X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5770
Przesłano:

Dokumentacja nauczycielki stażystki Magdaleny Przytuły ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

DOKUMENTACJA NAUCZYCIELKI STAŻYSTKI
Magdaleny Przytuły
ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

rok szkolny 2008/2009

Cz. I

Zawartość:

1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
2. Zaświadczenie o wymiarze godzin.
3. Plan rozwoju zawodowego.
4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Propozycja oceny realizacji planu rozwoju zawodowego dokonana przez opiekuna stażu.
6. Ocena dorobku dokonana przez Dyrektora Przedszkola.

§ 9 ust 1 pkt 1
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- dyplom ukończenia studiów licencjackich
- świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

§ 9 ust 1 pkt 2
Zaświadczenie o wymiarze godzin.

§ 9 ust 1 pkt 3
Plan rozwoju zawodowego.

§ 9 ust 1 pkt 4
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

§ 9 ust 1 pkt 5
Propozycja oceny realizacji planu rozwoju zawodowego
dokonana przez opiekuna stażu.

§ 9 ust 1 pkt 6
Ocena dorobku dokonana przez Dyrektora Przedszkola.


Cz. II

Zawartość:

1. Przykładowe scenariusze zajęć obserwowanych
2. Przykłady innych zajęć
3. Przykładowe karty pracy
4. Przebyte szkolenia/warsztaty
5. Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji ekologicznej: DRZEWKO ZA MAKULATURĘ.
6. Sprawozdanie z wybranych imprez przedszkolnych
7. Sprawozdanie z wybranych wycieczek przedszkolnych

Nowy Dwór Gdański 12.09.2008


Przedszkole Niepubliczne Nr 1
ul. Kościuszki 15
81-100 Nowy Dwór Gdański


Planu rozwoju zawodowego nauczycielki stażystki.

Imię i nazwisko nauczycielki stażystki: Przytuła Magdalena
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.
Opiekun stażu: Agnieszka Wójcik
Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Nowy Dwór Gdański 12.09.2008 Zatwierdzam do realizacji

§ 6 ust. 2 pkt 1 *
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Ubieganie sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji
dokumentacja
Termin realizacji

1. Poznawanie procedur awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela.
Zapoznanie sie z powinnościami i zadaniami kwalifikacyjnymi
nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004rr. W sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez n-li (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593) oraz ostanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez n-li (Dz.U. z 16 listopada 2007r.,Nr 214, poz. 1580).
IX

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
IX

3. Zapoznanie sie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Organizacja zajęć własnych
Zapisy w dzienniku zajęć
Cały okres stażu

4. Opracowanie drogi
rozwoju zawodowego Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego, zdobytych kwalifikacji i motywacji zawodowych.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.
Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony internetowej własnego planu rozwoju zawodowego
IX/X

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia, sprawozdania, rejestry, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, arkusz samooceny nauczyciela itd.
Cały okres stażu

6. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
V

7. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Analiza dokumentacji przedszkola: Statut Przedszkola, Regulamin pracy i wynagrodzenia, Program Rozwoju Przedszkola,
Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi: dziennik zajęć i rozkład zajęć.
Rejestr poznanych dokumentów
IX/X

8 Poznanie przepisów BHP.
Udział w szkoleniu BHP oraz instruktażu w tym zakresie
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

9. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Udział w procesie WDN.
Zaświadczenia
Listy obecności
W ciągu stażu

Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli Obserwowanie zajęć hospitowanych.
Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym Arkusz obserwacji zajęć
dla dokumentowania swoich ocen i opinii.
Raz w miesiącu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola.
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Konsultacja z opiekunem stażu.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.
-Propozycja wniosków na przyszłość.
Scenariusze zajęć edukacyjnych.
Notatki i wnioski z rozmów
Raz w miesiącu

3. Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w WDN.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN. Zaświadczenie ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.
W ciągu stażu

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Studiowanie czasopism i literatury fachowej.
Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w internecie. Spis literatury medyczno-pedagogicznej.
Rejestr pozycji bibliograficznych, stron WWW.
W ciągu stażu

5. Wymiana doświadczeń
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli
W ciągu stażu

Zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze nauczyciela stażu

1. Zapoznanie z programem wychowawczym przedszkola. Analiza podstawy
programowej i programu nauczania. Podstawy programowe i programy nauczania
Cały okres stażu

2. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Wykorzystanie zdobytych umiejętności w swojej pracy pedagogicznej przez:
-zapisy planów w formie elektronicznej
-redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi. Ksero przykładowych prac wykonanych na komputerze
Cały okres stażu

3. Współtworzenie kroniki przedszkolnej i kroniki multimedialnej. Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkola. Ksero kroniki - kilka stron
Płyty ze zdjęciami dzieci
Cały okres stażu

4. Uświadomienie dziecku Praw Dziecka
Zapoznanie z Kodeksem Przedszkolaka poprzez rozmowę. Scenariusze zajęć
Artykuły dotyczące wyżej wymienionej tematyki
II

5. Udział w akcji: Drzewko za makulaturę.
Ksero wycinka z gazety, zdjęcia.
IX

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami.
Pomoc w organizowaniu uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka
Potwierdzenie nauczyciela współpracującego
Zdjęcia
Cały okres stażu

7. Udział w konkursach organizowanych przez ŻOK
Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych.
Podziękowania, zdjęcia
Cały okres stażu

8. Wspólne odkrywanie historii naszego miasta.
Spacery po Nowym Dworze Gdańskim, poznawanie zabytków miasta. Scenariusze wycieczek
V

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

§ 6 ust 2 pkt 3

Znajomość problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem podopiecznych

§ 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.