X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5745
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

ROK SZKOLNY 2008/2009r.

I. DIAGNOZA FUNKCJONALNA
1.Informacje wstępne:
...................... urodzony .................. r. w Tomaszowie Lubelskim. Objęty nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8 godz. tygodniowo, uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. ................................ w ........................................

2.Diagnoza i zalecenia wg orzeczenia i opinii Poradni Pedagogicznej:
Diagnoza:
Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym , nieprawidłowy rozwój społeczno – emocjonalnej sfery osobowości.
Zalecenia:
Stymulować procesy dojrzałości społeczno- emocjonalnej
Usprawniać motorykę małą.
Usprawnić opóźnioną funkcję percepcyjno- motoryczną poprzez intensywną pracę rewalidacyjną.

3.Informacja o sytuacji rodzinnej ucznia:
Uczeń pochodzi z pełnej rodziny. Rodzice chłopca i starsza siostra. Matka chłopca pracuje w sklepie spożywczo-przemysłowym a ojciec zajmuje się gospodarstwem rolnym. Starsza siostra jest uczennica klasy VI. Warunki socjalno bytowe rodziny są dobre. Czas wolny najchętniej spędza pomagając ojcu w gospodarstwie.
Uczeń czasami spóźnia się na lekcje. Przychodzi do szkoły nieprzygotowany. Nauką się nie przejmuje, polecenia nauczycieli wykonuje niechętnie lub wykonuje je z oporem, a czasami nie wykonuje ich wcale. Wtedy wolałby zająć się ciekawszymi rzeczami; zabawą, rysowaniem ( bohomazy ). Cieszy się z pochwał nauczyciela, ale tego nie okazuje. Nie zawsze utrzymuje porządek na ławce.
Uczeń przeszkadza na lekcjach nauczycielowi i kolegom. Jest bardzo impulsywny i bardzo często potrąca ich. Posiada zaburzenia koncentracji uwagi, nie potrafi skupić się na wykonywaniu zadań. Podczas lekcji potrafi zmienić miejsce w ławce. Łatwo daje się sprowokować, nie zawsze zastanawiając się nad konsekwencjami. Chcąc zaimponować rówieśnikom robi niegroźne wybryki. Z kolegami i koleżankami przebywa chętnie, chętnie się z nimi bawi, ale zdarzają się zatargi i kłótnie. Zdarza mu się agresja słowna w stosunku do kolegów, którzy go denerwują. Nie lubi się podporządkowywać kolegom. Jest uczynny i chętnie pomaga nauczycielom, angażuje się w pracach społecznych.

1.Umiejętności, zachowania ucznia:
Percepcja:
U uczenia narząd słuchu i wzroku zbudowany prawidłowo. Uczeń ma wadę wzroku i nosi okulary. Zaburzona jest percepcja wzrokowa.
- trudności w dostrzeganiu różnic między przedmiotami, obrazami i układami przestrzennymi podobnymi, lecz nie identycznymi oraz podobieństw w układach pozornie całkowicie różnych;
- trudności w odwzorowywaniu graficznym i przestrzennym złożonych struktur przede wszystkim o charakterze abstrakcyjnym ( kształty geometryczne, znaki graficzne);
- trudności rozumienia, wnioskowania na materiale obrazkowym.

W zakresie percepcji słuchowej uczeń ma problemy w:
-wyodrębnianiu dźwięków ze struktur złożonych (głosek i sylab ze słów, słów ze zdań),;
- w różnicowaniu dźwięków mowy;
-w scalaniu dźwięków w złożone struktury;
- w koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych.
-działania poznawcze
-Uczeń poznaje świat wszystkimi zmysłami. Słuch i wzrok w normie.
kontakt i komunikacja
Komunikacja werbalna wystarczająca do komunikowania się z najbliższym otoczeniem.
samoobsługa i samodzielność:
Uczeń w zakresie samoobsługi jest dzieckiem zaradnym jedynie w podstawowym zakresie, w codziennych czynnościach wymaga pomocy i wsparcia najbliższego otoczenia.
Doskonale orientuje się w otoczeniu bliższym i dalszymi.
Po wiosce zawsze porusza się pod opieką kogoś z rodziny jak i samodzielnie.
sprawność motoryczna:
motorka mała
Uczeń jest praworęczny. Występują u niego zakłócenia koordynacji wzrokowo - ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku (niski poziom graficzny oraz trudności w innych zadaniach plastycznych). Szybkość ruchów rąk jest niedostosowana do zadania.
motoryka duża
Uczeń posiada następujące problemy z zakresu motoryki dużej :
-niezgrabność w pokonywaniu przeszkód;
- słabe panowanie nad szybkością i siła;
- nieznaczną trudność w integracji wszystkich mięśni, w celu wykonania skoordynowanego działania.
emocje
Uczeń jest pogodny, niekonfliktowy, raczej otwarty w relacjach uczeń – nauczyciel.
Nie zawsze reaguje adekwatnie do sytuacji, w których uczestniczy. Ulega wpływom innych osób.
preferencje
Chłopiec lubi zajęcia przy komputerze. Lubi również zajęcia wychowania fizycznego i religii.
Wnioski końcowe:
ocena rozwoju
Chłopiec upośledzony w stopniu umiarkowanym. Nie potrafi czytać ani pisać. Liczy w zakresie 20. Operacje matematyczne dodawania i odejmowania wykonuje na konkretach. Nie zna wartości pieniędzy ani pojęcia czasu. Bardzo mało sprawny w zakresie małej i dużej motoryki; wymaga opieki otoczenia.
Na zajęciach należy:
Doskonalić percepcję wzrokową i słuchową;
Wyrabiać sprawność grafomotoryczną;
Doskonalić słuch fonematyczny, analizę i syntezę słuchową;
Rozwijać sprawność manualną;
Wykorzystywać gry i zabawy multimedialne w celu zwiększania koncentracji uwagi;
Doskonalić umiejętność liczenia w zakresie 20;
Doskonalenie operacji matematycznych wykonywanych przy pomocy pieniędzy(płacenie, liczenie pieniędzy, wydawanie reszty);
Utrwalać pojęcie czasu: nazwy dni tygodni, miesięcy, pory roku, proste obliczenia kalendarzowe, zegarowe;
Systematycznie przynajmniej raz w tygodniu włączać dziecko do zajęć w zespole klasowym;
Kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego.
Uczyć prawidłowego sposobu wyrażania swoich emocji.
Wyrabiać nawyki kulturalnego zachowania.
przewidywane osiągnięcia
W zakresie komunikowania
uczeń potrafi formułować dłuższą wypowiedź na temat dowolny i wskazany
uczeń poprawnie wymawia wyrazy
słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych i czytanego tekstu

W zakresie obsługiwania siebie
uczeń potrafi ubrać się w zależności od pogody
potrafi posługiwać się różnorodnymi zapięciami przy obuwiu i ubraniach ( 2 rodzaje)
uczeń posiada nawyk mycia rąk w odpowiednich sytuacjach
samodzielnie dba o higienę osobistą, używa kosmetyków

W zakresie funkcji poznawczych
uczeń prawidłowo dokonuje analizy i syntezy wzrokowej na wybranym materiale
prawidłowo przepisuje wyrazy i zdania.
Pisze ze słuchu pojedyncze litery, sylaby, wyrazy
Czyta proste sylaby i wyrazy
potrafi przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie
uczeń dłużej koncentruje uwagę na wskazanym materiale

W zakresie rozwoju małej i dużej motoryki
uczeń potrafi wykonywać ruchy pionowe i poziome z większą precyzją
uczeń potrafi za pomocą chwytu pęsetkowego nawlekać, sznurować,
uczeń potrafi wykonać ćwiczenia
realizuje proste formy ruchowe

W zakresie zachowań społecznych
uczeń uczestniczy w zadaniach grupowych, pomaga innym
uczeń stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i dzieci
uczeń stosuje się do zasad panujących w klasie, w domu

1. KOMUNIKOWANIE
Cele ogólne:
prawidłowe reagowanie na polecenia
rozwijanie umiejętności nadawania informacji
usprawnianie umiejętności odbierania informacji
usprawnianie narządów artykulacyjnych

Cele szczegółowe
Sposoby, formy, narzędzia realizacji
Czas realizacji

Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- wykonywanie poleceń
- odpowiadanie na pytania do wysłuchanej treści
- rozwiązywanie zagadek Cały czas
Doskonalenie wypowiedzi ustnych
Prawidłowe formułowanie zdań.
- Określanie cech przedmiotów
- Krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji.
- Omawianie treści obrazu, nadawanie tytułu obrazom
- Określanie przyczyn i skutków w opowiadaniu Cały czas
Ćwiczenia oddechowe  oddychanie nosem
- dmuchanie papierowych przedmiotów
- dmuchanie w piórko
- zabawy z balonikiem Cyklicznie
2. OBSŁUGIWANIE SIEBIE
Cele ogólne:
umiejętność samodzielnego jedzenia
umiejętność korzystania z przyborów higienicznych

Cele szczegółowe
Sposoby, formy, narzędzia realizacji
Czas realizacji
Umiejętne nalewanie płynów  różne naczynia, woda soki, płyny zimne i gorące Na każdych zajęciach
Dobieranie odzieży do pogody i sytuacji  ubieranie się na spacer, obiad, na lekcję wychowania fizycznego,

Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach
Kształtowanie nawyków
higienicznych

- każdorazowe mycie rąk po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po zajęciach plastycznych, wychowania fizycznego, korzystanie tylko ze swojego ręcznika, samodzielne czesanie włosów, historyjki obrazkowe, zagadki i opowiadania czytane przez nauczyciela o skutkach braku dbałości o czystość
Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach

3. FUNKCJE POZNAWCZE
rozwój funkcji poznawczych poprzez wspomaganie narządów zmysłów

Cele szczegółowe
Sposoby, formy, narzędzia realizacji
Czas realizacji
Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową  odwzorowywanie układów przestrzennych figur i brył geometrycznych (klocki, mozaiki);
- odnajdywanie takich samych przedmiotów, obrazków i różnych ich układów wśród innych podobnych, lecz nie takich samych
- odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami, przedmiotami i ich układami;
- zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez określony czas;
- graficzne odwzorowywanie kształtów geometrycznych symetrycznych, asymetrycznych, linearnych (szlaczki);
- rozpoznawanie obrazków, których położenie zostało określone słownie;
- układanie obrazków z części wg wzoru i w oparciu o zapamiętany wzór;
- uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach;
- odtworzenie z pamięci eksponowanych przedmiotów i wskazanie po krótkiej przerwie miejsca, na którym leżały;
- dobieranie jednakowych par figur;
- scalanie figur prostokąta, kwadratu, koła z części;
- wypełnianie konturów większych figur mniejszymi;
- uzupełnianie niepełnych konturów figur;
- odtworzenie prostych układanek przestrzennych wg modelu;
- różnicowanie figur geometrycznych płaskich i przestrzennych;
- różnicowanie figur o podobnych kształtach;
- dobieranie liter wielkich do małych;
- dobieranie liter drukowanych do pisanych;
- wykonywanie plansz i albumów ilustrujących litery;
- wyodrębnianie liter w wyrazach , podkreślanie;
- uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach;

ilustracje, rozsypanki literowe, wyrazowe, zdaniowe, puzzle, karty pracy. Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach
Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową  słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie przez: wyklaskiwanie, wystukiwanie ołówkiem, pałeczką na bębenku;
- porównywanie melodii znanych piosenek pod względem tempa, wysokości głosu;
różnicowanie dźwięków opartych na mowie ludzkiej z innymi dźwiękami -dochodzącymi ze świata zewnętrznego;
różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych;
-różnicowanie tonów wysokich i niskich oraz tempa szybkiego i powolnego;
- dzielenie zdań prostych na wyrazy;
- porównywanie liczby wyrazów w zdaniach;
- tworzenie wyrazów z sylab;
- wyszukiwanie podanych sylab w różnych wyrazach;
- kończenie wyrazów zaczynających się daną sylabą;
- tworzenie wyrazów przez dodawanie sylab początkowych do znanych sylab końcowych;
- rozwiązywanie rebusów obrazkowych;
- analiza i synteza głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym- literą);
- wyróżnianie i wybrzmiewanie samogłosek i spółgłosek w nagłosie (O-la, u-le, k-ot, s-en);
odróżnianie danych głosek od innych przez klaskanie, podskoki itp. -gdy słyszy się daną głoskę;
- słuchowe wyodrębnianie głoski początkowej w wyrazie;
- rozpoznawanie obrazków i przedmiotów na podstawie podanej głoski końcowej ich nazw;
- podawanie wyrazów kończących się daną głoską;
- dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką głoską, jaką kończy się nazwa drugiego (rak- kot- ton-nos)
- ćwiczenie czytania prostych wyrazów;
- układanie napisów pod obrazkami;
- przekształcanie wyrazów przez zmianę lub dostawienie sylab (ma- ma, ma- pa, ro-pa, ro- sa, bo-sa);
ilustracje, rozsypanki literowe, wyrazowe, zdaniowe, puzzle, karty pracy, instrumenty muzyczne, nagrania audio,
Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach

Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość
i koncentrację uwagi.  Praca przy komputerze: malowanie na ekranie – program Paint
- Pisanie – program Word
- Gry i zabawy on line (gry zręcznościowe, puzzle, malowanki) Cyklicznie
Ćwiczenia rozwijające elementarne pojęcia matematyczne:
1. Liczenie
2. Miarę i mierzenie.
3. Posługiwanie się pieniędzmi.
4. Poznanie stosunków czasowych.  Porównywanie liczebności zbirów
- Liczenie dziesiątkami
- Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 30.
- Rozwiązywanie łatwych zadań tekstowych.
- Mierzenie długości, szerokości, wysokości
- Rysowanie odcinków o określonej długości przy pomocy linijki.
- Poznanie monet i banknotów
- Płacenie różnymi monetami i banknotami
- Łatwe zadania polegające na liczeniu pieniędzy
- Szacowanie wartości pieniędzy.
- Określanie następstw dni: dzisiaj, wczoraj, jutro. (prowadzenie kalendarza)
- Nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku. (prowadzenie kalendarza)
- Odczytywanie pełnych godzin na zegarze z tarczą, kojarzenie ich z charakterystycznymi czynnościami i porami dnia.
- Odczytywanie czasu na zegarze elektronicznym.
Rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń, kart pracy. Na każdych zajęciach wybrane zagadnienia

4. SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA
Cele ogólne:
rozwój małej i dużej motoryki

Cele szczegółowe
Sposoby, formy, narzędzia realizacji
Czas realizacji
Ćwiczenia rozwijające małą motorykę  malowanie farbami dużych kształtów (na arkuszach papieru rozpiętych na ścianie lub tablicy);
- malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu papieru;
- malowanie pędzlem linii prostych, splatanych nici, kłębuszków;
- zamalowywanie kolorem większych płaszczyzn ruchami od strony lewej do prawej i z góry na dół;
- zamalowywanie pól między liniami poziomymi;
- malowanie krótkich, pionowych kresek;
- malowanie linii falujących poziomych i pionowych (np. fale na morzu) z zachowaniem ciągłości i kierunku zgodnego z kierunkiem pisma;
- malowanie linii spiralnych (dom ślimaka, kłębuszki);
- kolorowanie książeczek obrazkowych;
- rysowanie i kolorowanie pisakami (farby, miękkie kredki, pisaki wymagają niewielkiego nacisku, co zmusza do rozluźnienia mięśni);
- kreślenie linii poziomych i pionowych "po śladzie" i samodzielnie;
- kreślenie linii kolistych i falistych "po śladzie" i samodzielnie;
kreślenie linii zamkniętych (koła, owale, prostokąty);
- łączenie liniami zaznaczonych punktów;
- rysowanie przez kalkę techniczną wzorów dużych i drobnych o kształtach geometrycznych i literopodobnych;
- wycinanie po liniach prostych, falistych, łamanych;
- wycinanie figur;
- wycinanie postaci ludzkich, zwierząt, kwiatów;
- wycinanie części obrazków do składania;
- wycinanie przestrzenne (np. domki, samochody, rakiety);
- wykonywanie prac konstrukcyjnych wg wzoru (łódka, kapelusz itp.);
- lepienie z plasteliny;
- ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią powierzchni koła, kwadratu i trójkąta;
- wałkowanie cienkich wałków i obwodzenie nimi narysowanych przedmiotów i figur;
- układanie z wałeczków plasteliny różnych figur;
- układanie klocków;
- układanie puzzli;
- odwzorowywanie szlaczków i wzorów.
Zajęcia plastyczno- techniczne, Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach
Ćwiczenia rozwijające dużą motorykę  zabawy rytmiczne polegające na wyrażaniu ruchem muzyki, zachęcanie do swobodnej ekspresji ruchowej;
- udział w różnego rodzaju zawodach z partnerami o zbliżonych możliwościach ruchowych, z rozwijaniem właściwej motywacji i zapobieganiem negatywnym ocenom rówieśników;
- chodzenie po kładce bez pomocy (na płaskiej przestrzeni położyć deskę- kładkę);
przeciąganie liny trzymanej przez drugą osobę przy użyciu niewielkiej siły;
- wykonywanie skoków "pajaca";
- przeskakiwanie przez przedmioty leżące na ziemi
- zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie ciała( Pokaż proszę, gdzie masz oczy, gdzie masz uszy a gdzie nos. Gdzie masz ręce, gdzie masz nogi, gdzie na głowie rośnie włos- mówimy coraz szybciej, dziecko wskazuje odpowiednio oczy, uszy...)
- Specyfika metod i technik oddziaływania terapeutycznego na dziecko polega na tym, że wiele z nich ma charakter zabawy, co wzmacnia motywację dzieci do udziału w zajęciach. Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach

5. ZACHOWANIA SPOŁECZNE
Cele ogólne:
kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych
rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Cele szczegółowe
Sposoby, formy, narzędzia realizacji
Czas realizacji
Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- udział w lekcjach
- wspólne zabawy z dziećmi z klasy I-III podczas przerw
- dzielenie się z kolegami słodyczami i produktami przyniesionymi z domu
- pomoc młodszym kolegom w czasie wspólnych zajęć
- współpraca w czasie zawodów i gier sportowych
- pożyczanie swoich przyborów Wtorek, 4 godz. Lek.
Środa 2 godz. lek
Stosowanie form grzecznościowych  witanie się i żegnanie z nauczycielem
- witanie się i żegnanie z kolegami
- stosowanie słów: proszę, przepraszam,
- dziękuję, w odpowiedniej sytuacji Podczas wszystkich zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.