistów

5.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PFRON, OPS i PCPR– pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia
W okresie stażu
Przygotowanie ulotek o formach pomocy

6.Opracowywanie indywidualnych programów dla dzieci niepełnosprawnych
W okresie stażu
Opracowane dokumenty

7.Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie lub Domem Dziecka – zbiórka zabawek, przygotowanie przez przedszkolaków upominków z okazji świąt
W okresie stażu
Potwierdzenie współpracy

8.Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 10 w Chrzanowie w sferze organizowania wspólnych imprez i uroczystości
W okresie stażu
Potwierdzenie współpracy

9.Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w celu wspólnego przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz w domu rodzinnym.
W okresie stażu
Potwierdzenie współpracy

10. Współpraca z ZLA w Chrzanowie – wystawa prac plastycznych
W okresie stażu
Dokumentacja, zdjęcia

11.Udział w przygotowaniu dzieci do konkursów
W okresie stażu
Dokumentacja

12.Rozmowy z rodzicami w ramach indywidualnych spotkań oraz podczas zebrań oddziałowych – pogadanka na temat Konwencji Praw Dziecka
W okresie stażu
Zeszyt spotkań, notatki, materiały

13.Obserwacja dzieci i okresowe diagnozowanie ich umiejętności
W okresie stażu
Karty diagnostyczne

14.Podejmowanie działań korekcyjno-kompensacyjnych oraz działań rozwijających zdolności dzieci podczas indywidualnej pracy edukacyjnej
W okresie stażu
wpisy w dzienniku

15.Współpraca z SANEPID’em w ramach programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”;
W okresie stażu
Sprawozdanie z przebiegu, prezentacja

VI. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§7 ust.2 pkt 3

1.Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera (napisy do globalnego czytania, karty pracy, prezentacje multimedialne)
W okresie stażu
Środki dydaktyczne

2.Opracowywanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych, dokumentacji stażowej z wykorzystaniem komputera
W okresie stażu
Dokumentacja

3.Wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych w pracy z dziećmi, płyt CD, VCD, DVD i kaset VHS
W okresie stażu
Dokumentacja

4.Publikowanie własnych prac na stronach WWW.
(plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć)
W okresie stażu
Dokumentacja

5.Współtworzenie strony internetowej przedszkola – koordynacja pracami nad stroną
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora

6.Współpraca z lokalną prasą w celu promowania placówki w mediach
W okresie stażu
Kserokopie materiałów opublikowanych

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§7 ust.2 pkt4

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej i specjalnej, dydaktyki, rewalidacji na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
W okresie stażu
Dokumentacja

2.Samokształcenie – zapoznawanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
W okresie stażu
Dokumentacja

3.Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka
W okresie stażu
Dokumentacja dotycząca analizy

4.Pedagogizacja rodziców – gazetki ścienne, materiały dla rodziców, pogadanki lub prelekcje
W okresie stażu
Teczka współpracy z rodzicami

VIII.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
§7 ust.2 pkt5

1.Analiza aktów prawnych wewnątrzprzedszkolnych i dostosowywanie ich treści do pracy zawodowej: statut przedszkola, plan pracy placówki, programy zatwierdzone do realizacji w placówce
W okresie stażu
Dokumentacja

2.Udział w radach pedagogicznych i dzielenie się wiedzą podejmującą w/w temat
W okresie stażu
Dokumentacja

3.Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej, wycieczek, spacerów
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r.) i po uwzględnieniu zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU Nr 214 z 16 listopada 2007 r., poz. Nr 1580)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.