X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5513
Dział: Gimnazjum

Diagnoza ucznia mającego trudności w nauce

1. Identyfikacja problemu

Karol jest uczniem I klasy Publicznego Gimnazjum. Chłopiec wychowywany jest przez matkę alkoholiczkę, ojciec od kilkunastu lat nie żyje. Zginął w wypadku, prowadząc motor pod wpływem alkoholu. Matka nie pracuje, otrzymuje jedynie zasiłek z MOPS- u , w miarę możliwości rodzinie pomaga dziadek, który jest osobą najbliższą Kamilowi. Matka przychodzi do szkoły bardzo rzadko, tylko na pisemne wezwania Wychowawczyni i Pani Dyrektor. Matka, 2 córki i syn, mieszkają w jednym pokoju, rodzina jest objęta nadzorem kuratora, który, niestety, pojawia się w szkole bardzo rzadko.
To chłopiec zaniedbany materialnie, wychowawczo i emocjonalnie.
Wyraźnie odróżnia się od reszty rówieśników swoim wyglądem. Często przychodzi na zajęcia niedomyty, jego ubranie jest brudne, pogniecione. Czuć , że przez wiele dni nie zmienia bielizny. Nie posiada też podstawowych nawyków higienicznych. Matka, jeśli pojawia się w szkole, sprawia wrażenie zainteresowanej sprawami syna, słucha uwag i spostrzeżeń. Nie realizuje jednak ustaleń, łamie obietnice.

2. Funkcjonowanie podczas zajęć i w grupie

Chłopiec osiąga bardzo słabe wyniki w nauce. Dużą trudność sprawia mu czytanie i pisanie oraz liczenie. Ma bardzo ubogi zasób słów. Na lekcje przychodzi nieprzygotowany, nie odrabia prac domowych, nie przynosi pomocy dydaktycznych, pomimo , iż je posiada. Podczas zajęć wykazuje liczne przejawy agresji: wulgarne słownictwo, ubliżanie kolegom, niszczenie sprzętu szkolnego. Nie wykonuje poleceń nauczyciela, jest arogancki. Nie stosuje się do regulaminu szkolnego: korzysta z telefonu podczas lekcji, je, wychodzi poza teren szkoły w czasie przerw, nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego.
Jego zachowanie w stosunku na kolegów sprawia, że jest izolowany od grupy. Podczas przerw przebywa sam, na zajęciach nie chce współpracować w grupie, a uczniowie często wyrażają sprzeciw, by należał do ich zespołu. Widoczny jest brak jego akceptacji w zespole klasowym, chłopiec czuje się odrzucony i jego agresywne zachowanie może być sposobem na radzenie sobie z zaistniałą sytuacją.

3. Znaczenie problemu.

Czytanie, pisanie i liczenie są podstawowymi umiejętnościami, które uczeń powinien posiąść już w szkole podstawowej. Jeżeli nie są one opanowane choć w stopniu zadowalającym, będą wiązały się z narastającymi trudnościami w uczeniu na wszystkich przedmiotach, a wręcz z niemożliwością poznawania wiadomości na kolejnym etapie edukacji. Poza tym powyższy problem będzie miał decydujący wpływ nie tylko na funkcjonowanie ucznia w szkole, ale i w grupie rówieśniczej.

4. Prognoza

Negatywna – zaniechanie jakichkolwiek oddziaływań ze strony szkoły naraża chłopca na zwiększające się niepowodzenia szkolne. Może wystąpić brak motywacji do nauki i pokonywania trudności oraz utrata wiary we własne możliwości.
Pozytywna – po wdrożeniu działań terapeutycznych w szkole i w domu uczeń przezwycięży trudności w nauce: usprawni technikę czytania, pisania i liczenia. Osiągnie takie umiejętności, które pomogą mu w opanowaniu podstawowych wiadomości, niezbędnych w dalszej edukacji.

5. Propozycje działań:
a) stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka,
b) indywidualizacja pracy dziecka,
c) dostosowanie zadań do możliwości dziecka,
d) powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych,
e) utrwalanie prawidłowych umiejętności,
f) mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, metod aktywizujących,
g) dostrzeganie najdrobniejszych postępów w pracy ucznia,
h) akcentowanie pozytywnych cech osobowości chłopca,
i) kształtowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym,
j) aktywne uczestniczenie ucznia w pracach zespołu klasowego,
k) integrowanie oddziaływań edukacyjnych szkoły ze środowiskiem rodzinnym chłopca,
l) skierowanie ucznia do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią,
m) zachęcenie matki dziecka do współpracy z psychologiem, który prowadzi „Szkołę dla Rodziców ” w Centrum Pomocy Rodzinie.
n) Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli na temat pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.