X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5552
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia klasy III szkoły podstawowej

INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNO- EDUKACYJNY
Dla uczennicy klasy III
Na rok szkolny 2008/2009

Charakterystyka programu:

Program przeznaczony jest dla uczennicy klasy III, posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

w czasie zajęć rewalidacyjnych.

Cele edukacyjne:

Celem głównym programu jest:
- umożliwienie dziecku zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości,
- kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji,
-rozwijanie ogólnego poziomu dojrzałości społecznej,
-kształtowanie umiejętności mówienia, globalnego czytania, pisania i liczenia,
-właściwe funkcjonowanie w grupie społecznej i rówieśniczej.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe przy wyznaczeniu celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:
-wzmacnianie wiary w możliwości i wartości każdego człowieka,
-dążenie do tworzenia warunków integracji społecznej,
-prowokowanie do podjęcia własnej aktywności,
-kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
-ćwiczenia koncentracji uwagi,
-usprawnianie koordynacji słuchowo- wzrokowo-ruchowej,
-kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi,
-rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
-wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego,
-rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
-uczenie poprawnej wymowy,
-wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo (w tym zachęcanie do ruchu, nabywania nawyków higieniczno-żywieniowych, spędzania czasu wolnego),
-nabywanie elementarnych wiadomości przyrodniczych i kulturowych,
-rozwijanie indywidualnych zdolności, cech charakteru i zainteresowań,
-maksymalne usprawnianie i rozwijanie niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.

Metody i formy pracy wykorzystywane przy realizacji programu.

Podczas realizacji powyższego programu stosowane będą następujące metody:
-elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
-elementy kinezjologii edukacyjnej P.Denisona;
-elementy metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz;
-wybrane techniki relaksacyjne;
-elementy metody Pedagogika Zabawy;
-wybrane elementy muzykoterapii;
-wybrane elem. arteterapii.

W pracy wychowawczo- dydaktyczno-terapeutycznej wykorzystywane będą różne formy jej organizacji:
-zbiorowa,
-grupowa,
-i przede wszystkim indywidualna.

Strefy rozwoju:

- Umiejętności samoobsługowe, dbałość o zdrowie;
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Rozwijanie percepcji wzrokowej
- Rozwijanie percepcji słuchowej
- Nauka czytania i pisania
- Elementarne umiejętności matematyczne
- Poznawanie najbliższego otoczenia
- Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego
- Poznanie przyrody
- Zajęcia ruchowe
- Kształcenie techniczne
- Oddziaływanie psycho-terapeutyczne

Umiejętności samoobsługowe, dbałość o zdrowie:

Cele edukacyjne
-doskonalenie umiejętności rozbierania i ubierania się,
-przyjmowanie prawidłowej postawy ciała, zwłaszcza podczas nauki,
-utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych,

Formy realizacji celów
-ćwiczenia w praktycznym ubieraniu i rozbieraniu
-dobieranie ubrań na ilustracjach-odpowiednich do pory roku,
-nauka prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia, obrazki,
-poznanie właściwości odżywczych różnych produktów spożywczych, higiena spożywania posiłków

Oczekiwane efekty
-potrafi samodzielnie wykonać czynności samoobsługowe w zakresie ubierania i rozbierania,
-potrafi dobrać garderobę do warunków atmosferycznych,
-dba o prawidłową postawę podczas nauki,
-zna właściwości odżywcze produktów spożywczych,
-dba o higienę spożywania posiłków

Rozwijanie sprawności manualnej

Cele edukacyjne
-usprawnianie motoryki małej(mięśni dłoni i drobnych mięśni palców),
-ćwiczenia koordynacji ruchów ręki, ramienia przedramienia, nadgarstka i palców
-kształtowanie płynnych ruchów pisarskich

Formy realizacji celów
-wodzenie po śladzie, pogrubianie konturów, szlaczków, figur geometrycznych, obrazków,
-kopiowanie rysunków przez folię, kalkę,
-rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych obrazków, przedmiotów,
-odtwarzanie układów linearnych z elementów powtarzających się cyklicznie,
-rysowanie linii prostych, krzywych, łamanych,
-właściwe łączenie liter w sylabach i wyrazach, zdaniach

Oczekiwane efekty
-usprawnia mięśnie dłoni i palców poprzez wodzenie po śladzie, pogrubianie, kopiowanie,
rysowanie za pomocą szablonów
-ćwiczy koordynację ruchową poprzez rysowanie, linii prostych, krzywych, łamanych
-rozwija płynność ruchową w zakresie motoryki małej
Rozwijanie percepcji wzrokowej

Cele edukacyjne
-usprawnianie pamięci wzrokowej,
-wyrabianie umiejętności różnicowania
-usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

Formy realizacji celów
-układanie obrazków w odpowiedniej kolejności,
-układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci,
-zapamiętywanie liter i cyfr,
-dobieranie i wyszukiwanie par jednakowych obrazków, figur geometrycznych, liter,
-wyszukiwanie różnic i podobieństw w przedmiotach i na obrazkach,
-układanie obrazków z części, dobieranie części obrazka do całości,
-uzupełnianie niedokończonych rysunków,

Oczekiwane efekty
-układa obrazki w odpowiedniej kolejności,
-układa obrazki i kompozycje wg wzoru i z pamięci,
-zna znaki graficzne liter i cyfr
-wyszukuje i dobiera pary obrazków, figur, liter,
-wyszukuje różnice i podobieństwa w przedmiotach i na obrazkach
-układa obrazek z części,
-uzupełnia niedokończone rysunki

Rozwijanie percepcji słuchowej

Cele edukacyjne
-rozwijanie wrażliwości słuchowej,
-usprawnianie koordynacji słuchowo-wzrokowo- ruchowej,
-ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
-usprawnianie słuchu fonematycznego

Formy realizacji celów
-różnicowanie i lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia,
-rozpoznawanie odgłosów przyrody, instrumentów muzycznych,
-odtwarzanie struktur rytmicznych-wyklaskiwanie, wystukiwanie, wygrywanie na instrumentach perkusyjnych-różnych układów rytmicznych,
-odtwarzanie rytmu ilustrowanego układem przestrzennym,
-zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem i wygrywaniem rytmu,
-dokańczanie treści usłyszanego opowiadania, historyjki obrazkowej,
-podział wyrazów na sylaby,
-synteza sylab, liczenie sylab, określanie miejsca sylaby (pierwszej i ostatniej)w wyrazie,
-wyodrębnienie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie,
-rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
-różnicowanie samogłosek i spółgłosek,
- wskazywanie obrazków i przedmiotów rozpoczynających się od danej głoski,
-szukanie par obrazków o takiej samej głosce na początku i na końcu ,
-tworzenie wyrazów zaczynających się od danej głoski, synteza głosek podanych ze słuchu

Oczekiwane efekty
-nazywa usłyszane dźwięki, wskazuje kierunek ich dochodzenia,
-nazywa odgłosy przyrody, instrumenty muzyczne, ich wysokość oraz natężenie dźwięku,
-odtwarza struktury rytmiczne
-dokańcza treść opowiadania, historyjki obrazkowej,
-dokonuje analizy i syntezy słuchowej sylab, ich liczbę w wyrazie,
-wyodrębnia głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
-wymienia samogłoski i spółgłoski,
- wskazuje obrazki i przedmioty rozpoczynające się daną głoską,
-wskazuje pary obrazków o takiej samej głosce na początku i na końcu ,
-tworzy wyrazy rozpoczynające się od danej głoski,

Nauka czytania i pisania

Cele edukacyjne
-doskonalenie umiejętności konstruowania poprawnych wypowiedzi,
-nabywanie umiejętności pisania,
-nabywanie umiejętności gramatycznych i ortograficznych
-nabywanie umiejętności czytania,

Formy realizacji celów
-opowiadanie zdarzeń z życia klasy, codziennego w domu, wypowiadanie się na temat ilustracji, bajki, filmu,
-układanie odpowiedzi na temat wysłuchanego tekstu,
-rozwiązywanie prostych zagadek i rebusów,
-utrwalenie pojęć: samogłoska i spółgłoska,
-pisanie liter wg wzoru i z pamięci,
-wyróżnianie w tekście nazw rzeczy, roślin, ludzi, zwierząt (bez nazwy rzeczownik),
-wyróżnianie w tekście nazw czynności i określenie ile osób tę czynność
wykonuje (liczba pojedyncza i mnoga).
-rozpoznawanie w tekście zdań: oznajmujących, pytających, rozkazujących
-wzrokowe i słuchowe różnicowanie zmiękczeń, wypisywanie z tekstów wyrazów ze zmiękczeniami.
- uzupełnianie liter w wyrazach oznaczających spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne.
-poznawanie i utrwalanie pisowni wyrazów z ortografami.
-układanie zdań, dobieranie podpisów do obrazków;
-tworzenie zdań, dobieranie par jednakowych zdań,
- czytania teksty zadane przez nauczyciela
- czytanie ze zrozumieniem

Oczekiwane efekty
-wypowiada się w sposób spójny i poprawny gramatyczne,
-rozróżnia i nazywa samogłoski i spółgłoski,
-umie napisać w liniaturze liter
wg wzoru i z pamięci,
-wyróżnia w tekście nazwy rzeczy,
wyróżnia w tekście nazw czynności i określa ile osób tę czynność wykonuje (liczba pojedyncza i mnoga),
-rozpoznaje w tekście zdania: oznajmujące, pytające, rozkazujące,
- różnicuje zmiękczenia,
- uzupełniania litery oznaczające spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
- stara się pisać poprawnie wyrazy ortografami,
-układa zdania, dobiera podpisy do obrazków;
-buduje zdania,
-wskazuje pary zdań,
-czyta teksty i odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,

Elementarne umiejętności matematyczne

Cele edukacyjne
-doskonalenie orientacji przestrzennej,
-poznawanie i przyswajanie określeń czasu,
-klasyfikacja elementów ze względu na cechy ilościowe i jakościowe
-kształtowanie umiejętności liczenia,
-kształtowanie pojęcia liczby,

Formy realizacji celów
-kształtowanie świadomości własnego ciała,
-wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw,
-określanie kierunków w przestrzeni,
-posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotu w przestrzeni,
-rytmiczna organizacja czasu: pory dnia, dni tygodnia, pory roku, miesiące w roku,
-wyodrębnianie zbiorów przedmiotów wg cech jakościowych(kształtu, wielkości, grubości, przeznaczenia, koloru),
-tworzenie zbiorów o jednakowej lub różnej liczbie elementów,
-przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów,
- posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 100,
-doliczanie i odliczanie od 100 na konkretach dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
( działania, na osi liczbowej, grafach),zadania z treścią
-kojarzenie liczby z jej odpowiednikiem graficznym,
-ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia
-ustalanie stałości liczby elem. w zbiorze
- ustalanie równoliczności zbiorów,
-poznawanie liczebników porządkowych i praktyczne posługiwanie się liczbą porządkową,

Oczekiwane efekty
-posiada świadomość swego ciała w przestrzeni,
- określa kierunki w przestrzeni,
-stosuje w praktyce pojęcia dotyczące położenia przedmiotu w przestrzeni,
-zna pory dnia, dni tygodnia, pory roku, miesiące w roku, rozumie ich regularność,
-klasyfikuje elem. w zbiorze wg ustalonych cech jakościowych i ilościowych,
-przelicza i porównuje liczebność zbiorów,
-liczy w zakresie 100,
-dodaje i odejmuje w zakresie 100 na konkretach,
-rozwiązuje zadania z treścią, umie udzielić poprawnej odpowiedzi
-zna i nazywa cyfry,
-rozwija myślenie operacyjne,
-posługuje się liczebnikami porządkowymi,

Poznawanie najbliższego otoczenia

Cele edukacyjne
-kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w szkole i poza nią,
-wskazanie adresu zamieszkania

Formy realizacji celów
-rozmowy na temat właściwego poruszania się na terenie szkoły,
-praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawanie znaków drogowych, reagowanie na nie,
-opowiadanie o swoim domu, dokładne wskazanie adresu domowego ucznia, nazwa ulicy i miejscowości, w której mieszka,

Oczekiwane efekty
-bezpiecznie porusza się w szkole i poza nią,
-zna swój adres, nazwę ulicy i miejscowości, w której mieszka,


Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego

Cele edukacyjne
-właściwe zachowanie się w sytuacjach wymagających kontaktów społecznych,
-przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych,

Formy realizacji celów
-poznanie zasad współżycia społecznego, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach,
-zwiedzanie miejscowości,
-obserwacja pracy ludzi w różnych zawodach, poszanowanie wartości wytworów pracy ludzkiej,

Oczekiwane efekty
-zna zasady kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach,
-poznaje swoje miasto,
-nazywa zawody różnych ludzi,


Poznanie przyrody

Cele edukacyjne
-zapoznanie z różnymi środowiskami naturalnymi,

Formy realizacji celów
-oglądanie ilustracji przedstawiających różne środowiska naturalne, nazywanie ich,

Oczekiwane efekty
-nazywa i rozróżnia różne środowiska naturalne,


Zajęcia ruchowe

Cele edukacyjne
-zabawy i gry ruchowe rozwijające sprawność psychofizyczną,
-udział w ćwiczeniach gimnastycznych,

Formy realizacji celów
-udział w różnorodnych zabawach, grach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,

Oczekiwane efekty
-chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych,


Kształcenie techniczne

Cele edukacyjne
-poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań

Formy realizacji celów
-rozróżnianie i nazywanie przedmiotów codziennego użytku,
-poznawanie ich właściwości i zastosowania,

Oczekiwane efekty
-rozpoznaje i nazywa przedmioty codziennego użytku,
-zna ich właściwości i zastosowanie,
Oddziaływanie psycho-terapeutyczne

Cele edukacyjne
-kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
-rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości i osiągnięcia sukcesów,
-wyrabianie samodzielności i odpowiedzialności

Formy realizacji celów
-określanie miejsca ucznia w rodzinie i grupie rówieśniczej:
*rozmowy na temat minionego dnia, czasu spędzonego z rodziną. Omówienie obowiązków dziecka w domu,
*zachęcanie do zawierania nowych znajomości, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami,
*aktywny udział w zabawach, imprezach klasowych,
*wskazywanie współpracy w grupie, poprzez wykonywanie określonych zadań,
-wskazywanie i nazywanie swoich uczuć i emocji przy pomocy rysunku,
-opowiadanie o swoich sukcesach, motywowanie do dalszej pracy,
-zachęcanie do samodzielnego podejmowania działań,
-sprzątanie miejsca pracy po zakończonym zadaniu, utrzymanie w porządku miejsca swojej pracy,
-właściwe rozkładanie przyborów na ławce,
-dbanie w swoją i cudzą własność

Oczekiwane efekty
-zna swoje miejsce w rodzinie i grupie rówieśniczej,
-chce i umie nazwać swoje uczucia i emocje,
-chętnie opowiada o swoich sukcesach,
-chętnie podejmuje działania samodzielnie i stara się być za nie odpowiedzialne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.